Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

Закадии, им, у. pf. н. п. буре, des Spechts hören lassen, sonum pici кошницу, аnrauфеi, infumo.

edo : закликта жуња, вила, Закађивање, р. бав 2.nraифеn, infu- Заклињање, р, дав Вејф moren, obtematio.

statio. Закаў івати, љујем, т. impf, anraия Заклињати, њем, т. impf. Defфрrеп, doen, infumo.

obtestor. Заказали, кажем, т. pf, fagen, dico, Заклињашисе, њемсе, v. г. impf, fф jubeo.

verschwören, jure jurando me obstringo. Заказивање, р. Вав Cagen, edісtum ? Заклон, ш. Зuftutort, Bor Bino вам Заказывами, зујем. Ү, impf. fageli, Regen (franz. abris), perfugium ? dico.

Заклонити, им, т. р. фirmen por Заканишисе, имce, v. г. pf. fit, ent. Wind, Regen, Sonne, defendo. schließen, statuo.

Заклонилисе, имаєe , г. pf. fф Заканупи, нем, т. pf. Detropfen, gut. sdhúßen, retten, defendo me. tatim perfundu.

Заклоњање, m. Вав Офіrmеn, defensio» Закаснити, им, (у Сријему и у Бач- Заклоњапи,ам,v.impf. fфіrmеn, defeuѕо. кој) vidе задоцнилин.

Заклоњатисе, амce, Y, г. impf. ft fфіс. Закачиши, им, v. pf. anhaten, upco men , defenso me. prehendo.

Заклоп, п. Сфор uno Rieget, sera. Закачка, f, per ©фneiverpaten, uncus Заклопац, пца, ш. беr реtѕ, opersartorius,

culum, , Закёсерили, им, v. pf, m. ј. браду, Заклепилин, им, v. pf. 2) bebeten,

(komisch) in die Höhe beben, levo barbam. coniego. 2) verschließen, claudo. Закивање, р. бав 2nfфmieben, adcu- Закључаење, а. бав BerfФliepen, осsio.

clusio. Заківати, ам, т. impf. anfФmieben, Закључавали, ам, т. impf. perfФlics adcudo.

Ben, occludó. Закидање, о. Вав Вероrtheilen, frau- Закључали, ам, т. рт. perfФlіефер, datio.

occludo. Закідан, ам, х. impf. beportbeilen, Зако, m. hyp. 2. Зарија. • fraudo.

Заковали, кујем, v. pf. perfфmie. Закинуши, нем,'v. pf. Deportbeilen, den, concudo , defraudo.

Заковрнути, нем, v. pf. у један пуп Закиселипін, им,

v. pf. fäuern, aci- sahemoku, plóglid) erfranken, repeudum reddo.

tino morbo corripior. Закансівање, р. Вав 9хареrkеn, hu- Заковечиши, им, v. pf. н. п. реп, mectatio a pluvia.

(vom Löwen, Hunde, Schweine) den Закисватн, сује, у. impf. н. п. пуш- Schwanz in einen Kranz schlagen, re

Ka, naß, werden (vom Regen), 'hu- torqueo caudam. mector pluvia (Kmua).

Закопчавање, п. баѕ Зubiteln, fibаЗакиснути, не , v. pf. н. п. пумка,

latio, vom Regen naß werden, madelio a Zakobyábamı , am, V. impf. zuhäkeln, pluvia.

fibulo. Заклање , п. бав ефlohten, mactatio : Заковчали, ам, v. pf, jubaveIn, fibulo. „Је ли веќе јање за заклање ? Zákon, m. 1) die Religion, der Glauber Заклапање, р. 1) рав Зupeten, operitio(?). religio : кога си и закона? по на2) das Verschieben, occlusio.

шем закону що не може билин; не Заклапани, “ам, v. impf. 1) gueden, доноси закон. 2) cas beilige 2benp. operio. 2) verschließen , clando.

mal, euсhаristia: ајдемо на закон; Заклапити, им, v. pf. e@aum betom данас сам узео закон. men, spumesco.

Закоп, т. дав 23egrabnip, sepultura. Заклаши, кољем, v. pf. Фlaten, mаctо.

cf. погреб. Заклепва (заклетва), f. Der ефиә, Закопавање п. Тав 5egraben, sepul

jusjurandum. Заклёпи, кунем, v. p. 2) einen б¢Закопавали, ам, т. impf. tegeabet,

fdwören, ootestor. 2) den Fluch an- sepelio.

heben, eoepi maledicere, execrari : Заклапан, ам, v. pf. 1) begraben, se„Кад заһуну, сва се зема тресе — pello. 2) inchoat. I ma rren (mit dem Fus Заклепінсе, кунемсе, у. г. pf. fia, Burd) fe), rado.

einen Schwứr verbinden, jurejuraudo Sasorinha, f. H. п. - по је моја me ohstringo.

nuna, der Anbruch, Nieubrudy, ubi Zamjihad, kfiem, p. pf. den Laut ego primus coepi laborare. .

[ocr errors]

tura.

[ocr errors]

V.

г.

qua re.

Закопнпипи, им, v. pf. erwerhen, Закувавапій, ам, . impf. gören mа. acquirо.

chen, fermento. Закопчавање, р. vіdе заковчавање. Закувавансе, васе,

impf. Закопчавали, ам, vidе закопчавали. gabren, ferveo, par oг. Закопчани, ам, vide зaкoвчати. Закуваті, ам, у. pf. ) н. п. меб, Закорачили, нм, v. pf. einen falfфеn Wasser ina Crotmehl gießen, aquarn

Tritt thun, (iich verwickeln wie das infuudo farinae. 2) H. n. Kaery ents Pied das sich in die Stränge x. vers stehen niachen, existo. wickelt) impedire se.

Закувапінсе, васе, v. г. pf. entiteben, Закошаһ, шка , m. Ser 2uftritt binten еxіѕto: закувала се кавга.

an der Kutsde, wo der Pakkoffer ac. Zakykam, am, v. pf, den fuckucklaut zu fiehen Pommt.

von sich geben, edo sonum cuculi: Закрајинии, им, v. pf. Жrieg bеgin„Закукала сиња кукавица nea, bellum infero.

Заку пати, им, v. pt. parent, conЗапрајинилисе, нисе, у. г. pf. закра

ducо. . јинилосе, в ijt krieg ent}tance, ex- Закупівање, р. бав фаdteil, concluortum est bellum.

ctio. Закріпили, им, v. pf. коме шпого), Закупљівап, љујем, у. impf. раф. cluem etwas verwehren, prohibeo ali- ten, conduco.

Закусйвање, в. дав BerPoten laffen, 3shpahiвање , p. дав Веr wеbren, pro- cum quid praebeas' ad gastandum. hibitio.

Закусывапін, сујем, v. impf. su Fofter Закрабівали , кујем, т. impf. Ver: geben, praebeo gustanduni. Кусалом wehren, prohibeo.

га закусује, а дршком му очи ва дн. Закрвавилон, им, v. pf. п. ј. очима, Закусипіи, им, v. pt. Kore, enem ju mit blutdürjtigen Augen ansehen , ocu- kosten geben, praebeo gustandum.

lum quasi cruentum defigo in aliquem. ZaxyyaBaibe, n. das hineinimlagen, imЗакрилни, нм , v. pf. uuter feine Sliї. missio.

gel nehmen, beschüken, alis tego et 3äkyyjábamı, am, v. impf. hineinschlas defendo :

: свети шестокрили Атан- gen, iniшitto. . феле! закрили ме крилом војим; Закуцали, ам, v. pf. 1) bineinfфая „Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, gen, н. п. клин, іnіmіtto, 2) flopfen „и Србију крсном прекрстио, (an die Thüre), pulso fores: „И својијем крилом закрилио, „Па закуца алком на враптима „Од Видина па до воде Дрине Зак училін, pf, bevortheilen, fraudo. Закуспівпи, им, v. pf. в. п. челе, бе. Закушљавити, им, v. pf, vid. закрш

fttp;en, signare cruce. Код Срба је Закушљати, ам, v pf. јљавилин. В сад обичај у Србији, кад који залагање, п. 1) Das Berpfaniper, opнађе челе у шуми, а он изреже сје- pigueratio. 2) ров Suttern, (eineы, Киром крсі на кори онога дрвета der nicht selbit mit der Hand jum у коме су челе, па други послије, Munde tann), pabulati. (?)

ако и нађе оне челе, неће и исјећи. Залагати, лажем, v. impf. 1) verpfänen, Закружtiвање, р. Вав ИmFreifen, com- oppiguero. 2) futtern pasco. prehensio.

Залаг івање, р. Das Bor lügen (uno Заруживали, жујем, т. impf. in Bie Sdmeideln), mendacia adui toris.

Runde sich zueignen, circumdo (?). Залагітапи, гујем. v. impf. око кога, Завр, типии, им, у.

pf. in die Kunde vorlügen und vorid meid; ein, weuda-
Цimjajjen, complector circumcirca. ciis et adulatione uti.
Закриљавили, им, v. pf. perfüm. Заладити, ди, у pf. Сфаttеn mertet,
Закрішљати, ам, v. pf.jneri, au uintra fit : пред ноћ кад залади,

Atropbie leiden, inedia consumor. ипо кад залади сунце.
Закришћавање (закршћање?), р. Фав Заладненти, ни, v. pi. Pec.) 1 taft meto
Befreuien , crucis incisio ,

Зала гнили, ни, v. pf. Срем.), pen, friЗакршћавати (закршћати ?), ам, у. Зал..ањепти, ни, v. p. Ёрц. Јgesco. impf. bekreuzen (3. B. einen Baum mit Baráte, n (cm.) lihatlar ort, mob.ae: Bienen) crocem incido.

„Ђурађ коси по порқу, ладоле миле! Зак, ъали, амvіdе забити.

„Коња пење по залађу ,ој ладо! оу Закръапінсе, амce, vidе забнтисе. Зала, івање, и. das Siadilanen der Закувавање, п. 1) бав Bieben бев 23af. Connenbite; remissio aestus solaris, fers ins Brotmehl, aquae in farinam Zanahibamu, hyje. v, impl. t.bler ireto infusio. 2) die Gährung zu einem Krie- den (toenn die Sonnenbiße nadiást), ge, Aufruhr 4. 1. w. fermentatia (?)

remittit aestus.

V.

[ocr errors]

ad

tro.

залажење, п. 1) беr tiebergang Ser Залигивање, пр. Вав беrumfфmeiфeln ,

Sonne, occasus solis. 2) das Verges blanditio. hen, Verirren, aberratió.

Залигнівах, гујем, т. impf, око кога, Залазити, им, y. impf. 1) бinter Sie heruinschmeicheln, blandior,

Berge geben (bor Ber Conne) occido. Зализак, ска, m. ein angelettee etuv, 2) hinter etwas gehen, ire post 3) res adlambita (?). verirren, aberrare.

Зализали, лижем, т. pf. anlecken, Залајати, јем, v. pf. anbelen, alla- lambo. .

Зализівање, р. бав Дnleten, adlambiЗала мање , п. 1) бав 256reen Ser 31 tio (?).

boben Reben, anfractio vitium. 2) бав Зализн вати, зујем, т. impf. anleden, Unbrechen, anfractio.

adlambo. Заламали, ам, v. impf. ) н. п. вино. Залијепили, им, v. pf. (Ерт.) verfleia

rpaq, die Reben oben abbrechen, anfrin- ben, oblino. go vіtеѕ. 2) н. п. чеп, аnbrефеп, ар- Залијепање, р. (Epy.) 1) das Anflies fringo.

gen, advolatio. 2) der Anlauf, impetus. Заларини, им, v. pf. uningen ипо Залијепати, екем, т. inpf. (Ерц.) vor sich hertreiben, cogo.

anfliegen, irrefliegen, sevolo. Залідили, им, v. pf. 8u &ів тафеа, Залијепаписе, ећемсе, у. г. impf.

coungelo: овај ќе вјешар заледини (Epg) anlaufen, impetum facio. Дунаво.

Залијечими, им, v. pf. (Ерц) subti. Зале диписе, дисе, т. г. pf, gufrieren, len , claudo vulnus sanando. congelari,

Заліти, лијем, v. pf. 2) begiepen, itЗалежатисе, жимсе, т. г. pf, ji, bet: rigo. 2) sich ergießen, redundo.

liegen (versißen), verderben, situ cor. Zamor, m. das Pfand, pignus. rumpi.

3aaora,f. a)die Verpfändung, oppigneratio: Залепипи, им, (Рес. и Срем.) vide

дао у залогу.2) ein her batt int Зифе. залијепипн.

3aaoraj, m. der Bissen Brot, bolus (6.05): Залі пање, п. (Рес, и Срем.) vide за. не ма њеба ни залогаја. лијепање.

Заложиши, им, v. pf. ) futtern (cinen Залепал, лећем, (Рес. и Срем.) vide Krüppel),

, pasco ; оди да, заложимо залІІ епати.

мало; заложи мало меба: Залпаписе, леемсе, (Рес. и Срем.) „Ког јунака у животу нађе, vidе залијепаписе.

„Умије га спіуденом водицом, Зал пети, летим, (Pec.)vidе залећети. „Залије га вином црвенијем, зал, петисе, леплимсе, (Pec.) vide зa- „И заложи љубом бијелијем лекетисе.

2) verpfänden, oppignero. Залі типи, им, (Срем.) vidе залеђепти. Заломни, им, v. pf. 1) виноград, Залепилпи, им, (Рес. и Срем.) vide bebauen, геѕесо. 2) н. п. чеп, апоrефен,

anfringo. Зал. типисе, имce, (Єрем.) vidе зале. Залудан, дна, но, mü Tig, unnuk, Кемисе.

otiosus. Зал Келин , лепим, v. pf. (Ep.) irreЗалу дети, дим (fec.) 1 vilе залуђеflirge.1, sevolo.

Залу дитин, им (Срем.) пи. Зал келисе, лепимсе, т. г. pf. (Ерц.) Залуду, pergebene, fruѕtrа. anlaufen, aggredior.

Залуђемя, дим, v. pf. (Ерц.) betbg/ Залски, лежем, т. pf, einniften, nidu

ren, decipio, lor.

Залупали, ам, vidе забипін. Залски, леже (говорисе и залегне), т. Залутати, ам, у. pf, заћи с пута,

pf. hinreichen, decken (die Schuld), suf- den Weg verlieren, fick verirren, aberro: ficio,

„Ил је ћего, с пута залушала Залелисе, лежемсе , v. г. pf. 16 cins „Ако буде с пупа залушала, misten, nidulor.

„Да Бог даде да ме скоро нађе — Залеʻчити, им, (Рес. и Срем.) vide Залучвање, т. дав 2bjoncern, раз залијечити.

Entwöhnen (ubjeßen) der Lammer, Bán müftg, ohne Arbeit, unbeschäftigt, Kälber, Ferkel, ablactatio. Von Kins

оtiоѕе : воденица стоји зали (font Bern fagt man одбими. онако).

Залучнівати, чујем, v. impf. ип. јагање Zául, m. die Bay (im Fluße, oder im

це од оваца, абfesen, abacto, Meere), sinus.

Залучиши, им, у. pf. ent mobnen, ab= Заливање, п. (Срем.) vidе заљевање. regen, ablacto. Заливати, ам, средi.) rіdе заљевали. Залучити ,, ит, т. pf. ушуби бијелога

[ocr errors]

Інсе.

Інсе.

immergo. .

лува, па залучити каково јело (но. Заменнік, т. (Рес. и Срем.) vide зaмијешали га с јелом), као н. п. Умјеник. Комбост, папулу, блитву, пиши. Заменипін, им, (Рес. и Срем.) vide зaје, кокошиње месо, и т. д.

миенити. Вьевање, р. (Ерц.) Вав Begiepen, irri- Заменилисе, имce, (Рес. и Срем.) vide gatio.

замијениписе. Ваљевали, ам, т. impf. (Ерц.) begie: Замера, f. vіdе замјера. fen, irrigo.

Замеравање, п. vіdе замјеравање. Заљетиши, им, v. pf. (Ерц.) от Замеравани, ам, vidе замјеравали.

Commеr überfalet, itgenbmp Бleiben, Замераваписе, ам, vidе замјераваübersommern, aestatem ago (transigo), aestivo.

Замёратье, р. уide замеравање. Замаглии, им, y, pf. Хавф тафеn, Замерапии, ам, vidе замеравами. einen Raucharbel um sich her verbrei, 3amepamuce,

amce ,

vide

замерава.. ten, fumom facio ex fistula, Замаглио Бао пас испод репа.

Замериши, им, vidе замјеритеп. Замазали, мажем, v. pf. suf mieren, Замериписе, имce, vidе замјериписе. terschmieren, oblino.

Замесити, им, (Рес. и Срем.) vide зaЗамазiвање, в. дав Зеrfфmieren, ob- мијесипн. bitio.

Зам спи, мелем, т. vf. 1) tehren (046Замазнівати, зујем, v. impf. perfфіnіеѕ Auskebricht in den Winkel), converro.. ren, oblino.

3) bermeyen (mit ©фnee) : замео вје. Замайвање, р. Вав 24ukholen, adductio пар пут. brachä.

Замеспи, менем, v. pf. umrübrən (mi. Zamasisamut, Mayjem , v. impf, audholen, (den) mit dem Kochlöffel, misceo, H. I. adeluco brachiun.

замео као свињама. Замакање, р. дав inweiben, @intuЗаместини, им, v. pf. (Рес, и Срем.) ken, immersio.

м. ј. шлап, cf. банансе. Замакаши, мачем, v. impf, eintunten, Заме *, m. Die Иngelegenbeit, Neithers.

Tut, molestia : уврaписе к мени акоЗамакнути, нем, vidе замаћи.

пи није замет; замеш ми је, доЗамама, f. Die gotypeife, esca (um

Soweine, Hunde an sich zu locken). Замелак, пікa , m. Sеr erfte 2Infang сі Замамиши, им, у. pf. anioten, allicio : ner Frudt, foetus, embryo. замами псето да не иде у планину Заметање, р. 1) бав 2netteIn, exciза чобанима.

tatio. 2) das Erwerben, acquisitio. 3) Заамљивање, р. бав goden, alectio, das Heben in die Höhe, das Nehmen adescatio.

auf die Schultern, sublatio. Замамыівати, љујем, уmpf. Tоdеп. Замішати, мекем, v. impf. 2) anşets

allecto. Замандалипн, им, v. pf. превући ман

teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2)

еrmеrbеn, acquiro, н. п. коза, ова.. дал преко врата, бав Хbor mit сіз nem Balken verriegeln, obice claudo :

. 3) Ha pame, auf die Schultern las. Ал' капија пуспа затворена,

den, tollo in humeros. Затворена и замандаљена

Замепатисе, мекемсе, т. г. fr. ent. Заманіпали, ам, у. pf. auf дипте

stehen, exorior. Art sich verirren, aberro stultus, Замепинути, нем, v. pf, 1) аngеtteln, нем, v. pf. Québоlен ит за

excito. 2) erwerben, acquiro. 3) auf (hlagen, brachium adduco.

die Schultern laden, tollo. Замаки (говорнсе и заманнупи), ма- Заметнулисе, немсе, т. г. pf. entite.

pf, sich dem Blice entziehen ben, exorior, н. п. заметнула се кав(entrücken), subduco me oculis : sama- га, дијете. че (или замче) за брдо :

Замешиватье, р. (Рес. и Срем.) vide „Кад замакне у Нови с ћевојном. замјешивање. m. ein Hieb, ictus.

Замешівали, шујем, (Рес. и Срем. Зама шан, шна, но, ft wіngbar (fo fфwer, vidе замјешивали.

Дар тап ев, un eв зи beben, fфwing out Замешање, в. (Рес. и срем.) сt. баmus), ponderosus , н. п. мач, нож, дрво, сабља.

Замештапи, ам, у. impf. (Рес. н Срем.) pf. init Sonig würs cf. банансе. Замена , f. (Рес. и Срем.), ride замјена.pf.j3en, melle condio. Замијелиши, нм, т. pf. (Ерц.) erfeken,

compenso : дамијенити своју главу,

вами ми по.

Заманули,

Кнем, у.

Замашај,

написе.

Зам

и дипти, им, v. Замедъатни, ам, v.

своје

главе.

л ј. кад човек убије непријатеља Замјентати, ам, v. impf. (Ерц.) ш. прије него погине. Србљи кажу да i. шптап , cf. банаптисе. је пипепта и срамота (једни веле и Замладнтисе, дисе, v. pf. н. п. рана, гриjonia) погинутан не замијенивши sich ihließen, vernarben, clauditur vula

nus ibique caro quasi juvenescit Замир ниписе, имce, v. .. pf. (Ерц.) (млад).

a) sein Leben theuer verkaufen (eineri Zanaahuicape, n. Das Vernarben der Feind umbringen, ehe man selbst auch Wande, clausio vulneris. ftirbt), hostein occido, ante quam ipse 3am aheamuce, hyjece, v. r. impf. qua moriari. 2) abgelöset werden, a statione beilei, clauditur vulnus. recedo, recreor.

Замлаіхенье, п. Сав 2 mette, adnulsio. Замиресити, им, у. pf. (Ерц.) Рав Зrot Замлазни, им, v. impf. atm:Fen, ad

on:abert, misceo aquam Karinae. maigeo : за млазитін јагње нејако, Замкнути, нем, v. pf. fі, бет 3iicte Млијека ке ме у око.

evtrii t* 1, swimoveor, ѕublucor oculis. Замлаліяти, им, v. pt. (Das Beil) аб. замислитисе, имce, y. r. pf. fit in siumpierr, um es dann zu schärfen, (no

Herunten vertiefen, immergi medita- spamuru) retundo, caber von einein tіоnе.

Тип:11ел: Замлапно га Бог, па не Залицање, р. бie Sntrüфung, subdu- повратно. ctio.

замна, f. ријека украјини Неготин. за инцами, ичем, у. impf. entrüfea, ској (упijече у Дунаво ниже Брзе subinoveo.

паланке). За мјена , f. (Ертц.) Der Srfas, bie Bers Зам улиці, им, v. pf. кога, cine 23it: tretung, vicarius : Majka je cebu ро

te thun an weni, rogo quem.. дила замјену.

Замолилисе, и31ce, v. г. pf. коме, сі. Замјеник, m. (Ерц. ) Ser &ampfbet ne Bitte thun an well, rogo quen.

(irang. le champiou), der Kämpfer für Zamomacaite, n. das Einwideln, invoeinen andern, puguator :

lutio, „„Јалії за се нађи замјеника

Замотаваши, ам, т. impf. einwifelt, Замера, f. (Epiц ) мени се чини да се involvo.

ова ријеч не говори у Србији ни у Замоташи, ам, y, pf. einwideln, inЕрцеговини, него само по сријему

volvo. то Бачкој и по Банату, и по по- Замдтрии, им, v. pf. erfeben, erbli. највише по варошима) дав Иebel, den, aspicio.

nemen, die Beleidigurg, offensio. Замочити, им, v. pf. eintungen, mergo. Замјеравајње, п. (Ерц. cf. замјера) бав Замрачипи, им, v. pf. pertuntelit, ob

Uebeluehmen, acceptio in malam partep.

Замрачитписе, чисе, т. г. pf, Duntei Замјеравапи, ам, v. impf. (Ерц. cf. werden, obscuror. замјера) коме, übel nehmen, suc- Замрётн, ем, замръо, (Рес, и Срем.)

vidе замри; епів. За мјераватисе, амce, y, r. impf. (Ерт. Замрзии, им, v. pf. на кога, bеgin:

cf. замјера) коме, или код кога , nen zu hassen, feind werden, coepi übel antoinmen bei einem.

odisse, Sanjёрање, р. vіdе замјеравање. Замрзнути, нем, y, pf, gefrieren naa Замјерами, ам, vidе замјеравали. chen, congelo. „Зам тераписе, амce, vidе замјерава. Замрзнунисе, немсе, т. г. pf. sufrics

ren, congelor. Замјерити, им, v. pf. (Ерц. cf. замје. Замријепи, рем, замръо, v. pi. (Ерц.)

pa), übel nehmen, accipio in malam aussterben, exstinguor, interco : sampe partem.

ла кула, село. Замјеритінсе, имce, v. г. pf. (Ерц. cf. Замркнутпн, нем, vidе замрки,

sam jepa) aus der Gunst kommen, dis. Sampaamu, am, v. pf. übertünchen, übere plieco.

sireichen, obduco. Замјеспити, им, v. pf. (Ерц.) п. і. Замомлати (замрмљапти), ам, vid штап, cf. банатисе.

забоблари. Замјенцівање, п. (Ерц.) ба aптaфen Замрсак, cha, m. etmав реrmіdеltes des Brotes, panis mixtio,

(8: B. Zwirn), impeditum quid, tria Замјешівати, шујем , v. impf. (Ерц.)

cae (?). das Brot anmachen, farinam misceó 3ampcamu, IM, V, pf, vermiceln, inача.

trico. . Замјештане, n. (Ерц.) cf. банаписс• Замрћи (говорисе и замркнути), мр

scuro,

censeo.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »