Page images
PDF
EPUB

quæfo ut ne in pejus trahas, fed pro mirifica ifta tua facili tate et candore, in mitiorem partem interpretari digneris. Deum enim teftor quam te inftar patris colam, quam fingu. lari etiam obfervantia te femper profecutus fim, quamque veritus chartis meis tibi obftrepere. Curo nempe cum primis, cùm tabellas meas nihil aliud commendet, ut commendet raritas. Deinde, cùm ex vehementiffimo, quo tui afficior defiderio, adeffe te femper cogitem, teque tanquam præfentem alloquar et intuear, dolorique meo (quod in amore fere fit) vana quadam præfentiæ tuæ imaginatione adblandiar; vereor profecto, fimulac literas ad te mittendas meditarer, ne in mentem mihi fubito veniret, quam longinquo à me diftes terrarum intervallo; atque ita recrudefceret dolor abfentiæ tuæ jam prope confopitus, fomniumque dulce difcuteret. Biblia Hebræa, pergratum fane munus tuum, jampridem accepi. Hæc fcripfi Londini inter urbana diverticula, non libris, ut foleo, circumfeptus: fi quid igitur in hac epiftola minus arriferit, tuamque frustra bitur expectationem, penfabitur alia magis elaborata, ubi primum ad mufarum fpatia rediero. Londino, Martii 26, 1625.

ALEXANDRO GILLIO.

2. Accepi literas tuas, et quæ me mirifice oblectavere, carmina fane grandia, et majeftatem vere poeticam, Virgi lianumque ubique ingenium redolentia. Sciebam equidem quam tibi tuoque genio impoffibile futurum effet, à rebus poeticis avocare animum, et furores illos cœlitus inftinctos, facrumque et æthereum ignem intimo pectore eluere, cum tua (quod de feipfo Claudianus) "Totum fpirent præcordia Phoebum." Itaque fi tua tibi ipfe promiffa fefelleris, laudo hic tuam (quod ais) inconftantiam, laudo, fiqua eft, improbitatem; me autem tam præclari poematis arbitrum à te factum effe, non minus glorior, et honori mihi duco, quam fi certantes ipfi dii mufici ad meum ve niffent judicium; quod Tmolo Lydii montis Deo populari olim contigiffe fabulantur. Nefcio fane an Henrico Naffovio plus gratuler de urbe capta, an de tuis carminibus: nihil enim existimo victoriam hanc peperiffe poematio hoc

tuo

tuo illuftrius, aut celebrius. Te vero, cum profperos fociorum fucceffus tam fonora triumphalique tuba canere au diamus, quantum vatem fperabimus, fi forte res noftræ de mum feliciores tuas mufas pofcant gratulatrices. Vale vir erudite, fummafque à me tibi gratias carminum tuorum nomine haberi fcias.

Londino, Maii 20, 1628.

Eidem.

3. Priori illa epiftola mea non tam refcripfi tibi, quam refcribendi vices deprecatus fum, alteram itaque brevi fecuturam tacite promifi, in qua tibi me amiciffime provocanti latius aliquanto refponderem ; verum ut id non effem pollicitus, hanc utcunque fummo jure deberi tibi fatendum eft, quandoquidem fingulas ego literas tuas non nifi meis binis penfari poffe exiftimem, aut fi exactius agatur, ne centenis quidem meis. Negotium illud de quo fcripfi fubobfcurius, ecce tabellis hifce involutum, in quo ego, cum tua ad me pervenit epiftola, diftrictus temporis anguftia magno tum primum opere defudabam: quidem enim ædium noftrarum focius, qui comitiis his academicis in difputatione philofophica refponfurus erat, carmina fuper quæftionibus pro more annuo componenda, prætervectus ipfe jamdiu leviculas illiufmodi nugas, et rebus feriis intentior, forte mex puerilitati commifit. Hæc quidem typis donata ad te mifi, utpote quem norim rerum poeticarum judicem acerrimum, et mearum candiffimum. Quod fi tua mihi viciffim communicare dignaberis, certè non erit qui magis iis delectetur, erit, fateor, qui rectius pro eorum dignitate judicet. Equidem quoties recolo apud me tua mecum affidua pene colloquia (quæ vel ipfis Athenis, ipfa in academia, quæro, defideroque) cogito ftatim nec fine dolore, quanto fructu me mea fraudarit abfentia, qui nunquam à te difceffi fine manifefta literarum acceffione, et imidor, planè quafi ad emporium quoddam eruditionis profectus. Sane apud nos, quod fciam, vix unus atque alter eft, qui non philologiæ, pariter et philofophiæ, prope rudis et profanus, ad theologiam devolet implumis; eam quoque leviter admodum attingere contentus, quantum forte fufficiat conciunculæ quoquo

