Page images
PDF
EPUB

pro

кнем, v. pf. vom Ountel üterfallen Зановијетати, ам, v. impf. (Врц.) pla werden, und nicht weiter reisen, cre

pern, blatero. pusculo retineor; baber Замркао а не Заноктице, f. р. бie Ragefuriel, раBanyo von einem Verschwundenen. ronychia. Вамрцање, в. дав Зurütbleibet, wegen Заносипін, им, т. fr. 1) vertragen, deder Dunkelheit.

Tero, aufero. 2) mit einem verschiede: Вамрцами, мочем, т. impf. Der Päm. nen Accente spredjen, diverso accent

merung pegen zurüdbleiben, retineri loquor : crepusculo.

„Латински му говори, Замрчити, им, v. pf. (fфеrѕwеife) auf.

pf. (fфеriweife) auf. „Арбанаски заноси. — foreiben, admoto, in chartam conjicio. Занікипін, им, v. pf. Don <r 9іафе Замршівање, п. Вав Веrmіrren, per- überfallen irgendwo bleiben, pernocto. turbatio, perplexio.

Заношење, р. 1) бав Bertragen, delaЗамрийвали, шујем, v. impf. permir. tio. 2) der verschiedene Accent, accenren, turbo.

tus proprius. Замукнути (и замуки), нем, v. pf. Зањ (m. ј. за њега), für ipn, binter ibn, veritummen, obmutesco.

post illum,

illo. фамукнутисе (и замутисе), немсе, За(соmр. горӣ), зла, ло, бife, fФlimm, F. 1, pf verstummen, obmutesco:

malus. „Мучи внло, муком се замукла - Заова, f. (у Сријему и у Бачкој зава) „Мучи мајко, замукласе

мужевља сестра , бie Gфwägeria ва муси, музем, v. pf. н. п. теле,

(des Manno Schwester), glos. над не може да се, Ril, аnmelten Заовин, на, но, беr ефwägerin, gloris. für ein junges Ibier, Bag niФt faьft Заовица, f. dim. р. заова. saugen kann.

Záo4, m. 1) der Niedergang, occasas : Замупити, им, v. pf. trük mahen, „Када буде мјесец на заоду, turbo.

„А даницa зв'језда на непоку Замуки, мукнем, vide замукнути.

2) der 26tritt, secessus (latrina). 3) me Замукисе, мукнемсе, vide замукну- мн је на заод, дав іt аuper meinem ТІнсе.

Wege, extra viam, de via. Занадипи, им, у. pf. н. п. сјекиру, Заддити, им, т. impf. 1) uleдergeben,

мотику, peritählen, chalybе dеnuo occido. 2) umbergeben, aberro. cf. sa

induco. Baham *, m. das Handwerk, ars. Заодно ми је, а в бет 9Bege, deviua Занаmак, тка, dim. р. занап. Занатлија *, m. Bee Sanswerter, opi- Заођење, п. Вав Beben fіntеr, recesfex.

sus post-, cf. залажење. Занемдин, могнем, v. pf. разбољепн. Забкупити, им, v. pf. Зufammеntrеt. ce, ertranken, morbo corripi.

ben, vor sich hertreiben, cogo, ago. Занети, несем, (Рес, и Срем.) vide За спајање, и. дав Зurütbeibeї, ге. занијети.

moratio, remansio, Занёлали, ам, v. pf. кога, einen gum Заоспајати, јем, . impf. 8urütblet. Ausídlagen bestimmen, indem man,

ben, remoror. auf den Antrag eines Dritten, wie ein Zaocmamu, anem, v. pf. zurückbleiben, Bevollmächtigter statt seiner sagt, daß

er etwas nicht wolle (Aa ne ke). Заоправање, п. Вав Зujpigen, cacus Ванијен, несем, занијо (занијела, ло),

minatio. v. pf. (Ерц.) ) занијепти што за Заошправати, ам, v. impf. Fujpigen, kyky, binter etwas tragen, fero post. cacumino. 1) pertragen, aufero : занијела га во. Задшприпи, им, т. pf, jujpiken, acuo. да, коњ, младосп. 3) irre fübren, Заошпрљапі , ма, пo, sug€ fpist, acus überhalten, in rationibus fallo, 1. n.

minatus. занијо ме 10 гроша.

