Page images
PDF
EPUB
[graphic]
[ocr errors]

la i ka Mesia he umi ia hanauna a me kumamaha.

Haku ia ia,
kana wahine
25. Aole

kane, kapa al
inoa o IESU.

18. Penei hoi ka hanau ana o Iesu Kristo; i hoopalau- ia a hanau il ia kona makuwahine o Maria i wahine na Iosepa, aole nae laua i momoe, ike e ia aku la, e, ua hapai ia na ka Uhane Hemolele.

19. A, o kana kane, he kanaka hoopono ia, aole oiai makemake e hoopukaku aku ia ia, manao ihola e haalele malu ia ia.

MOKU

Kuhiia ka Ma

I hanau I
hema i Iud

i ke alii ia Herod
Magoi ka i hele
lema mai ka hiki

2. Ninau maila
oia i hanau iho nei
Iuda? ma ka hikin
ike ai i kona hoku o
kou mea i hele mai

20. I kona manao ana ia mau mea, aia hoi! ua ike ia akula ka anela a ka Haku eia, ika moe, i ka i ana mai, E Iose pa e, ka mamo a Davida, mai makau oe ke lawe mai i kau wahine ia Maria, ua ha- kuli-hoomaikai aku pai oia na ka Uhane Hemolele.

21. A e hanau oia i ke keiki kane, e kapa aku oe i kona inoa o IESU, no ka mea, e hoola oia i kona kanaka mai ko lakou hewa mai.

22. I keia mau mea, ko ae la ka olelo a ka Haku i oleloia mai ai e ke kaula i ka i ana mai,

3. A lohe ae la
Herode, apoapo aela
a me ko Ierusalema

4. Alaila kuahaua
ika poe kahuna nui a
me ka poe kakau-olel
a na kanaka, ninau ak
lakou, ai la ihea e han
ka Mesia.

ai Betelehema i Iudaia
maila e ke kaula penei a,
no ka mea, ua palapa

5. Hai akula lakou

23. Aia ka! e hapai ana ke kahi wahine puupaa, a e ha6. "A o oe e Betelehema nau aku i ke keiki kane, a e aina o Iuda aole loa oe kapa ia aku kona inoa ouuku ana i waena o ko Iu EMANUELA, ke ano keia, o poe alii, maloko mai no ou ke Akua me kakou. puka mai ai kahi alii, nan e malama i kou kanaka i k Iseraela."

24. A ala a la o Iosepa mai ka hiamoe, hoopono aku ia i ka kauoha a ka anela a ka 4

Herode i ua mau Magoi la ninau pono aku la ia ia lakou i maopoopo ai ka manawa i

ikea aku ai ua hoku la.

8. Alaila, hoouna aku ia ia lakou i Betelehema, i aku la, o haele oukou e imi pono

a Aigupita malaila e noho
a olelo hou aku au ia oe,
ka mea, e imi mai auanei
Herode i ua keiki la e pepe
hi ia ia.

14. A ala aela ia lawe ak i ka po i ua keiki la a me aku i ua keiki la, a i loaa hoi, kona makuwahine a holo ak alaila e hai pono mai ia'u ila a Aigupita; hele aku hoi au e kukuli hoomaikai aku ia ia.

9. A lohe aela lakou i ka ke alii, haele akula, aia hoi! ka hoku a lakou i ike ai ma ka hikina, lele akula ia i mua o lakou i ka haela ana, a kau pono maluna o kahi o

ua keiki la.

10. Aike hou akula lakou i ua hoku la, hauoli aela lakou me ka olioli nui.

a

15. Noho iho la malaila make o Herode; no ia ko ai ka olelo a ka Haku i oleloia maila e ke kaula i ka i ana I hea aku ai au i ka’u kamaiki mai Aigupita mai.

16. A ike aela o Herode ua hokaia oia e ka poe Magoi, alaila ukiuki loa ihola ia, kena akula e luku aku i kamalii kane a pau o Betelehema a me na wahi a puni e koko11. Komo akula lakou i ke mai ana, o kamalii mai loko o ka hale, ike akula ka lua makahiki mai a hiki i ua keiki la me kona maku-i ka wa i ninau aku ai wahine o Maria, kukuli iho ia i ka poe Magoi i maopoopo la lakou, hoomaikai akula ia ai. ia, a wehe aela i kahi e waiho ai o ko lakou waiwai, mohai akula lakou ia ia i ka gula a me ka libano a me ka

mura.

12. Ai ka moe aoia maila lakou i hoi ole mai io Herode la, ma kekahi alanui e ae lakou i hoi aku ai i ko lakou aina.

13. A hala akula lakou, aia hoi! ua ikeia aku la ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe i ka i ana mai E ala,

pono

17. Alaila ko aela ka olelo a ke kaula a Ieremia i ka i ana mai,

18. Ua lohea ka leo i Rama, ka mihi, ka ue ana a me ka kanikau nui, a e ue ana o Rakela no kana mau keiki, aole loa ia e na, no ka me aole aenei lakou.

19. A make Herode, aia hoi! ua ikea akula ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe ma Aigupita,

20. I ka i ana mai E ala

e lawe i ua keiki la a me ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a holo aku kona makuwahine a e hoi

No Ioane Bapatite: MATAIO. aku i ka aina i Iseraela, ua make ka poe i imi mai ai e pepebi i ke keiki nei.

21. Ala aelaia iluna a lawe akula i ua keiki la a me kona makuwahine a hoi hou aku ia i ka aina i Iseraela.

22. A lohe ihola ia ua huli ke kau o Herode ma Iudaia ai ia Arakelau i kana keiki, alaila makau aela ia i ka hele malaila, a ua aoia mai no hoi i ka moe hele e aela ma ke kau wahi o Galilaia.

Kona hai ana a

5. Alaila hele aela ko rusalema a me ko Iuda pau iona la a me ko ka pau e kokoke mai ana Ioridane.

6. Bapataizoia ihola la eia i Ioridane i ka hai mai i ko lakou hewa.

7. A ike akula ia ua maila ka poe Parisaia i h mai a me ka poe Sadukai kona bapataizo ana, i aku la ia lakou E ka poe ohana mo nihoawa, na wai oukou i 23. Hele akula ia i ka ku-aku e holo i pakele ai i lanakauhale o Nazareta ka inaina ke kau maila mahop inoa, a noho ihola ilaila; pela 8. E hua ae oukou i h i ko ai ka olelo a ka poe kau-hua e ku ai me ka mihi: la, E iia'i oia he Nazarene.

9. Mai hoaano oukou ohumu ai i loko, he kupun ko kakou o Aberahama, ke aku nei au ia oukou e hiki Kahai aku o Ioane Bapatite.no i ke Akua ke hoolilo

MOKUNA III.

AIA mau la i hele mai ai keia mau pohaku i mamo na

Ioane Bapatite i ka Aberahama.

hahai hele ana aku ma ka nahelehele i Iudaia i ka i ana, 2. E mihi oukou no ka mea ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

10. Ke waiho ae nei ka koi lipi ma ka kumu o na laau, a o ka laau a pau aole e hua mai i ka hua maikai e kuaia i lalo a e kiolaia aku ia ke ahi.

11. Owau no ke bapataizo aku nei ia oukou i ka wai no ka mihi, aka hoi o ka mea

3. O ka mea keia i oleloiai mai ai e ke kaula, e Isaia i kai ana mai a He leo no ke kahi e kala ana ma ka nahelehele E hoomakaukau oukoue hele mai mahope nei o'u he i ke alanui no Iehova, e hana nui aku kona mana i ko'u, i kona mau kuamoo i pololei. 4. A o ke kapa o ua Ioane la he hulu kamela, a o kona puhaka ua kaeiia i ka ili, a o kana ai hoi he uhini ia a me ka meli no ka nahelehele. na peahi e maemae ai ia ia

aole au e pono ke lawe i kona kamaa, nana oukou e bapataizo aku i ka Uhane He molele a me ke ahi.

12. Aia no i kona lima ka

i

kana hua a hoiliili ia i kanalewale iona la, i mai la, a o ke hua palaoa i ka hale papaa, keiki oe a ke Akua, e i mai a e puhi aku i ka opala i pau oe i keia mau pohaku i lilo ai i ke ahi pio ole. ai i berena.