modo

modo conglutinandæ, et tanquam tritis aliunde pannis confuendæ adeo ut verendum fit ne fenfim ingruat in clerum noftrum facerdotalis illa fuperioris fæculi ignorantia. Atque ego profecto cum nullos fere ftudiorum confortes hic re periam, Londinum recta refpicerem, nifi per juftitium hoc æftivum in otium alte literarium recedere cogitarem, et quafi clauftris mufarum delitefcere. Quod cum jam tu indies facias, nefas effe propemodum exiftimo diutius in præfentia tibi interftrepere. Vale.

Cantabrigia, Jul 2, 1628.

THOMA JUNIO.

4. Infpectis literis tuis (preceptor optime) unicum hoc. mihi fupervacaneum occurrebat, quòd tardæ fcriptionis excufationem attuleris; tametfi enim literis tuis nihil mihi queat optabilius accedere, qui poffim tamen, aut debeam fperare, otii tibi tantum à rebus feriis, et fanctioribus effe, ut mihi femper refpondere vacet; præfertim cum illud humanitatis omnino fit, officii minime. Te vero oblitum effe mei ut fufpicer, tam multa tua de me recens merita nequaquam finunt. Neque enim video quorfum tantis onuftum beneficiis ad oblivionem dimitteres. Rus tuum accerfitus, fimul ac ver adoleverit, libenter adveniam, ad capeffendas anni, tuique non minus colloquii, delicias; et ab urbano ftrepitu fubducam me paulifper. Stoam tuam Icenorum, tanquam ad celeberrimam illam Zenonis porticum, aut Ciceronis Tufculanum, ubi tu in re modica regio fane animo veluti Serranus aliquis aut Curius in agello tuo placide regnas, deque ipfis divitiis, ambitione, pompa, luxuria, et quicquid vulgus hominum miratur et ftupet, quafi triumphum agis fortunæ contemptor. Cæterùm qui tarditatis culpam deprecatus es, hanc mihi viciffim, ut fpero, præcipitantiam indulgebis; cum enim epiftolam hanc in extremum diftuliffem, malui pauca, eáque rudiufcule fcribere, quam nihil. Vale vir obfervande.

Cantabrigia, Julii 21, 1628.

ALEXANDRO

ALEXANDRO GILLIO.

5. Si mihi aurum, aut cælata pretiofe vafa, aut quicquid iftiufmodi mirantur mortales, dono dediffes, puderet certe non viciffim, quantum ex meis facultatibus fuppeteret, te aliquando remuneraffe. Cum vero tam lepidum nobis, et venustum Hendecafyllabon nudiuftertius donaveris, quanto charius quidem auro illud eft merito, tanto nos reddidifti magis folicitos, qua re conquifita tam jucundi beneficii gra tiam rependeremus; erant quidem ad manum noftra hoc in genere nonnulla, fed quæ tuis in certamen muneris æquale nullo modo mittenda cenferem. Mitto itaque quod non plane meum eft, fed et vatis etiam illius vere divini, cujus hanc oden altera ætatis feptimana, nullo certe animi propofito, fed fubito nefcio quo impetu ante lucis exortum, ad Græci carminis heroici legem in lectulo fere concinnabam: ut hoc fcilicet innixus adjutore qui te non minus argumento fuperat, quam tu me artificio vincis, haberem aliquid, quod ad æquilibrium compenfationis accedere videatur; fi quid occurrit, quòd tuæ de noftris, ut foles, opinioni minus fatisfecerit, fcias, ex quo ludum veftrum reliquerim hoc me unicum atque primum græce compofuiffe, in Latinis, ut nofti, Anglicifque libentius verfatum. Quandoquidem qui Græcis componendis hoc fæculo ftudium atque operam impendit, periculum eft, ne plerumque furdo canat. Vale, meque die lunæ Londini (fi Deus voluerit) inter bibliopolas expecta. Interim fi quid apud illum doctorem, annuum collegii præfidem, qua vales amicitia, noftrum poteris negotium promovere; cura quæfo, ut mea caufa quam cito adeas; iterum vale.

E noftro Suburbano, Decemb. 4. 1634.

CAROLO DIODATO.

6. Jam ifthuc demum plane video te agere, ut obftinato filentio nos aliquando pervincas; quod fi ita eft, euge habe tibi iftam gloriolam, en fcribimus priores: quanquam certe fi unquam hæc res in contentionem veniret, cur neuter VOL. VI.

I

alteri

alteri rw día xpóve fcripferit, cave putes quin fim ego multis partibus excufatior futurus: δηλον ὅτι ὡς βραδὺς καὶ ὀκνηPÓS TIS ÖV QÚσEL Tρòs τó yρápem, ut probe nofti, cum tu contra five natura, five confuetudine, ad hujufmodi literarias προσφωνήσεις haud ægre perduci foleas. Simul et illud pro me facit, quod tuam ftudendi rationem ita inftitutam cognovi, ut crebro interspires, ad amicos vifas, multa fcribas, nonnunquam iter facias; meum fic eft ingenium, nulla ut mora, nulla quies, nulla ferme illius rei cura, aut cogitatio diftineat, quoad pervadam quo feror, et grandem aliquam ftudiorum meorum quafi periodum conficiam. Atque hine omnino, nec aliunde, fodes, eft factum, uti ad officia quidem ultro deferenda fpiffius accedam, ad refpondendum tamen, O nofter Theodote, non fum adeo ceffator; neque enim commifi ut tuam epiftolam unquam ullam debita vice nostra alia ne clauferit. Quid! quod tu, ut audio, literas ad bibliopolam, ad fratrem etiam fæpiufcule; quorum utervis propter vicinitatem fatis commode præftitiffet, mihi, fi quæ effent, reddendas. Illud vero queror, te, cum effes pollicitus ad nos fore ut diverteres cum ex urbe difcederes, promiffis non ftetiffe: quæ promiffa abs te præterita fi vel femel cogitaffes, non defuiffet prope neceffarium fcribendi argumentum. Atque hæc habui quæ in te merito, ut mihi videor, declamitarem. Tu quæ ad hæc contra parabis ipfe videris. Verum interim quid eft quæfo? recténe vales? ecquinam iis in locis erudituli funt quibufcum libenter effe, et garrire poffis, ut nos confuevimus? quando redis? quamdiu tibi in animo eft apud iftos epopeiss commorari? tu velim ad hæc mihi fingula refpondeas: fed enim ne nefcias non nunc demum res tuæ cordi mihi funt, nam fic habeto .me ineunte autumno ex itinere ad fratrem tuum eo confilio deflexiffe, ut quid ageres, fcirem. Nuper etiam cum mihi temere Londini perlatum effet à nefcio quo te in urbe effe, confeftim et quafi autobos proripui me ad cellam tuam, at illud oxías ovap, nufquam enim compares. Quare quod fine tuo incommodo fiat, advola ocyus et aliquo in loco te fifte, qui locus mitiorem fpem præbeat, poffe quoquo modo fieri ut aliquoties inter nos faltem vifamus, quod utinam nobis non aliter effes vicinus, rufticanus atque es urbicus, ἀλλὰ τότο ὥσπερ Θεώ φίλον. Plura vellem et de nobis, et de ftudiis noftris, fed mallem coram; et jam cras fumus

rus

« PreviousContinue »