Запад, m. Bee Beiten, occidens. Заново, . (Рес. и Срем.) vide зано. Западатье, р. дав Salen binter oдer in вијеп.

etwas, casus past vel in aliquid. Зановетање, п. (Рес. и Срем.) vidе за- Западали, ам, v. impf. 1) falen bine новијетање.

ter oder in etwas, cado post ant in Заңовешалн, ам, (Рес. и Срем.) vide quid. 2) gerathen (8. B. in Gefangenta, зановитјепати.

fфаft), саdо. . Зановијет, f. (Ерц.) BeigFlee, cytisas. Западнути, нем,

vide запасти. Зановијетање, в. (Ерц. дав рареrn, Западньї, ња, њe, we jilib, occidentalis blateralio.

Запазити, им, т. pf, 1) кебgepinnen.

лазити.

est.

remoror.

poratio. .

gen, incensio.

[ocr errors]

adamo. 2) беmеrten, observo, eon- Запети, пнем, v. pf. 1) аnурапnen, inspicio.

tendo, н. п. пушку, спријелу. 2) ftea Фапайвање, д. бав 24пдатpfen, adya- den bleiben, impedior, offendo. 3) hofs

färtig werden, elatus fio. Запайван, паујем, v, impf, андат. Запетљавање, р. 48 3uftetert, Зua pfen, advaporo.

knöpfen, conclusio per nexum. Запалипи, им, т. pf. 1) anşünce, in- Запетљавати, ам, Ү. impf. 8utnöpfea, cendo, 2) запално пјешице (чак) у-,

claudo. petere coepit celeri gradu.

Запеліљати, ам, v. pf. 8utnӣpfen, claus Запаљивање, р. бав 2ngünsen, Gene do per nexum.

Запекисе, печемсе, у. r. pf. sich vers Запаљивали, љујем, v. impf, anü11.

backen, durius coquor. den, jucendo.

Запечапили, им, v. pf. perfiegein, ob. Запамтипи, им, v. pf. gesenten, im signo. (Gedächtniß haben, memini.

Запечаћавање, р. Ваз 25erjiegein, ob, Запанупи , нем, v. pf. аnblafen, adllo, signatio. Запаприпіи, им, v. pf. pfeffern (mіt іnЗапечалавати, ам, т. impf, versiegeln

dianischem Pfeffer), coudio capsico an- obsigno. mu10 Linn.

Заліз дити, им, y, pf. Ben Run şum Banapa , f. die Schwüle, tempestas fervida. coren verziehen, deduco os ad fletum. Запаравање, р. бав Reinigen mittel3 Запијевање, и. (Ерц.) дав 2nt eрen Be8

heißen Wassers, purgatio ope .aquao Klaggesangs, inchoatio naeniae. fervidae.

Затије хати, амі, Y. impf. (Крц.) бев $апаравали, ам, v, impf. н. п. буре, slaggefang anbebeni, naeniam juchoo.

mit heißein Wasser reinigen, pargo aqua Sanmiháme, d.) das Unspannen, inten. fеrvіdа. .

sio. 2) das Steckenbleiben an einem Зaпaриши, им, т. pf. н. п. буре, mit Hinderniß, impeditio, 3) das Hoofaha

heißem Wasser reinigen, purgo aqua ren, superbia. fervida.

Залињапи, њем, v. impf. 4) Граппеп, апасани, пашем, у. pf. in paufен intendo. 2) stecken bieiben , impedior. зieben, agmіnе іnсеdo: запасале нозе 3) hoffärtig werden, efferri. преко стране ; запасала војска око Запіњача, f. дрво (као штапић ; шпа села, итіngeln, circumdo.

және запињу вратило (код разбоја), Фаласти, аднем, v. pf. 1) falen binter ein Sperrstad, Hemmftab., Hemmholz

oder in etwas, cado. 2) gerathen (in (3. B. beim Weberstuhl), retinaculum, @efangenfфаft, cado. 3) запао снијег Запирање, п. Вав Зujperten, occlusio. до кољена, іft in Xenge дefalen, 4) Запрање , п. Сав Дивљајфеп, 2bwas anfallen, zu Theil werden, obtivgo. fchen, ablutio. Запало циганину царство, па обје. Запиради, рем, т. іmрt. perfperren, , *сно свога оца ;

occludo. „Што ќе мени момче Бијограче, Занирапи, ам, v. impf. н. п. дијете, „Кад ми може запаси” Сарајевче abuaichen, abluo.. Запалак , пка, m. бав €rporbene (1, 3. Занс, щ. ein Saligman, carmen (sigan Vieh), acquisitio.

num) magicum. ct. амајлија. Запалитн, им, v. pf. Iыто, оттеп Запісапии, ишем, т. pf. ) auffфесі

34 etmав , acquiro. cf, заметнупіи э. Вен, соnѕiguo. 2) н. п. од грознице, Banakake, n. das Ermerben, acquisi, од главе, од бјесное н пi. д., -сі. tio. cf. замепіање 2.

nen Talisman foreiben, exaro carmen Заnаfати, ам, v. impf. erwerbeit, ас- magicum. үчiro. cf. заменапии 2.

Запiсатпесе, ишемсе, т. г. pf. fit auf. Заневање, п. (Рес. и Срем.) vidе закін- chreiben lassen, z. B. zum Militár a јевање.

do noroen. Запёвати, ам, (Рес, и Срем.) vide за. Записівање, р. 1) pas uffreiben, conпијевали.

siguatio. 2) das Aufidhreiben von Tas За певати, ам, (Рес. и Срем.) vide зa- lismanen , conscriptio schedulae ma. превали,

gicae,. Заневка (запевка), f. (Рес. и Срем.) і- Записвали, сујем, v. impf .) aufe de зaпјева.

fdreisen, consigpo. 2) н. п. од тро: За пенипін, им, (Рес. и Срем.) vide ҙа- знице, 04 главе, ( einen Xali#та:1 ) пјенити.

schreiben, seribo schedam magicam. Зален ўзингпи, им ,z(Pec. и Срем.) vide Записіватисе, сујемсе, v. г. impf fід гацјенущищи,

einigreiben lassen, do nomea.

exar

Запитнсе, пијейсе, т. г. pf. fi, bet. Заповедаши, ам, (Рес. и Срем.) vide

lieren zum Trinken, abeo bibitum. заповиједами. Запишавање, и. дав фіnеіnpifen, im- Заповедити, им, (Срем.) vide зaпominctio.

виђели. Запишавати, ам, v. impf. Vincinpiffen, Заповеднік, m. (Рес. и Срем.) vide за. immingo. .

повједник. Запишати, ам, v. pf. binetnpifen, im- Заповедница, f. (Рес. и Срем.) vide mingo.

заповједница. Запjевапи, ам, v. pf. (Ерц.) аnfаngеt Запове спі, f. (Рес. и Срем.) vide за. zu fingen , coepi canere.

повијесп. Залјевка (запjёвка), f. (Ерц.) bie gote. Заповиђети, дим, v. pf. (Ерц.) коме flage , Daedia.

wmo, befehlen, jubeo. Заnjеннпии, им, v. pf. (Ерц.) däumen, Заповиједање, р. (Ерц.) бав 3efehlen. Заnjенўшиши,им, v. pf. (Ерц. )spumo. jussus. Заплавели, вим, (Pec.) 1 vіdе запла. Заповиједали, ам, 'v. impf. (Ерц.) bee Заплавили, им, (Срем.)) вљети. fehlen, jubeo. Заплавиши, им, v. pf. айёtreten, übers Заповијеспi, f. (Ерц.) Per Defehl, jus

fümemmen, inundo. Задлављети, вим, т.

pf. (Epy.) blau Banobjė AH is, m. (Ep.) der zu befehlen werden, livesco.

hat, cujus est imperiuin. Заплављивање, п. дав Заитеrven, li- Заповідница, f. (Ерц.) бie su befeblen vos incipiens.

bat, dounina. Заплавівали, љујем, v. impf. blаu mеrѕ Заповрнупін, нем, v. pf. immer wieket

den, livesco (3. B. Trauben, Pflaumen). zurüdkommen auf etwas, repeto. Заплакати, лачем, v. pf. aufmeinen, Запожарити, им, v. pf. abbrennen (з. 3. coepi plorare.

den Wald), ignem immitto (silvae). Зaплaммeнce , ампіймсе,

Запознатное, ace, v. r. pf. (сл.) есі v. г. If. (Рес.)

auf. kannt werden, appareo, agnoscor : Залламтитисе , амимсе, faттеп, „Док се бијел данак запознаде угрf. (Срем.)

