Page images
PDF
EPUB

2

coerceo.

[ocr errors]

nere:

испече.

lot,

Запраћamit, ам, т. impf. Derfфіdеn, Засивање, n. Bas fфimpfliфе Хеден, amaudo.

praefatio obscoena. Запрашини, им, v. pf. etаць erregen, Зaпcивали, ам, v. imрt. fфimpfliф res pulverem excito.

den, obscoena praefari. Запрдепи, дим, (Pec.) vide запрѣетін. Запсовали, сујем, v. pf. fфіmрli res Заподівање, n. Рав (atige Dreinfragen, ren, obscoena praefari, ut est jeđem interpellatio molesta.

му. Заподівали, дујем, v. impf. (fbergbaft) Запin *, m. Sіе ЗuФt, disciplina. lällige Fragen thun, moleste

quaero.

Заптими, им, v. pf. in Зифt palten, Запрдили, им, (Срем.) vide запрђе.

Запење, р. бie guФt, disciplina. Запрђети, запрдим, v. pf. (Ерц.) (fфеrѕ. Запустити, им, v. pf. periafiеn, dеѕеrо.

haft) hinter: steden, hineinstecken, in- Banjcmumice, amce, v. s. pf. fich vers sero, post

wahrlojen, negligo me. Запрегнути, нем, vide запреби. Запушавање, р. ба& Bertopfen, obЗапрегнутисе, немсе, vidе запређисе.

turatio. Запрезање, п. дав ®irten, edyürgen, Запушавати, ам, т. impf, perftopfen, Yufschürzen, cinctio, accinctio.

obturo. Запрезапи, жем, v. impf. gürten, bor. Запушач, m. Ser Ctöpfel, obturaculum. Ichürzen , praecingo.

Запушиши, им, v. pf. 1) зачепити, Bánpem, mi mit Alche bedeďtes Feuer, pertopfen, obturo. 2) запрашиши, ignis cinere contectus.

Staub erregen, excito pulverem. Запретан, рећем, v. pf. н. п. ва- Запуштање, п. Зав Веrwayelofen, de mpy, mit Uiche zudeden, contego ci sertio. запрећи јаје у ватру, нека се запўшпали, ам, v. impf. bermaktla

fen, desero', negligo. Запрёли, ем, запръо, (Peo. и Срем.) Запуштиши, им, vide запустити. vidе запријепи.

3âp, 1) eine Partikel, um zu fragen: Запрёпилии, им, (Рес. и Срем.) vido etwa, nonne ? an ? num? ne? Zap mi запријепипи.

не знаш ? Зар tе и он дођи? Зар Запрели (говорисе и запрегнути), ре Uma ? 2) etwa , vielleicht, ni

гнем, v. pf. н. п. скупе, рукаве, рuto : доfіr fе зар и он; има зар: schürzen, aufschürzen, succingo. Заради (за ради), йт

· Willen, ob, Запрелисе (говорисе и запрегнутисе), propter, per : заради Бога. прегнемсе, v. г. pf. fit auffфürgen, Зарадили, им, т. pf. percienen (биф succingi.

arbeit), promereo. Запречати, ам, (Рес, и Срем.) vide Зарађівање, р. Ber Berpienft, qua

запријечами. Запр’чити, им, (Рес. и Срем.) vide Зарађівати, ђујем, у inpf. gtrin запријечиши.

nen, quaestu lucror. Запржити, им, т. pf. einbrennen, in- Зараниши, им, v. pf. ernábren, porn coquo farinam.

Berhungern Füßen, a fame probibeo. Запријепи, рем, запръо, т. р. (Ерд.) Зараниписе, имce, v. г. рі, і мен superrett, claudo.

Hungertodes ermehren, famem depello. Запријемипи, им, у. pf. (Ерц.) mit Заранци, нака, m. pi. Die 3eit vor per Drohung verbieten, interdico.

Dämmerung, tempus ante crepuscur Запријечапти, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. lum: дошао око заранака.

опанак, herfiehten, transverso plеctо. Зарањивање, п, дав їrnäpren, suster Запријечити, им, v. pf. (Ерц.) verties tаtiо. geln, pessulum' obdo.

