Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

пеп, ассido.

ardeo usque

Догања, f. (см.) Ser Saufmannslaven, же и обложи различном правом и taberna :

цвијекем тако, да. јој се кожа не . „Од догање једие пе до деуге види ниђе ни мало, то се зове

„На догању піерзибаше Мује — додола (начинила се као додола Доглaвник, ш. бie swepte Perfon (паф реку ђевојци, или жени, која се

dem Oberhaupte), secuudus a principe. мілого накитила по глави) : па онда Догнали, ам, v. pf. bеrbeitreiben, adigo. зађу од куће до куtіе. Кад дођу Договарање, и, Die Beratbung, delibe- пред кућу, онда додола игра сама, ratio.

а оне друге ђевојке спітану у ред и Договарапінсе, амсе, т. г. impf. fіф пјевају различне пјесме; потом доberatben, delibero.

маћица, или друго какво чељаде, Aorobop, m. der Nathschluß, consilium. узме пун котао, или какао, воде, Договор куће не обара.

mе излије на додолу, а она једнаДоговорилисе, имce, v. r. pf, fivers ко игра и окрећесе. у додолсын! abreden, consilium capio.

се пјесмама припијева на крају уза Договорно, cinjtimmig, unanimi cop- сваку врспу: ој додо! ој доsilio. .

доле! н. п. Догодипи, им, v. pf, treffen, erratben,

„Наша дода Бога моли, ој додо! offendo.

ој додоле! Догодитисе, имce, v. г. pf. fib ereige »»Да удари росна киша, ој додо! о

додоле! Доганипти, им, vidе докеривали. Додоле играју у данашње вријеме Догоњење, р. vіdе доћеривање. готово по свој Србији, а особимо Догорепин, ри, (Рес. и Срем.) vide

од Ваљева доље к Тимоку. По Сандогорјети.

- jему , по Бачкој и по Банату Догорјетін, ри, v. pf. (Ерц) breaner играле су го скора, па су нови свешbig

теници за ранили и искоријенилн. Догрдели, дим, v. pf. (Рес.) janeReIn, д.долскії, кa, кo, н. п. пјесма , af. Догрдини, дим, v. pf, (Срем.) su vers додоле. Догрѣети, дим, v. pf Ёрц.) "riepen джелпы , жањем,

уіdе дожњени. anfangen , taedere me coepit.

Дожівeти, вим, v. pf. (Рес.) Догуспіипи, спи, v. pf. hоmе, іn 23er. Доживили, вим, v. p. (Срем.) { video.

| erleber, legenheit, in die Kiemme bringen, ur- Дожівљепи, вим, v. pr. (Ері )

geo, ad angustias deduco, circumvenio. Aurkibéraße, 1. das zu Ende Ernten, Діда, f. hyp. у. додола.

messis finitio. Додавање, о рав реrbеі», біngugeбen, Дожњевати, ам, v. impf. zu Ende porrectio, additio.

ernten, meto (absolvo messem). Додавати, додајем, т. іmрr. bеrbеі, Дожњепи, њем, v. pf. Die ente pol. hinzugeben, aduo.

enden, finire messem. Додатак, шка, m. pie Зugabe, add- Дозвати, дозовем, v. pf. 2) errufen, tamentum.

advoco. 2) herbeirufen, advoco. д дали, ам, v. pf, bigugeben, addо. Дозватисе, зовемсе, v. г. pf. in fi Додв Трипінсе, имсе,

geben, besser werden, ad frugem redeo.

Дозивање, п. бав (Crrufеи, баз 5erus „Иmешко се кнеже додворно,

fen, advocatio. „За свашто се умолиа” могаше Дозніван, ам (и дозивљем), v, impf. -Дудијати, ам, v. pf. ресоrіеве, tae- herbrirufen, berufen, voco. det: додијало ми је.

Дознавање, р. дав Srfahren, exploДодиркiвање, . дав Зеrübren, con- ratio. tactio.

Дознавати, најем, v, impf. erfahren, Додиркивали, кујем, v. impf, bеrübə ren, coutingo.

Дізнали, ам, v. pf, erfahren, rеѕсio, Додiрнуши, нем, v. pf. berühren, wespenin, pum, v. pf. reifen , mataror. attingo.

Доигравање, n. Dat 8efprunget - Koms Додйрнутисе, немсе, у. г. pf. көга, теп, аdѕаltatio (?). или чега, bеrubren, attіngo.

Доигравати, ам, v. impf. gefpгипер Додола, f. of. додоле.

kommen, advento saltans. Д.доле, f. р. неколико ћевојака, које Доміграци, ам, v. pf. gejpeungen Pogle љети, кад је супа, иду по селу од men, advenio saltans. куће до куће , те пјевају и слупе Допспа, заиста, mirtlib, certe. да удари киша. Једна се ђевојка Доісти, дођем , vidе доћи. угуйе са свим, да се онако гола уве. Додшање, де rіdе довашање:

уіdе удвори

писе :

rescio.

дитами, ам, vide AObamami.

Докусуривање, п. бав ealviren, solutio Дипник, им, vide дoвaтити.

residui. Дjaaпии, дојашем, vidе дојами. Докусуривали, рујем, v. impf. falli. Дојавити, им, v. pf: н. п. овце, м. ј. ren, solvere residui.

довесли овце (ндући пред њима) Докусурили, им, v. pf, fatoiren, vol. kytui, berbeibringen, adduco ; (vom lendo bezahlen, solvere residuum. Hirten, der vor sen eфаfеn bеrgеbt, Докучнівање, п. vіdе доватање. die ihm folgen).

Док учнівати, чујем, vide дoвaмaти. Доја івање, п. "Бав беrbеіreiten, ade- Док чипи, им, vide дoвaнти. quitatio, adventus in

equo.

Дола, f. dim. 9. долина. Доја нівати, jayјем, v. impf. geritten Долагати, лажем, v. pf. .) fit aus: kommen, adequito.

lügen , satis esse mentitum. 2) lügeno Дој ікошњй, ња, њe, vidе досадашњи. bafte Nachricht hinterbringen, defero Дојая, дојашем, v. pf. bergeritten inendacium.

toumen, adequito, advenio equo veetus. Aonariibabe, n. das lügenhafte Hinters Aoine, das Säugen uutritio (laetatio) ? bringen, delatio mendax. Дојиља, f. vіdе дојкиња.

Долагивати, гујем, y, impr. Tiisen дуни, им, y, impf. fäugen, lacto, mа. haft hinterbringen, defero mendacium. mmam praebeo.

Долажење , n. Bаѕ Rommen, ventitatio. дінки, f. (см.) vide сиса:

Долазак, ска, m. Die Antunft, adventus. „Узрасто не дојке у њедрима, - Долазити, им, v. impf. 1) Fот тел,

дојде расту, прслуци пуцају venio. 2) долази вода, јф wіlt, creдјкиња, f. Die 21mme , nutrix.

scit flumen. До:чин, п. Запnkname, nomen viri. Долајати, јем, т. pf. bеrbei6elen, ok, bis, usque dum, dum.

advepio latrans, Доказан, кажем,. у. · pf. 1) begreifo Aonakmai, m. einen Ellenbogen lang

lich machen, facere perspicuum. 2)heim: cubitalis (i, e. penis) in der mit der lich sagen, hinterbringen, defero, de- gehörigen Geberde begleiteten Redense nuncio.

, art: ofеш долакнаш, ит fpotteno Доказірање, п. Bas rfagen (Begteif. abzuschlagen, vin' tibi dem

lich maden), curatio ut quis rem norit. Ajaama f. das serbische lange Unters Доказивати, зујем, v. impf. 1) be: kleid, worüber der Gürtel konimt, greiflich machen, facio perspicuum. 2)

tunica (?). binterbringen, denuncio.

Доламёпина,

f.

augm. 9. долама, Доћасати, ам, v. pf. gеtrаbt to: Доламиiga, f. dim. р. долама. men, tolutim advenio.

Долап (долаф), т. (у Србији и у БоДокасівање, дав феrаntrappen, ad- сни по варошима) en kater mit ventatio (equitantis).

Thüren , cistae genus. Докасівати, сујем , v, impf. beran- Доле, (Рес. и Срем.) vidе доље. trappen, advento equo.

Долетање, р. (Рес. и Срем.) vidе доДокаскивање, п. dim, p. докасивање. лијемање. Докаскивалі, кујем, dim. 2. дока- Долетами. лећем, (Рес. и Срем.) vi-. Сивалюн.

dе долијепати. Докле, 1) fo meit als, quonsque, 2) fо Долепепти, пим (Pec.) angeflogen

lange als , quousque, 3) wie weit, mie fonemunin, M (Coen.) kommen, lange? quonsque.

Долећепти, лелим (Ерц.) advolo. Докна, г. xrauenname, поmеn feminaс. Долибаша *, м., онај који сједи у горДово , m. 23 аппвате , pomen viri. њему челу, per Cen criten ©is an er Доклан, лна (и докна), но, 3eit mos Tafei einnimmt, qui primum locum

3u babeno, cui tempus est : нијесам occupat in triclinio. Доколан.

Долибашин на, но, бедолибаша, Доколенице, f. р. (Рес, и Срем.) vi- illius qui primum locum occupat, dе докољенце.

Долівање, п. (Срем.) viге дольевање. Долоњенице, f. р. (Ерц.) 21rt tіdе. Долівати, ам, (Срем.) vidе дољсвяли. ner Strümpfe, tibialium

genus. Долијати, јам, v. pf. auB fu feo { von Докупали, ам, у. pf. 1) zu Ende gras muja) 0. l. zu Ende seyn mit seinert

ben, persodio. 2) ergreifend, apprehendo. Fuchékülifen, deprehendor: E aujo! Докопалінсе, амсе, у. г. pf. чега,

сад си долијала etmas ermifфеп, әpprehendo. Доко- Долијање, р. (Ерц.) дав Зufliegen, паосе као fелав кале.

advolatio. Доксалi, m. pie altane , ter 211tan, 50. Долијелтати, јећем, v, impf. (Кру.) larium, subdiale , moenianum.

berbeifliegen, advolito.

[ocr errors]

валисе.

Дәликовати, кује, v. impf. коме шта, Дмислитисе, имсе, т. • р. чему, ansehen, decet.

Rath schaffen, expedio Долина , f. Зав E6al, vallis.

Домишљавање, р. бав Хафоепреп, Долинница, f. dim. р. долина.

Ueberlegen , cogitatio. Долипи, долијем, v. pf, you giepen, Домицљаваписе, амсе, т. г. impf. impleo.

nachžnnen, cogito. Долица, f. dim, b, дола.

Домішљан, т. (fфеrbaft) беr ehaf. Дољани, m, pl. варош у Македонији ferath, plenus consilii.

(или у Бугарској ?). Приповиједају Доминг ранов, ва, во, без ёфаffеrаt64, да су отприје бивали велики пана

consilii pleni. $ури на Дољанима:

Домишљање, п, vidе домишљавање. „Плави Зумбул оде на Дољане Домішљаписе, амce, vidе домишља

„Радоване , кад ћещ на Дољане ? Доље, (Ерц.). 1) unten, infra. 2) pine Домовина , f. Фаив по фоf, бав Ве unter, infra.

sißthum, armenta et praedia. Дољевање, п. Ерц ) pas Bolgiepen, im. Домолилисе, имҫe, vidе умолиписе. pletio.

Донде (до oнде), bis portbin, usque Дољевали, ам, т. impf. (Ерц.) volgies illuc. Ben, impleo.

Донекле (у Сријему и у Бачк. говоре Дом, m. Вав байв, domus : како спе и донякле), biв auf eine genijfe на дому ?

Strecke, usque aliquo. Дома, 1) 3u paufe, domi. 2) паф фай. Донепи (донети, донести), несем, Te, domum :

(Рес. и Срем.) vide дoнијепи. „Смиљанићу домaдeр се наћи Донијети; несем, донијо (донијела, „Ајде мома да идемо дома

ло), v. pf. (Ерц.) беingen, adfero. Домадар, ш. vіdе домаћин. cf. ңа- дникле, cf. донекле. пијање.

Донспи, им, v. impf. 1) bringen, Домазлук, m. wae bei Hause bleibt, adfero. 2) ertragen, erlauben, fero,

nicht feil ist, quod domi servatur (de permitto: доноси ми вјера, mein grege),

Glaube erlaubt mire. Домамии, им, v. pf bеrbеt bereдeп, Доношење, р. дав Bringen, adlatio. pellicio.

Доњак, м, н, п. камен воденични, Aoraki, ka, ke, Haus:, domesticus; der untere (3. B. Mühlstein), ivferior,

домаћи, бie файёgenejjen ; домаћи Доњп, ња, ње, беr untеrе, inferior. љеб, раивBrot.

Доњеземац, мца, m. De; unterläner, 4omakun, m. der Hausherę, paterfami

homo terrae inferioris. Lias.

Доњеземски, кa, кo, 1) unterläntif%. Домаћинов, ва , во, бев раивуеrеп, terrae inferioris. 2) "ady. more terrae heri, patris familias.

inferioris, Домаћица, f. Die paцifrau, materfa- Допадање, п. 1) сав беrbеieilen, adcar. milias.

sus. 2) das Faden ins Unglüc, u. 1. w. Домаћичин, на , но, der Haubsrau, acceptio mali, vulnerum. 3) das Gefalı matris familias.

len, probatio. Дэмашање, и, рав rrei) еп, соntасtiо. Допадати, ам, v. impf. 1) bеrbеіlаця Д.маналин, ам, v. impf. erreichen, fen, adcurro. 2) fallen ins Unglüd, attinso.

adfligor: допадали рана, муке. 5) зи До малципи,

v. pf. erreiden, at- Theil werden, obtingo, in manus venio. tingo.

Допaлaписе, амce, v. г. impf, gefal. Домашњ і, ња, њe, vidе домаћи. Ten, placeo, probor. Доменi, m. Wurjmeite, teli jactus: Aonapki Babe. n. das Herlaufen.

убинти (из пушке) на домет. Дапарнавали, кујем, . impf. bertad Добмепак, ціка, ш. беr Зujag, addita- fen, adcurso (?) incntum.

Допасти, паднем, v. pf. 1) bеrbеі. Дэм танье, п. 2) Вав Зufesen, additiо. laufen z. B. zu Hilfe, accurró. 2) falo 2).Das Eben - lo's weit - werfen, aequalis Ten (ins Иnglüt), допасти рана,муке. jactus. .

3) gu Sheil werden, obtingo: ©BO MH Долапи, мећем, v. impf. .) бі је допало. 4) глас допаде, fфneo

zusetzen, addo 2) eben so weit werfen kommen, advolat.

(от гtein purf), aequаli distantia jacio. Допастисе, паднемсе, т. г. pf, ge: Дәмешнупи, нем, v. pf. 1) binsufegen fallen, placeo, probor.

adda. 5) ерея (o weit perfen, aeque Доневали, ам, (Рес, и Срем.) vide nse jacio, ,

допјевалік.

им ,

Допки, печем, y. pf, ausbaden, Дорачnh, m. dim. . дорам, pinso.

Дорін, n. vіdе дорап. До:ticaпти, пишем, pf. au8fфесі. Доро, m. hyp. 6. дорал. ben, perscribo.

Дорбц, m. (у сријему и у Бачк.): Допнсівање, т. дав 21usfreisen (зи „У девојке сукња од паргала, Ende Schreiben), perscriptio.

„А у оца не ма ни дороца Дописірапи, сујем, v. impf. gu @na Друша, f. дораптаспа кобила, bie De schreiben, perseriptito.

Hraunstutte, equa fusca. Діnіевати, ам, v. pf. (Ерц.) fingen Досада, f. Der ueberrup, taedium.

herbeikoinmen, advento cantans. Досадан, дна, но, Tajtig, molestus. ДСплакати, лачем, т. pf. meineno Досадашњії, ња, ње, деr hіѕ berige, beranfommen, advenio flens,

qui adhuc fuit. Доплатин, им, v. pf. pоdеnов заblеn, Досадили, им, v. pf, 1) polense fesen, solyo.

8. . виноград, купусну лију, inДоплаківање, п. Die Begabfung, ѕоlu- sero. 2) коме, веrоriереп, досаділо tio.

Mu je mą, dieß verdrießt mich scholi, Доплаћівати, кујем, т. impf. бе. ich bin es überdrießig, taedet me: Aocae blen, solvo.

Allo mu je, er ist mir lästig. Доплести, елем, v. pf. 80 &nve Досадитисе, дисе, v. г. pf. Käftimet. Rechten, pertexo.

деn, taedet: досадило ми се Діплетање, в. дав : 3 = nse a fеtен, Доса, івање, п. 1) das Vollends. reßen, pertextio (?).

insitio. 2) das lästig, werden,

molea Дплелати, еем, v, impf. 8u &nbe stia. flechten, pertexo,

Доса, івалir, ујем, v. impf. :) vol. Доплиеаrna, ам., v. pf, fфwinmen bies, lends reßen, insero. 2) lästig werden, ber;uidhwimmen, adnato,

molestus sum. Допловими, им, vidе допливати ; Доса, ваписе, ђујесе, у. г. impf. . „Илови, плови мој зелени венче! Täsig werven, taedet. „Те допл Ови до Бурђева двора Досегнути, нем, vidе досећи. Допљскапи, ам, у. pf. daher geplatscht Доселити, им, у. p anjieveIn, facio kommen, advenio per viam luto et aquis ut quis huc migret et hic consideat. inviam,

Доселипінсе, имce, v. г. pf. ft ans Допрежати, ам, vidе докребати. siedeln, commigro buc. Допуници, им, v. pf, anfulen, ex- Досељавање, п. дав феrаnjtebeln, adpleo.

migratio. Допуњавање, о. Рав Дnfülen, exple. Досељавати, ам, т. impf, bеrаnjieveIn, tio.

colloco. Допуњавали, ам, х. impf. anfulet, дәҫепінписе, имce, (Рес“ и Срем.) vі. expleo.

dе досјетинисе. Допуњање, п.

vide
допуњавање. Досетљив,

(Рес. и Срем.) Допуњати, ам, vide допуњавали.

vidе досјетљив. Допу стипи, им,

рі. ¢rlauben, Досећање, п. (Рес. и Срем.) vide 40permitto.

сјећање. Допуштање, о. Вав $rlauben, рег- д секатисе, амсе, (Рес. и Срем.) vimissiu.

dе досјећатисе. Допу ишлати, ам, v. impf. erlauben, Досећи (говорисе и досегнупи), сегpermitto.

нем, v. pf. erreifen, attіngo. Допуштёње, п. бie ©rlaubnip, per- Досјетинисе, имce, v. г. pf. (Ерц.)

yemy, merfer, geipahr werden, aniДупўшћање , p. vіdе допуштање.

madverto (ital. accorgersi). Допушлари, ам, vidе донушати.

Досјетљив, ва , во , (Ерц.), беr f1 Допушћење, п. vіdе допуштење. ausfindet, consilii plenus. Доранилии, им, v. pf, fru) Роттеп, дсјећање, п. (Ерц.) дав Шетаје • mane venio. .

werden, animadversio. v. pf. aufbehalten, Adejekamuce, avce, v. r. impf. (Epy.)

gewahr werden, animadvertere coepi. Дорап *, m. ter Braune, equus fus- Доскакање, п. Вав $rfpringei, ascus, spadix.

secutio per saltum, Дорамаcп, па,

н. п. коњ, Доскакали, качем, v. pf. 1) bеrbеі. жаријебе, кобила, braunti, fussus. fpringen, adsilio 2) (v. impf.) коме, Дораmов, за, во, беs Beaunen (Pfera so weit springen, als ein anderer ; era des), equi fusei.

springen, saltu assequor.

ва ,

во ,

.

miss10.

servo.

по ,

,

ам,

Доскора (до скора), біѕ wоr furѕеm (if Доmе fп, мече, v. pf. Fioreiben, sufficit.

er da gewesen), haud ita pridem. Доліцање, р. бав Веrübren, tactio. Доскочиши, им , т. pf. коме, errei. Доптицање, п. Зав біnreiben, in bina

den, einholen, fig. nicht der Betro: länglicher Menge dajeyn , sufficientia. gene seyn, assequor.

Допицами,

Іпиче ,

vide. Aomje. Дсле, (Рес. и Срем.) vidе дослије. цати. Деслије. (Ерц.) "bigher, adhuc. Допніцамінсе, причемсе, v. r. impf, Дослуживање, п, дав • $u: &nbe : bienen. wera, 40 wma, berühren, contiugo. finis servitutis.

Допјецапи, пjече, y, impf (Ерц.) eleДослужівати, жујем, т. impf. 31 cen, sufficit. Ende dienen, ausdienen, absolvo ser. Aome, bis dahin, usque eo. vitutem.

Домічни, им, v. pf popfфеnFen, Дослужити, нм, v. pf. bi u &nbe impleo.

dienen, serviisse usque ad finem. Допіркати, почем, v. pf. bеrbеіlаиз Дослук*, т. vіdе пријатељство :

'fen, adcurro. „С половима у дослуку буд'me Дотркивање, р. Вав беrѕulаufen, асДослужити, им, v. pf. erahnden, cursus. omine assequi.

Допірківати, кујем, т. impf. бези. Доспевање, и, (Рес, и Срем.) vide laufen, adcurso. доспијевање,

Допрчапи, чим, vide дотркапи. Доспевалін, (Рес. и Срем.) vide Допіўжали , жим, v. pf. коме шта, досијевати.

Дотужипи, им, т. pf. jange 23eile Доспепти, ем, (Рес. и Срем.) vide machen, zuwider werden, taedet: Bek доспjептік.

ми је дотужало Доспијевање, т. (Ерц.) 1) бав Reifen, Допурање , п. vіdе добацивање;

maturitas. 2) dle Muße, otium. Дотурати, ам, 1) v. impf. vіdе доДоспијевати, амт, v. impf. (Ерц.) 2) батривати. 2) (v. pf.) bеrbеіmälsen, reifen, maturare. 2) Muße baben, oti.

advolvo, um est mihi.

Доmурити, им, vidе добадипти. Доспјели, пијем, v. pf. (Epiц.) 1) rei. Допуркати, ам, v. pf. (dim: р. дому.

fen, pervenio ad maturitatem. 2) Muße pamir.) berbeiwälzen, advolvo. haben, otium est.

Допули, учем, v. pf, pod еnов fФlas 1 сп*, m. vidc пријатељ.

sen, percutio satis: Доспа, » genug, satis.

„Ал' га добро Милош не доптуче д спа, ї, hyp. 2. Достана.

Доfерапи, ам, v. pf. (Ерц.) :) beta Д стана , f. Seauenname, pomen fe- beitreiben, adigo. 2) treiben bis

minae. Дестанути, не, v. pf. 1 binreiфеn, Добəрівање, п. (Ерц.) тав беrbeitrei. Достапни, ане, v. pf. sufficio. ben, adactio. Достигнути, нем, vidе достићи. Добернівали, рујем, y, imрt. (Ерд.) достизање, п. Dав Sinbolen, couse- 1) herbeitreiben, adagito (?). 2) treiben quutio,

bis

, ago usque ad Дестизали, ижем, v. impf. einbolen, Доћи, дођем, v. pf. . tommen, consequor;

venio. 2) доћи коме главе, cinem Достики (говорисе и достигнупи),, um den Kopf bringen, aus dem Be. стигнем, v. pf. einbolen,

ge räumen, emedio tollo. 3) AOWAO quor.

ми је да бјежим од куће, в int mir Доплакање, п. Тав 3olfфеntеn, im- dahin gekommen, eo deveni, ut - 4) pletio.

дошла вода, т. і. angenfфimolen , Допікати, лачем, v. impf. bolfфен.

crevit. fen, impleo.

Доцкан, 1 Доліакнутисе, немсе, vidе допа. Дне, Кисе.

Доцнити, им, у. impf. säumen, sero Доmікисе (говорисе и дотакнупи- veuio, moror!

се) , пакнемсе, v. г. pf. чега, или Доцњење, т. дав Зеrfäumen, serior 40 iuma, elmaß anrühren, tango. adventus , mora. дотерапии, ам, (Рес. н Срем.) vide Дочек, m. Bеr mpfang, exceptio (hosдокерали.

pitis) : вала брале на дочеку. Доппернівање.н. (Рес, и Срем.) vide Дочекати, ам, у. pf. 1) etmarten, докеривање.

exspecto. 2) empfangen, excipio. Доперiвати, рујем, (Рев, и Срем.) Дочекивање, п. рав mраngеn, екvidе доћеривати.

ceptio.

-, ag,

usque ad

conse

} spät, sero.

« PreviousContinue »