Запомагалін, мажем, у. pf. повикаЗарламетисе, амтимее, desco. ми: помагаје! su gülfe: rufen, auv. г. pf. (Ерту.)

xilium imploro. Заплашилии, им, v. pf. erfфеефеп, de- Запонци, наца , т. pl. Art Hemdärmels terreo, conterreo.

verzierung. Заплёати, ам, (Рес, и Срем.) vide зa- Запо паспи, паднем, у. pf. nit To3»

lassen mit Geldpät, non dimitto mon ЗапAёнини, им, (Рес. и Срем.) vide missura) cutem nisi plena cruoris his заплијенити.

rudo. Заплести, лелем, v. pf. zuflechten, Banoramy, IIM, v. pf. 1) zum Priester replecto.

weihen (einpopen), consecro sacerdo. Заплестисе, лептемсе, v. r. pf, rich tem, 2) daher (komisch): einen bei den verwickeln, impedior.

Haaren Erregen (wie der Bischof den Заплелање, п. дав Зufleten, plexio. Canpipaten) : запопіку ја тебе! чуЗаплетати, леfем, v. impr. suffeten, вајсе да те не запоги. plecto.

Запопитнсе, имce, y. r. pf. ft, зим Заплетантисе, әкемсе, т. г. impf. ft Priester weiben lassen, geweiht wers verwickeln, impedior.

deą, consecror sacerdos. Запливали, ам, v. pf. Fineinfфwime Започетак, пока, р. Реt 2nfang, ini. men, insilio in aquam.

tium. Заплијенити, им, v. pf. (Брц.) sufаm. Започёпи (започёmi), чнем, v, pf. бе nenplundern, populando congero. ginnen, coepi, incipio. Запљачкати, ам, vide заплпјении.

Започёдінсе (запечемисе), чнемсе, т. Залъёапіи, ам, v. pf, (Ерц.) binein. r. pf. beginnen, coepi, incipior: sthlagen, immitto.

Запдчињање, n. Bas Beginnen, initium, Запљување , п. Вав фіnсinfpeien, in- Започнњапии, њем, т. іmрt. beginнеп, sputio.

molior. Запљували, љујем, v. pf. Fineinfри. Започињаписе, њемсе, т. г. impf. беа den, inspuo.

ginnen, agor. Запљувати, ам, т. іmрr. jinsinfpuden, Запрапии, им, v. pf. drfident, ainsputo.

maudo. Заповедање, р. (Рес, и Срем.) vidе за- Запраќање, . дав Berfфіdеn, amapдовиједање.

dälio.

[ocr errors]

coerceo.

[ocr errors]

испече.

Zanpakami, am, v. impf. verschicken, Bancubate, n. das schimpfliche Reden, amaudo.

praefutio obscoena. Запрашини, им, v. pf. etаub erregen, Зaпcивали, ам, v. imрt. fфimpfli tes pulverem excito.

den, obscoena praefari. Запраепи, дим, (Pec.) vide запрђелік. Запсовали, сујем, v. pf. fфimpfli res Запрдівање, т. дав (aftige Oreinfragen, den, obscoena praefari, ut est jebem interpellatio molesta.

му. Заподівати, дујем, v. impf. (fbergbaft) Запin *, m. Die Subt, disciplina.

lällige Fragen thun, moleste quaero. Заптими, им, v. pf. in Зифt palten, Запрдити, им, Срем.) vide запрђе

Bankéne, n. die Zucht, disciplina. Запрѣети, запрдим, v. pf. (Ерц.) (іфеrѕ. Запустити, им, v. pf. berlajien, dеѕеrо.

baft) hіntеrе itеden, bineinteten, in- Запу стиписе, имсе, т. г. pf. jih peo sero, post

wahrlojen, negligo me. Запрегнути, нем, vide запрели. Запушавање, р. бав деrtopfen, obЗапрегнупнсе, немсе, vidе запређисе. turatio. Зарезање, п. Рав Siirten, edyürgen, Запушавапи, ам, т. impf, perftopfen, Yufichurzen, cinctio, accinctio.

obturo. Запрезали, жем, v. impf. gürten, bor. Запушач, m. Sеr etöpfel, obturaculum. schürzen, praecingo.

