Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

RICHARDUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo ac Pa tentiffimo Principi LUDOVICO Galliarum Regi.

Sereniffime ac potentiffime Rex, amice ac fœderate, Cum fereniffimus pater meus gloriofæ memoriæ Oliverius reip. Angliæ protector, omnipotente Deo fic volente, fupremum jam diem tertio Septembris obierit, ego fucceffor ejus in hoc magiftratu legitimè declaratus, tametfi in fummo mærore ac luctu, non potui tamen quin de re tanta primo quoque tempore majeftatem veftram per literas certiorem facerem, quam et mei patris et hujus reip. amiciffimam hoc nuntio repentino haud lætaturam effe confido. Meum nunc eft à veilra majeftate petere, de me fic velit exiftimare, ut qui nihil deliberatius in animo habeam, quàm focietatem et amicitiam quæ gloriofiffimo meo parenti veftra cum majeftate fuit, fumma fide atque conftantia colere; ejufque foedera, confilia, rationes vobifcum inftitutas eodem ftudio ac benevolentia obfervare ratafque habere legatum proinde apud vos noftrum eadem qua prius poteflate præditum volo: quicquid id noftro nomine vobifcum egerit, ita accipere velitis rogo quafi à me ipfo actum id eflet. Veftræ denique majeftati comprecor faulta

omnia.

Weft monafterio, ex aula noftra, 5 Septemb. 1658.

Eminentiffimo Domino Cardinali MAZARINO.

Eminentiffime Domine,

Quanquam nihil mihi acerbius accidere potuit, quàm de fereniffimi et præclariffimi patris mei obitu fcribere, tamen cum fciam quanti ille fecerit eminentiam veftram, quanti vos illum, neque dubitem quin eminentia veftra, cui fumma rei Gallicæ commiffa eft, amici ac fœderati tam constantis tamque conjuncti mortem molestiffime latura fit, permagni referre arbitratus fum, ut eam quoque, fimul cum rege, de hoc cafu graviffimo per literas monerem; vobifque etiam, quoniam id æquum eft, confirmarem, me ea omnia fanctiffimè præftiturum ad quæ præftanda vobis, rataque habenda fereniffimæ memoriæ pater meus fœdere tenebatur: perficiamque ut illum, utpote vobis amiciffimum omnique laude florentem, cùm amiffum meritò doletis, quàm minimè tamen quod ad servandam focietatis fidem attinet, defideretis: cui etiam ad utriufque gentis commune bonum veftra quoque ex parte fervandæ Deus eminentiam veftram quàm diutiffimè confervet.

Westmonafterio, Septemb. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Angliæ, &c. Sereniffimo ac Potentiffimo Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Sereniffime potentiffimeque rex, amice ac foederate, Cum videar mihi paternam virtutem vix fatis poffe imitari, nifi eafdem quoque amicitias colam et retinere cupiam, quas ipfe et virtute fibi quæfivit, et fibi effe maxime colendas ac retinendas judicio fingulari duxit, non eft quod dubitet majestas veftra, quin eodem fe profequi ftudio ac benevolentia debeam, qua pater meus memoriæ fereniffimæ eft profecutus. Tametfi igitur in hoc magiftratus ac dignitatis initio non eo loco res noftras reperiam, ut in præfentia poffim ad quædam capita refpondere, quæ oratores veftri in medium protulerunt, tamen et inftitutum à patre fœdus cum majeftate veftra continuare, et arctius etiam conjungere, - VOL. VI.

G

mihi

mihi quidem magnopere placet; rerumque utrinque ftatum fimulac pleniùs intellexero, ad ea tranfigenda quæ cum utriufque reip. commodis potiffimum conjuncta effe videbuntur, ero equidem femper, ad me quod attinet, promptiffimus. Deus interim majeftatem veftram, ad gloriam fuam et orthodoxæ ecclefiæ tutelam atque præfidium, quam diutiffimè confervet.

Westmonafterio ex aula noftra, Octob. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo ac Potentiffimo Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, Magno Principi Finlandia, Duci Scania, Efthonia, Carelia, Brema, Verda, Stetini, Pomerania, Caffubiæ, et Vandalia, Principi Rugia, Domino Ingria et Wifmaria, necnon Comiti Palatino Rheni, Bavaria, Juliaci, Clivia, et Montium Duci.

Sereniffime, potentiffime rex, amice ac fœderate, Binas accepi à majeftate vestra literas; alteras per nun cium fuum, alteras legato noftro D. Philippo Meadows, ad me tranfmiffas. Ex quibus non folum dolorem fuum de obitu patris mei fereniffimi veris animi fenfibus expreffum, deque ipfo majeftas veftra quàm preclarè fenferit, verum etiam de me quoque ejus in locum fufpecto quantam spem ceperit cognovi. Et ad paternæ quidem laudis cumulum nihil pofthac amplius aut illuftrius tanto authore accedere poteft, meis certe in capeffenda repub. aufpiciis nihil felicius ta gratulatore, ad virtutes denique patrias tanquam hæreditatem optimam adeundas nihil quod accendat vehementius tanto hortatore potuit accidere. Ad rationes majef tatis veftræ de communi Proteftantium caufa nobifcum initas quod fpectat, fic velim existimet, me quidem ex quo ad hæc gubernacula acceffi, quanquàm eo loco res noftræ funt, ut fummam diligentiam, curam, vigilantiam domi potiffimum requirant, nihil tamen antiquius aut deliberatius habuiffe aut habere, quam paterno fœderi cum majestate veftra percuffo quantum in me erit non deeffe. Claffem itaque in mare Balticum mittendam cum iis mandatis curavi, quæ internuncius nofter, quem ad hoc totum negotium

ampliffimè inftruximus, majeftati veftræ communicabit. Quam Deus opt. max. incolumem, profperifque rerum fucceffibus fortunatiffimam, ad orthodoxam fidem tutandam diutiffime confervet.

Weftmonafterio ex aula nostra, die 13 Octob. 1658.

RICHARDUS Protector Sereniffimo ac Potentiffimo Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Sereniffime, potentiffimeque rex, amice ac fœderate, Mitto ad majeftatem veftram, quo nihil dignius aut præftantius poffum mittere, virum verè egregium, vereque nobilem Georgium Aiscoum, equitem auratum, non folùm belli, et navalis præfertim fcientia multis ex rebus fortiter geftis cognitum jam fæpe atque fpectatum, verum etiam probitate, modeftia, ingenio, doctrina præditum, moribus fuaviffimis nemini non charum, et, quod nunc caput rei eft, fub fignis majeftatis veftræ virtute bellica toto orbe terrarum florentiffimæ jam diu mereri cupientem. Velimque fic habeat majeftas veftra, quicquid huic viro muneris commiferit, in quo fides, fortitudo, experientia conftare vel etiam prælucere poffit, neque fideliori neque fortiori, nec facile peritiori poffe fe quicquam committere. Quæ autem ego illi negotia dedero communicanda vestræ majeftati, in iis expeditum aditum, aurem benignam velit rogo præbere, eamque fidem, quam nobismetipfis coràm fuiffet habitura; eum denique honorem, quem tali viro et fuis meritis et noftra commendatione ornatiffimo convenire judicaverit. Deus res veftras ad gloriam fuam et orthodoxæ ecclefiæ præfidium felici exitu fortunet. Westmonafterio ex aula noftra,

die Octob. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo Potentiffimoque Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Sereniffime potentiffimeque rex, amice ac fœderate chariffime,

Detulit ad nos per libellum fupplicem Samuel Piggottus, Londinenfis mercator, fe nuper naves duas (quarum alteri nomen Poftæ, magifter Tiddeus Jacobus; alteri The Water-Dog, magifter Garbrand Peters) Londino in Galliam negotiandi caufa mififfe; eas inde fale onuftas Amfterodamum petiffe; Amfterodamo alteram faburra tantùm, alteram halece impofitas cujus cum Petro quodam Heinf. bergo focietas erat in mare Balticum Stetinum ufque Pomeraniæ, quæ in veftra ditione eft, ad exponendam illic halecem navigaffe; verùm utrafque hafce naves accepiffe se alicubi maris Baltici à copiis quibufdam veftris detineri ; tametfi ut huic malo occurreret cum utraque nave fyngrapham figillo curiæ maritimæ obfignatam unà curaverit mittendam, qua et navium harum et mercium, excepta halecis parte fupradicta, unum fe effe ac legitimum dominum demonftraret. Cujus rei cùm fidem apud nos plenam fecerit, peto magnopere à majeftate veftra (quandoquidem duarum navium jactura fine fummo hominis detrimento fortunarumque forte omnium naufragio vix poffe accidere videtur) uti mandet fuis atque imperet illarum navium liberam primo quoque tempore dimiffionem. Deus majeftatem veftram, ad gloriam fuam ecclefiæque orthodoxæ præfidium, quàm diutiffimè fervet incolumem.

Weftmonafterio ex aula noftra, Jan. 27. an. 1658.

RICHARDUS Protector Reip. Angliæ, &c., Celfis et Potentibus Dominis Occidentalis Frifia Poteftatibus, S. D.

Celfi et potentes domini, amici ac fœderati chariffimi, Gravem ad me detulit querelam per libellum fupplicem Maria Grinderia vidua, cùm fibi à Thoma Killegræo veftro milite pecunia bene magna ante annos octodecim debeatur,

fe

« PreviousContinue »