Page images
PDF
EPUB

жами.

Длачица, f. dim. р. длака.

Добили,
f.

1 der Gewinn; laДлијемо, n. (Ерц.) глијепо, бавеtети. Добиак, шка , m.j crum. eisen, der Meifiel, coelum.

Добити, бијем, v. pf. 1) gewinnet, Дмитар , m. vide Димиоприје.

vinco. 2) gewinnen, lucror. 3) bekomДмітра, f. Trauenname, uomen fe men, accipio. шірае. cf. м.пра.

Добјеглица, f. (Ерц.) ђевојка, која Дневи (ст.) vidе дању:

добјегне (п. ј. сама дође) за момі неви леже , а ноћу путују

ка; mо се догоди кад родитель Дн), в. Оer 3gpen, ruio, 3. 3. е. не даду ћевојци поки за нога она nes Gefäßçë, fundus.

ofе, а она не е за кога је они до, дола, m, vidе долина.

дају. То су понајвише рђаве ће. До, ) bів, аd, usque ad. 2) vidе осим : војке : зашто поштена Ђевојка

„Бојиш ли се јои кога до Бога ? и од поштена рода, не ће своје Доба (Genit. To1 доб?), bie Beit, tempus : родитеље и браћу осрамопіни. у

глуво доба; послено доба; ве Србији добјеглица дође управо черње доба; у ово доба године ; момку у кућу, па је онда одведу жена на пом доба (ш. і готова се у какву кућу момачком роду, ще породити);

тамо стоји док се не вјенчају; а „Које ли је доба ноћи?

у Сријему и у Бачкој дође поповој „Рекла ми је драга доби

кући и онђе споји док се не вјенРоди мајка два нејака сина,

чају. Узло доба у гладну годину

Добје-жати, жим, . pf, (Ерц.) 3ua Дзбавити, им, v. pf, што perfфаfə flieben, confugio. fell, procuro.

Добјећи, бјегнем, (Ерц.) vide дoбjeДобавитисе, имсе, т. г. pf. чега, еt. mas erlangen , consequor :

Добовање, п. бав $rommeln, tympani „Пења коња крај зелена луга

captus. „Не би ли се добавио друга – Добовати, бујем, v. impf. tremmein, добављање, п. Зав Berfфаffen, com tympano cano.

paratio; das Bekommen, consecutio. Добош, m. Die 3rоmmеt, tympanun Добављати, ам, v, impf. perfфаffen, militare. procuro.

Добошёp, m. See Хатбоur (Erommel. Дзбављаписе, ам, т. г. impf. erlan. schläger), tympanista. gen, cousequi.

Добошарев, ва , вo, vide дoбoшаров, Добаврљапии, ам, v. pf. geftеnvert Добошаревица, f. vide дoбoшаровница,

kommen, advenio lente et negligenter: Adbourapos, ba, BO, des Trommela „Када врља једва добаврља —

schlägers, tympanistae. Добар (comp. бољи), бра, po, gut, Добошаровица , f. Die Lambourfrau. bonus.

uxor tympanistae. Добацивање, п. 2) даѕ реrbеіrреrfеn, Добошарски, кa, кo, 1) хатбоurѕ, adjectio. 2) das Treffen (Erreichen) im tympanistarum. 2) adv. wie ein Tams

Steinwurf, adsecutio in lapidum jactu. bour, more tympanistae. Добацивали, дујем, v, inpf. . ber. Добра, m. (Рес. и Срем.) vide Добро.

beimerfen, adjicio. 2) genug weit wer: Adopaba , f. Fluß in der 11/a6arka hauja: fen (im Steinwurfe), assequi metam „Купи војску до воде Добраве lapide.

Добрашин, т. Mannsname, nomea Добацилии, им, v. pf. 1) herbeiwerfen,

viri, adjicio. 2) genug weit werfen, assequor A06puja, f. Frauenname ,

felapide. Дзбеглица, f. (Рес. и Срем.) vide дoбje. добрило, m. Лаппвname , nomen viri. глица.

де бриловина, f. намаслиир. у Ерце. Добежалпи, жим, (Рес. и Єрем.) vide говини (може бити да је сад добјежати.

пуспі ?). Добећи, бегнем , (Рес. п Срем.) vide Добрина, f. Büte, bonitas (miro пar добјећи.

als Euphemismus gebraucht, f. 5. He

знам која му је добрина Добівање, п. 1) бав Веminnen, eiegen,

was ihm victoria. 2) тав Феwіnnеn in panel, добрићево , п. намаслиир у Ерцегови

fehlt, dem Kranten). lucrum. 3. das Sekommen, acceptio. ни (може бити да је сад и пуст ?). Добівали, ам, v. impf. 1) gewinnen, Добрица, m. Лаппвпате, поmеn viri.

vinco. 2) gewinnen, lueror. 3) befom. Добричина, m. (augm. р. добар ?) ein wen, accipio.

lieder Mann, lepidum caput.

nomen

minac.

sequor vocando.

[ocr errors]

имсе

у.

Дібро, п. Bas But, bonum.

Довікапин, вичем, v. pf. errufen, adДобро, m. (Брц.) һур. р. Добросав. Albpo, gut, bene.

Довиківање, п. Сав Crrufen, appellaA poboje, m. Mannsname, nomen viri. tio, vocitatio. Добровољан, љна, но, guter gaune, Довикивати, кујем, т. impf. errufen, hilaris.

adclamo. Добровуқ, m. Лаппвпате, поmеn viri. Довитисе, вијемсе, ү. г. pf. домисДобродошница , f. чаша вина, или литное чему, еrfinnen, excogito, ракије, што се даје ономе, који Довітлапи, ам, v. pf, bеrаntreiben, дође, за добро дошао: „добро cogo (uves). си ми дошао“ (пако се рече над Довлачење, п. 1) ба8 феrbeifФleppen, му се пружи чаша), бес 28ilfomm, attractio. 2) das Herbeiführen, advecpoculum salutatorium.

tio, Дібросав , m. Rannвпате, поmin viri. Довлачипти, им, v. imp.. 1) bеrbeifфер. Добрі ретњић, m. 3iu@atino ! (a18 pen, adtraho. 2) herbeiführen, adveho. Guphemismus, wenn die Mutter ein AoBrayumice ,

г. impf. ji Kind ausschilt), albae gallinae filius. herbeischleppen, ventito lente. Добросрепињица, f. ба8 33eiblime pon Доводити, им, v. impf. berführer добросретњик тав man febe.

adduco. Добр. срећнің, m. vіdе добросрет. Довођење, п. das Herbeiführen, adФик.

ductio. Добросрећница, f. vіdе добросрел. Довіжење, р. ) ба в реrbeiführen, adњица.

vectio. 2) das Herbeifahren, advectio. Доброта, f. Die Bite, bonitas

Довозик, им, y, impf. bеrbeijubren, Добропівор, m. Der Buttpäter, bene adveho. factor.

Довозитисе, имее, т. г. impf. bеrbеія Доброчина), нца, m. der Gutthäter, fahren, advehor. benefactor,

Довоља , f, намастир у Ерцеговини Доброчинство, о. Вав 3obithui, be (може бити да је сад и пусіп ?) : Deficentia.

„И Довољу близу горе Црне — Добробуд, да, до, -pon gutem 9?а? Довољан, љна, но, зufrieдen, contatel , bonae indolis.

tentus. Aoba, f. Urt Gebet der Türken, certa 40BÓLHO; genug, satis. Turcarum prex,

Доврашник, . дирен до врата, дie Довбилан, им, v. pf, eriphen, allicio) Proste, postis. pellicio.

дівргнути, нем, vidе доврћи, Дохамагии, ам,

v. pf. heranwälzen, AoEpehamk, am, v. pf. erlauern, auadvolvo.

cupando deprehendo. osam, m. der Erreich, at assequi po Доврћи (говорисе и довргнупи), вр. tni etc.

нем, vidе добации. „Према себи ударио Mey

Довршепак, тока, ш, дie Bolensung, „на довашу по бијелу врату

absolutio. доватање, . 1) ав реrlаngеn, por- Довршівање, р. Вав 3olensen, per

rectio. 2) das Erreichen, assecatio. fectio. Доваташи, ам, у. impf. 1) bеrlаngеn, Довршівали, шујем, т. impf. pоlен.

porrigo. 2) erreichen, assequor, attingo. деп, perficio. довапити, им, т. pf. 1) bеrtаngеt, Довршипии, им, v. pf. родеntеn, abporngo. 2) erreichen, attingo.

solvo, Довде (ш.ј. до овде), аdу. loci, бis bies Довући, вучем, т. pf. 1) bеrbеisieben, ber, hactenus.

adiraho. 2) herbeiführen, adveho. Довести, ведем, у. pf. perführeit, ДовуКисе, учемce, v. г. pf. fib bers adduco.

beischleppen, se trahere, trahi. Довести, зем, у. pf. fertig tiden, ab- Догађај, m. Die Begebenheit, eventus. solvo aca.

Догађање, т. бaв Greignen, casus. Довести, зем, у. pf. реrfüpren, ad. Догађати, ам, v, impf. treffen, incido vеhо.

in casum. Довестисе, земсе, т. г. pf. gefabren Догађаписе, асе, т. г. impf. fit, er» kommen, advehor.

eignen, accido. Lobete, auf den Abend, in vesperum. Догазии, им, v. pf. bеrbеіmаtеп,

ad Довијање, п. Вав Grfinnen, excоgіtаtіо. vento per Oumen, Dives etc. 4uBujamice, jamce, v. r. impf. Finnen, forambami, am, v. pf. Dahergematscheft Reditor.

kommen, adveuio vacillanti gradu.

nen, accido.

ardeo usque

Догања, f. (сп.) Per Raufmannslaven, же и обложи различном правом н. taberna :

цвијећем пано, да јој се кожа не - „Од догање једие me до друге – види ниђе ни мало, и то се зове „На догању перзибаше мује

додола (начинила се као додола Доглaвник, m. Die gmente perfon (nаф реку ђевојци, или жени, која се

dem Oberhaupte), secuudus a principe. млого накитила по глави) : па онда 4гнали, ам, у. pf. herbeitreiben, adigo. зађу од куће до куtіе. Кад дођу Договарање, и, ie Seratbung, delibe пред кућу, онда додола игра сама, ratio.

а оне друге ђевојке спіану у ред и Договаралінсе, амсе, т. г. impf. fi пјевају различне пјесме; потом доberatben, delibero.

маћица, или друго какво чељаде, Aorobop, m. der Rathschluß, consilium. узме пун котао, или кабао, воде, Договор куће не обара.

не излије на додолу, а она једнаДоговорилисе, имсе, т. г. pf, fib vers ко игра и окрећесе. у додолским abreden, consilium capio.

се пјесмама припијева на крају уза Договорно, einftimmig, unanimi cop сваку врсту: "ој додо! "ој доsilio.

доле! н. п. Догодини, им, v. pf, treffea, errаthеи, „Наша дода Бога моли, ој додо! offendo.

ој додоле! Догодилисе, имce, v. г. pf. fіф ereig. „Да удари росна киша, ој додо! о

додоле! Догонии, им, vidе докеривати.

Додоле играју у данашње вријеме Догоњење, п. vіdе доћеривање. готово по свој Србији, а особно Догорещи, ри, (Рес. и Срем.) vide од Ваљева доље к Тимоку. По Сендогорјепи.

- jему по Бачкој и по Банату Догорјепін, ри, v. pf. (Ерц) бreaner играле су 10 скора, па су нови свешbig

пеници заоранили и искоријенили. Догрдепи, дим, v. pf. (Рес.) аnеteln, додолски, кa, кo, н. п. пјесма, af.

>zu vers

додоле. Догрѣен, дим, v.pf (Ёрц. Joeieben дбикети , жањем, vide

дожњеми, anfangen, taedere me coepit.

Доживети, вимі, v. pf. (Рес.): Догӱспіипи, спи, v. pf. коме, in Bers Доживипти, вим, v. pf. (Срем.)

| erleben,

video. Tegenheit, in pie s1emme bringen, ur- Дожівљепти, вим, v. pf. (Epiц. ))

yeo, ad angustias deduco, circumvenio. Aurkibéraße, u. das zu Ende Ernten, Діда, f. hyp. у. додола.

messis finitio. Додавање, о дав реrbеі» , Singugeben, Дожњевали, ам, v. impf. zu Ende porrectio , additio.

ernten, meto (absolvo, messem). Додавати, додајем, v. impf. berigi, Дожњепи, њем, v. pf. Die Grute род. hinzugeben, aduo.

enden, finire messem. Додатак, шка , m. Die Bugabe, add- Дозвати, дозовем, v. pf. 2) errufen, tamentum.

advoco. 2) herbeirufen, advoco. д: дапн, ам, v. pf, біngugeбen, addо. Дозватисе, зовемсе, v. г. pf. in j Додвіриписе, имce, yidе удвори gehen, besser werden, ad frugem redeo.

Дозивање, п. бав gerufen, дав 25erus „И тешко се кнеже додворио,

fen, advocatio. „За свашто се умоли” мoгaше — Дозиваши, ам (и дозивљем), v, impf. Дудијати, ам, v. pf. pecpriepen, tae berbeirufen, berufen, voco. det: додијало ми је.

Дознавање, р. да8 $rfahren, exploДодиркiвање, п. раз Зеrübren, con

ratio. tасtiо.

Дознавати, најем, v. impf. erfahren, Додирківали, кујем, v. impf, betüya rescio. ren, coutingo.

Дізнали, ам, v. pf, erfahren, rеѕсio, Додирнуши, нем, v. pf. berühren, 03penin, pum, v. pf. reifen , maturor. attingo.

Доигравање, п. бав веfprungeit • Хотя Додйрнутисе, немсе, v. г. pf, көга, men, adsaltatio (?). или чега, bеrubret, attіngo.

Доигравали, ам, v. impf. gefprungen Додола, f. cf. додоле.

kommen, advento saltans. Длдоле, f. р. неколико ћевојака, које Доградін, ам, v. pi. gefpcungen Por

љепти, кад је суша, иду по селу од men, advenio saltats.
куће до куќе , ще пјевају и слупе Доиста, заиста, mirflib, certe.
да удари киша. Једна се ђевојка Доспи, дођем , vidе доћи.
гуче са свим, да се онако гола уве. Додшање, ur ride дoвaщанье,

Писе:

доимали, ам, vide дoвaтати.

Докусуривање, п. бав ealviren, solutio Диптипи, им, vide дoвaтити.

residui. дејаати, дојашем, vidе дојатпи. Докусуривати, рујем , v. impf. fatsi. Дојавили, им, v. pf: н. п. овце, т. і. ren, solvere residui.

довесли овце (ндући пред њима) Докусурилии, им, v. pf, favoiret, vol. kyf, herbeibringen, adduco ; (vom lends bezahlen, solvere re iduum. birten, Per роr ѕеn ефafen bеrgеbt, Докучнівање, п. vіdе довалање. die ihm folgen).

Докучивати, чујем, vide дoвaтaми. Дојайвање, п. Вав беrbеіreiten, ade- Док учити, им, vide дoвaтипи. quitatio, adventus in equo.

Дола, f. dim. 2. долина. Доја нівали, jayјем, v. impf. geritten Долагали, лажем, v. pf. 2) jih аuѕ. kommen, adequito.

lügen , satis esse mentitum. 2) lügens Дојакошњй, ња, њe, vidе досадашњи. hafte Nachricht hinterbringen, defero Дојами, дојашем, v. pf, bеrgеritten inendacium.

kommen, adequito, advenio equo veetus. Donaribame, n. das lügenhafte Hinter. Aoj se, das Säugen uutritio (laetatio) ? bringen, delatio mendax. Дојања, f. vіdе дојкиња.

Долагивати, гујем, y, impf. Iiisen дојни, им, v. impf. fäugen, lacto, ma haft hinterbringen, defero mendacium. mmam praebeo.

Долажење, п. Вав Rommen, ventitatio. дека , f." (см.) vide сиса:

Долазак, ска, m. Die Antunft, adventus. Узрастојне дојке у њедрима. Долазити, им, v. impf. 1) от ел,

Дојке расту, прслуци пуцају yenio. 2) долази вода, fфwіlt, creдејќиња, f. Die 21mme, nutrix.

scit flumen. Дочин, m. Rannénаmе, поmеn viri. Долајати, јем, т. pf. herbeibellen, дол, бiв, usque duri, dam.

advenio latrans, Доказати, кажем, т. pf. 1) begreif. Долакташ, n, einen (lentogen Targ -,

lich machen, facere perspicuum. 2)heim: cubitalis (i, e. penis) in der mit der lich sagen, hinterbringen, defero, de gehörigen Geberde begleiteten Nedense nuncio.

art: ofеш долакташ, ит fpotten Доказівање, р. Bas eagen (Begteif. abzuschlagen, vin' tibi dem

lich mapen), curatio ut quis rem norit. Ajnama *, f. das serbische lange Unters Доказивати, зујем, v. impf. 1) be: kleid, worüber der Gürtel konimt,

greiflich machen, facio perspicuum. 2) tunica (?). binterbringen, denuncio.

Доламётина, f. augm. 9. долама, Докасапи, ам, v. pf. gеtrаbt to= Доламида, f. dim. р. долама. men, tolutim advenio.

Долап (долаф), т. (у Србији и у БоДокасівање, бав феrаntrappen, ad сни по варошима) ein Rafter mit veplatio (equitantis).

Thüren, cistae genus. Докасівати, сујем, v. impf. berat. Доле, (Рес. и Срем.) vidе доље. trappen, advento equo.

Долетање, р. (Рес. и Срем.) vidе доДокаскивање , п. dim, p. докасивање. лијемање. Дакаскивапії, кујем, dim. . дока- Долетами, лећем, (Рес. и Срем.) vi-. сиватн.

dе долијептапи. Докле, 1) fo meit als, quousque. 2) fо Долепепти, пим (Pec.) angeflogen

lange als , quousque. 3) wie meit, mie fonemann, JIM (Cpem.) kommen, lange? quonsque.

Долећети, лелим (Ерц. ) ) adrolo. Докна, г. "Хrauenname, понеn feminae. Долибаша *, м., онај који сједи угорДоко, m. Rann&name , pomen viri. њему челу, беr tеn сrіtеn еіѕ аn ѕее Донблан, лна (н докГна), но, зеіt mоя : Tafel einnimmt, qui primum locum

3u baben, cui tempus est : нијесам occupat in triclinio. доколан.

Долибаин на , но, бе долибаша, Доколенице, f. р. (Рес, и Срем.) vi illius qui primum locum occupat. dе докољенице.

Долівање, n. (Срем:) vidе дольевање. Докољенице, f. р. (Ерц.) 2rt tüфе. Долівати, ам, (Срем.) vidе дољсвяти.

ner Strüinpfe, tibialium genus. Долijaти, јам, v. pf. au #fu bien {von Докопалин, ам, v. pf, .) 8u &nbe gras auja ) d. i. zu Ende seyn mit seinert

ben, perfodio. 2) ergreifen, apprehendo. Fuchékünsen, deprehendor: E aujo! Докопалінсе, амce, v. г. pf. чега, сад си долијала etwas ermifфеп, әpprehendo. Доко- Долијепање, р. (Ерц.) бав 3uffiegen, паосе као ћелав кале.

advolatio. Доксалi, m. Die altane, Der 2їtan, ѕо. Долијетапи, јећем, v. impf. (Rрц.) larium, subdiale , moenianum.

herbeifliegen, advolito.

важисе.

Діликовати, кује, v. impf. коме шта, Дмислитисе, имсе, т. • р. чему, anstehen, decet.

Rath schaffen, expedio Долина , f. Зав 36at, vallis.

Домишљавање, р. ба Хафоепреп, Долиница, f. dim. 2. долина.

Ueberlegen , cogitatio. Долиппи, долијем, v. pf, you giepen, Домицљаватисе, амсе, v. r. impf. impleo.

nachinen, cogito. Долица, f. dim, 2, дола.

Домишљан, т. ((фerzhaft) беr ehafe Дољани, m, pl. варош у Македонији ferath, plenus consilii.

(или у Бугарској ?). Приповиједају Домниханов ва, во, без ефaferat64, да су оптприје бивали велики пана consilii pleni. Ђури на Дољанима :

Домишљање , n, vidе домишљавање. „Плави Зумбул оде на Дољане Доміі лhаписе, амce, vidе домишља„„Радоване , кад Кещ на Дољане ? Доље, (Ерц.). 1) untеd, infra. 2) pin. Домовина , f. фаuѕ uno бof, бав В. unter, infra.

lişthum, armenta et praedia. Дољевање, п. (Ерц ) Фав Доugiepen, im. Домолилисе, имҫe, vidе умолиписе. pletio.

Донде (до oнде), бiв доrtbin, usqva Дољевали, ам, т. impf. (Ерц) volgies illuc. Ben, impleo.

Донекле (у Сријему ну Бачк. говоре Дом, m. Зав раив, domus: Како 'спе и доникле), бis auf eine gemijје на дому ?

Strece, usque aliquo. дома, ) за фaufe, domi. 2) паф фаи Донепи (донети, донести), несем, fe, domum :

(Рес. и Срем.) vide дoнијепи." „Смиљанићу домaдeр се наћи Донијеши, несем, донијо (донијела, „Ајде мома да идемо дома

ло), v. pf. (Ерц.) беingen, adfето. Домадар, ш. vіdе домаћин. cf. ңа- Доникле, cf. донекле. пијање.

Донсипи, им, v. impf. 2) bringen, Домазлук, m. wa bei Hause bleibt, adfero. 2) ertragen, erlauben, fero nicht feil ist, quod domi servatur (de permitto: доноси ми вјера, mein grege).

Glaube erlaubt mire. Домамии, им, v. pf bеrbei bereben, Доношење, р. дав Зringen, adlatio. pellicio.

Доњак, m, н. п. камен воденични Aoraki, ka, ke, Haus., domesticus; der untere (3. B. Mühlstein), ivferior,

домаћи, бie файёgenejfen; домаћи Доњи , ња, ње, беr untеrе, inferior. меб, раивBrot,

Доњбземац, мца, . бе; nterläncer, Lomaku, m. der Hausherr, paterfami homo terrae inferioris. Lias.

Доњеземски, кa, кo, 1) иnterläntifф. Домаћинов, ва , во, бев фавқеrеп, terrae inferioris. 2) ady. more terrae heri, patris familias.

inferioris. Aomaknya, f. die Hausfrau, materfa- Aonaqaibe, n. 1) das Herbeieilen, adcur. milias.

sus. 2) das Faden ins Unglüc, u. i. w. Домаћичин, на , но, де фацбfrau, acceptio mali, vulnerum. 3) das Gefalı matris familias.

len, probatio. Дэмашање, и, дав Crrеіфеп, соntасtiо. Допадапти, ам, v. impf, bеrbеіlац. д маналин, ам, v. impf. erreichen, fen, adcurro. 2) fallen ins Unglück, altiago.

adfligor : допадали рана, муке. 3) ; До малци, им, т. pf. erreident, at Theil werden, obtingo, in manus venio, tingo.

Допадаптисе, амce, v. г. impf, gefal. Доманию , ња, њe, vidе домаћи. len, placeo, probor. Домелi, m, Burfmeite, teli jactus: Допарк вање. n. дав фееlаufen.

убитии (из пушке) на домет. Дапарвівали, кујем, т. іmрt. berladi Домепак, ціка, ш. деr gujag, addita fen, adcurso (?) incntum.

Допасти, паднем, v. pf. 1) bеrbеі. Домешанье, п. ) дав Зufesen, additiо. laufen z. B. zu Hilfe, accurró. 2) fali

2).Das Eben - lo's weit - werfen, aequalis Ten (inв Иnglüct), допасти рана, муке. jactus.

3) zu Sheil werden, obtingo : ©BO MH Дом папти, мебем, v. impf. 1) бі је допало. 4) глас допаде, fфneo zusetzen, addo a) eben so weit werfen kommen, advolat.

m etein purf), aequаli distantia jacio. Допаслисе, паднемсе, v, г. pf. ge: Дәмешнути, нем, v. pf. 1) binsufeken fallen, placeo, probor. adda. 3) ebex fo wеіt wеrfеn, aeque Доневали, ам, (Рес. и Срем.) vide opse jacio,

допјеван.

[ocr errors]
« PreviousContinue »