Зарањйвали, њујем, т. іmрt. ernia Запросити, им, у. pf. п. ј. ђевојку, ren, sustento.

freien, werben um ein Mädchen, pelo, Bapa kibamuce, abyjemce, v. r, impf ambio, procor puellat.

fich ernähren, sustentor. Запропили, им, v. pf. sum пропа та зарар *, m. vіdе шлета: продао сам

cher, consecro protopresbyterum. Запропопопили, им, у.

pf. }ит про- Зарарівање, п. vіdе губљенье т. попопа тафеn, consecro protopres- Зараривати, рујем, vidе губили , hyterum.

Зарарити, им , v. Запруђе, р. село код Дрине (под Ло

Каквој трговинн, реrlіеrеn, Oфарға зницом), gleifam Süntiren.

baben (im Handel), damnum facio. Запршка, f. Die Ginbrenne C); quod in- Зараспање, а. Фав 23erwафjen, * coquitur cibo (farina el butyrum).

Olitio.

stus.

на зарар.

pf. штешовали на

gitum edo,

Sarius,

nus,

sura.

Зарастат, ам, т. іmрt. Wеrwафfen, Зарубљивање, р. бав Зuflaфen, aequatio. exolesco,

Зарубљивами, љујем, v, impf. suflia Зарасти, стем, т. pf. verwachsen, ex chen, aequo. olesco.

Зарудак, тка, m. Bеr аnfаng bеr Reife Зарђати (за-рђати, заърђапи ?), ам, (8., B. der Kirschen), rubescentia (?).

v. pf. verrosten, rubigine inducor. Зарудeти, дим, v. pf. (Рес.) беr Beitis Зарёдня, им, v. pf. паф Der Reibe Зару дити , им, v. pf. (Срем.) >gug паре

geben, cx ordinе рrоgrеdior: зареди. Заруђепи , дим, v. pf. (Ёрц.)"tоmmеп, да болест по селу; заредио од ку

ad maturitatem accedo, maturesco (roth ke 40 kyke.

werden ?). Заређивање, р. Вав Шереп паф беr Заруђивање, р. бав Reifmerten, rubeKeibe, progressio ex ordine,

do accedens ad maturitatem. Заређивати, ђујем, *. impf. na Ber Заруђиватни, љујем, v. impf. Der Reife

Reihe gehen , ex ordine progredior, nahen, maturesco. grasser.

Зарукавље, n. bie etidеrе am dermel, Зарежати, жим, у. pf. Die 3äfne filet. . manicae oгрatus :

jsend murren (vom Hunde), marmuro, „Сеја брату зарукавље везе ringor.

Зарукапін, ручем, v. pf, erbrülen, mm Зарезами, режем, v. pf. einen &ine fфnitt maфen, incido.

Заруменилисе, имсе, т. г. pf. rot) Зарезивање, а, бав @infфneiden, in werden, erubesco. cisio.

Zapypem *, unentbehrlich, summe necesa Зарезівати, зујем, v. impf. einfфneiben,

incido; не зарезује га ни ук***ц (пі. Заручан, чна, но, bol, angefult, pleі не боји га се ни мало). Зарезопина, f. Bеr @infфnitt, inci- Заручнiвање, п. Вав Bermenten (2nfil

len), applicatio. Зарёкисе, речемсе, т. г. pf. .) еtmав Заручивати, чујем, v. impf verments btreen, serio nego : зарекао се да

den anfüllen), applico. не пије вина ; зарекласе свиња да Заручини, им, v. pf. permenen (ans не изједе говна, па деветоме са fülen), applico, impleo (в. з. буре, мо во одгризла (осам изјела са преку, торбу, лона). CBIM?). 2) sich verreden, erro, labor Zapyykik, m. der Verlobte, sponsus, ip Joquendo.

desponsus. Барзапи (за-рзати, заързати ?), ржем, Заручнца, г. bie 23erlotte, sponsa , depf. aufwichern, hinuitum edo.

sponsata. Bapaja , m. Zacharias, Zacharias. Засавица, f. ein 21rm Der Cave auf See Зарикалти, ричем , v, pf. erbrülen, mu serbischen Seite, der nach langem Um: gitum edo.

idege, Mitrowiß gegenüber, wieder in зірити, ријем, v. pf. germühlen, ruep die Save zurüdkommt. corrumpo.

Засведочили, им, (Рес. и Срем.) vide n. das Verreden, lapsus in засвједочіти. loquendo.

