Page images
PDF
EPUB

ање.

им,

Івсе.

писе.

замео као свињама.

лува, па залучити каково јело (по. Заменік, т. (Рес. и Срем.) vide зaмпјешали га с јелом), као н. п. мјеник. комбост, папулу, блитву, пити. Замённпии, им, (Рес. и Срем.) vide зaје, кокошиње месо, и т. д.

мијенити. Ваљевање , п. (Ерц.) ба8 Begieper, irri- Заменилисе, имce, (Рес, и Срем.) vide gatio.

замијенитисе. Ваљевали, ам, т. impf. (Ерц.) беgies Замера , f. vіdе замјера. fen, irrigo.

Замеравање, п. vіdе замјераван Заметити, v. pf, (Ерц.) ppm Замеравани, ам, vide замјеравами.

Commet überfalent, irgentwo bleiben, Замераваписе, ам, vidе замјеравая übersommern, aestatem ago (transigo), aestivo.

Замеранье, р. vіdе замеравање. Замаглими, им, v, pf. Хавф тафеn, Замерапии, ам, vide замеравами. cinen Xauty nebel uni jih bеr реrtrei. Замеёратисе, амсе,

vidе замерава.. ten, fumom facio ex fistula, Замаглио као пас испод репа.

Замерипи, им, vidе замјерипи. Замазати, мажем, v. pf. sufФmieren, Замериписе, имce, vidе замјериписе. serích mieren, obliko.

Замесипи, им, (Рес. и Срем.) vide зaЗамазiвање, р. Das Derfфmieren, ob мијесипи. litto.

Замеспи, мелем, ғ. vf. 1) tehren (046Замазнівати, зујем, v. impf. perfфіmіе. Auskebricht in den Winkel), converro.. ren, oblino.

2) vermehen (mit Schnee) : zameo sjeЗамайвање, р. бав 2lusbolen, adductio imap пут. brachu.

Замести, мешем, у. pf. umrühren (mis Заманівали, маујем , v. impf, ausolen, fden) mit dem Kochlöffel, misceo, H. II.

adduco brachium. Замаћање, р. дав Sinweimen, @intu. Замеспини, им, т. pf. (Рес, и Срем.) fen, immersio.

м. ј. штап, cf. банаписе. Замакапів, мачем, v. impf, eintunten, Замет *, m. Die Ungelegenheit, Neither». immergo.

Juit, molestia : уврaписе к мени акоЗамакнути, ием, vidе замаћи.

пи није замеm ; замеш ти је, до3amama, f. die Lockipeise, esca (um

Soweine, şunde an sich zu loden). Замепак, пікa , m. Sеr erfte 2Infang сі. Замамци, им, v. pf. anlоtеn, allicio : ner Frudt, foetus, embryo.

замами псешо да не иде у планину Замеллање, р. у тав 2nettein, exciза чобанима.

tatio. 2) das Erwerben, acquisitio. 3) Замамљивање, р. бав goden, alectio, das Heben in die Höhe, das Nehmen adescatio.

auf die Schultern, sublatio. Замамыівали, љујем, т. іmрr. Toten, Замішати, мекем, v. impf. .) anges allecto.

teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2) Замандалипи, им, v. pf. превући ман

еrwеrbеn, acquiro, н. п. коза, ова.. дал преко врата, баз mіt сі:

4a. 3) ha pane, auf die Schultern las. nem Balken verriegeln, obice' claudo : „Ал капија пуспа затворена ,

den, tollo in humeros. „Затворена и замандаљена

Заметалінсе, мекемсе, т. г. fr. ent. Заманіпіали, ам, v. pf. auf дипime

stehen, exorior. Art rich Werirren, aberro stultus. Заметнути, нем, v. pf, y аngеtteln, Заманулин, нем, v. pf. auёbоlен ит за

excito. 2) erwerben, acquiro. 3) auf dlagen, brachium adduco.

die Schultern laden, tollo. Замаћи (говорисе и замакнули), ма- Заметнуписе, немсе, т. г. pf. entitta

KHEM, v. pfe sich dem Blide entziehen be, exorior, н. п. заментнула се кав(entrüđen), subduco me oculis : šama га, дијете. че (или замче) за брдо:

Замешиватье, р. (Рес. и Срем.) vide „Кад замакне у Нови с ђевојком. замјешивање. Замашај, m. eti pieb, iсtus.

Замешивали, шујем, (Рес. и Срем.) Заманан, шна, но, јфwingtar (fo fфwer, vidе замјешивали.

бар mаn ев, ит её 3u beben, fфwingen Замешање, р. (Рес. и Срем.) cf. ба. mup), ponderosus , н. п. мач, нож,

Замештапи, ам, у. impf. (Рес. и Срем.) Замі дитин, им, v. pf. 1 mit Sonig müra cf. банаписе. Замедъати, ам, т. pf.jsen, melle condio. Замијелиппин, им, т. pf. (Ерц.) erfeken. Замена, f. (Рес. и Срем.), yidе замјена. compenso : дамијенити своју главу.

вами ми по.

написе.

дрво, сабља.

[ocr errors]

пі лад човек убије непријатеља Замјентапти, ам, v. impf. (Брц.) м. прије него погине. Србљи кажу да 2. штап , cf. банаписе. је пета и срамота (једни веле и Замладитисе, дисе, v. pf. н. п. рана, гријопia) погинутан не замијенивши sich schließen, vernarben, clauditur vula своје главе.

nus ibique caro quasi juvenescit Замир нитписе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) (млад).

1) sein Leben theuer verlaufen (leineni 3amaahúsame', n. das Vernarben der Feind umbringen, ehe man selbit audi Wunde, clausio vulneris. ftirbt), hostem occido, ante quam ipse Zamaahileamuce, hyjece, v. t. impf. zu: moriari. 2) abgelöset werden, a statione beilei, clauditur vulnus. recedo, recreor.

Замлагаење, п. дав 2nmeiten, admulsio. Замиресилии, им, v. pf. (Ерц.) За 8 Sept Замлазити , им, v. impf. animelten, adwrinaden, misreo aquam farinae.

nigeo : замлазити јагње нејако, — Замінупи, нем, v. pf. fit. Pem Biiche

млијека коме у око. entrict, submoveor, subtucor oculis. Замлалиши, им, v. pt. (Das Beil) ав: Замислитисе, имce, v. г. pf. fit in stumpfeir, um es dann zu schärfen, (no

Seranten vertiefen, immergi medita Bpamumu) retundo, saber von einem tone.

типтел: Замлапно га Бог, па не Såmayaibe, n. die Entrückung, subdu. повратио. ctio.

Замна, f. ријека у крајини НеготинчЗа мнцами, ичем, т. impf. entrudea, ској (упајече у Дунаво ниже Брае submoveo.

паланке). Замјена , f. (Ерту.) беr Grfas, pie Bers Замілконі, им, v. pf. кога, cine Site

tretung, vicarius : Majka je cebu po. te thun an men, rogo quem. дила замјену.

Замілитисе, им1се, т. г. pf. коме, Замјеник, m. (Ep.) der Kampfheld ne Bitte thun an men, rogo queia.

(Tranz. le champion), der Kämpfer für Zamomásaihe, n. das Einwideln, inyoeinen andern, puguator :

Jutio. „Јали за се нађи замјеника

Замотаваши, ам, т. impf. einwittle, Замера, к. (Ерід.) мени се чини да се involvo.

ова ријеч не говори у Србији ни у Замопали, ам , v. pf. einwideln, inЕрцеговини, него само по Сријему volvo. хо Бачкој и по Банату, кто по- Заметрити, им, т. pf. erfeben, etblis највише по рарошима) дав Иebel, cen, aspicio,

uermen, die Beleidigurg, offensio. Замочия, им, т. pf. eintunten, mergo. Замјеравање, п. (Ерц. ст. замјера) дав” Замрачипи, им, v. pf. perounteln, ойн

Uebelnemen, acceptio in malam partem.

Замрачитисе, чисе, т. г. pf, диatal Замјеравали, ам, v. impf. (Ерц. cf. werden, obscuror. замјера) коме, übel nehmen, suc- Замрёти, ем, замръо, (Рес, и Срем.)

vidе замризепін. За мјераватисе, амce, v, r. impf. (Ерту. Замозици, им, v. pf. на кога,

begin. cf. замјера) коме, или код кога, nen zu bassen, feind werden,

соері übel ankommen bei einem.

odisse, Замерање, р. vіdе замјеравање. Замрзнути, нем, т, pf, gefritten ma Замјерами, ам, vidе замјеравами. chen, congelo „Замјералінсе, амce, vidе замјерава. Замрзнунисе, немсе, т. г. pf. suftle

ren, congelor. Замјерпти, им, v. pf. (Ерц. cf. замје. Замријепи, рем, замръо, v. pi. (Бра)

pa); übel nehmen, accipio in malam aussterben, exstinguor, interco: zampo partem

ла кућа, село. Замјерипинсе, имce, v. г. pf. (Ерц. cf. Замркнушін, нем, vidе замрћи,

sam epa) aus der Gunst commen, dis. Sampramu, am, v. pf. übertünchen, übera pliceo.

fireichen, obduco. Замјеспити, ям, v. pf. (Ерц.) пп. і. Замомлали (замрмљапти), шпап, cf. банатисе.

забрблати. Замјешівање, п. (Ерц.) Вав аптафен замрсак, cha, m. etmas permidelta de8 Brotes, panis mixtio.

(s. B. Zwirn), impeditum quid, triЗамјешівати, шујем, v. impf. (Ерц.)

tas Brot anmachen, farivam misceo Zampcuma, um, v. pf. verwiđeln, in ајца.

trico. Замјештане, п. (Ерц.) cf. банаписе.

n. (Ерц.) ег. банатисс. Замржи (говорисе и замркнулти), Мр

scuro,

censeo.

[ocr errors]

am, vide

[ocr errors]

tus proprius.

се.

KHEM, V. pf. vom Dunkel überfallen 3anoBujèmamı, am, v. impf. (Bpz.) pla: werden, und nicht weiter reisen, cre

pern, blatero. pusculo retineor; baber Замркао а не Заноктице, f. pl. Die RageImurgel, ра(Banyo von einem Verschwundenen.

ronychia. Вамрање, в. дав Зurütbleiben, wegen Заносини, им, т. fr. 1) vertragen, deder Dunkelheit.

fero, aufero. 2) mit einem verschiede: Вамрцами, мрчем, т. impf. Der Dam. nen Accente fpredjen, diverso accentu merung wegen zurüdbleiben, retineri loquor : crepusculo.

„Латински му говори, Замрчити, им, v. pf. ((феrѕ wеife) auf. „Арбанаски заноси.

foreiben, adnoto, in chartam conjicio. Sanokuna, um, v. pf. von der Nacht Замешивање, п. бав Веrmіrren, per überfallen irgendwo bleiben, pernocto. turbatio, perplexio.

Заношење, р. ) бав Bertragen, delaЗамрийвали, шујем, т. іmрt. permir. tio. 2) der verschiedene Accent, accen

ren, turbo. Замукнун (и замуки), нем, т. pf. Зањ (m. ј. за њега), für ibn, pinter ion, veritummen, obmutesco.

post illum, pro illo. Вамукнутисе (и замутисе), кемсе, За(соmр. гори), зла, ло, бife, fФlimлт, 5. r, pf verstummen, obmutesco:

malus. „Мучи внло, муком се замукла

Заова, f. (у Сријему и у Бачкој зава) „Мучи мајко, замукласе

мужевља сестра , бie Bфwägeria Вамусми, музем, v. pf. н. п. пеле, (des Manns Schwester), glos.

пад не може да се, Ril, аnmelЁen Заовин, на, но, беr соmägerin, gloris. für ein jungeв Xbier, дав niФt fabit Заовица, f. dim. р. заова. saugen kann.

3aon, m. 1) der Niedergang, occasas : Замупити, им, v. pf. truѕ mафеп, „Када буде мјесец на заоду, turbo.

„А даницa зв'језда на вспоку Замуки, мукнем, vide замукнули.

2) der Abtritt, secessus (latrina). 3) mo Заму Кисе, мукнемсе, vide замукну

мн је на заод, дав іft auper meinem

Wege, extra viam, de via. Занадити, им, v. pf. н. п. сјекиру, Заддити, им, т. impf. 1) uteдergeben,

мотику, bеritаblеn, chalybе dерио occido. 2) umhergehen, aberro. cf. sainduco.

лазити. Zanam*, m. das Handwerk, ars. Záo Aho Mu je, aus dem Wege, devium Зенаmак, тка, dim. р. занапі.

est. Занатлија *, м. Bee Panswerter, opi- Заођење, п. Зав Beben Wintere, recesfex.

sus post-, cf. залажење. Занемоћи, могнем, т. pf. разбољепн. Забкупити, им, v. pf. sufammеntrеt. ce, ertranken, morbo corripi.

ben, vor sich hertreiben, cogo, ago. Занети, несем, (Рес, и Срем.) vide Заостајање, и. дав Зurütbieiben, ге. занијети.

moratio , remansio, Занеһали, ам, v. pf. кога, einen gum Заоспајаци, јем, т. impf. 8urüblet.

Aussdlagen bestimmen, indem man, ben, remoror. auf den Antrag eines Dritten, wie ein Задсипати, анем, т. pf. Furuabeibent., Bevollmächtigter statt seiner sagt, daß

er etwas nicht wolle (Aa ne ke). Заоправање, о. Вав Зujpigen, cacus Ванијети, несем, занијо (занијела, ло), minatio.

v. pf. (Ерц.) 1) занијепи што за Заоштравами, ам, т. impf. 3ufpigen, kyky, binter etwas tragen, fero post. cacumino. а) tetragen, aufero : занијела га во. Задшприпи, им, v. pf, jujpi6en, acuo.. да, коњ, младосці. 3) irre führen, Заошпрљап, ша, шо, 8ugefpist, acus überhalten, in rationibus fallo, 1. 11. minatus. занијо ме 10 гроша.

Запад, m. Der 23eften, occidens. Эaнoвem, f. (Рес. и Срем.) vide зaнo- Западање, р. Вав $alen binter oдer in вијепті.

etwas, casus past vel in aliquid. Занов пaњe, . (Рес, и Срем.) vidе за- Западали, ам, v. impf. 1) falen bine новијетање.

ter oder in etwas, cado post ant in Заңоветами, ам, (Рес. и Срем.) vide quid. 2) gerathen (s. B. in Gefangens зановопјепати.

schaft), cado. Зановиjem, f. (Ерц.) Beifflee, cytisas. Западнути, нем, vide запасти. Зановијетање, р. (Ерц.) сав papern, Западњt, ња, њe, metti), occidentalis blateralio.

Запазими, им, т. pf, 1) Regewinnen,

[ocr errors]

remoror.

t

аdаmо. ) беmеrten, obseryo, con- Запети, пнем, v. pf. 1) anўрапne, inspicio.

tendo, н. п. пушку, спријелу. 2) fte Запайвање, д. Вав аптарfen, adya

cken bleiben, impedior, oftendo. 3) hoja poratio.

färtig werden, elatus fio. дапайвати, паујем, v, impf, ansam. Залепљавање, р. 48 Зufleten, Зua pfen, advaporo.

knöpfeni, conclusio per nexum. Запалиши, им, v. pf. 1) апҙüндей, in- Запетљараши, ам, v. impf, sutnöpfen. cendo, 2) запално пјешице (чак) у-,

claudo. petere coepit celeri gradu.

Запељапи, ам, v. pf. sutnpfen, claus Запаљивање, п. дав Дngunsen, Cen do per nexum. gen, inceusio.

Запеќисе, печемсе, т. г. pf. jih pers Запаљивали, љујем, т. impf, angши. backen, durius coquor. den, iucendo.

Запечалилии, им, v. pf. perfiegeln, ob. Banâmmumu, HM, V. pf. gedenken, im signo. Gedächtniß haben, memini.

Запечаћавање, р. ба8 23erfiegeln, ob, Зaпaнути , нем, v. pf. аnblafen, adllo, siguatio. Запаприли, им, v. pf. pfeffern (mіt іn. Запечаћавати, ам, v. imрt. perjiegeIn,

dianischem Pfeffer), coudio capsico an obsigno. nuo Linn.

Заліз дити, им, y, pf. Den Runo ium Bánapa, f. die Schwülé, tempestas fervida. Weien verziehen, deduco os ad fletum. Запаравање, в. дав хeinigen mittels Залијевање, и, (Ерц.) дав 2nkeben Be8

heißen Wassers, prrgatio ope.aquae Kiaagesangs, inchoatio naeniae. fеrуidae.

Запијекати, ам, v. impf. (Ерц.) бев Запаравани, ам, v, impf. н. п. буре, Hlaggefang anbeben, naeniam inchoo. mit heißen Wasser reinigen, purgo aqua 3ånunate, D. )) das Anspannen, intenfervida.

sio. 2) das Steckenbleiten an einem Запарили, им, v. pf. н. п. буре, mit Hinderniß, inpeditio, 3) das jodifans

heißem Wasser reinigen, purgo aqua ren, superbia. fervida.

Залињапи, њем, v. impf. 1) Граппен, Запасани, пашем, v. pf. in paufен intendo. 2) stecken bleiben , impedior.

зieben, apminе inсеdo: заяасале нозе 3) hopfärtig werden, efferri. преко стране ; запасала војска око Запіњача, f. дрво (као штапи, што села, имзingen, circumdo.

және запињу вратило (код разбоја), фапаспи, аднем, v. pf. 1) falen binter ein Sperrstao, Hemmftab., semmbols

oder in etwas, cado. 2) gerathen (in', (3. B. beim Weberstuhl), retinaculum, 8efangenfфаft, cado. 3) запао снијег Запирање, п. Вав Зијperten, occlusio. до кољена, іft in Ozenge gefalen, 4) Запірање , п. Вав Дивљајфеn, 2bwas anfallen, zu Theil werden, obtingo. fchen, ablutio. Запало циганину царство, па обје- Запиради, рем, y. impf. perfpcreen, *сио свога оца ;

occludo. „Што ќе менин момче Бијограме, Занирапи, ам, v. impf. н. п. дијеше, „Кад ми може запасп” Сарајевче. abwaschen, abluo. Запаптак, шка, m. Вав & morbene (з. 3. Запис, щ. ein kaligman, carmen (sigan Bieb), acquisitio.

num) magicum. ct. амајлија. Запалити, имі, v. pf. тыпо, оттеп Запісапии, ишем, т. pf. 1) aufforei.

3ч еtmав , acquiro. cf, заметнупи 2. бен, соuѕіgno. 2) н. п. од грознице, Запакање, р. бав Srperbc, acquisi од главе, од бјесное и пi. д., - сі. tio. cf. замепіање 2.

nen Talisman foreiben, exaro carmen Заnаfапи, ам, v. impf. ermеrbеп, ас magicum. quiro. cf. замелапии 2.

Запісаписе, ишемсе, т. г. pf. пф аufs Зап-вање, п. (Ресо и Срем.) vide запи schreiben lassen, z. B. zum Militär, јевање.

do nomen. Заневагон, ам, (Рес, и Срем.) vidе за- Записивање, п. 1) Рав 2uffreiben, conпијевали.

signatio. 2) das Aufschreiben von Tas За перапи, ам, (Рес, и Срем.) vide зa lismanen , conscriptio schedulae ma. преван,

gicae, Запевка (запевка), f. (Рес. и Срем.) vi- Записивати, сујем, у. impf a) auf. de зaпјева.

fеrсіѕеnt, consigpo. 2) н. п. од тро. За пенипін, им, (Рес. и Срем.) vide ja знице, од главе, (einen kaliв тап) пjении.

schreiben, seribo schedam magicam. Зален јципи, им (Рес, и Срем.) vide Записіватисе, сујемсе, v. г. imрt. fi гацјенущищи,

audreiben lassen, do nomen.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

exar

Запишнсе, пијелсе, т. е. рт. fid, bet. Заповедали, ам, (Рес. и Срем.) vide

lieren zum Trinken, abeo hibitum. заповиједати. Запишавање, и. дав фіnеіnpifen, im- Заповедипи, им, (Срем.) vide зaпominctio.

виђели. Запишавати, ам, v. impf. pincinpiffen, Заповеднік, ш. (Рес. и Срем.) vide за. immingo.

повједник. Запишати, ам, т. pf. binetnpifen, im- Заповедница, f. (Рес. и Срем.) vide . mingo.

заповједница. Запjевали, ам, v. p. (Ерц.) аnfаngеи Заповеспi, f. (Рес. и Срем.) vide за. zu singen, coepi canere.