4. Olelo aku la ia i akula, ua palapalaia mai, aole e ola ke kanaka i ka berena wale. iho no, aia o ka olelo a pau mai ka waha mai o ke Akua. 5. Alaila lawe ai la ka diabolo ia ia i ka kulanakauha

13. Alaila hele mai la Iesu mai Galilaia mai ma Ioridane io Ioane la i bapataizoia eia. 14. Hoole aku la Ioane ia ia, i aku la Owau kau e bapataizo mai e pono ai, ke hele mai nei anei oe io'u nei? 15. Olelo mai la Iesu ile laa, a hoonoho aku la ia ia mai la ia ia, E ae mai oe ia'u maluna iho o kahi oioi o ka i keia wa: no ka mea pela Luakini, kaua e pono ai ke malama i 6. A i ae la ia ia, A o ke ka pono a pau; alaila ae aku- keiki oe a ke Akua e lele iho la ia ia ia. oe ilalo, ua palapalaia mai E 16. A ua bapataizoia o Ie-kauoha oia i kono mau anela su pii koke ae la ia mai ka ia oe e hapai lakou ia oe i ko wai mai, aia ka! ua wehe lakou mau lima o kuia ko wa ae la ka lani ia ia, a ikea aku-wae i ka pohaku. la ka Uhane o ke Akua i ka 7. I aku la Iesu ia, ua paiho ana mai ua like me ka lapalaia mai no hoi, Mai hoao manu nunu, a kau ihola iluna aku oe ia Iehova i kou Akua. iho ona.

8. Lawe hou aku la ka diabolo ia ia i ka mauna kieOkie loa, hoike aku ia ia i na aupuni a pau o ka honua a me ko lakou nani;

17 Aia ka! he leo mai ka lani mai i ka i ana mai la, ka'u keiki punahele keia, ua oluolu loa wau ia ia.

MOKUNA IV.

Ko lesu ai ole, a me ka hoowalewaleia.

9. I mai la ia ia o keia mau mea a pau ka'u e haawi aku ia oe i na kukuli mai oe e hoomana mai ia'u.

10. I aku la Iesu ia ia E LAILA alakaiia akula o hele oe pela e Satana, ua pa

kahi nahelehele i hoowalewa-oe ia Iehova i kou Akua, a e leia mai ai e ka diabolo.

2. A hookahi kanaha la a me ka po ona i ai ole ai, alaila pololi ikola ia.

3. A hiki maila ka hoowa-1

malama aku oe ia ia wale no.

11. Alaila haalele ka diabolo ia ia, aia hoi! hiki mai la na anela, malama mai la ia ia.

12. Lohe ae la Iesu, ua

[blocks in formation]

hooleiia Ioane i loko o ka halepaahao, hele e aku la ia i Galilaia.

13. Haalele ae la ia Nazareta, hele e aku la a noho iho la ma ke kae-loko ma Kaperenauma, i ka mokuna o Zabulona a me Nepatali.

14. Pela i ko ai ka mea i i oleloia mai ai e ke kaula e Isaia i ka i ana mai,

15. O ka aina o Zabulona, a o ka aina o Nepatali, ma ke kae-loko ma Ioridane, o Gali- ; laia o na kanaka e,

16. O ka pee kanaka e noho ana i ka pouli, ua ike ae la lakou i ka malamalama nui, a o ka poe e noho ana i kahi malu o ka make, ua puka maila ka malamalama ia lakou.

17. I laila ka Iesu ao ana aku i kinobi i ka i ana aku, E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

18. Hele aku la Iesu ma ke kae-loko o Galilaia, ike aku la ia i na hoahanau elua, o Simona i iia o Petero a me kona kaikaina o Anederea, e kuu ana i ka upena i ka loko, no ka mea he mau lawaia laua.

19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia'u, e hoolilo au ia olua i mau lawaia kanaka.

20. Haalele koke iho la laua i na upena, hahai aku la ia ia.

ma ka mauna

21. Hele hou aku la ike hou aku la no oia ia hoahanau elua, o lako keiki a Zebedaio, a me kaikaina o Ioane, malu ka moku me ko laua ma kane o Zebedaio, e hond ika lakou mau upena; k aku la ia laua.

22. Haalele koke ak laua i ka moku a me ko i makuakane, hahai aku la

ia.

23. Kaahele aku la I ma Galilaia a puni, i ke ana aku i loko o ko lah mau hale halawai, hai a la i ka olelo maikai o ke a puni, hoola aku lai ka m a me ka nawaliwali a pau na kanaka.

24. Kui aku la kona kau lana i Suria a puni, baliha mai la lakou iona la i ko la kou poe mai a pau i loohia kela mai i keia mai a me k eha, o ka poe i ulubia o ka daimoni a me ka poe hehena, a me ka poe lolo, hoola aku la ia ia lakou.

25. He nui loa kanaka i hahai mai ia ia no Galilaia mai, a no Dekapoli mai, a no Ierusalema mai, a no ke kapa kahawai mai o Ioridane.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »