Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tero.

но сваки

човек

и :

Задрматписе, амсе, 1. pf, erteben, Задупсиясе, дубемсе vіdе задуби

contremisco. Задробили , им, v. pf, einbrözeln, in- Задушни, на, но, н. п. неђеља, по.

Hehedhik, die armen Seelen anges Задромбуљапи, ам, v. pf. бав Brum. beno, dеfunсtоrum cf. задушнице.

eisen, (die Maultrommel) ertónen lası 38Aywinge, f. pl. der ArmenSeelen fen, impello crembalai.

Tag, commemoratio defunctorum. Ipa. Задруга, f. фаивgenojfenfфaft (im Be. ве су задушнице у суботу уочи

genfaße der einzelnen Familie), месни поклада (и она се сва неђе. plures familiae in eadem domo (mo ма, зимеђу бијеле и себичне, зове re Serbico).

задушна неђеља). Онда обича Задружан, жна, но, niФt einen im

свима мртвима Hause, magna suornm societate pollens. својим, које он памти, или има за. Задубитисе, имce, v. г. pf. fit eingra писане у чипі ули, начини по свијећу

ben, vertiefen, dеfоdior. of задупсписе. Воінтану, па све пие свијеке саЗадувалисе, амce, v. г. pf. Reuфеп, сплавіг у једну руковел и запали anhelo.

е изгоре мртвима за душу (али Задужбина, f. Die frоmmе etiftung, најприје мора свакоме намијениmonimentum(?). Највећа је задужби

ова оцу, ова маптери, ова на начинили намастир, или цркву»

bеду, ова баби и пi. д.).. Ако ли је као што су Српски цареви и краље близу намастне или црква, онда ви градили ; потом је задужбина се пие свијеће однесу тамо, и сваначинити ћуприју на каквој води, ки своју чиптулу да свештенику или преко баре; калдрму по рђаву е све мртве спомене на служби; и путу; воду довести и начинити му онда еваки своје свијеће запали близу пупа (и то се каже гра

кад свештеник спане спомињапи. ди і и, и начини ми — седи Поптом, кад свештеник све мрзадужбину) ; усадипи или накала шве спомене, зађу ђаци, слеђе. мили воку близу пупа, гладног ном воде и с кошарицама , me наранипін, жедног најпојити, голог свијеће погасе и покупе (послије ођеспін (но ово се каже чини ми, калуђери, или попови, граде од њи и учинити задужбину) и т. д. друге свијеће и пале у цркви). На Турци и данашњи дан граде и чи неким мјестима иду на задушнице не све те задужбине Млоги бегови и на гробље с полом, mе и онђе Босански надгледају и отправљају спомињу мртве, чаще им молитчесме и Куприје по Србији, које су ве, пале свијеће и дијеле за душу. њиови стари прије стотине година Зађевојчиписе, имce, v. г. pf. (Ёру.) градили, као н. п. Рустамбеговић zum Mädchen beranwachsen, in puelиз Зворника Дугу чесму у Трішић lam adolesco. ком пољу, и други некакав (Бо- Зађести (говорисе и зађен упи), фесански бег) Јадранску Куприју из нем, v. pf. (Врц.) jte#en, pono. међу љешнице и Липнице. Такове Зађестисе (говорисе и зађенутисе). задужбине други не смије ни по фенемсе, v. r. pf. (Ерц.) eleben, шло оправљали, него онај чије су hangen bleiben, adhaeresco : од старине.

„Зађе јој се купина Да ви знаме најде намастире „За свилену кошуљу „Славни наши цара задужбине Заерезни, нм, . pf. наметнути „Да видише дивну Спіуденицу, eposy, zuhaleln, den Thürhaken . „Не далеко од Новог пазара,

werfen, obdo. serae repagulam. Задужбину цара Симеуна

Zaevâp, m. Ruinen einer Stadt am Zus „Прву бабо саградио цркву;

sammenfluß der beiden Timor. „Красну славну себи задужбину. - Зажагриппи, им, v. pf. п. ј. очима Задуживање, р. бав Веrful еn, obae Feuer sprühen aus den Augen, igaeme ratio,

jaculor ex oculis. Задуживан, жујем, v. impf, bеr. Зажалия, им, y, pf. Weis empfiрдеп,

fulden, obaero. Задуживалисе, жујемсе, у. г. impf, „Пјевала би ал' не могу сама, sich verschulden, obaeror.

„Драгог ми је забољела глава, Задужигии, им, v. pf perfфufben, eb „Ilак ке чуппи па ће зажалипти

За квални, им, v. pf. Dеm Pferbe Задужиписе, имсе, т. г. pf. пф pers das Unterfinn mit der Halfter vero dulden, obaeror,

binden, capistro mentum obligo equi.

aegre íero:

aero,

[ocr errors]

Заждин, им, т. pf. anginsen, accep- Заигравати, ам, т. impf. аnfаngеи зи. do; заждио из пушке, $euer gebeit.

tanzen , exsulto. Заж. Кн, жем, т. pf. angunsen, in- Заиграватисе, амce, v. г. impf. auf uno cendo.

davon rennen,

avolo 8. 5. коњ; кад Зажмуриши, им, v. pf. blingeIn, cou јелен. uiveo,

Заиграли, ам, v. pf. anfangen zu Закунети, утим, (Pec.) vidе зажу tanzen, exsulto. kemur

Залігратисе, амсе, т. г. pf. auf uno Зажуmеписе, утимсе, (Pec.) vide зa davon tanzen, avolo. жүкенінсе.

Заимање, в. дав Зоrgen, Borgnehme, Заж пили, им, (Срем.) vidе зажу mutuatio. temи.

Заимати, ам (и заимљем), т. impf. Зажытнтисе, имce, (Срем.) vide зa borgen, mutuor. жукетисе.

Заинапитисе, имсе, т. г. pf. fid irt Закулин уши, нем, т.

pf. gelblich wer:

den Kopf leßen, trogen , renitor: san den, llavesco.

намиосе па не fe Забkemлсе, улимсе, т. г. pf. (Ерц.) Зайнпачити, нм, v. pf. etmав іmmer

gelb erglänzen, adgilvesco (3. 5. von widerholen, semper idem vociferor: hingeidätteten Dukaten).

заинтачио те иште; шпа си ти Зазвами, зовем, у. pf. rufen, Laven, заинціачно! auffordern, voco, provoco.

Зара*, vide рана. Зазвеќепати, ећем, v. pf | erklingen, Запіскати, ишем (у Босни, особиЗазвечали, чим, v. pf. s resono. mo по варошима, зайшем), v. pf. Зазвиждати, дим, v. pf. einen Pfiff verlangen, begehren, peto. sibilo.

Занскатисе, иштемсе (у Босни, осоЗазвонити, им, v. pf. Täufen, resono, бито 'по варошима, заншһәмсе), у. Заз івање, р. дав аufforber, provo r. pf, die Erlaubniß verlangen, peto. catio.

Заиспокој душе, auf Die Ruhe Dee Заз івати, ам (и зазивље

љем), v, impf. Seele, ut requiescat iu pace (ein Trini, aujorpern, provoco ; на част, дит spruch bei der Aaka). cf. Gâka. Gajinal einladen, voco ad coenam : Заиста, 1 фақrbaft,

vere; gewiß, „Љубовић ме на мејдан зазива ҙаисло, сеrtе. Зазнідати, ам, v. pf. perinauern, muro Завпање, . zidе заватање. claudo,

Заиптапи, ам, vidе заважали. Зазнѣ ивање, п. Вав Веrmаueen, inclu- Заилили, им, vidе завапили. sia opere lateritio.

Зајазилии, им, v. pf. perebren, Vet Зазнђивати, ђујем, у. impf. Dermau. dimmen, mole cohibeo. erp, claudo muro.

Зајам, зајма, м. 23org, mutuum: ЗаЗазіімиши, им, v. pf. pom Віntеr wo јам дати, - узепи; вратили зајам.

überfallen werden, und deswegen dort 3ajanpamuce, umce, v. r. pt. roth werden bleiben, hieme impedior.

vom Feuer , ab igne rubeo. Зазирање, п. das Scheusehen (des 3ajaij, n. (у крајини Негоппинској) vi

Pferdce), aspectus pavidus, pavor, consternatio.

Заједница, f. Dat Bemeingut, was Зазирапи, рем, v. impf. fфеи fehen, Zwegen oder mehrern zugleich gebori, pavide aspicio.

bonum commume. Зазнапій, ам, v. pf., berpuft реrven, заједничкі, кa, кo, gemeinfфаftli,

erkennen, conscius sum, aguosco, novi: communis. од како сам зазнао за се,

заједно, зugleid), sufammen, una. Зазор , m. дав иbelaajeben einer раnе. Заједрапи, ам, v. pf. vol, bit pers lung. reprehensio.

den, denseri. Зазоран, рна , но, übel angefeben, in- Зајмити , им, т, pf. 1) окупити, поfamis.

Керами кога, или шпio, por fib ber. Зазрети, рем, v. pf, fфеи Бliter, ра treibet, cogo. 2) vidе узајмили. vide aspicio.

Зајуларити, им, vide зауларити. зазубица, f. (8efФmir im 3abarflefфе Закадијаши се, амce, v. pi. (etmas

epulis; расту ми зазубице, деr Під komisch) fich eintadijen, Kadia wers wajiert mir:

den, fio judex : Зазујати, јим, v. pf. аnfаngеn gu А. Бе ти је син ? fammen, iususurro, immurmuro.

Б.Опишао у Зворник да се закадија. Заигравање, в. дав Дnlaujea, Das Gra А. Па шта ради сад памо ? tanjen, exsultatio,

Б, Тимари коњє код Али - бега.

de 3ell.

/

Западити, им, y. р. н. п. буре, des Spechts hören lassen, sonum pici кошницу, аnrauфеn, infumo.

edo: закликта жуња, вила, Вакађивање, р. бав Дnrauben, infu- Заклињање, п, дав" Вејфmpren, obtematio.

statio. Закађивали, љујем, y, impf. antau. Заклињапи, њем, т. impf. befфwЗren, den, infumo.

obtestor. Заказали, кажем, v. pf, fagen, dico, Заклињата исе, њемсе , v. г. impf, fф jubeo.

verschwören, jure jurando me obstringo. Заказивање, р. бав Cagen, edісtum ? Заклон, м. Зufluetort, not 23ino шид Заказувати, зујем. y, impf. fagen, Regen (frang. abris), perfugium ? dico.

Заклонити, им, v. pf. јфirmen 900 Заканишисе, имсе, т. г. pf. fit ent. Wind, Regen, Sonne, defendo. schließen, statuo.

Заклонитисе, имтсе ,

г. pf. fi Заканупи, нем, т. pf. betropfen, gut. fфйреп, retteit, defendo me. tatim perfundu.

Заклоњање, m. дав©фіrіnеn, dеfеnѕiо. Закаснили, им, (у Сријему и у Бач- Заклоњами,ам, v.impf, fфirmen defeuso» кој) vidе задоцнили.

заклоњатисе, амce, v, r. impf. fiФ fфі Закачити, им, v. pf. anhaten, unco men , defenso me. prehendo.

Заклеп, р. СФlop ипо Riegel, ѕега. Закачка, f. See ©фneiserhaten, uncus Заклопац, пца, ш, беr реtti, opersartorius.

culum, Занесериши, им т. pf, м. ј. браду, Заклёпиши, им, т. pf. .) бебеden ,

(komiid) in die Höhe heben, levo barbam. contego. 2) verschließen, claudo. Закивање, т. дав 2nfфmieven, adcu. Закључаење, а. бав Berfliepen, oc. sio.

clusio. Запивати, ам, т. impf. anfфmieben, Закључавали, ам, т. impf, perfФlits adcudo.

Ben, occludo. Закидање, п. Зав Вероrtheilen, frau- Заклучати, ам, т. pf. perfФliegen, datio.

occludo. Закидаши, ам, v. impf. Deportbeilen, Зако, m. hyp. у.. Зарија. - fraudo.

Заковати, кујем,

y. pf. perfфmits Закинути, нем, т. pf. Deportbeiten, den, concudo. defraudo.

Заковрнути, нем, у. pf. у један пуш Записелини, им, pf. fäuern, aci zanemoku, plößlich erfranken , repelle dum reddo.

tino morbo corripior. Закнсівање, р. Вав тавтердеn, hu. Заковечипи, им, v. pf. н. п. реп, mectatio a pluvia.

(von löwen, Hunde, Schweine) den Закисівати, сује, у. impf. н. п. пуш Schwanz in einen Kranz schlagen, teKa, naß, werden (vom Regen), 'hu torqueo caudam. mector pluvia (киша).

Заковчавање, п. Вав Зubätein, ibаЗакиснути, не , v. pf. н. п. пумка,

latio. vom Regen naß werden, madefio a Bakobyábamu, am, v. impf. zubākeln, pluvia.

fibulo. Заклање, п. бав фlофten, mactatio : Заковчапти, ам, v. pf, suhdeeln, fibulo.

„Је ли веќе јање за заклање? Закон, m. ) бie Religion, per Glauber Заклапање, р. 1) рав Зubeфent, operitio(?). religio : кога си ми закона? но на2) das Verschließen, occlusio.

шем закону то не може бипін ; не Заклапаши, ам, v. impf. 1) subaden, доноси закон. 2) сав beilige 2bera operio. 2) verschließen, claudo.

mal, euсhаristia: ајдемо на закон; Заклапити, им, v. pf. eдaum befont данас сам узео закон. men, spumesco.

Закоп, m. Вав Зеgrаbnip, sepultura. Заклаши, кољем, v. pf. flahten, mаctо. cf. погреб. Заклепва (заклетва), к. деr ефтие, Закопавање 2. Вав 5egraben, sepul

jusjurandum. Заклёти, кунем, v. pf. 2) einen be. Закопавали, ам, ғ. impf. begraben,

dwören, obtestor. 2) den Fluch an sepelio. heben, eoepi maledicere, execrari : Закопан, ам, v. pf. 1) begraben, se„Кад закуну, сва се земља пресе – pelio. 2) inchoat. jaarren (mit dem Fus Заклетисе, кунемсе, т. г. р. fia, Burd) Ве), гаdо.

einen Schwứr verbinden, jurejuraudo Zaxomina, f. H. fl.. Mo je moja mc obstringo.

инна, дer 24nbru, Sieubru, ui Закликации, кем, т. pf. Ben gaut ego primus coepi laborare.

tura.

[ocr errors]

V. г.

qua re.

Закопнпили, им, v. pf. erwerpen, Закувавапіи, ам, т. impf. gübrеп та. acquiro.

chen, fermento. Закопчавање, р. vіdе заковчавање. Закувавапнсе, васе,

impf. Закопчавали, ам, vidе закопчавали. gåhren, ferveo, paror. Закопчани, ам, vide зaкoвчати. Закувани, ам, v. pf. 1) н. п. љеб, Закорачили, им, v. pf. einen falfфеnt Wasser ind Srotmehl gießen, aquarn

Tritt thun, (lich verwideln wie das infuudo faribae. 2) н. п. кавгу еitt. Pind das sich in die Stränge z. vers steben niachen, existo. wickelt) impedire se.

Закуваписе, васе, т. г. pf. entfteben, Закошак, шка , m. Ser 2uftritt binten

еxіѕto: закувала се кавга. an der Kutide, wo der Patroffer ac. Zakykam, am, v. pf, den Kuckucklaut zu sieben tommt.

von sich geben, edo sonum cuculi: Закрајинили, им, у. pf. Krieg begins „Закукала снња кукавица nea, bellum infero.

Заку пати, им, v. рт. рафтеп, сор Закрајинилисе, нисе, у. г. pf. закра

duco. јинилосе, в ijt krieg entitanbeit, ex- Закупљивање, . дав рафtel, concluortum est bellum.

ctio. Закрапин, им, v. pf. коме штого), Закупљівапі, љујем, у. impf. раф. eluem etwas verwehren , prohibeo ali ten, conducо.

Закусывање, в. раѕ Bertoiten Tajfcn, Запраћівање, р. Вав Веr wеbren, pro cum quid praebeas ad gastandum. hibitio.

Закусваи, сујем, v. impf. su Foftet Закрабівали, ћујем, т. impf. ber: geben, praebeo sustandun. Кусалом wehren, prohibeo.

га закусује, а дршком му очи вади. Зайрвавило, им, v. pf. лі. ј. очима, Закусипіи, им, v. pt. когә, einem ju mit blutdürftigen Augen anseben, ocu kosten geben, praebeo gustandum.

lum quasi cruentum defigo in aliquem. Zakyyábaibe, n. das bineinimlagen, imЗакрилиши, им, у.

pf. unter seine Flüs missio. gel nehmen, beschüßen, alis tego et Zakyrábamı, am, v. impr. hineinfchlas defendo : свети шестокрили ден. - gen, inabutto. феле! закрили ме крилом півојим ; Закуцали, ам, v. pf. 1) bineinfФlaa „Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, gen, н. п. клин, insmisto. 2) flopfen „и Србију крстом прекрстио, (an die Thüre), pulso fores: „И својијем крилом закрилио, „Па закуца алком на враптима „Од Видина па до воде Дрине Зак учип, v. pf, бeportberler, fraudo. Заврстии, им, v. pf. в. п. челе, бе. Закушљавити, им, v. p.1 vid. закріfrep;1, 5-nare cruce. Код Срба је Закушљати, ам, v pf. јљавишні. и сад обичај у Србији, кад који залагање, п. 1) бас 3erpfänce, opнађе челе у шуми, а он изреже сје pigueratio. 2) ров Suttern, (eines, Киром крст на кори онога дрвета der nicht selbit mit der Sand jum у коме су челе, па други послије, Munde fann), pabulati. (?) ако и нађе оне челе, неће и исјећи. Залагати, лажем, v. impf. 1) perpfänten, Закружнівање, р. Вав Иmtreifen, com oppiguero. 2) futtern pasco. prehensio.

Залагивање, р. das Borlügen (und Закруживати, жујем, т. impf. in bie Schmeicheln), mendacia adui toris.

Runde sich zueignen , circumdo (?). Залагітапи, гујем. v. inpf. око кога, Закружипи, имі", v. pf. in Sie SunPe vorlügen und vorid meid; ein, wenda

uzmiaisen, complector circumcirca. ciis et adulatione uti. Закриљавити, им, v. pf. pertüт. Заладин, ди, у pf. фаttеn mertet, Закріпљати, ам, у. pf. mérn, an uinbra fit: пред ноя кад залади,

Atropbie leiden, inedia consumor. пnә кад залади сунце.
Закршћавање (закршћање?), . Вав Заладнети, ни, v. pi. Pec.) 1 taft wer-
Befreuien, crucis incisio ,

Залалнити, ки, v. pf. Срем.), pen, friЗакршћавати (закршћапи?), ам, у. Заладњепи, ни, v. pi. Ёрц. )) gesco. impf. bekreuzen (3. S. einen Baum mit Zaráke, n (cm.) Ichatriuer Ort. mn.ae: Bienen) cracem incido.

„Ђурађ коси го поврђу, ладолемиле ! Зак, ъали, ам, vide зaбити.

„Коња пење по залађу ,ој ладо! oj — Закръатисе, амce, vide забитисе. Зала, івање, das Diadilapien der Закуввање, п. 1) дав іереп бев 23afs Connentite; remissio aestus solaris, fers ins Brotmehl, aquae in farinam Zanabiibami, hyje, v, impf. tubler ieto infusio. 2) die Gährung zu einem Krie: den (eenn die Sonnenhiße nadlást), ge, Aufruhr u. 1. w. fermentalis (?) remittit aestus.

Ga

[ocr errors]

tro.

залажење, т. 2) беr niebergang bеr Залигивање, р. дав беrumfФmeфeIn,

Sonne, occasus solis. 2) das Verges blanditio. hen, Verirren, aberratió.

Залигівamx, гујем, т. impf, око кога, Залазити, им, y. impf. 1) pinter pie beruinschmeicheln, blandior,

Berge geben (vor per Conne) occido. Зализак, ска, . еіn аngеlеttев etd, 2) hinter etwas gehen, ire post -. 3) res adlambita (?). verirren, aberrare.

Зализали, лижем, т.

pf. anleđen , ade Sanajamu, jem, v. pf. anbellen, alla Tampo.

Зализйвање, р. бав Дnleten, adlambiЗаламање , п. 1) ваз 215breфen Ber gu

tio (?). hohen Reben, avfractio vitium. 2) das Banu un'Bami, zyjem, v. impf. anleden, 2nbrechen, anfractio.

adlambo. Заламали, ам, v. impf. .) н. п. вино. Залијепилии, им, v. pf. (Epip.) verflei. rpas, die Reben oben abbrechen, anfrin

ben, oblino. go vіtеѕ. 2) н. п. чеп, аnbreфen, аn- Залијепање, п. (Ерц.) 1) бав Дnflic. fringo.

gen, advolatio. 2) der Ünlauf, impetus. залапити, им, v, pf. иіnѕіngeln uno Залијептапи, екем, v. inpf. (Ерц.) vor sich hertreiber, cogo.

anfliegen, irrefliegen, sevolo. Залідити, им, v. pf. 31 &ів тафен, Залијептаписе, елемсе, т. г. impї. congelo: овај ће вјештар заледици (Epy) anlaufen, impetum facio. Дунаво.

Залијечими, им, v. pf. (Ерц) subti. Заледнписе, дисе, т. г. pf, juftieren, len , claudo vulnus sanando. congelari,

Залити, лијем, v. pf. 2) begiepen, itЗалежатисе, жимсе, т. г. pf, ji, beta rigo. 2) sich ergießen, redundo.

liegen (versißen), verderben i situ cor. 3axor, m. das Pfand, pignus. rumpi.

Záiora,f. 1)die Verpfändung,oppigneratio: Залепипи, им, (Рес. и Срем.) vide дао у залогу.2)ein RetғыTatt iin ифе. залијепипи.

Залогај, m, Bee Bijfen Brot, bolus (волоs): Зал'тање, п. (Рес, и Срем.) vide за. не ма њеба ни залогаја. лијетање.

Заложипи, им, v. pf. .) futtern (einen Залепати, лећем, (Рес. и Срем.) vide Жruppel), pasco ; оди да, заложимо зали етапи.

мало ; заложи мало меба: Залёпаписе, лекемсе, (Рес. и Срем.) „Ког јунака у животу нађе, ville зaлијепатисе.

„Умије га спіуденом водицом, Зал пети, летим,(Pec.)vidе залеfепи. „Залије га вином црвенијем, Залі леписе, летимсе, (Pec.) vide зa „И заложи мебом бијелијем леfеписе.

2) verpfänden, oppignero. Залі типи, им, (Срем.) vidе залелепи. Заломіти, им, v. pf. 1) виноград, Залетипи, им, (Рес. и Срем.) vide behauen, rеѕесо. 2) н. п. чеп, аnbreфet,

anfringo. Зал тилинее, исе, (Срем.) vidе зале. Залудан, дна, но, müssig, unnüş, fенсе.

otiosus. Зал hети, лепим, v. pf. (Ерм.) irrt. Зал, дети, дим (Pec.) vide залуусflirgen, sevolo.

Залу дити, им (Срем.) пи. Зал келисе, лепимсе, т. г. pf. (Eph.) Banyay, vergebens, frustra. anlaufen, aggredior.

Залуђётя, дим, v. pf. (Ерц.) betbdə Залежи, лежем, т. pf, einniften, nidu ren, decipio. lor.

Залупати, ам, vidе забипи. Зали, леже (говорисе и залегне), у. Залутали, ам, у. pf, заћи с пута,

pf. hinreichen, deden (die Sduld), suf den Weg verlieren, sich verirren, aberro: ficio.

„Мл' је њего, с пута залушала Залекисе, лежемсе , Y. г. pf. јф cins „Ако буде с пупа залушала, niften, nidulor.

„Да Бог даде да ме скоро нафе Зале'чити, им, (Рес. и Срем.) vide Залучнівање, т. дав 2bjonpern, Das залијечипи.

Entwöhnen (26ießen) der Lämmer, 3án, müssig, ohne Arbeit, unbeschäftigt, Kälber, Ferkel, ablactatio. Von Kino

оtiоѕе : воденица стоји зали (font Dern fagt man oдбити. онако).

Зал учнівати, чујем, v. impf. ип. јагање Zanus, m. die Bar (im Fluße, oder im це од оваца, абfegen, ablacto. Mecre), sinus.

Залучити , им, v. pf. ent möhnen, ab= Заливање, п. (Срем.) vidе заљевање. jeßen, ablacto. Заливали, ам, (Срем.) rіdе заљевали. Залучити ,, ит, т. pf. ym yби бијелога

залеппін.

« PreviousContinue »