Page images
PDF
EPUB

Ka hoola Iesu i ka mai MATAIO. lepera, a me ke

MOKUNA VIII.

Ka Iesu hana mana. IHO maila ia mai ka mauna mai, he nui loa ka poe i ukali ia ia.

aku, a hele aku no
i kekahi hoi, E hele
hele mai no ia; a i ku'
wa E hana ia mea, a
no ia.

10. A lohe ae la Iesu 2. Aia hoi, ke kahi mai le- halo ae la, i aku la i ka pera ue hele mai io na la, ku- ukali mai ai, Oia io, ao kuli hoomaikai ia ia, i mai la,i ike i ka paulele nui a E ka Haku, a he makemake like me nei i loko o ka I. oe, e hiki ia oe ke hoomae-ela. mae ia'u.

11. Ke i aku nei au ia 3. Kikoo akula Iesu i ko-kou, he nui no ka poe e l na lima, hoopa iho la ia ia, i mai, mai ka bikina, a mai aku la, He makemake au; e komohana mai, a e noho ola hoi oe. Ola koke iho la me Aberahama, a me Isaal ua mai lepera la. a me Iakobai loko o ke aup ni o ka lani.

4. I aku la lesu ia ia, Mai hai aku oe ia hai. E hele no 12. Aka o na keiki o oe e hoike aku ia oe i ke ka-aupuni e kipakuia lakou i huna, e haawi hoi i ka mohai pouli iwaho, malaila e ue ai, a Mose i kauoha mai ai i mea e ui ai na niho. e ikeia'i e lakou kou ola ana.

[blocks in formation]

13. Olelo aku la Iesui k.

luna koa, O hoi e like me ka
i paulele mai ai, e pela ia no
hoi oe. Ola iho la kana kau-
wa ia hola.

14. Komo ae la Iesu i loko o ka hale o Petero, ike aku la i ka maku'wahine o kana wahine, ke waiho la ia me ka mai kuni.

15. Hoopa aku la ia i kona lima; haalele iho la ke kuni ia ia; ala ae la ia e lawelawe

8. Ekemu mai la ka luna koa, i maila, e ka Haku, aole au e pono i komo ae oe i loko o ko'u hale, aka e i ae oeia lakou. i ka olelo wale no, a e ola no ku'u kauwa.

9. No ka mea, he kanaka aku au malalo ae o ke alii, he mau koa malalo mai o'u;

16. A ahiahi ae la, he nui ka poe i uluhia e na daimonio i halihaliia mai io na la; hookuke akula oia i na uhane i waho i ka olelo wale no, a ho

olelo aku au i kekahi, e hele!ola iho la i ka poe mai a pau.

ka makani a me ka ale, malie loa iho la.

17. Pela i ko ai ka olelo a ke kaula, a Isaia, i ka i ana mai, Nana i lawe ko ka-j kou nawaliwali, nana hoi i halihali aku ko kakou mai.

18. Ike ae la Iesu i ka poe nui loa, na poe ae la ia, i aku la e holo aku i kela kapa.

hi kakauolelo, ua olelo mai la ia ia, E ke kumu, e hahai mau aku au ia oe i kau wahi e hele ai.

19. Ua hele mai la, keka-kapa, i ka aina o ka poe o Gadara, halawai mai la me ia elua mea i ulubia e ka daimonio e hoea mai ana ma ka ilina mai, ua nui loa ke ku o ka hau, aohe kanaka aa aku e maalo ma ia wahi.

29. Aia hoi, kahea mai la laua, i mai la, He aha la kau ia makou nei e Iesu ke keiki a ke Akua? Ua hiki e mai ke-nei no oe e hana eha mai ia makou mamua o ka manawa?

30. Ai kahi liuliu aku, he kuma puaa nui e ai ana.

31. Ua noi mai la ia mau daimonio ia ia, i mai la, Ina e kipaku oe ia makou i waho e ae mai oe e haele makou e komo aku i loko o ke kumu puaa.

32. Ae aku la ia ia lakou, ho, komo aku la i loko o ua O haele; A hemo lakou iwakumu puaa la: aia hoi naholo kiki aku la ua kumu puaa la a pau i lalo i ka pali ai ka lo ako, pau lakou i ka make i ka wai.

20. I aku la Iesu ia ia, He lua ko ke alopeke, he wahi noho no ko ka manu o ka lewa, aka o ke Keiki a ke kanaka, aole ona wahi e waiho ai kona poo.

21. Olelo mai la ia ia kahi haumana ana, E ae mai oe e hele e au e kanu mamua i ku'u makuakane.

22. Ua olelo aku la Iesu ia ia, e hahai mai oe ia'u na ka poe no i make e kanu ko lakou mea make.

23. Holo aku ia ma ka inoku, holo aku la kana pu poe haumana me ia.

24. Aia hoi, ooloku nui ae la ka loko, popoiia ka moku e ka ale; aka oią ke hiamoe la.

25. Kii aku la kana mau haumana e hoala ae ia ia, i ku la, E ka Haku e hoola mai ia makou, e make ana makou.

27. Mahalo aku la ua poe kanaka la, nalu iho la lakou He aha ke ano o keia kanaka hoolohe mai ai ka makani a me ka ale ia ia?

i

28. A hiki aku la ia i kela

33. O ka poe kahu o ua poe puaa la, ua auhee aku la, a komo i loko o ke kulanakauhale, hai aku la ia mau mea a pau a me ka ka mau méa i iluluhia e ka daimonia.

26. I mai la ia, He aha ko oukou mea i makau ai, e ka poe paulele kapekepeke? Ku ae la ia i luna, papa aku la

La olaia ka mai lolo. MATAIO Kaheaia Mataio

34. Aia hoi, ua hele nui naka, mahalo aku la a h ae la ko ke kulanakauhale ani aku la lakou i ke pau i waho e halawai me le- nana i haawi mai ia man su, a ike aku la ia ia, mali a-na kanaka. ku la ia ia e hele aku ia mai ko lakou aina aku.

9. A hele aku la Iesu laila aku, ike aku la ia kanaka o Mataio ka inoa e ho ana ma kahi kookupu i aku la ia ia, E hahai ma

MOKUNA IX.

Va hoola Iesu ka mai lolo. ia'u. Ku ae la ia, hahai a

EE aku la ia i luna o kala ia ia. moku, holo aku la i kekahi kapa a hiki i kona kulanakaubale.

10. A i ko Iesu noho an ka ahaaina i loko o ka ha nui ka poe luna auhau a n ka poe hewa i hele mai, i n ho pu me ia a me kana ma

2. Aia hoi, ua hali mai la lakou io na la i kekahi mai lolo e waiho ana i luna o ka-haumana. hi moe. A ike ae la Iesu i 11. A ike aku la ka po ko lakou paulele, i aku la ia i Parisaio i aku la i kana ma ka mai lolo, E ke keiki,e hoo-haumana, No ke aha la e a ikaika oe, ua pau kou hala i pu ai ka oukou kumu me kɛ ke kalaia, poe luna auhau a me ka poc hewa?

3. Aia hoi, ua ohumu ae la kekahi poe kakauolelo, He kuamuamu ka oia la.

4. Ua ike iho la Iesu i ka lakou manao, ninau aku la, No ke aha la e manao ino ai oukou i loko o ko oukou naau?i

5. He aha aku la ua olelo e oi, i ka olelo aku, Ua pau kou hala i ke kalaia, a, i ka slelo aku, E ala ae, a e hele?

12. Lohe ae la Iesu, i aku la ia lakou, Aole no ka poe ola ke kahuna, aka no ka poe mai no ia.

6. I ike hoi oukou e, he mana ko ke Keiki a ke kanaka i ke kala aku i ka hala ma ka honua, (i aku la ia i ka mai lolo,) E ala ae, e lawe oe i kou wahi moe, a e hoi i kou hale.

13. E hele hoi oukou e ao ke ano o neia, O ke aloha ka'u makemake, aole ka mohai; ua hele mai nei au e ao aku i ka poe hewa e mihi; aole no ka poe maikai.

14. Alaila hele mai io na fa na haumana a Ioane, i mai la, He aha ka makou a me ka poe Parisaio i hoopololi pinipini ai, a o kau mau haumana hoi, aohe hoopololi?

7. Ala ae la ia, a hoi aku la i kona hale.

15. I aku la lesu ia lakou, u ana anei na kini o ke kane hoao, i ka wa e noho pu

E

8. A ike aku la ka poe ka1ai ia me lakou? Ei ae a hi

ki mai ka wa e lawe e ia a- ola koke iho la ua wahine la. ku ai ke kane hoao, mai o 23. A hiki aku la Iesu ika lakou aku, ilaila lakou e hoo-hale o ua alii la, ike ae la i pololi ai. ka poe hookiokio, a me na

16. Aole ke kanaka e hoo-kanaka e walaau ana,

pili i ka apana lole hou maluna o ka lole komo kahiko, o moku ka mea kahiko i ka

24. I aku la ia ia lakou, E hooakea ae oukou, aole make ke kaikamahine; ua hiamoe mea hou a nui aku la ka na-no. Ua hooma'uakala mai la hae.

17. Aole na kanaka e ukuhi i ka waina hou i loko o na hue ili kahiko, o nahae na hue, kahe aku la ka waina, a make pu hoi ia hue: aka e ukuhi lakou i ka waina hou i loko o na hue ili hou, koe pu ia mau mea i ka malamaia.

18. I kana olelo ana ia mau mea ia lakou, aia hoi, ua hele mai kekahi alii kukuli hoomaikai ia ia, i mai la, ua make iho nei ka'u kaikamahine, a e hele mai oe e kaui kou lima maluna ona, a e ola

ia.

19. Ku ae la Iesu i luna, hahai pu aku la ia ia me kana mau haumana.

20. Aia hoi, he wahine hee koko he umi a kumamalua makahiki, ua hele mai la mamuli ona, a hoopa aku la i ke kihi o kona aahu;

lakou ia ia.

25. A pau ae la ka poe kanaka i ka hookukeia i waho, komo aku la ia i loko, a lalau iho la i kona lima ala ae la ua kaikamahine la.

26. Ua kaulana aku la ia mea i kela aina a puni.

27. A hele aku la Iesu mai ia wahi aku, elua kanaka makapo i hahai ia ia, kahea aku la, i aku la E ka mamo a Davida, e aloha mai oe ia maua.

28. Komo ae la ia ia i loko o ka hale, hele aku la ua mau makapo la io na la, ninau mai la Iesu ia laua, Ke manao io nei anei olua e hiki keia hana ia'u? I aku la laua ia ia, Oia no, e ka Haku.

29. Alaila hoopa aku la ia i ko laua mau maka, i aku la, e like me ka olua manao io ana mai, e pela ia no hoi olua.

30. Kaakaa ae la ko laua maka; kauoha aku la Iesu ia laua, i aku la, e malama olua o ikea e hai.

21. No ka mea, ua i ae la i loko ona, Ina e hoopa wale no au i kona aahu, e ola au. 22. Ua haliu ae la Iesu, ike ae la ia ia, i aku la, E ke kai-la aina a puni. kamahine, e hooikaika; ua 32. A hele lakou iwaho, aia ela oe i kou paulele ana. Ua hoi, haliia mai la io na la he

31. Aka, hele aku la laua, hookaulana aku la ia ia i ke

Kipakuia na daimonio. MATAIO. Hoounaia na lu

kanaka aa ua uluhia e ka ku la i ka mana ia l daimonio. kipaku ai lakou i ka 33. A kipakuia ka daimo-ino, a hoola ai hoi i ka nio iwaho, olelo mai la ua aa pau, a me ka nawali la, mahalo aku la na kanaka, pau. i aku la, Aole loa i ikea ka mea like me nei i ka Iseraela.

2. Eia hoi ka inoa poe lunaolelo umi kun 34. A i mai la ka poe Pa-lua, o Simona mua i risaio, no ke alii o na daimo- Petero, a me kona kai nio kona kipaku ana i na dai- Anederea, o Jakoba na 2 monio. daio, a me kona kaikain

35. Kaahele ae la Iesu maane. na kulanakauhale a pau, a me na kau hale e aobele ana maloko o na hale halawai o lakou, hai aku la i ka olelo maikai o ke aupuni, a hoola aku la i ka mai a pau a me ka nawaliwali a pau o na kanaka.

36. Ike ae la ia i ka nui o 5. O lakou he umi kum kanaka, bu ae la kona aloha ia malua na Iesu i hoouna ak lakou, no ka mea, ua nawali-olelo aku la oia ia lakou, i wali, ua hele liilii lakou e like me na hipa kahu ole.

37. Alaila i aku la ia i kana mau haumana, He nui ke kihapai, ua uuku no nae ka poe lawehana.

ku la, Mai hele oakou i k kuamoo o ka poe ike ole i Iehova, aole hoi e komo i ka hi kulanakauhale o ko Sama ria.

38. No ia mea, e noi aku oukou i ka Haku nona ke kihapai, e kena mai ia i kekahi poe lawehana i loko kona kihapai.

o

3. O Pilipo a me Bara maio, o Toma a me Matai lunaauhau, o Iakoba na paio, a me Lebaio i iia o daio,

4. O Simona no Kanaan me Iuda Isekariote ka m kumakaia ia ia.

A houluulu mai la oia
i kana mau haumana

6. Aka e hele hoi oukou ka poe hipa auana no ka hale o Iseraela.

7. I ko oukou hele ana e hai, ei aku, Ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani; 8. Hoola i ka mai, hoomaemae i ka lepera, hoala i ka

MOKUNA X.

Hoounaia na haumana i hana make, e mahiki aku i na dai

mana.

mopio; ua haawi wale ia mai iaoukou, e haawi wale aku hoi oukou.

UA

9. Mai hoolakolako oukou

he umi kumamalua, haawi a-li gula, aole hoi i kala, aole

« PreviousContinue »