Засвирати, ам, v. pf.

anfans Заріцапійсе. ричемсе, т.г. impf. D) wer. Засвирепи, рим, v. pf. (Рес.) деп зи

reden, serio nego. 2) fich verreden, la- Zaccudumu, pim, v. pf. (Cpem. pfeifen bor in loquendo.

Засвирјепти, рим, v. pf (Ерц.) (auf per Заркати (за-укали, заъркапти?), очем, Pfeife, Dudelsad), incipio canere (fie 1. pr. anfangen zu daarden , incipio stula, utriculo).

Засвједочити, им, v. pf. (Ерц.) Безе, hyp. 6. Зарија. Заробити, им, v, pf. зит trieggefans Заседа, f. (Рес. и Срем.) rіdе засједа.

genen Sclaven machen, capio, Заседање, п. (Рес. и Срем.) vidе за Заробилисе, имce, v. . pf. Eriegge»

сједање. fangen werden, capior.

Заседали, ам, (Рес, и Срем,) vide за. Заровити, нм, у. pf. zermühlen, ruen сједати.

Заседнути, нем,

vide zacecmi. Зарэктан, кћем, т. pf. zu grungen Засека, к, Рес, и Срем.) vidе засјека, beginnen, grungitum edo,

Засена, f. (Рес, и Срем.) vidе засјена, Zapuhumu, RM, v, pf, 1) untertauden, Засенак, нка, m. (Рес, и Срем.) vide wergo. 2) bedecen, begraben, contego.

засјенак. Зар ,бипін, им, v. pf. Зuflaфen (в. З.

Засенили, им, (Рес, и Срем.) vide 24, gas obere Ende cinco Stabes), aequo.

сјенити,

[ocr errors]

do Зарицање,

stertere. Заро, m.

gen, testor.

do corrumpо.

mereor.

Лисе.

Засмидии, им, v. pf. (cond

Засести, седем (говорисе и заседнем), Заслијепити , им, v. pt. (Вpg) erblina (Рес. и Срем,) vidе засјеспи.

den, oculis capi (fig.). Засен, сечем, (Рес. и Срем.) vide Заслинипи, им, v. pf, rəsən, mura засјећи.

obducor: uma си аслинио (hажу Baceкисе, сечемсе, (Рес, и Срем.), vi• фепету кад плаче). dе засјекисе.

Заслон, m. vіdе заклон. Засkјаписе, амce, Y, r, pf. erglängen, Заслсниппи, им, vidе заклонили, effulgeo.

Заслоњање, в. vіdе закл •iљање. засипање, р. 1) бав переrfфutten, Ber: Заслоњали, ам, vidе заклоњапи.

fфütten, obrutio. 2) бав фіnсinfфüt. Заслуга, f. (у Сријему, у Бачкој и у ten, infusio.

Бан.) pas 23erpien it, etitum. Засидіапи, ам (и засипљем), v. impf, Заслужавање, ц. дав 23erbicaen, pro

1) verschütten, überschütten, obruo. 2) meritio (?). hineinschütten, infundo.

- Заслужівации, жујем, v. impf. perbia Васириити, им, у, р. н. п. млијеко, neri, promereor.

aníaben, das Lab in die Milch schätten, Zach yakumu, un, 6. pf. ørrdienen , prom

coagulum injicio. Засипити, нм, т. pf. 1) fättigen, satio. Засмакање, п. Вав 213ürgen, conditio. 2) fatt bekommen, 'satior.

Засмакани, мачем, v. impf writ Засјајатисе, сјајимсe, vidе засија. (öfterr. vermachen), voudio Засјатисе, јамсе,

Засмејаписе, јемсе, (Рес, и Срем. ) засједа, f. (Ерц.) беr рinterbalt, insi vidе засмијалнсе. diae.

Засміtјатисе, јелсе, т. т. pt. (Еру) Засједање, п. (Ерц.) 1) бав Вацеr, in auflaфen, rideo. sidiatio. 2) das Versißen, mora.

Засмілини, им, v. pf. perpiфев, ріса. Засједати, ам, v. impf. (Ерц.) 1) Таи. За смочак, чка, m. vіdе зачина. ern, insidior. 2) jih perjigeii, sedendo Засмічити, им, vide

зачинитн. morari.

Засмрадиции, им, v. pt. anläntern, Засједнути, нем, vidе засјеспи.

foetore impleo. Засјека; f. (Ерц.) Der Berbau, arbores Засмрдеши, дим, v. pf, (Pec.) 18etant stratae pro munimento.

Засмрдити, дим, v. pf. (Срем.): pon ji Засјена, г. (Ерц.) дав ЗІenswert, prae- Засмрћеци, дим, v. pf. (Ерц.) J gеbеа. stigiae.

foeteo. Засјенак, нка, m. (Ерц.) у заејенку, Заслце , паd, einaидеr, continuo : тра

in dem Mondebschatten, iú umbra lu. пу засонце. nari.

Заспалци, пим, v. pf. einfФlafen, obЗасјенити, им, v. pf. п. ј. оҹи, blен.

dormio. den, praestigior.

Засрамилии, им, 'v. pt. befфämen, puфасјеспи, сједем (говорисе и засје. defacio , pudorem injicio.

днем), v. pf. (Ерц.) 1) i in pinter. Засрални, серем, v. pf. besdheißen, halt legen, insidiar. 2) sich versigen, sedendo moror.

Застщава , f. мјесто на дно стола, Засјећи, снјечем, v. pf. (Ерц.) 1) ана према горњем челу, per Plat unten

hauen, ancido. 2) nym, verbauen, ar am Tische à dem Hausherrn gegenüber a

boribus stratis impedio. $acјећиће, сијечемсе, т. г. pf, (Ерц.) У заставу војводу Милоша

fich verhauen, muniri arboribus stratis, Код Срба је по Ерцеговини и сад заскакалисе, качемce, v. т. pf. auf= обичај, да у заставу (кад је какка springen, exsilio.

част) посаде равнога ономе, који Заслада, f. See ?афtifф, бав реrt, сједи у горњем челу. mensa secunda; bellaria.

Заспаралисе, амce, vidе забр нуЗасладити, им, v. pf, a) perfüffett, reddo dulce, dulcого. 2) хафtij balten, Заспалпи, анем, у.

pf treffen, finden mevsam secuudam habeo.

offendo. Заслаў івање, ц. дав Berfujfen, dulco- Заспалтисе, анемсе, т. г. pf, fi, bеfind ratio.

den ,, seyn, sum ,

existo. Заслађивали, љујем, v, impf. perfüј. Заспіденти, дим, v. pf.

fen, dulcoro. Заслањање, п. vіdе заслоњање. Застіђели, дим, v. p. (Ерц. dore adЗаслањаліш, ам, vidе заслоњапи.

eticio. Засліпити, им, (Ресе и Срем.) vide Застирање, . Вав Bebeeiten (ves 3ina дасАзијчипи.

merbodeus mit Teppiden), toustralia,

Concaco.

triclinii pars :

лисе.

befchá.

consternere.

reos.

За прати, рем, y. impf. Debreiten, Замакпути, нем, yidе заман.

Запамании им v. pf, gerape aufgeben, Заслі річ, м. Зав, momtt 3. 3. Зав gänzlich zu Grunde gehen, penitus inte

Bimmer bebreitet mird, stragulum. аспорак, рка, .m: Pas, momit ein vol. Запаманиписе, имсе, у г. pf. Dilig gu ler sad oben bebreitet wird, um ihn Hrunde gehen, internecione deleor. zumaden ju fönne, stragulum şacci (?). Zamanabe, n, das Zuschmelzen, obductio, Нашла врећа заспорак.

inductio. Застранилии, им, v. pf. ) im 2inftei: Затапати, ам (и занапљем), v. impf. gen niht gerade aus, sondern nach der von oben zuschmelzen, obduco cera cet. Seite gehen, oblique ascends, aut de- Zamankamu, am, v. pf. zutreten, justama

scendo. 2) fig. abweichen, deflecto. pfen, conculco. Заспірањівање, п. дав 24bcien, de- Замаћи (говорисе и запакнути), так.

desiu, asceuşus aut descensus obli hem; v. pf. hinter-, auf etwas jtes ques.

#eit, impono, praefigo. Застрањивати, њујем, т. impf. ) fief Затвор, m. Die gefängliфе Sаft. See bergan oder bergab steigen, descendo 21rrejt, custodia: он је у залівору, et: vel ascendo oblique. 2) vom rechten it (im Gefängnif) eingesperrt.

Pfade abweichen, aberro, dellecto. Затворање, п. 1) ав &in jperrеn, cuЗастр пти, ем, застръо, (Рес. и Срем.) stodia. 2) das Zusperren, occlusio. nidе заспријепи.

Затворали, ам, v. impf. ) einfpers Заспірнјетн, рем, застръо, v. pf. ren, gefangen jeßen, includo, in custo(Epu.), bebreiten, consterno.

diam conjicio. 2) veridhliessen, occludo. Zacmpyra, f, eine hölzerne Schüssel mit 3ambopumu, um, v. pf. 1) einsperren,,

Dedel (auf Reisen, für Käse, Kaviar includo, 2) verschliessen, occludo. 4. dyl.), vas ligueum cum operculo.

Затегнупи, нем, v. pf. ansiepen, ipans Застругаппи, ружем, v.pl. fфабеп,

nen,

tendo. rado.

Запезатье, п. 1) бав браnnеn, tеnѕiо. Bacmyzems, an, v.pf. (Pec.) fühl, kalt

2) das Sträuben, reluctatio. Заспіудили, ди, v. pf. (Срем.} merken, Залезами, піежем, v. impf. раптеп, Застуђепти, уди, у. pf. (Épu.)) frigesco.

tendo. Заступање,

р. Вав ium ѕеgе fери, im- Заmезаписе, ежемсе, у. r. impf. ji peditio.

sträuben, obluctor. Заступати, ам, г. impf. in Begе fерп, Затерапии, ам, (Рес. и Срем.) vide зa

Керати. Заступити, им, v. pf. in Sen 23eg trе. Заператисе, амce, v. г. pf. (Рес. . ten, obsisto.

Срем.) vide зafepaлиcе. Засувати, учем, v. pf, .) зurityblas Запіеривање, в. (Рес. и Срем.) vido gen, zurüdspürgen , recingo. 2) H. 1. заберивање. бркове, зurut ireiten, gurutoteben, Заперiвали, рујем, (Рес. и Срем. )

vidе залеривати. п. дав ЗurdjФlagen, re- Залерiваписе, рујемсе, (Рес. и Срем.)

vidе заћериватисе. Засукнвали, кујем, v. impf. 1) Зurйф. Запсалон, пешем, v. pf. anbauen Фlagen, reciugo. 2) н. п. бркове.

(wie der Zimmermann macht), accido. засукijaши, ам, т. р. н. п. пушку. Затели, печем, v. pf. ) trefen, ofЗасупи, спем, v. pi. ») рi rf butten, fendo. 2) den Weg abigneiden, interüberidhütten , obruo. 2) hineinjchütten,

cludo. infundo: засуо да меље.

Запекисе, мечемсе, у. г. pf. 1) (1) Засучак , чna, m. "Der 2sitel, glomus befinden, seyn, sum. 2) Kome, gelos 4. 5. pon Teig).

ben, sich anbeischig maden, sich vers засушивање, п" бав 23ertroёnen, ex pflichten, obligo me:

„Јер сам се ја кнезу запекао Засушиванти, шујем, г. impf. vertrod. „Да закољем Турског цар Мураnen, exsiccor.

v. p. pertroёnen, Запечати, ам, v. pf. уффаngеr wers exaгео; амф засушила крава, коза,

den, ingravidari.

Залирање, п. Bas usrotten, exstirЗаmаванак, нка, m. Eleiner einer plat patio.

im Gebirge, locus planus in monte. Запирати, рем, т. impf. а верtten, Запајаци , jим, т. pf. ableugnen, ab extirpo. uego ; verheiu liden, reticeo.

Зарисак, ска, т. vide запушач.

obsto.

retorqueo Засукнвање,

ciactio.

siccatio,

ma

Засуншити, им,

овца и т. д.

Ja cam

Запискивање, п. дав Зеrjtopfen, оф. Запронотипи, им, v. pf, л. ј. црturatio.

KBY, die Kirche einweihen, consecra Затисківали, кујем, т. impf. perito ecclesiam (pon Sooyo; ?). у Јадру има. pfen, obturo.

ју два намаслиира: троноша к Записнути, нем, vide запушили 1. Вопі фак. Онуда приповиједају да Запицање, п. (Срем.) vide зamjецање. су и градиле двије сепре (ЛазареЗатицати, пичем, Срем.) vide зa ве кћери), па једна другу залятапjецали.

ла (кад су се састале), колико је Запицаписе, пичемсе, (Срем.) vide која начинила ; онда она што је запjецаписе.

градила Троношу рекла: , Замјецање, п. (Ерц.) бав Веtrеten (auf дев за троношила.“ И од пога

einer That), deprehensio; das Vertre. се назове Троноша. А друга реten des Weges, obstitio (?).

кла: „Ја сам нешто начинила као Запjецали, пjечем, у. inpf. (Брц.) мали во пњачи (п. ј. као за во

1) betreten, deprehendo. 2) den Weg ke).“ “ и од тога остане во шњак. vertreten, obsisto.

Троноша служи и сад, а Вошњак Запjецаписе, пjечемce, v. г. impf. је пусп Бог зна од кад.

(Epy.) 1) rice befinden, sum. 2) verrea Sampraeame, a. das Uebereinanderwers

den, serio negare aut pertendere. fen, superinjectio. Запія (за по), Barum, idео.

Зарпывати, ам, v. impf. übereinan» Запомили, им, v. pf. (ст.)

deiwerfen, everto. - Царево благо запомине

Зарпати, ам, v. pf. Gбеrеinaпperpeta „И у црну земљу закопаше

fen, obruo. Затопилии, им, й. pf. sufф melsen, li- Запірити, рем, запръо, v. pf, auBrot

quando claudo (oa Sahnfaß mit ten, exstirpo. Schmals).

Заmртисе, ремсе, запръоce, Y, г. Замочнік, m. (сп.) Ver BerpfliФtete, pf. zu Grunde gehen pereo.

беr it u etmas anbeifфig gemat), Затрубипи, им, v. pf. Kafen, inв рога, obligatus, (besonders der Kampfheld, in die Trompete), buccinor. pagaator):

Затрудити, им, у. pf. bemühen, ers „Изиш'о је краљев започниче — müden , fatigo. „Веселисе краљев започниче Запруднити, ним, у.

- pf.

1 fффани Затрепетан, пећем, v. pf. erzittern, Запрӱдњели, ним, v.pi. (Ерц.)ger pit? intremo :

den, ingravidor. „Нешто затрепета,

Затруђивање, о. Вав Вепреn, defa„Нешто зазвeкeтa

tigatio. Запрептами, пhем, v. pf. ersittern, Запіру, івата, љујем, у. imрt. Беий

(š B. mit den Augen), mico oculis ben, fatigo. und sonst, inhorresco.

Зашрчавање, п. Бав 2nlaufen (зит Sampinmem, nmum, v. pf. (Pec.) | ers Sprunge), iucursio. Запреnnанли, пим, v. pf. (Срем.) > sіt. Запорчаватисе, амсе, у. г. impf. ans Запіреплеши, птим, v. pf. (Ерц.) tern laufen ; Unlauf nehmen, incurro. :)

(vom Laube) ; aufrauschen, aufflattern, затрчавасе, es entfüber ipm (Фав ее inhorresco; evolo cum strepitu.

sonst eben nicht gesagt hätte), elabitur ei 38mpka, f. der Anlauf (zum Hinübersprins quandoque , quod mallet non dixisse.

gen) incursus : скочиши*или преско- Зарчаписе, чимсе, у. г. pf. 1) ап: чипти шпогођ) из запірке.

Taufen, incurro. 2) затрчао се, её і Затркалтисе, рчемсе, vidе затрча ihm (die Rede) entfahren, excidit ei

inter loquendum. Запірнівање, р. vіdе запрчавање.. Заmyбaсті, та,по, абgetumpft, obtnѕus. Запірніватисе, кујемсе, vidе затрча- Запуљипін, им, v. pf. п. рупу

какву, п. ј. мепинути на њу пуЗапорнити, им, v. pf. н. п. трешњу, pers љац да се увати лисица или јаза

dornen (3. B. die Kirsche, damit die inder Bai, eine eigene Art Falle (mybau)

nicht dazu können), spinis circumdo. vor das Fuchsloch stellen, laqueos (?) Затрњивање, р. баз Berbornen, ѕері pono. cf. пуљац. uneutum spinosum.

Залупнан , им, v. pf, abitumpfen, obЗапрњівати, њујем, v. impf. persots tundo, retundo. nen, spinis defendo.

Затурање, р. Ваз 23erfen pinter еtmas, Запровати, рујем, у. pf. п. н. рибу jactus post .

у води, betaumeInven köper trеий, Запураи , ам, v. impf. pinter страв escas yeueualas projicio.

werfen, jacio post,

[ocr errors]

Інсе 1.

Н.

вашисе 1.

« PreviousContinue »