Page images
PDF
EPUB

2. наклоненије повелително
вријеме садашње и будуће

јед. број.

зіграў,
нека ігра,

да играмо, зіграјте , нена играју,

играши,

изигра,

сипај (сіпљn),
нека изигра,

нека cina (сипље).
млож. број.
да изиграмо,

да сиnамо (cinљемо),
изиграјте,

сипајпе (сіпљите), нека изіграју,

нека сіпају (сі»;). 5. наклоненије неопредјелено. изиграти,

cinaши. 4. причас пија.

а) дјејствителна
вријеме садашње

сипајући (сипљyin) *),
вријеме прошавше
изигравши,

сіпавши**).

зіграјући,

ігравши,

*) Истина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gеrundia?

н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе спојеки и т. д.; али би се у писању могле узети и за права причаспија (као прилагателна имена), н. п. играјул и, играјука, игра ју ке; зашто је и народ Бекоје узео и обратио у прилагателна имена, н. п.ка вода, спајака кошуља, спа вакё аљине, пле

мића игла и т. д. *) Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у гово.

ру као gеrundia, и то понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавшн (он, она, оно) у кућу рече му; поигравши мало

друго (conjugatio II.

По коме се спрежу сви глаголи, који се

1. наклоненије

вријеме

јед. хрем, запрем, пресём (mpёсем), плеmем,

менем, преш, запреш, тресеш (тресеш) плетеш,

метнеш, пре , запре, mpecé (mpece),

плеше,

метне, прёмо, запремо, пресемо (пресемо), плешёмо („пёмо), метнемо, прете, запрете, пресепше (пресеше), плешепте (-шеше), м пінение, прӯ, запрӯ, шресу»

плёпу.

мешну ,

MAO.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у садашњем времену ам, а у наклоненију неопределеном апи; него само оно преба упамтитын код њега :

б) Да ђекојн несавршнпелни глаголи, који се свршују на бам, вам, там, пам, могу ималін двојако у садашњему времену (ну осіпалом, што је од његове чете), п. ј. по овом спрезању, н по другом (на ем), н. в. ги ба ми гибљем; дозивампдозквљем; узимам и узим • зем; снпами сипљем и т. д. К овима иду ђекоји и савршнителни и несавршителни, који се свршују на пами на нам, н. п. не пі ам и шек ем, до шепамидоше Кем; пљесками шљеш пием (у Босні по варошима и пљеш ftе м), попље сками попљеш пеми пi. д.

3) Да ми дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају по другом спре зању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавше и скоро пропавше, н. п. (не) да дија, знадија, има дија; дадо, знадо, има до; а по овом спрезању не говори се у полу прошевние времену, осим од имам може се чупи у млож. броју има смо, имаше у ay скоро прошавшем времену говори се и по овом срезању: да (дасмо, дас пе, даше) ; зна (знасмо, зна спе, знаше) ; і ма (іі масло, и масме, има ше).

5) Код овог спрезања може се упамтипи и за остале све глаголо (сва при спрезања), да савршителни глаголи немају (ними могу имали) времёна полу прошав шега, ни дјејстви пелног 'причас мија садашњег времена, ни суштествителнога на ње (као што је и прије оманушо).

сједе; рекавши по узе га за руку; порадивши да ће Бор и т. д. Ја се опомињем, да се од поли говори и без ши: пошая, я. п. од винограда пошав (м. ј. кад се пође) узбрдо има једиа оскорупца; од куће путем пошав у планину и лі. д. А као причастнја нијесам чуо да се говоре, осим од јесам каже се, н. п. бивши кнез, бившему кнезу; бивши војвода и т. д.

С ПРЕЗ АЊЕ, verborum in - eM)

у садашњем времену свритују на e м, н, п. изјавително.

садашње број. дигнем, печем, орем, снујем (-јем), казујем (-јем), лијем (Gent), дигиёiu, печеш, оргш, -сн ујеш (-јеш), казујеш (-jёш), лијеш-ш), дигне,

пече, оре, снује-je) Kasyje (-je), anje (-je), број. дигнемо, печемо-чемо), р-мо, снујемо(-јемо). казујемо(-јемо), лhiјемо(- мо) дигнёппе , печете(-чеше),орете, снујеше-jenie), казујете(-іёше), лијепе-jene) дигну, беку, ору, снују, казују, ліју,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

метнуємо,
мен успе,
мешнуше,
врr:јеме давно

јед.

прео, lear запръо, сам, пресао,сам, плёо, 1сам, je, pла, о,

ёсла, о

је, лела,о,

си

[ocr errors]

си,

метнуо, сам,

си ,

Jје,

ула, о,

[ocr errors]

прела, Јје,
сто, запфли, 1мо? пресли,

ле, а, су,

[ocr errors]

прели. Істо,

Рche ,

смо, Успе,

плели,

1, а,

[blocks in formation]

су,

е, а,

е, а, су,

|су,

cme,

ли, е, ё, су,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

прошевше.

број.

opa,

пеција,
пецијане, сраше,
пецијаше, ораше,

снова, казва, лија, , сноваше, казваше, лиjаrе, сноваше, пазиваще, лијаше,

број.

пецијасмо, орасмо, сновасмо, казивасмо, лијасмо, пецијаспие, сраспе, сноваспе, Казивactne, лиjacme, пецијау, орау, сноваy, називаy, лиjау,

прошавше. број. диго (дигну), пеко, ора, снова,

казва,

ли. , диње (дигну),

лече,
opa, снова, казива,

ли, днже ідігну), пече, ора,

снова, казива, ли, број. дгосмо(-гнусмо), пекосмо, брасмо, сновасмо, кезівасмо, лисмо, дагосле(-гнусте), пекоспе, браспе, сноваспе, казіваспе, ліспе, дагоше (-гнуше), лекоше, ораше, сноваше, казваше, лише, пропавше. број. дигао сам, пекао,

1 сам,

драо,1сат, сновао сам, нази-сам, лho, 1сам, (-гнуо) си,

си, гла, о, Јје,

Je, aлa,6, Jје, лила, је, број. нули, сме, смо, рали, емо,

мо,
пекли,
смо, снова- смо, казні-

смо, сте,

Эсте, вали, сте, cme,

е, а, е, а, "Jcy,

ли, е,а,

cy, e, aЈcy, 6, а, су, будуће. број. днику (дигнућу), пеfan hy, браћу, сноваћу, називаћу, ліку, днел кешiдiгиykeu), леби кеш, дракеш, сноваћеш, казівahеш, лhеш, дићи ће (дигнуће),

пеки Ке, opake, CHOsake, KashBake, Azike, број. дићи ћемо(дигнућемо), пећи ћемо, браћемо, сноваћемо, казиваћемо, лићемо, дики Keme(дигнућеше), пећи ћете, драћеше, сноваћепте, казваћете, ліkепте, діkе sе (дигнуће), aèku ki, opakê, chobake, Kasubaké, axitze.

[ocr errors]

ала, Јје, ,

ала, о

[ocr errors]

лили, ,

Scy,

повели мелно

ње и будуће. број.

дигна,

пеци, ори, снуі, казуј, лиј (лі), Нека дигне, нека пече, нека сре, нека снује, нека казује,нека лије, број. да дигнемо, да печемо, да бремо, да снујемо, да казујемода лијемо, дигните,

пеңине, орите, снује, ., кәзӯјте, лиjmeiлime) нема дигну, нека леку, нека деу, нека снују, нека казују,нека хіру, неопределено анан (дигнушы), ден, орапи, еновати, казивани, лія,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Овога су спрезања глаголи лако различни, да би и човек могао узе. и све за неправилне према првом спрезању; али према глаголима Грчким и Латинским (и сами други ђекоји Славенски народа) све је ово још смиље и босиље. Кад буде боља згода и више мјеста и времена за писање Сргіске граматике, онда ће се моћи и они још боље раздијелиппи и у редове поставиши; а за сад, као поред рјечника, ево овако да и мало прегле» дамо: :

2) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на ем, а у наклоненију неопределеном на епи (као код првог спрезања ама ти, и код трећег и м - и пи); али такови глагола има у нас врло мало; па и оно што и је, - готово ни два нијесу једнаки у свему, него сваки по себи; ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао овако правилно као прем, осим жњем, па се и од њега причаспије страдапіелно не каже ж њем, него жњевен (као мљевен). Тако и остали, н. п. мељем, меши, мљевен; жањем, жети, Жњ евен; узмем, узети, узел ; запнем, запети, запе п; пењем, пети (и пењапи), пеп (и пењаm); попнем (и попењем), попе и (и попењами, попел; кунем, клеи, клем; донесем, донијепи (доне. пии; може бипи да би ко рекао и донес пи), донесо идони је доне), донијо донео; у пјесмама и донесао), донијела, донешен и донијел; смијем (смем), смјети, смје и смједо, смјео (см 4jo), смјела; тако умијем, и сложени од овога: раз умијем и пд.

2) Бекоји на рем имају у наклоненију неопределеном по Ерцеговачком нарјечију ријети (а по Ресавском и по Сремачком репти), н. п. запрс м, запръо, запрла, запрш; тако мрем, прос прем, поду. врем, раздрем и т. д. тремима прпи, тр, пръо, првен (а може бити да би ко рекао и пi pm).

3) ем - сти; ови иду двојако: а) као пресем, који се свршују на бем, зем, пем, сем, н. п. зе бем, зебад, зебла; гризем, црпе м, пасеми , д. 6) као плетем, који се свршују на деми пем, н, н. предем, прео, прела; меп ем, мео, мела и т. д. идем, ићи (а говори се ђенно и по правилу испи), ишао, ишла; тако и сложени од овога: дођем, доћи, • дошао, дошла и т. д.

4) који се у садашњем времену свршују на нем, они у наклоненију неопределеном имају двојако (и понајвише су савршнипелни, осим венем, ве нь а; понем, гинем, пі рунем, глунем, чезнем, прнем и т. д.): а) на нути, н. п. метнем, ме пнути, ме піну, метнуо, ме пну п; ако зовнути, викнули, укнути, ншнупи, мазну пін, љуљнути, дунуми, линути и пi. д. паднем, падну ми ипа с. пін (према па с п и морало би бипи паде м, али се код нас већ не говори); погинем, погинули, погину и погибо (као да би било погибем погипс ши); окренем, окренути, окрену и окреме (као да би било окрелі ем, окрести); тако и други ђекоји tоворе се двојако, пі. ј овако, и по пређашњему на спи, н. п. срепі нем сретнуп и, й

« PreviousContinue »