Запушиши, им, v. pf. г) зачепиши, Bánpem, mi mit üsche beded te8 Feuer, perftopfen, obturo. 2) запрашиши, ignis cinere contectus.

Staub erregen, excito pulverem. Запрещали, рећем, v. pf. н. п. ва. Запуштање, п. дав Berwayrlofen, d

mpy, mit Wiche zudecken, contego ci- sertio. nere: запрећи јаје у ватру, нека се запушали, ам, т. impf. реrmаbrіог

ren, desero', negligo. Запрёли, ем, запръо, (Peo. и Срем.) Запуштиши, им, vide запустити. vidе запријепін.

3âp, 1) eine Partikel, um gu fragen: Запрелигии, им, (Рес. и Срем.) vide etwa, nonne? an ? num m? ne? 3ap my запријепити.

не знаш ? Зар tе и он дођн? Зар Запрели (говорисе и запрегнути), ре- Uma ? 2) etwa , vielleicht, ni fallor, ut

гнем, v. pf. н. п. скупе, рукаве, рuto: доffіr fе зар и он; има зар

(chürzen, aufschürzen , succingo. Заради (за ради), um -— Willen, ob, Запрелисе (говорисе и запрегнутисе), propter, per : заради Бога.

прегнемсе, v. г. pf. fit auffфürgen, Зарадити, им, v. pf, pervienen (Ourф succingi.

Arbeit), promereo. Запречати, ам, (Рес, и Срем.) vide Зарађівање, р. Веr Bervіеnt, quae

запријечати. Запречипи, им, (Рес. и Срем.) vide Зарађивали, фујем, y, inpf. Verties запријечити.

nen, quaestu lucror. Залржити, им, v. pf. einbrennen, in- Зарании, им, v. pf. ernähren, porn coquo farinam.

Berhungern üben, a fame probibeo. Запријепи, рем, запро, v. p. (Ерт.) Заранилисе, имce, v. г. р. дев zuiperre;i, claudo.

Hungertodes erwehren, famem depello. Запријелипти, им, т. pf. (Ерц.) mit Заранци, нака, т. pl. die Zeit vor der Drohung verbieten, interdico.

Dämmerung, tempus ante crepuscuЗапријечапти, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. lum: дошао око заранака.

verflechten, transverso plecto. Zapambane, n. das Šrnähren, sostene Запријечити, им, v. pf. (Ерц.) verties talio. geln, pessulum obdo.

Зарањивали, њујем, v. impf. сепара Запросили, им, v. pf. п. ј. Бевојку, ren, sustento.

freien, werben um ein Mädchen, peto, Зарањиватисе, њујемсе, т. г. impf, ambio, procor puellam.

fich ernähren, sustentor. Запротипи, им, v. pf. sum проша ma- Зарар *, m. vіdе шлепа: продао сам

cher, consecro protopresbyterum. Запропонотипи, им, v. pf. }um про- Зарарлівање, п. vіdе губљенье 1.

monona machen, consecro protopres- Zapapribamu, pyjem, vide ryhumi 1. byterum.

Зарарити, им , v. pf. штешовали на Запруђе, р. село код Дрине (под Ло- Каквој пірговинн, реrlіеrеn, афаде 3HUJJOM), gleidfam Dünkirchen.

baben (im Handel), damnum facio. Запршка, f. Die inbrenne (?), quod in- Зарастање, о. Вав Веrmафje, ecoquitur cibo (farina el butyrum).

Olitio.

stus.

опанак,

на зарар.

Sarius,

nus.

sura.

Зарастати, ам, т. іmрr. Bеrwафfen, Зарубљивање, р. бав Зuflaфen, aequatio. exolesco.

Зарубљивами, љујем, y, impf. Juflä. Зарасти, спем, т. pf. permafen, ex- chen, aequo. olesco.

Зарудак, шка, m. See 2nfang Ser Reife Зарђан (за-рђапти, заърђапи ?), ам, (8. B. der Kirschen), rubescentia (?).

v. pf. verrosten, rubigine inducor. Зарудeти, дим, v. pf. (Рес.)| per Beiti Заредили, им, v. pf. паф Ber Reibe Зару дити , им, v. pf. (Срем.) Яguug nase

seben, cx ordinе рrоgrеdior: зареди. Заруђели , дим, v. pf. (Ерц. флерттеп, да болест по селу; заредио од ку

ad maturitatem accedo, maturesco (roth ke 40 kyke.

werden ?). Заређивање, т. дав шебеп па беr Заруђивање, р. бав Reifmerten, rubeKeihe, progressio ex ordine,

do accedens ad maturitatem. Заређивали, ђујем, т. impf. паф Ser Заруђиватни, љујем, v. impf. Ser Reife

Keihe gehen , ex ordine progredior, nahen, maturesco. grasser.

