Page images
PDF
EPUB

бисмо, біспе, беше,

био (біла, ло) сам, био (била, ло) си, біо (била, ло) је,

вили (ае , ла) смо, бкли (ле, ла) сце, били (ле, ла) су,

мло ж. број.
Кедосмо (Кесмо; кмедосмо, лёсмо),
Кедосте (кеспе ; кмедоспе , кесте),

Кедоше (Кеше; кедоше, внеше),
вријеме давно прошавше

јед. број.
Кео (Кела, ло; hmeo, пео, пно, оптио) сам,
Кео (Кела, ло; клео, meo, mio, omио) си,
feo (Кела, ло; кёо, шёо, пно, опио) је,

млож. број.
féли (Келе, ла; кели, пели) смо,
Кели (еле, ла; кмели, пели) спе,
бели (келе, ла; кипели, шели) су.
вријеме будуће
Kiky (Kméky, meky),
kekemi (kmekew , měkem),
keke (kmeke, meke);

мло ж. број.
kekemo (Kmekemo, mekeno),
келепе (кмекелце, шекеше),
kekê (kuueke, mehe).

білу, біfеш, бике,

бићемо, букете, buke,

[blocks in formation]

прво с пРЕЗАЊЕ,

(conjugatio I. verborum in - am) По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свепују на ам, н. д.

*) Ако није овако, ја не знам како би друкчије било. Дала значи управа

а супрош кедоје

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

сила,

вријеме скоро прошавше

јед. број. игра, изигра,

cina, игра, изигра,

сипа, arpa,

изигра,

млож. број. игрaсэто, изиграемо,

сипасмо, йграспе, изиграспе,

сипаспе, іграше, нзіграше,

сепаше, эријеме давно прошавшс играо (играла, ло) сам, изиграо (рала, лю) сам, сипао (ала, ло) сад, іграо (играла, ло) си, изиграо (рала, ло) си, сипао (ала, ло) ск, играо (играла, ло) је, изиграо (рала, ло) је, сипао (ала, ло) је,

ило ж, број. йграли (ле, ла) смо, зиграли (ле, ла) смо, сипали (ле, ла) смо, играли (ле, ла), сде, ізиграли (ле, ла) спе, сипали (ле, ла) сце играли (ле, ла) су, нзиграли (ле, ла) су,

спална (ле, ла) су, вријеме будуће

јед. број. Arpaky, изиграву,

сипау, играћеш, изиграеш,

сипакеш. sirpake, изиграве,

сипаfe,

млож. број. играћемо, изиграћемо,

сипаћемо. играћепте, изиграћеше,

cinateще, граһе, взіграле,

cigake.

наклоненије повелително
вријеме садашње и будуће

јед. број.

sirpa),
неда игра,

да играмо, дграјте, нека играју,

играши,

изиграј,

сипај (спљи),
нека изигра,

нека cina (cпље).
млож. број.
да изиграмо,

да сипамо (cinљемо),
изиграјте,

сипаjme (сепљите), нека изіграју,

нека сипају (сіљу). 5. наклоненије неопредјелено. изиграли,

сипаши. 4. причас пија.

а) дјејствителна
вријеме садашње

сипајући (сипљўhn) *),
вријеме дрошавше
изигравши,

сипавіши**).

[ocr errors]

зіграјући,

ігравши,

*) Испина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gеrundia ?

н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе спојеки и т. д.; али би се у писању могле узети и за права причаспија (као прилагателна имена), н. п. играју, і, играјука, сгра jyke; зашпіо је и народ Бекоје узео и обратно у прилагателна имена, н. п. текула вода, спајаћа кошуља, става Кё аљине, пле

мића игла и т. д. *) Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у гово.

ру као gеrundia, и по понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, оно) у кућу рече му; поигравши мало

друго

(conjugatio II. До коме се спрежу сви глаголи, који се

1. наклоненије

вријеме

јед. хрем, запрем, mpeсeм (пресем), плеmем,

менем, преш, запрёш, тресеш (тресеш) плетеш,

метнеш, пре, запре, mpecé (mpece), плеше,

метіне, прёмо, запремо, пресемо (пресемо), плешёмо (-ёмо), метнемо, прете, запрете, тресеше (піресеше), плғmeme (-шеше), м пінгвие, Пе), запрӯ, шресу

леу.

мешну,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашло сви имају у садашњем времену ам, а у наклоненију неопределеном а пи; него само ово преба улампити код њега :

i) Да ђекоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, там, пам, могу имагіи двојако у садашњему времен у“ (и у осіпалом, што је од његове чете), п. ј. по овом спрезању, и по другом (на ем), н, п. ги ба ми гибљем; дозивами дозквљем; узимам и узи • Тем; сипами сипљем и т. д. К овима иду ђекоји и савршителни и несавршителни, који се свршују на пами на кам, н. п. Інше піам и шек ем, до шеті амидоше кем; пљесками шљешем (у Босния по варошима и пљеш fем), попље сками попљеш пеми пі: д.

3) Да ми дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају по другом спре зању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавіше и скоро прошавше, н. п. (не) да дија, знадија, имадија; дадо, зна до, имадо; а по овом спрезању не говори се у полу прошавшем времену , осим од имам може се чути у млож. броју има смо, има іше; а у скоро прошавшем времену говори се и по овом срезању: да (да смо. діспе , да ше) ; зна (знасмо, зна спе, знаш е) ; і ма (и масло, й масле, има ше).

3) Код овог спрезања може се упамтипи и за остале све глаголо (сва при спрезања), да савршителни глаголи немају (нипи могу имации) време на полу прошавшега, ни дјејствителног 'причастија садашњег времена, ни суштествителнога на ње (као што је и прије оманущо).

сједе; рекавши по узе га за руку; порадивши да ће Бор и т. д. Ја се опомињем, да се од поли говори и без ши: пошав, н. п. од винограда пошав (м. ј. над се пође) узбрдо има једна оскору ша; од куће путем пошав у планину или. д. А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од је сам каже се, н. п. бивши кнез, бившему кнезу; бивши војвода и лі. д.

СПРЕЗ А ЊЕ, verborum in - eM)

у садашњем времену свритују на ем, но п. најави мелно.

садашње број. дигнем, печем, орём, снујем (-јем), казујем (Gјем), лијем (Gjём), дигиғиш, печеш, ор-ш, сн ујеш (-јеш), казујеш (-jёш, лијеш-ёш), Alirne', пече,

оре, снује-je), Kasyje (-je), nije (-je), број. дигнемо, печёмо-чёмо), ремо, снујемо-јемо), казујемо(-јемо),ляјемо(-) мо) дигнёпие, печете(-чеше),орёте, снујешес-jenne), казујепе-jёше), лијепе-jeme ігну, деву, дру, снују»

казују,

лију,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »