Page images
PDF
EPUB

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Eminentiffimo Domino Cardinali MAZARINO,

Eminentiflime Domine,

Cum regi fereniffimo per literas gratias agam, qui hono. ris et gratulationis reddendæ caufa, fuæque lætitiæ de nobiliffima recenti victoria mecum communicandæ legationem fplendidiffimam mifit, ingratus tamen fim, nifi eminentiæ quoque veftræ debitas fimul gratias per literas perfolvam; quæ ad teftandam fuam erga me benevolentiam, meique rebus omnibus quibus poteft ornandi ftudium, nepotem fuum præftantiffimum atque ornatiffimum adolefcentem unà mifit, et fiquem haberet apud fe propinquiorem aut quem pluris faceret, eum potiffimum fuiffe miffurum fcribit: addita etiam ratione, quæ ab judicio tanti viri profecta ad meam haud mediocrem laudem atque ornamentum pertinere exiftimo; nempe ut qui fanguine conjunctiffimi fibi funt in me honorando atque colendo eminentiam fuam imitarentur. Et humanitatis quidem, candoris, amicitiæ veftrum in me diligendo exemplum haud poftremum fortaffe habuerint; fummæ virtutis fummæque prudentiæ alia in vobis longe clariora; quibus regna refque maximas fumma cum gloria adminiftrare difcant. Qua res uti poffit eminentia veftra quam diutiffimè quamque feliciffimè gerere ad totius regni Gallici, immo totius reip. Chriftianæ commune bonum, veftrumque proprium decus, non defutura mea vota polliceor.

Weftmonafterio, ex aula noftra,

die Junii, an, 1658.

Eminentiæ veftræ ftudiofiffimus.

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo Potentif fimoque Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Sereniffime potentiffimeque Rex, amice ac fœderate chariffime,

Quoties communium religionis hoftium importuna confilia variafque artes intuemur, toties nobifcum reputamus, quàm neceffarium orbi Chriftiano, quàmque falutare fit futurum, quò faciliùs adverfariorum conatibus iri obviam poffit, proteftantium principes inter fe, et potiffimùm majeftatem veftram cum repub. noftra arctiffimo foedere conjungi. Id à nobis quantopere fit, quantoque ftudio expetitum, quàm denique gratum nobis accidiffet, fi Suecorum noftræque res ea conditione ac loco fuiffent, ut fœdus illud ex utriufque animi fententia fanciri, alterque alteri opportuniffimo auxilio effe potuiffet, oratoribus veftris, ex quo primùm illi hoc apud nos egerunt, teftatum reddidimus. Neque vero illi fuo muneri defuerunt; fed quam cæteris in rebus confueverunt, eandem hac quoque in parte prudentiam ac diligentiam adhibuerunt. Verùm ea nos domi improborum civium perfidia exercuit qui in fidem fæpius recepti, res novas tamen moliri, et cum exulibus, etiam cum hoftibus Hifpanis difcuffa jam fæpe et profligata confilia repetere non definunt, ut in propulfandis periculis propriis occupati, neque curam omnem, neque integras opes quod in votis erat, ad communem religionis caufam tuendam convertere hactenus potuerimus. Quod licuit tamen, quantumque in nobis fitum erat, et anteà ftudiofè præfti timus, et fiquid in pofterum majeftatis veftræ rationibus conducere videbitur, id non velle folùm, verùm etiam fumma ope vobifcum unà agere per occafiones non defiftemus. Interea majeftatis veftræ rebus prudentiffimè fortiffimèque geftis gratulamur atque ex animo lætamur; eundemque uti velit Deus felicitatis atque victoriæ curfum effe quam diuturnum ad fui numinis gloriam affiduis precibus exoptamus.

Weftmonafterio, ex aula nostra, Junii die, an. 1658.

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo Principi Lufitania Regi. S. P. D.

Sereniffime Rex, amice ac foederate,

- Oftendit nobis per libellum fupplicem Joannes Buffield, mercator Londinenfis, fe anno 1649, merces quafdam Antonio Joanni et Manueli Ferdinando Caftaneo Tamirenfibus tradidiffe, ut iis divenditis earum rationem mercatorum more fibi redderent: tum in Angliam dum navigaret, in piratas incidiffe, fpoliatumque ab iis damnum haud mediocre accepiffe: hoc audito, Antonium et Manuelem eò quod hunc interfectum credebant, traditas fibi merces ftatim pro fuis habuiffe, adhuc etiam retinere, rationemque omnem de iis recufare; atque huic fraudi fubfecutam paulo pcft Anglicarum mercium profcriptionem obtendere; coactum fe demum fuperiore anno, hyeme media in Lufitaniam redire, fua repetere; fed fruftra; hos enim neque bona neque rationem ut reddant adduci poffe; et quod mirum fanè videatur, privatam illarum mercium poffeffionem profcriptione publica defendere: cùm videret se hominem longinquum deteriore conditione cum Tamirenfibus in fua patria contendere, ad majeftatem veftram fe confugiffe; confervatoris judicium, qui judicandis Anglorum caufis conftitutus eft, fupplicem popofciffe; à majeftate veftra rurfus ad forenfem illam cognitionem, unde confugerat, rejectum effe. Quod etfi per fe iniquum non eft, tamen cùm perfpicuum fit Tamirenfes iftos veftro edicto publico ad fuam privatam fraudem abuti, à majestate vestra majorem in modum petimus, ut caufam hujus multis cafibus afflicti, ad inopiamque redacti, ad confervatorem potius judicem proprium velit pro fua clementia integram remittere: quo poffit inops fortunarum fuarum quod fupereft ab illorum hominum infida focietate recuperare: id, re cognita, quin majeftati veftræ nobifcum unà maximè placeat non dubitamus.

Westmonafterio, ex aula noftra, die Augufti, an. 1658.

Sereniffimo Principi LEOPOLDO Auftria Archiduci, Provins ciarum in Belgio fub PHILIPPO Hifpaniarum Regi Præfidi.

Sereniffime Domine,

Carolus Harbordus, vir equeftris apud nos ordinis, per libellum fupplicem ad nos detulit, fe bona quædam et suppellectilem cum ex Hollandia Brugas in ditionem veftram afportaffet, de iis, ne fibi per vim atque injuriam eripiantur, inopinatò periclitari. Ea nempe, cum à Comite Suffol chienfi pro quo fe grandi ære alieno obftrinxerat, ex Anglia an. 1643. miffa ad fe idcirco fuiffent, ut haberet, quo fibi fatisfaceret, fiquid pro illo diffolvere cogeretur, a Richardo Grenvillo, qui et ipfe equeftris ordinis effe fertur, occupari, et quo in loco cuftodiebantur, effractis foribus atque articulis poffideri: hoc folo titulo, deberi fibi nefcio quid à Theophilo Suffolchienfi comite defuncto, ex quodam noftræ curiæ Cancellariæ decreto, eaque proinde bona quafi Theophili Comitis effent, eique decreto obnoxia, fe referenda in tabulas curaffe: cùm ex noftris legibus neque ipfe comes, qui nunc eft, et cujus hæc bona funt, eo decreto teneatur, neque bona ejus occupari aut retineri debeant : id quod ex fententia ejufdem curiæ unà cum hifce literis ad vos miffa, declaratur, quas quidem literas fupradictus Carolus Harbordus à nobis petiit, uti per eas celfitudinem veftram rogatam vellemus, ut bona illa et recenfione omni, et iniqua ifta Richardi Grenvilli actione, primo quoque tempore liberentur: cùm hoc contra morem jusque gentium planè fit, at cuiquam in aliena ditione ea de re actio detur, quæ in ea regione, ubi caufa actionis orta eft, legitimè dari non poffit. Hanc caufam ut celfitudini veftræ commendaremus, et ipfa juftitiæ ratio, et prædicata paffim vestra æquanimitas permovit. Quod fiquo tempore ufus venerit, ut de jure aut commodis veftrorum apud nos agatur, hauḍ remiffa profecto noftra ftudia, immo omni tempore propenfiffima experturos vos effe polliceor.

Weftmonafterio.

Celfitudinis Veftræ Studiofiffimus,

OLIVERIUS, Protector Reip. Angliæ, &c.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Supreme Curie Parlamenti Parifienfis.

Nos commiffarii magni figilli Angliæ, &c., fupremam curiam parlamenti Parifienfis rogatam volumus curare velit uti Miles, Gulielmus, et Maria Sandys, defuncti nuper Gulielmi Sandys et Elifabethæ Soamæ uxoris ejus liberi, natione Angli, ætate nondum adulta, Parifiis, ubi nunc in fupradictæ curiæ tutela funt, ad nos quamprimum redire poffint; eofque liberos Jacobo Mowato Scoto, viro probo atque honefto velit committere, cui nos hanc curam delegavimus, ut eos et inde acciperet, et ad nos huc adduceret: recipimufque, occafione hujufmodi oblata, jus idem atque æquum fubditis Galliæ quibufcunque ab hac curia reddi

tum iri.

« PreviousContinue »