Page images
PDF
EPUB

2.

Вестн. Г. отац Петар Поповић, Ђа своимт синовима Гаврилом и

ВорБои и учитељ Беочински.

Бијем. – Кирило Николић, Ђакон и учитељ г. Исидор Стојановић,трговац, и надКаменички.

зираше школски; са своим сином.

Јаковом.
Ц. ОСТ Али људи. Племен. г. Симеун ол Гавањски,

краљ. дишпір. Полинског сенатор, и дра д.

славне вармеђе Бачке асесор. г. Борђије Јанковић, сенатор.

Бијоград (у Србији). - Марко Бабић, пірговац.

а) Јего Високородије верховни кнез - Никола Клаик, пірговац.

и правитељ народа всеја Сербији, Бет.

Господар Милош Обреновић 3.? Г. Андрија Белецки, доктор мед. и

б) Кнезови постали госпо: првога реда љекар у свеопш. бол

дари. Hнци. Браћа Владислави.

Племең. г. Вунца Вуличевић, дјеј— Гина Вулко.

співип. член правителства и обор– Димитрије Давидовић, учредник

Кнез цаије Смедеревске Српски новина. •

Димитрије Георгијевић, дјејств. - Димитрије Тирка.

член правителства, полмач, и аз— Емануил Долежалек, музикус.

надар општи прихода

Јован Миоковић, дјејств. чл. пра– Јеремија Гагні, Росијско - императорски титуларни совјетник.

вип. и опитенародни секретар. – Јов. Бапп. Долина, к. к. двор

Мапија Алексијев Ненадовић проche anameкe Зифbaltet.

та, обор - кнез у Ваљевској нанији 10. – Јован Демелић.

Милоје Теодоровић, дјејств. чл. – Јован П. Спојановић,

правителспіра и обор - кнез наије – Јосиф Сулић.

Јагодинске. Мијаило Бојаџија, Грчки учитељ. —Милосав Здравковић, кнез Ресавски, — Наум Георг Чаппо.

— Павле Маринковић, кнез у БијоградНикола Лукић, из Новога сада.

ској наији. Ллемен. г. Слим. Георг Сина, спаија

Павле Сретеновић, дјејств. чл. Одошки и Киздијски и пр.

правителства, г. Стеван Константинновић

в) Писари. — Теодор Ивановик Недоба, Росијско Антоније Петровић, толмач, и императорски статски совјетник општенародни писар. и пр.

Лазар Поповић, писар код народ— Теодор J. Тирка.

ног правителства. — Тома Калиновић, из Земуна.

Максим Ранковић, писар код на• — Франц Бенедети, рипімајстор.

родног правителспіва.

Павле Теодоровић, верховнога Бечеј (нови).

кнеза писар. Г. Лука Кисил, шрговац; са својим

- Тома Станимировић, Српски полсином Димитријем

номощника у Цариграду писар. Бечеј (стари). Племен. г. Борђије о Чокић, краљ,

г) трговци. дицтр. Полског донсулшор; с. г. Василије Продні, в Рада.

10,

2.

к.к.

2.

ик.

Т. Гаврило Јоанновић:

Вуковар. - Димитрије Јанковић.

г. Василије Лазаревић, трговац. - Димитрије Стојковић.

Гаврило Гавриловић, трг.
Ђорђије Јоанновић Спирпа. — Борђије Ћирић, прг.
Манојло Кировић.

Јован Поповић, шрг.
Матија Петковић.

Павле Паrrулик.
Мијаило Дукић.

Голубинци.
Милоје Радојевић, из Чумића,
Мирко Апостолови.

г. Гаврило Вишњић, К. к. лағман. Наум Ичко.

- Никола Војводић, кадеман: Обрад Томић, из Трпка.

Дубровни Петар Аци - Вукашиновић.

г. Васиљ Бошковић, трговац, роРајко Стојковић. Стеван Георгијевић.

дом из Требиња — Тасо Спасојевић.

— Васи. Обрадовић, приз Требиња.

Борђије Лазаревић, Споца. Бијоград (спојни, у Мацарској). Јован Драшковић, Требиња. г. Димитрије Симоцки.

Јован Ковачевић, Мостара. Јефпа Вуић, прг. из Печвара.

Јован Перини,

Мосара, Јован Дуковић, пірг.

Лазар Вуковић, Требиња, Мијаило Ивановић, трг.

Лука Ристић,

Требиња.

Мијаило Вуковић, Требиња. Бреслава.

Мијан Митровић, Требиња, г. Доктор Бишинг, краљ. Пруски

Никола Перин, Мосшара. архивар и професор

Никола Черо,

Требиња. Будим.

Петар Дабиновић, Бара у Арг. Јован Берић, сс. XX. и филосо наупској.

фије доктор, актуар код надзи Петар Павловић, Бара у Аррапелсmа народни школа.

наупiској. Племен. г. Стеван Урош Несторо- - Ристо Јоанновик Скар, — Сарајева.

вић, краљ. совјетник и највећи Ристо Марчета, Мостара. надзиратељ школа Српски, Влаш Симеун Комненовић, Требиња, ки и Грчки и пр.

Стеван Ковач,

Требиња,

Теодор Гојшина, Требицьа. Букрещ.

Тома Вукојевић, г. Стеван Васиљевић Живковић, пре

Требиња.

Трипко Мичић, Мостгара. водник Телемака, и издалие. Бла. годјещелне музе.

Загреб.

г. Кирило Сукњані, прг. Ваљапај.

— Костантин Мировић, прг. Племен. г. Теодор Атанасијевић,

Мировић и Половик, тргг. спаија Ваљашајски.

Христофор Станковић, прг.
Варшава.
Г. С. Б. Линде, ордена светога Ста-

нислава кавалер, списапељ Пољ- г. Мијаило Теодоровић, прговац, роҫкога рјечника и пр.

дом из Сарајева. Видин.

Земун. 2г. Браћа Милановићи.

г. Василије Василијевић, пргодах.

[ocr errors]

Задар.

[ocr errors]

Маги.

Г.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана. – Димитрије Симић, Ђак из четврше г. Валентин Водник, свештеник я Аалинске школе.

професор. Димитрије Фрушић, доктор ме Барон Зигмунд Зоис от Едиштаји дицине.

Јаков Жупан, свештеник, доктор — Мијаило Павковић, пргова

богословије и професор. — Пинцер , ритмајстор, и странски совјетник.

Митровица. - Франц Червенка, К. к. енерал

Бани из њемачке школе. фелдвахммајстер , ордена Леопол- Аврам Дробац, из Шашинада, как да П.Кавалер и комендаш Земунски.

из Српске школе.

Стеван Миловац, ђак из Српске Јазал.

школе. г. Јован Георгијевић, прговац.

Мледи. – Јован Симоновић, учитељ.

Г. Андрија Иванишевић Радоњић, К. к, Карловци.

морскога пјешачкога башал. у млег. Глигорије Гершні, директор

цима мајор, родом из Цетиње из — Јован Маринковић, прговац.

Црне Горе. — Павле Бурковић, живописац.

- АнтонијеМихановиќ от Петропо— Пешар Сланкаменац.

ља, К, к. делегациалнога војничкога — Севан Гаврилові.

суда у Падун капетан - авдитор,

племні Pватски из Загреба. Карловци (Горњи).

Божо Кнежевик Бикановић, компаГ. Васа Шкуљић.

нија градско-Млепачки стража ка- Глигорије Малешевић.

пепан - командант, грађ. Копор- Димитрије Киркови.

ски, из Црне Горе из Грађана. – Никола Вилић.

— Василије Лубардик, великокуп. и — Симеун Киси.

грађ. Млетачки, из Ерцега Новога. — Симо Обрадовић.

Герасим Капуриќ, К. к. пенс. под— Теодор Вуковић.

полковник и гвоздене круне кава— Кирило Попик.

ләр, из Рисна у Луци Копорској. Кленак.

— Борђије Живковић, К. к. пенс, мајор, г. Павле Миловановић, к. к. Пе. из Новог Ерцега улуци Которској.

проварадинске регеменше обор. — Јован Кујунција, трговац, из Ливна лаһман.

у Босни.

Јован Матишоровић, морски каКоморан.

пепан, нз Ерцега Новога. г.Стеван Ненадовић, чл.комунитета,

Јосиф Завршник, при к. к. Млеп. Кракава.

власти морској капешан - авдитор, Г. Г. С. Банке, професор и библио

из Ријеке у Илирији

Мапија Липовац, великокупац и шекар и пр.

грађ. Млеп, из Цуца у Црној Гори. Краљевац (8önigsberg).

— Павле Соларић, књижевник, из веГ. J. C. Фапер, доктор, професор и лике Писанице близу Бјеловара у библиотекар.

Pвапској кулпин.

- Пешар Обиловик, морски капетан, Племен. Г. Теодор Спірашимировић, великокуп, и грађ. Млеш, из Ерце. спаија Кулпински

га Новога,

[ocr errors]

г. Спиридон Blуловић, адвокат Ко- г. Иван Креквић Одески прве гиљ“

5. норски.

дије трговац

5.

Иван Магазиновић — Христофор Цвијетовні, великокупанц и грађ. Млет, из Ерцега Новог. Лука Бесар

Фредерик граф от Гилфорд, из Марко Андрић
Лондона:

Осијек.
Муач.

г. Костантин Бозда, вел. нопіар. г. Борђије Кресліні, трговац. с, и краљ. града Осијека, и слав. ком.

Јован Димитријевић, трговац, и Веровим, шаб. суд. присједатељ. вароши Муачке енце - биров.

Острво. нови сад.

г. Гаврило Манојловић, краљ. дишпір. г. Александр Наво, трговац.

Потиског консултор. - Арсеније Теодоровић, живописац. Максим Гојковић, нопар.

ВасилијеАнастасијевНиколић, калфа трговачкі.

Оспружњица. Глигорије Андрејев-Јоанновић, син г. Вићентије Станковић. трговачки,

Петриња, Ђорђије Вулпе, трг. - Борђије Кириаковић, пр.

г. Петар Чакое, трговац.

Симеун Живковић, учитељ. — Борђије Магарашевић, професор. Ђорђије Христо Пуспаника, прr.

Пеш ма.
Јаков Филковић, прг.

Г. Андрија Тaис , паб. адвокат.
Јован и ПеларКрсша-Шилић, тргг. — Аца Марковић, трг.
Јован Софронијев-Јаношевић , трг.

Торђије Поповић, ІІопискоrа дишКосцандин Миросављевић, син

трикта фишкал. трговачки,

Игњатије Станковић, трг. Костантин Николић, пірг.

Јован Трифунац опі Бафе, закл. Лазар Поповић Пеција, трг.

адвокаті. Манојло Јефтић, калфа прговачки.

Мијаило Витковић, адвокатт. Мијаило Савин Пајевић, син пір

Мијаило Јоанновић, пірг.

Петар от Бенковски, паб. адвоМилован Видаковић, професор.

капі, и славн. ком, Барш. паб. суд. Недељко Георгијевић, mpr.

прис. Павле Манојловић, прг.

Христофор Гершић, прг.
Павле Перишић, прг,
Павле евић, пірг.

Праг (Златни). Петар и Павле Радановићи, синови г. А. Турковић, f. к. капетан у пјетрговачки.

шачкој рег. кнеза Рајс - Грајца. — Симеун Јоаннов - Јанковић, син

Јосиф Добровски. говачки. Тимошије Димитријевић, трг. Радгона (у Шпајерској). - Хариш Ашанасијевић, пр.

г. Петар Даинко, свештеник.

говачки.

[ocr errors]

Одес.

Рума. Г. Борђије, Милановић, Одески дру. Г. Андрија Георгијевић, трговац, е гнљдије прговац

Ђорђије Демешер, трг.

2.

Г. Иван Јоанновні трг.

Сомбор. – Јован Васић, Ђак.

г. Василије Булић, у краљ. педагоги– Јохан Георгијевић, Ђак.

ческом институту Српском, ге– Јован Дудић, прrовац.

ографије и аритметике професор – Јован Коцтур, провизор апате

јавни редовни. карски.

Давид Коњовић, с. и краљ. града - Јован Криловац, прг.

Сомбора вице - нотар. — Максим от Младеновић,јак из пепе Данило Шијачић. школе у гимназ. Карловач.

Димитрије Исапловик, у краљ. леМпросав Магазиновић, прr. дагогическом институлу Српском - Неделко Стефановић, пірг. педагогије, методике и историје — Панпелија Јанковић, прг,

прагмат. професор јавн. р. — Спневен Пантелија, трг,

– Јован Атанацковић, шрговац. — Теодор Богдановић

Суботица. Pшава. г. Кастантин Павловић.

Антоније Стојковић, прг. — Матија fiziвковић, К. к. лапов.

– Илија Живановић, ірг.

– Јован Пачић,ћ.к.пенс.рипмајстор. — Іспар Недељковић. — Петраки д. Кулаоглу.

Темишвар. Племен, госпођа Сара Михаиловица от Карапанцика.

Племен. г. Василије Демелиб, спаија г. Сипаноје Марковић, из Неготина.

Пањевски. Ceemu Kpcm (heiligen Kreuz).

Тип ел. г. Симеун Савић, трговац.

г, Тимопије Георгијевић, трг. Сегедин.

Тријесці. г. Самуило Илијќ, учитель

Госпођа Ана Вучетић, рођ. Ризник. Сенп - Андрија.

Госпођа Ана Теодоровић, удовица, Г. Аркадије Тапаревић, препаранд.

рођ. Паликућа, за — Василије Коларовић, заклеп.ноптар.

Петра Јован Белановић, сенатор.

Димитрија

феру своју 4. – Јован Црвенперковић, трг.

Анастасију Јован Чопор, трг.

Јекатерину - Лазар Попа .Нешковић, трг,

г. Атанасије Георгијевић, Новосађа– Пантелија Срећковић, трг. – Стеван Блажић.

- Вилип Лучић, Рус. Одески прве ги — Тимотије Готовановић, прг,

дије прговац, за сиропіну младеж

општине Трјеспанске Се њ. г. Јован узелац.

Вилип Цвјетковић, великокупац, за

Косманшина — Мијаило Тербојевић.

нове своје э.

Павла — Теодор Милеусник.

Гаврило Бајовић, трговац, за
Скрадин.

Александра

синове своје 2. г. Димитрије Билогија, род. из Босне. Лазара

Симеун Сердик, трг, род. из Босне. - Димитрије Владисављевић, Kya- Спиридон Мирковић, трг.

минац. Стеван Будимир, род. на Лике. – Димитрије Скулић.

[ocr errors]

10.

}синове

[ocr errors]
« PreviousContinue »