Зарукавље, р. дie etideren am 20errel, Зарежати, жим, v. pf. Die 3bne flet. inanicae ornatus :

fbend murren (vom Hunde), marmuro, „Сеја брату зарукавље везе — ringor.

Зарукапін, ручем, v. pf. erbrülen, mx Зарезати, режем, v. pf. einen Gina gitum edo. ionitt machen, incido.

Заруменилисе, имce, v. г. pf. roth Зарезивање, р, бав $infфneiten, in- werden, erubesco. cisio.

Zapypem *, unentbehrlich, summe neces. Зарезнівати, зујем, v. impf. einfфneiдеп,

incido; не зарезује га ни ук***ц (п. Заручан, чна, но, bol, angefult, ple

ј не боји га се ни мало). Зарезошина, f. Bеr ѕinfфnitt, inci- Заручiвање, п. Вав Berpenten (2nful.

len), applicatio. Зарёкисе, речемсе, т. г. pf. .) еtmав Заручнiвапи, чујем, т. impf bermen. petreдen, serio nego : зарекао се да

ben (anfüllen), applico. не пије вина ; за рекласе свиња да Заручити, им, v. pf permenten (an. не изједе говна , па деветоме са- fuden), applico, impleo (8. 8. буре, мо во одгризла (осам изјела са прећу, шорбу, лонату). CBUM?). 2) sich verreden, erro, labor Zapyyniin, m. der Verlobte, sponsus, ip Joquendo.

desponsus. фарзаши (за-рзати, заързати ?), ржем, заручница, т. бie Berlotte, sponsa, de

· pf. aufwiehern, hinuitum edo. Зарија, m. За фаriав, Zacharias. Засавица, f. ein 21rm Der Cave auf Ser Зарикали, ричем , v, pf. erprülen, mu- serbischen Seite, der nach langem Um: gitum edo.

toege, Mitrowiß gegenüber, wieder in Зарими, ријем, v. pf. Bermüblеп, гер- die Save zurüdkommt: do corrumpo.

Засведочипи, им, (Рес. и Срем.) vide Зарицање, й. Та Berreben, lapsus in засвједочити. loquendo.

Засврати, ам, у. pf. anfan: Sapiцалінсе ричемce, v.r. impf. 1) ver. Засварелии, рим, v. pf. (Рес.) асп зи

reden, serio nego. 2) sich verreden, la- Zaclipumu, pum, v. bor in loquendo.

Bacaupjemu, pum, v. pf Epu.) auf der Заўкапи (за-ркати, заъркапи?), рчем, Pfeife, Dudelsad), incipio canere (fie

6. pr. anfangen zu lanarden , incipio stula, utriculo). stertere.

Засвједочити, им, y, pf. (Ерц.) БезеЗаро, m. hyp. 2. Зарија. Заробити, им, v, pf. sum Erieggefапя Заседа, f. (Рес. и Срем.) rіdе засједа.

genen Sclaven machen, capio, Заседање, п. (Рес. и Срем.) vide за. Заробилисе, имce, v. P. pf. Frieg@gе. сједање. fangen werden, capior.

Заседали, ам, (Рес, и Срем,) vide за. Заровити, нм, у. pf, germühlen, ruen- сједати. do corrumpo.

Заседнути, нем, vidе засеспи. Зар экан, кћем, v, p. 3u grungen Засека, г. (Рес, и Срем.) vidе засјека, beginnen, grunaitum edo,

Засена, f. (Рес, и Срем.) vidе засјена. Зарінити, им, v, pf, 1) untеrtаnten, Засенак, нка, m. (вес, и Срем.) "vide

wergo. 2) bedecen, begraben, contego. засјенак. Зар ,бипін, им, v. p. suflamen (а. 5. Засенили, дм, (Рес, и Срем.) vide 34, fás obere Ende eince Stabes), aequo,

сјенити.

sponsata. .

[ocr errors]

gen, testor.

.

« PreviousContinue »