повијесп. Задјевка (запjёвка), f. (Ерц. ) bie &optena Заловиђепи, дим, v. pf. (Ерц.) коме flage, Daedia.

wmo, befehlen, jubeo. Заnjенипти, им, v. pf. (Ерц.) däumen, Заповиједање, р. (Ерц.) бав Зefehlen. Заnjенушиши,им, v. pf.(Ерц.), spumo. jussus. Заплавели, вим, (Pec.) vide запла. Заловиједали, ам, 'v. impf. (Ерц.) bes Заплавили, им, (Срем.) вљети. fehlen, jabeo. Заплавиши, им, y, pf. айвtreten, iibers Заповијеспi, f. (Ерц.) See Defeb, jusBanáp.bema , bum, v. pf. (Epy.) blau Janobjèansk, m. (Epu.) der zu befehien werden, livesco.

hat, cujus est imperium. Заплављивање, n. Bas Blaumeroen, li- Заповје дница, f. (Ерц.) Die gu befeblen гоr incipiens.

hat, dounina. Заплављивати, љујем, v. impf. blаu mеrѕ Заповрнупи, нем, v. pf. immer wieber

den, livesco (z. B. Trauben, Pflaumen). zurüdkommen auf etwas, repeto. Заплакати, хачем, v. pf. aufmeinen, Запожариши, им, v. pf. abbrennen (з. 3. coepi plorare.

den Wald), ignem immitto (silvae). Заплампетисе, амттимсе

Запознативе, асе, y, r. pf. (сп.) есі v. г. f. (Рес.)

auf.

kannt werden, appareo, agnoscor : Запламлитисе , амтимсе,

flammen, „Док се бијел данак запознаде г. pf. (Срем.)

Запомагапии, мажем, у.

pf. повика. Захіламіетисе, ампимсе,

desco. mu: pomárajme! zu Hülfe! rufen, auV. г. р. (Ері.)

xilium imploro. Заплашипи, им, v. pf. erjoreten, de- Запонци, наца , m. pl. Дrt pembarmelterreo, conterreo.

verzierung. Заплёати, ам, (Рес, и Срем.) vidе за- Зап. пасти, паднем, v. pf. nit Io8.

lassen mit Geschmäß, non dimitto (con Заплёниши, им, (Ресь и Срем.) vide missura) cutem nisi plena cruoris hiЗаплијенити.

rudo. Заплести, лепем,

v. pf. zuflechten, "Banonumy, IIM, v. pf. 1) zum Priester тәрlеctо.

weihen (einpopen), consecro sacerdo. леемсе , ү. r. pf. 1, tem, 2) daher (komisch): einen bei den prwideln, impedior.

Haaren kriegen (wie der Bischof den n. das Zuflechten, plexio. Gantipaten) : запопіку ја тебе! чуЗаплетати, лећем, v, impf, suffekten,

вајсе да те не запоги.

Запдпипінсе, имce, y. г. pf. ft, gum Заплеталінсе, ећемсе, т. г. impf. (1) Priester weihen lassen, geweiht wers berpideln, impedior.

dez, consecror sacerdos. Запливати, ам, v. pf. Fineinfфwime Започётак, пка, п. деt 2nfang, ini. mien, insilio in aquam.

tium. Заплијенити, им, v. pf. (Ерц.) sufams Започети (започёm), чнем, v, pf. bee menplundern, populando congero.

ginnen, coepi, incipio. Запљачкати, ам, vide заплјенити.

Започёдисе (запечемисе), чнемсе, т. Задъёапи, ам, v. pf, (Ерц.) binein. r. pf. beginnen, coepi, incipior. flagen, immitto.

Запдчињање, n. Bas Beginnen, initium, Запљување, р. Вав фіnеinfpcien, in- Започињапи, њем, т. бmpi, beginnen,

molior. Запљувати, љујем, v. pi. Бineinfри. Започињаписе, њемсе, ", г. impf. bea

ginnen, , agor., Banbysamu, am, v. impf. hineinspuden, Zappamumu, un, v. pf. verschiden, an

màudo. Заповедање, р. (Рес, и Срем.) vidе за- Запраќање, а. дав Berfфіdеn, analдовиједање.

datio.

2

[ocr errors]

Заплестисе, Заплелање,

plecto.

sputio.

tet , inѕрио.

insputo.

« PreviousContinue »