Page images
PDF
EPUB

и Mark

Г.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана. – Димитрије Ситић, Ђак на чепіврше г. Валентин Водник, свештеник я Латинске школе.

професор. – Димитрије Фрушић, доктор ме- Барон Зигмунд Зоис от Едлшпаји дицине.

Јаков Жупан, свештеник, доктор Мнзанло Павковић, тргова

богословије и професор. — Пинцер , ритмајстор, спратски совјетник.

Митровица. — Франц Червенка, к. к. енерал

Ђаци из њемачке школе. фелдвахмајстер , ордена Леопол- Аврам Дробац, из Шашинаца, Sas да П.Кавалер и комендаш Земунски.

из Српске школе.

Стеван Миловац, ђак из Српске Јазак.

школе. г. Јован Георгијевић, трговац.

Млеци. - Јован Симоновић, учитељ. Г. Андрија Иванишевић Радоњић, К. к. Карловци.

морскога пјешачкога баптал.

4. у

Мле. . Г. Глигорије Гершні, директор

цима мајор, родом из Целиње из — Јован Маринковић, трговац.

Црне Горе. — ІІавле Бурковић, живописац.

- АнтонијеМихановић от Петропо— Петар Сланкаменац.

ља, К. к. делегациалнога војничкога Стеван Гаврилові.

суда у Падун капетан - авдитор,

племні Pватски из Загреба. Карловци (Горњи).

Божо Кнежевић Тикановић, компаГ. Васа Шкуљић.

нија градско-Млетачки стража ка— Глигорије Малешевић.

пептан - командант, грађ. Копор— Димитрије Кирковић.

ски, из Црне Горе из Грађана. — Никола Вилић.

Василије Лубардић, великокуп. и — Симеун Кисић.

грађ. Млетачки , из Ерцега Новога. Симо Обрадовић.

Герасим Капуриќ, К. к. пенс. под– Теодор Вуковић.

полковник , и гвоздене круне кава— Кирило Попик.

ләр, из Рисна у Луци Копорској. Кленак.

- Борђије Живковић, K, K. пенс. мајор, г. Павле Миловановић, f. к. Ile. из Новог Ерцега улуци Коморској. проварадинске регеменше обор- Јован Кујунџијћ, прговац, из Ливна лабман.

Јован Матишоровић, морски каКоморан.

пепан, нз Ерцега Новога. Г.Стеван Ненадовић,чл.комунишеща,

Јосиф Завршник, при к. к. Млеп. Кракава.

власти морској капетан, авдитер, Г. Г. С. Банке, професор и библио

из Ријеке у Илирији

Мапија Липовац, великокупац и шекар и пр.

грађ. Млеш, из Цуца у Црној Гори. Краљевац (8önigsberg).

Павле Соларић, књижевник, из веГ. J. C, Фапер, доктор, професори лике Писанице близу Бјеловара у библиотекар.

Pвапіској
Кулпин.

Петар Обиловић, морски капетан, Племен. Г. Теодор Спрашимировић, великокуп, и грађ. Млеш, из Ерце, спанја Кулцински

га Новога,

у Босни.

2.

[ocr errors]

г. Спиридон Blуловић, адвокат Ко- т. Иван Креквић , Одески прве гиљ

5.

дије трговац 1 морски.

5.

Иван Магазиновић. Христофор Цвијетовић, великоку

2. патц и грађ. Млем, из Ерцега Новог. Лука Бесар

Фредерик граф ол Гилфорд, из Марко Андрић
Лондона.

Осијек.
Муам. .

г. Костантин Бозда, вел, нопігр. г. Борђије Кресліик, трговац. с, и краљ. града Осијека, ислав. Ком. - Јован Димитријевић, трговац, и Верови, паб. суд, присједатељ. вароши Муачке вице - биров.

Острво. нови сад.

г. Гаврило Манојловић, краљ. диапір. г. Александр Нако, трговац.

Понтиског консултор. Арсеније Теодоровић, живописац. Максим Гојковић, нопар.

ВасилијеАнасіласијев Николић, калфа трговачкі.

Оспружњица. — Глигорије Андрејев-Јоанновић, син г. Вићентије Станковић. трговачки,

Пепри тѣ а. Ђорђије Вулпе, трг. - Борђије Кириаковић, трг.

г. Петар Чакое, трговац.

Симеун Живковић, училіељ. Ђорђије Магарашевић, професор. - Борђије Христо Пуспаника, трг.

Неш та. Јаков Філковић, mpг.

г. Андрија Тaис , шаб. адвокат. Јован и ПеларКрста-Шилик, тргг.

Аца Марковић, трг. – Јован Софронијев-ЈаношениК , mpг.

Борђије Поповић, Попискога дишКосманлии Миросављевић, син

трикіпа фишкал. трговачки,

Игњатије Станковић, трг. Костантин Николић, пірг.

Јован Трифунац от Бафе, закл. Лазар Поповић Пеција, трг.

адвокаті.
Манојло Јефпић, калфа прrовачки.

Мијаило Випковић, адвокат.
Мијаило Савин Пајевић, син пр-

Мијаило Јоанновић, прг.

Петар от Бенковски, паб. адво— Милован Видаковић, професор.

Кап, и славн. ком, Барш. шаб. суд. Недељко Георгијевић, mpr.

прис.
Павле Манојловић, пірг.

Христофор Гершні, трг.
Павле Перишић, прг.
Павле Шевић, прг.

Праг (Златни). Петар и Павле Радановићи, синови г. А. Бурковић, f. к. капетан у пјетрговачки.

шачкој рег. кнеза Рајс - Грајца. Симеун Јоаннов - Јанковић, син

- Јосиф Добровски. пірговачки. Тимошије Димитријевић, трг. Радгона (у Шпајерској). Хариш Ашанасијевић, трг. г. Петар Даинко, свештеник.

[ocr errors]

2.

[ocr errors]

говачки.

[ocr errors]

Одес.

Рума. г. Борђије, Милановић, Одески дру. Г. Андрија Георгијевић, трговац. ре гнљдије шрговац

Борђије Демешер, прг.

[ocr errors]
[ocr errors]

Т. Иван Јоанновні трг.

Сомбор. - Јован Васић, ђак.

г. Василије Булић, у краљ, педагоги- Јоан Георгијевић, Ђак.

ческом институту Српском, ге- Јован Дудні, прговац.

ографије и аритметике професор Јован Коцтур, провизор апане

јавни редовни. қарски.

Давид Коњовні, c. и краљ. града - Јован Криптовац, прг.

Сомбора вице - нотар. — Максим от Младеновић,ђак из пеше - Данило Шијачић. школе у гимназ. Карловач.

Димитрије Исанловић, у краљ. ле- Мпроса. Магазиновић, прr. дагогическом институлу Српском — Недељко Стефановић, пірг. педагогије, методике и испорије Панелија Јанковић, трг,

прагмат. професор јавн. р. — Стеван Пантелић, трг,

Јован Атанацковић, прrовац. — Теодор Богдановић — Pшава,

Суботица.

Антоније Стојковић, прг.
Г. Кастаантин Павловић.
Матија fiziвковић, f. к. латов.

Илија Живановић, трг.

Јован Пачић,К.к.пенс-римајстор. — Гієнтар Недељковић. Петраки д. Кулаоглу.

Теми шва р. Племен. госпођа Сара Михайловица on Карапаника.

Племен. Г. Василије Демелић, спанја г. Станоје Марковић, из Неготина. Пањевски. Свети Крст (6eiligen #reus)

Тимел. г. Симеун Савић, прговац.

г, Тимопије Георгијевић, трг. Сегедин.

Триjес ш. г. Самуило Илијќ, учитель

Госпођа Ана Вучетић, рођ. Ризнић. Сен - Андрија.

Госпођа Ана Теодоровић, удовица, Г. Аркадије Тапаревић, препаранд.

рођ. Паликућа, за — Василије Коларовик, заклеп.ноптар.

Петра — Јован Белановић, сенатор.

Димитрија |

фецу своју 4. — Јован Црвенперковић, пірг.

Анастасију Јован Чопор, трг.

Јекатерину - Лазар Попа - Нешковић, трг.

г. Атанасије Георгијевић, Новосађа— Панпелија Срећковић, прг. Стеван Блажић.

-Вилип Лучні, Рус. Одески прве ги.— Тимолије Готовановић, трг. дије прговац, за сиропіну младеж Се њ.

општине Тејестанске г. Јован узелац.

-Вилип Цвјетковић, великокупац, за

Костантина Мијаило Тербојевић.

синове своје 2.

Павла - Теодор Милеусник.

— Гаврило Бајовић, трговац, за Скрадин.

Александра

синове своје 2. г. Димитрије Билогија, род. из Босне. Лазара

Симеун Сердик, трг, род. из Босне. - Димитрије Владисављевић, Куз- Спиридон Мирковић, прг.

минац. - Стеван Будимир, род. на Лике. - Димитрије Скулић.

Нин.

10.

2.

- за

OTIUNI.

2.

г. Драго Теодоровић, великокупац, за Племен. Г. Мијаило Вукотић, војвоТеодора 1

да Капунске наије, из племена и Торђија ) синове своје

мјеста Kчева. сироп. Младеж

— Никола Георгијевић Радоњић, Tejеспі

6. дворјанин Прногорски, из Његуша. Борђије Мичић, за сина Јована. Никола Бурашиновић, сердар Ри Борђије Ризнић.

јечке наије, из племена и мјеспа Госпођа Јекатерина Симеони, удовil- Пеклина. ца рођ. Ризник.

- Сава Пејановић, дворјанин Ријечке г. Јован Пожарац.

нанје, из мјеста Доброга. Јован Ризнић, великокупац.

Симеун Орловић, ввједомствје Го. Коспланшин Радосављевић.

сударственној Росијско - импераМаксим Куршовик, великокупац.

шорској колегији иностранних дјел Машија Мичик.

коллежски асесор. Мијаило Дринић.

Тривун Мариновић, БококоторНикола Михаиловић, капетан. скога окружја канцелиста.

Мапија Лучић. — Мијаило Дрини.

Шибеник. Никола Михаиловик, копепан, - Петар Теодоровић, великокупац,

г. Аци - Борђије Димитровић, трго. и женаму, Господња Анастасија 2. вац, род. из Македоније

Борије Милојевић Јовић, пре. — за Борђија

— Илија Врацановић, прг. род. из СеКостадина

бије.
Станислава
Александра
јецу своју 7.

Илија и Спиридон Поповићи, погг.

Јаков Мновић, прг.
Вилица

Лазар Споисављевић, прг. род. на
Василију
Јелисавету

Ерцеговине.

Лука Девић, прг. — — за сирошну младеж општ. Трје.

Косма Петрановић Сламуша. 6.

Крсто Медовик. - Стеван Вурковић.

Марко Петрановић Сламуша, трг. Црна гора.

Никола Милепић, родом из Србије Племен. Г. Бјело Станишић, њ. Висо

Сава Баљак, прг. копреосв. г. митрополипа вјерни

Симеун Симић, у служби код. Г.. пjелохранишем.

Аци - Борђија Димитровића. Грунца Лопичић, кнез Ријечке наије.

Теодор Кулишић, трг.
Борбије Петровик Негош, плем.ю.

Теодор Миљковић, бурчија,
Високопреосв. г. митрополита.
Маркиша Ђурашиновић, војвода

Шпалашро (у Далмацији).
Ријечке наије, из племена и мјесца
Целина,

г. Сава Кисин, трговац.

сманске

[ocr errors][merged small][merged small]

(Serborum lingnae elementa 28; vocales 5; p syllabam facit vel absque vocali).

У српском језику има 28 прости гласота (т. ітако чисти, да се више

Сна.

не могу раздијелити) који се најпаметније могу записати ево овим словама: а, б, в, г, д, ф, е, ж, з, и, і, к, л, м, м, н, ю, о, п, р, с, п, і, у, ц, ч, ч, ш.

Слова се ова раздјељују на самогласна и на полугласна. Самогласни слова ми имамо 5, п. і. а, е, и, о, у, а остала су сва полуглаСвако самогласно слово само по себіг може биппи слог и ријеч (у Српском језику), а од полугласнога ни једног слова не може биппи слог ни ријеч без помоћя самогласнога, осим р (и предлога кис, који су само ријечи, али слогови нијесу); а од самога р може бити слог, и помоћу њега (е) може се записати ријеч без самогласнога слова, н. п. р-фа, р-ва-ње, за .

•pза - пи; прст, крст, крв, црв, црн, и т. д. Овакову службу чини рн код оспалије, свију готово, Славенски народа, па и код самије Руса (којп иначе радо умећу самогласно слово међу два полугласна, н. п. голосъ, борода, корова, кровь, крестъ, перс тъ, мјесто глас, брада, крава, крв; крс лі, прст и п. д.) ну данашњему Славенском језику, н. п. бодрслі в овапі и, бодрш їй, мудрст кат а л и, мудршіӣ, храбрші й, ржа и п. д. у Чеха и у Бугара чини овакову службу ил, н. п. длг, вли, слнце (да ли би се к овим ријечма смјело узети и Славенско свѣплъ, свѣ пілшій, подлъ, подлшій, лжа и оспале овакове ријечи ?) и т. д.

Кад чини слог, а пред њим, или за њим, споји самогласно слово, онда нам треба менути дебело јер (ъ) **) између ри самогласнога сложа, као знак, да оно самогласно слово не иде кр, него да је р само за себе слог, н. п. гр-о-це, у- мр-0, о-вр-а-0, за-р-за-пи, по-рва-ми - се, и остале овакове ријечи треба писапти: гръоце, умръо, овръао, заързати, пoърва ли се и т. д. Овқе би се могао меппіну ти и какав други знак мјеспо ъ, н. п. гр'оце, или гр-Оце, или још ка•

*) Осим ови општи гласова могу се чупи у Српском језику још неки осо

бити гласови : ) Ерцеговци кашпо изговарају с пред јкао Польско я, а з као і, н. п. сјекра, сјутра; изјeo. a) калуђери наши (особно по Србиjn) слабо изговарају ћ, ж, , ч, ц, ш, него мјесто њи говоре дз (као што гоноре Грци), мјесто ж, 3; мјеспо бич, ц; а мјесто ш, с, н. п. дзаце! оди не цупи ниста; ва испину Бо. зју и т. д. Па је по народ узео у подсмије и у свима приповијетка vа. ѣе се каже да је што калуђер говорио , ако се изговарају (jozu кроз

ноз) та слова. *) По Српски би управо требало казати дебели јер (као остале рије.

чи које се свршују на ioлyгласно слово), али су наши льнжевните узели по њемачкомте сва слова у средњи род.

« PreviousContinue »