Page images
PDF
EPUB

сі

mereor.

[ocr errors]

лисе.

Засести, седем (говорисе и заседнем), Заслијепити, им, v. pf. (Epg) erblin (Рес. и Срем.) vidе засјеспін.

den, oculis capi (fig.). Засећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide Заслинипи, им, v. pf, epkett, muca засјећи.

obducir: uma аслинно (hажу Засекисе, сечемсе, (Рес, и Срем.) vi- ђептему кад плаче). dе засјећнсе.

Заслон, m. tіdе заклон. Заciјаписе, амce, v, r, pf, erglängen, Заслінити, им, vidе заклонните, effulgeo.

Зіслоњање, р. vіdе закл •iљање. Засипање, п. 1) бав иереrfфutten, Ber: Заслоњаліі, ам, vidе заклоњали.

schütten, obrutio. 2) das Hineinschüts Bacayra, f. (y Cpujemy, y baykoj u ну ten, infusio.

Бан.) pas 23erpieни, леr itunі. Засипати, ам (и засипљем), v. impf, Заслужвање , ц. дав 23etpicien, pro

1) verschütten, überschütten, obruo. 2) meritio (?). hineinschütten, infundo.

- Заслужывапіи, жујем, v, impf. pervie. Васиринiң, им, y, pf. н. п. млијеко, neil, promercor. aniaben, das Lab in die Milch schütten, Bacný akumu, um, v. pf. verdienen, pros

coagulum injicio. Заситити, им, v. pf. 1) fättigen, satio. Засмакање, о. Вав 233 urgen, conditio. 2) fatt bekommen, satior.

• За с макати, мачем, v. impf writt Засјајатисе, сјајимсe, vidе засија. . (öfterr. vermachen), voodio Bacjamice, jamce,

Засме јапонсе, јемсе, (Рес, и Срем.) Zacjeda, f. (Epq.) der Hinterhalt, insi- vidе засмијалінсе. diae.

Засмјатисе, јемсе, т. е. pf. (Еру) Засједање, р. (Ерц.) 1) бав ацеrit, in- aufladen, rideo. sidiatio. 2) das Versißen, mora.

Засмілини, им, v. pf. Ferpien, pico. Засједати, амі, v. impf. (Ерц.) 1) (ан. Засмочак, чка, m. vіdе заччина. een, insidior. 2) jim serjigeii, sedendo Засмучили, им, vide

зачинити. morari.

Засмрадини, им, y. P. antäntern, Засједнути, нем, vidе засјеспін.

foetore impleo. Засјека, f. (Ерц.) Der Berbau, arbores Засмрдеши, дим, v. pf. (Рес.) 2eftant stratae pro munimento.

Засмілипти, дим, v. pi. (Срем.): pon ji Засјена, f. (Ерц.) дав ЗІenѕwееt, prac- Засмфђепци , дим, v. pf. (Ерц.) Jgeben, stigiae.

foeteo. Засјенак, нка, m. (Ерц.) у заејенку, Засцё, па еіnаnter, continuo : нари

in dem Mondesschatten, iú umbra lu. пу засопіце. mari.

Заспапи, пим, v,

pf. einschlafen, oba Засјенити, им, v. pf. п. ј. очи, БІen.

dormio. den, praestigior.

Засрамилии, им, v. pt. Бејфämen, pus засјеспи, сједем (говориҫе и засје. defacio, pudorem injicio.

днем), v. pf. (Ерц.) 1) "int in inter. Засрални , серем, v. pf. bedeißen, balt legene insidiar. 2) sich versißen, sedendo moror.

Заспава, f. мјесто на дно стола, Засјећи, снјечем, v. pf. (Ерц) ) ana према горњем челу, per Plag unten

bauen, ancido. 2) nym, verbauen, ar- am Tische, dem Hausherrn gegenüber a

boribus stratis impedio. Sacjekuce, chjevemce, v. r. pf. (Eph.) „У заставу војводу Милоша

fich verhauen muniri arboribus stratis, Код Єрба је по Ерцеговини и сад Заскакалінсе, качемсе, у, т. pf. auf: обичај, да у заспаву (кад је каква springen, exsilio.

част) посаде равнога ономе , који заслада, f. рее гафtifф, бав деrt, сједи у горњем челу. mensa secunda; bellaria.

Заспаралисе, амce; тіdе забр ну"Засладцпти, им, v. pf, 1) verfiuffen, red

do dulce, dulcoro. 2) Nachtisch halten, Засипатии, анем, v. pf, treffen, finsen mensain secuudam habeo.

oflendo. Засла, лівање, ц. дав 23erfüјTen, dulco- Засталінсе, анемсе, т. г. pf, fib befine ratio.

den, seyn, sum , existo. Заслађівати, љујемі, . іmрt. perfӣf• Заспадепти, дим, т.р. (Pec) befфа

dulcoro заслањање , п. vіdе заслоњање. Заспіђели, дим, v. pf. (Ерц. | dore adЗаслањалііі, ам, vid: заслонњапи.

2.ficio. заслепити, им, (Ресi и Срем.) vide Застирање, в. Рав Bebeeiten (des 3inщаслијенти.

merbodens mit Teppichen), coustralia.

соДcac0.

triclinii pars :

Лисе.

[ocr errors]

reos.

Заемпрати, рем, т. impf. Depreiten, Заmакпути, нем, уide запаћн. consternere.

Запамагниши им v. pf, gerape aufgeben, Заст.р. ч, т. Рав, momtt 3. 3. Зав gänglich zu Grunde gehen, penitus inte

Zuniner bebreitet wird, stragulum. Заспорак, рка, .m: Fas, momit ein vоі. Затaманиптисе, имce, v r. pf. vollig gu

ler Cad oben bevreitet wird, um ihn Hrunde gehen, internecione deleor. zamateniu Ponne:, stragulum sacci (?). Zamanane, n. das Zuschmelzen, obductio, Нашла врећа заспорак.

inductio. Застранніпи, им, v. pi. 1) im 2Infteia Запапапи, ам (и затапљем), v. impf.

gen nitt gerade aus, sondern nach der von oben zuschmelzen, obduco cera cet. Šrite geben, oblique ascends, aut de- Zamankamu, am, v. pf. zutreten, justams

scendo. 2) fia. abweichen, deflecto. pien , conculco. Застрањйгвање, п. Ваз 216 wеidу en, de- Запаћи (говорнсе и запакнупи), так.

Best, asceusus aut descensus obli- hem; v. pf. hinter--, auf etwas ites quus.

chen, impono, praefigo. Заспірањивати, њујем, т. impf. а) fief Запівор, m. Die gefänglide jaft, Bee

berada oder bergab steigen , descendo 21rreit, custodia : он је у затвору, et vel ascendo oblique. 2) vom rechten ist (im Gefängniß) eingesperrt.

Piase abweichen, aberró, deflecto. Затворање, п. 1) бав &injperren, си. Застр пн, ем, застръо, Рес. и Срем.) stodia. 2). das Zuiperren, occlusio. vidе заспіријепи.

Запворали, ам, v. inpf. 1) einfper. Застријетон, рем, застръо, v. pf. ren, gefangen jeßen, includo, in custoEpi.), bebreiten, consterno,

diam conjicio, 2) veridliessen, occludo. Bacmpyra, f, eine hölzerne Schüssel mit 3ambopumu, um, v. pf. i) einsperren,

Dedel (auf Reisen, für Käse, Kaviar includo, 2) verschliessen, occludo. 8. Dyl.), vas liguenm cum operculo.

Затегнупи, нем, v. pf. anxiepen, брала Застругаши, ружем, v.pl. fфабеп,

nen, tendo. rado.

Запезање, п. 1) сав братпей, tensio. Застуденти, ди, v. pf. (Рес.)| Pi6t, ealt 2) das Strauben, reluctatio, Застудии, ди, v. pf. (Срем.), merten, Затвзали, ежем, v. impf. Граппеп, Заслуђепти, уди, v. pf. (Ерц.)) frigesco.

tendo. Заспі ўпање , p. Рав іn ѕеgе fерi, im- Замезаписе, пежемсе, у. r. impf. ji peditio.

sträuben, obluctor. Заступати, ам, v. impf. im 23ege fenn, Затерапи, ам, (Рес. и Срем.) vide зaobsto.

Керати, Заступити, им, v, pf. in Sen 213eg trе. Запёратисе, амce, v. r. pf. (Рес. 1 ten, obsisto.

Срем.) vidе забератисе. Засували, учем, v. pf. .) зurit flas Запіеривање, п. (Рес. и Срем.) vide gen, zurücscürjen , recingo. 2) H. n.

залерирање. бркове, juruh reiben, guruhitekt, Заперiвали, рујем, (Рес. и Срем. ) retorqueo.

vidе заћеривати. Засунівање, п. Зав gurudjФlage, re- Залеривалінсе, рујемсе, (Рес. и Срем.) cinctio.

vidе залериваписе. Засунівати, кујем, т. impf. 1) Зией. Запісалін, пещем, v. pf. anbauen

Фlagen, reciugo. 2) н. п. бркосе. (wie der Zimmermann macht), accido. Засулijапши, ам, т. pf. н. ін. пушку. Запеки, печем, v. pf. ) treffen, ofЗасупи, спем, v. pf. +) birf bütten, fendo. 2) den Weg abidneiden, interüberichútten, obruo. 2) hineinjdhütten,

cludo. infundo : засуо да меље.

Зашелисе, печемсе, т. г. pf. 1) бі, Заслучай, чка, m. Pet Sitel, glomus befinden, seyn, sun. 2). Kove ,, gelos (6. 3, pon Beig).

ben, sich an eischig maden, side vers Засушивање, п. бав 23ertroënen, ex- pflichten, obligo me: siccatio,

„Јер сам се ја кнезу запекао Засушавапти, шујем, г. impf. vertrod. „Да закољем Турског цар Мура

nen, exsiccor. Засутиипи, им, v. pf. Vertroёnen, Запешчаши, ам, у. pf, fфwаngеr wеr.

exareo ; аи засушила крава, коза, den, ingravidari. овца и т. д.

Залирање, р. Вав Дивrotten, exstirЗаштаванак, нка, m, Pleiner einer pia patio.

im Gebirge, locus planus in monte. Затпирами, рем, т. impf. аивrotten, Запајали, јим, v. pf. ableugnen, ab- extirpo. nego ; verheia liden, reticeo.

Записак, ска, m. Tide запушач.

[ocr errors]
[ocr errors]

consecro

Ja can

Запискивање, п. Bas Bertopfen, ob. Запронопиши, им, v. pf, м. ј црturatio.

KBY, die Kirche einweihen, Затисківати, кујем, т. impf. perftp.

ecclesiam (pon 9 обзо; ?). у Јадру има. pfen, obturo.

ју два намаслтира: Троноша и Записнути, нем, vide запушипти 1. Вопі і ак. Онуда приповиједају да Запицање, п. (Срем.) vide зamjецање. су и градиле двије сепре (ЛазареЗатицати, пичем, (Срем.) vide зa- ве кћери), па једна другу запятатјецаи.

ла (кад су се саспале), колико је Запицалінсе, Пичемсе, (Срем. ) vide која начинила ; онда она што је запjецаписе.

градила Троношу рекла: , Замјецање, п. (Ерц.) бав Веtrеten (auf пен за тронош ила.“ И од пога

einer That), deprehensio; das Vertre. се назове Троноша. А друга реten des Weges, obstitio (?).

кла: „Ја сам нешто начинила као запjецати, пjечем, у. impf. (Брц.) мали во пњачић (п. ј. као за во

1) betreten, deprehendo. 2) den Weg ке).“ и од тога остане Во так. vertreten, obsisto.

Троноша служи и сад, а Вошњак Запjецаписе, пjечемce, v. г. impf. је пуст Бог зна од кад.

(Epy.) 1) rich befinden, sum. 2) verre: 3ampriaeane, 2. das Uebereinanderwer

den, serio negare aut pertendere. fen, superinjectio. Запб (за по), бarum, idео.

Запрпәвати, ам, у. impf. übereinan» Запомити, им, v. pf. (ст.)

deimerfen, everto. - Царево благо запомице

Затрпати, ам, v. pf, übereinancermers „И у црну земљу закопаше

fen, obruo. Затопипін, им, й. pf. Bufф mclen, li- Запирпи, рем, запръо, v. pf, au&rot.

quando claudo (das Sahnfag mit ten, exstirpo. Schmalz).

Затртисе, ремсе, запръоce, Y, г. Замочнік, m. (сп.) беr Berpfliktete, pf. su Grunde gehen, pereo.

der sich zu etwas anheisdig gemacht), Bampy6HM, HM, v. pf. blasen, ing horu, i obligatus, (besonders der Kampfheld in die Trompete), buccinor. pagaalor):

Затрудити, им, y. р. бетирса, его „Изнш'о је краљев започниче

müden , fatigo. „Веселисе краљев заточниче Запруднити, ним, v. pf.

1 flowers Затрепетали, пећем, v. pf. ersittern, Запірудњели, ним, v.pf. (Ерц.) get pets intremo':

den, ingravidor. „Нешло затрепетia,

Затруђивање, о. Вав Вешüpen, defa„Нешто зазвeкeтa

tigatio. Залреплати, пhем, v. pf. ersittern, Запіру, івала, ђујем, т. іmрt. Бей»

(s B. mit den Augen), mico oculis beni, fatigo. und sonst, inhorresco.

Затрчавање, п. бав 2nlaufen (зат Затрептелн, ппим, v. pf. (Рес.)

Sprunge), incursio. Запреnонли, птим, v. pf. (Срем.)} it. Затрчаватисе, амce, v. г. impf. ап. Запіреплети, птим, v. pf. (Ерц.)

laufen ; Unlauf nehmen, incurro. :) (von laube) ; aufrauschen, aufflattern, запрҷавасе, е еntfährе ipm (was et inhorresco ; evolo cum strepitu. .

sonst eben nicht gesagt hatte), elabitur ei 38mpka, f. der Anlauf (zum Hinübersprins quandoque , quod mallet non dixisse. geli) incursus : скочити или преско- Зарчаписе, чимсe, v. r. pf. 1) ап: чити шліогођ) из запірке.

Танfen, incurro. 2) затрчај се, в і Запиркатисе, рчемсе, vidе затрча- ihm (die Rede) entfahren, excidit ei

inter loquendum. Запірнівање, р. vіdе затрчавање. Затубаспі, па,по, абgeniumpft, obtnѕus. Запрківалисе, кујемсе, vide запрча- Запуљипін, нм, v. pf.

какву, т. б. мепнути на њу у Затрнин, им, v. pf. н. п. трешњу, pers

љац да се увати лисица или јазаdornen (z. B. die Kirsche, damit diesinder Bai, eine eigene Art Falle (mydal)

nicht dazu können), spinis circumdo. vor das Fuchslod stellen, laqueos (?) Затріюівање, р. баs Berbornen, ѕері- pono. cf. піумац. nentum spinosum,

Затулин , иім, v. pf, abnumpfen, obBampњівати, њујем, v. impf. persons tundo, retundo. uen, spinis defendo.

Затурање, о. Рая деrfеn рinter еtmав, Запреван, рујем, y, pf. п. ј. рибу

. y boak, betaumelnden söder freuen, 3amy pamu, am, v. impf. hiater etwas escas yeueualas projicio,

werfen, jacio post-,

ers

[ocr errors]

Нce 1.

н.

п. рупу

вамінсе .

[ocr errors]

не fе.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

као

[ocr errors]

Затуратисе, амce, v. impf. fi, (in die Заустављање , . Вав $emment, inhiWelt) hinein werfen, abiisse peregre.

bitio. Заттурни, им, v. pf, pinter еtmав Заустављати, ам, v. impf. реттеп, werfen, rejicio.

inhibeo. Затуритисе, имce, v. г.р. у свијеп, fіф Зау спављаптисе, амсе, г. impf, in die Welt bineiowerfen, abiisse peregre.

tid stehen, subsisto. Зашурчати, ам, v. pf. аnfаngеn tür. Заўспити, им, v. pf. Ben muno offnet fisch zu reden, zu singen, turcice pro- zum sprechen, aperio os ad proloqueuloquor , accino.

dum : заусши да рече , па опет Заm hи, мучем, vidе забипи. Зашубисе, учемсе,

vidе забитиҫе. Заўчапи, чим v. pf. zu heulen anfan. заkерапи, ам, т. pf. (Ерц.) 1) binein gen (vom Winde, den Bogen des

fchlagen, immitto. 2) binter - treiben, Meeres), strideo. ago post

Bayw, m. das Umschwemmen (Umdres Заkераписе, амce, v, r. pf. (Ерц.) Тов: hen) des Schiffs, das Strom aufwärts fürjen, impetum facio.

führt, retorsio navis : оптишла лађа Залеривање, р. (Ерц.) 1) Bas pinein. на зауш; увалио зауш лађу. Фlagen , immissio. 2) Уав Хreiben bina Заушак, шка, . vіdе прпушак. tet -, actio post — 3) бав go ftürge, Заушилтисе, шиce, v. pi. п, лађа, impetus.

fich uindrehen; umgedreht werden, reЗабернівали, рујем, т. impf. (Ерц.) torqueor, (vom Schiffe, das siromaufs

2) hineintreiben, immitto. 2) hinter märts fährt).
treiben, ago post

Заушници, m. p bie Obrorufen, glanЗакериватисе, рујемсе, у. г. impf. dulae parotides.

Epr.) losstürzen, impetum facio. Захвäлипи (или зафалипи), им, v. pf. Заһи, зађем, v. pf. D) bintet — geben, (у Сријему, у Бачкој и у Банату во

eo post - 2) lich verirren, aberro. 3) nach варошима; а сељаци (над ohе да. der Reihe gehen (3. B. von Haus zu говоре и варошани) кажу: Haus), ex ordine eo.

заквали ти, или завали ши) 3.5 пати, им, v. pf. 1 mit Roth vers

KOME, danken, gratias ago. Jakónum, um, v. pfe) Ichmieren, luto Захваљивање (зафаљівање), в. дав oblino.

danken, gratiarum actio. Заувар је (за увар је) vidе увар је.

Захваљивати (зафаљивали) љујем, n. das Riechen nad etwas, v. impf. danken, gratias ago. odor. .

Зацениши, им, (Рес. и Срем. ) vide Заударати, ам, v. impf. eteфen паф зацијенипн.

еtmав, oleo : заудара месо, — вино на Заценутисе, немсе, v. г. pf. en 2thea буре и т. д.

verlieren vor heftigem Weinen; schluche За ударити, им,

v. pf. einen Geruch zen, spiritum intercludo plorando, adoleo.

singultio. Зауздавање, . pas gaumen, infrеnаtiо. Зације нити, им, у. pf. (Крц.) fфа Зауздавали, ам, v. impf. заимер, iu- Ben, einen Preis reben auf die Waace,

pretium constituo. Зауздапти, ам, v. pf. зäumen, infreno, Зацуцукати, ам, v. p. binсinfфаutela, Заузеписе, змемсе, v. г. pf, с кнм,

intrudo oscillando. moo zusammenthun mit einem , socior. Зачевиљини, им, Ү. pf. ) (bie Sline) Jayjamy , jum, v. pf. hu! machen (vom spannen, intendo telum (frutam). 2) Winde, Meere), strideo.

vide зaвиличити, Заyjamyce, jимсе, т. г. pf. Іовfabren Зачење, о, гергье чело, п. ј. мјесто cum stridore procurro,

навр стола, ђе обично старјентина

сједи кад се руча, или вечера, per • учем, у. pf, bu! fфереп, oberste Plaß am Tische, triclinii pars. inclamo io ut audiat, ubi sim , absens Зачељстни, им, vidе завлични. sodalis. 2) bu! machen in die Finger

Зачепити, им, v. pf. petitopjei, 34 vor Frost, foveo digitos anhelitu. spunden, epistomio obturo.

им, v. pf. коња, balftern, Зачепркати, ам, v. pf. 1) аnfange:1 capistro. .

darren (wie die Henne), rado ut gale pf. aufbeulen, exululo. lina. 2) verscharren, radendo obruo. pf. beinmen, in- Зачётак, шка , m. Sеr аnjati, initium,

cf, почетак. Зау ставилисе, имс, 7, г. рт. ftiа tе

Зачепи, чнем, v. pf. 1) vidегапочели. bea, subəyle

2) empfangen, concipio (von dec Xuy,

Заударање,

bekommen,

freno.

(von wife), feror. Заўкапи,

[ocr errors]

Зауларипи, Зарлали, ам, у. За ставипін,

hibeo.

им ,

[ocr errors]

Ctute, бет ефafe). 3) зачела се 36ац івање, п. das Herunterwerfen,

kabra, entịtanden, exorta est rixa. dejectio. Зачина, f. Die 28ürge, condimentum. 36атцівати, цујем, y, impf. berabwers

Тешко лонцу из села зачине чека. fen, dejecto. јући.

36ации, им, v. pf, bеrабmеrfеn, dе. Зачиінити, им, v, pf. 1) mürgen, condio. jicio. 2) ft.

36кг, m. (Рес, и Срем.) vidе збјег. „Све је коло главом надмашила, 36екисе (говорисе избегнулисе), збе.

А господским лицем зачинила гнемосе, (Реси Срем.) vidе збјекисе. За чињање, п. 1) vidе започињање. 2) 3бивање, п. дав веfфереп, дie &rfui. die Empfängniß, conceptio.

Tung, effectus. . Зач іњање, в. дав Büren (@fterr. Ber: 36кваписе, васе, yrimpf. in rful. machen), conditio.

lung gehen, abeo in effectum. Зачињан, њем, v. impf. 1) vide зa. Збијање, р. vide сaбијање.

почњапи. 2) empfangen, concipio. 36ијати, ам, vide сaбијати. Зачіњапи, ам, v. impf. Würgen, (ver. Збијатисе , амосе, vide сaбијаписе. machen), condio.

36 da, f. 1) die Wirklichkeit, der Ernst, Зачкапи, ам, v. pf. (eine xige) heritos veritas: serium : говориш ли ми по pfen, obturo, obstruo.

од збиље ? 2) збиља! a propos! поф Зачкољина, f. Die vеrуtopften Tigen, гі- eins! audi, heus , quid ais. mae oppilatae.

36 iљскіn, adv. im &rnjte, serio. Зачудитисе, имее, v. pf. 1, vermun: 36ити, збијем, vide сaбити.

Bern, miror. Зачудносе пребијеној Збінсе, збијемосе, vide сaбилисе. голијени (кажу, особппіо жене, оно- 36 ліпінсе, будeсe, v. r. pf, in Norful ме, који се чему зачуди : да не би lung gehen, exeo, fio. оно урекао, чему се чуди; а eme. 36јег, т. (Ерц.) Der Зufammеntаuf per му, и другоме млађем кажу: епо Flüchtlinge , confugium. пи говна на носу, утрисе). 36је Кисе (говорисе и збјегнутисе ), Зачупiн, чујем, v. pf. Työren, exaudio. збјегнемосе, v, r. pf. (Ерц.) 1) зијата 3àqaramu, v. pf. lärmeni, tumultum cieo. menlaufen, concurro. 2) zusammenlaus Зашећерипи, им, v. pf, gueen, sac- fen (som Tuch), contrahur. charo coudio.

36ог (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) Загнівање, п. бав Веrnaben, obsutio.

wegeni, ob. cf. c. Зашівали, ам, V. impf. vernähen, 36ôj, m. am Pfluge, pars aratri. obsuo. .

360p, m. die Versammlung, Gesellschaft, Зашньвање, п. ЗавЗufpien, acuminatio

Unterhaltung, Gespräch, concio: Зашнівати, љујем, v. impf. 3ufpigen, ,,Збор зборила господа Ришћанска Заішіљити, им, v. pf.j acupino. „Збор збориле младе Земункиње, Защипти, шпјем, v. pf, juni6en, obsuo. „Збор зборітле, па су говориле Заштедети, дим, v. pf. (Рос.) er: 36opiibe, a das Sprechen, contabulatio. Заштедипи, дим, v. pf. (Срем.) > Тра: 36орили, им , v, impf. (preфen, loqui, Зашпеђепти, штедим, v.pf. Ерц.) кеп, confabulari." parsimonia acquiro. ,

366puuume, n. Plaß, wo man sich vera Заштитипи, им, v. pf. beschirnien, sammelt, locus conventus. protego.

Званица, f. највише се говори у млож. Запітнілисе, имce, v. г. pf, fi броју званице, п. і. они који се schirmen , defendo me :

зову на крсно име. у пјесмама се „Сд суніца се штитом заштитио налази ну завнице, н. п. А од вјетра свиленом марамом „У Марка је млого узaвница: Зашто, ) Фаrum ? quare ? 2) weil, „Двјеста попа, ліриста калуђера quonian.

geladene Gäste (zum kpcuo ume, wel. зашукати, ам, v. pf. 1) rauschen ches (.) conviva vocati.

wie die fliehende Cidere), constrepo, 3game, n. das Rufen, vocatio. iuhorreo. 2) leicht bedecken (s. 6. etwas 3Bamı, 30Bem, v. impf, rufen, voco. mit Laub), contego Leviter.

Зватисе, зовемсе, т. г. impf. beigen, 36абаписе, амce, v. r. pf. ft. rungeInt yocor: како се зове?

pie bеr einem alten 213 eibe, consepe- Звезда, f. (Рес. и Срем.) vide звиsco (als Replie auf die Begrüßung језда. mit баба):

Звездица, f. dim. р. звезда. А. Баба?

Звека, f. Der flang, sonus. Б. Иди ноге пи се збабале, није. Звікан, m. Der Dummbart, ѕtаlus." сам ја баба.

Зеенеm, m, vidе звека:

« PreviousContinue »