Page images
PDF
EPUB

не fе.

као

им,

Затуралінсе, амce, v. impf. fit (in bie Заустављање, . Ва беттеn, inhiWelt) hinein werfen, abiisse peregre.

bitio. Зітуриши, им, v. pf, binter etwas 3ay'cmabdamu, am, v. impf. hemmen, werfen, rejicio.

inhibeo. Затуритисе, имce, v. г.pf. у свијет, ф Зау спављаписе , амсе , r. impf,

in die Belt bineinwerfen, abiisse peregre, ftig stehen, subsisto. Зашурчаши, ам, v. pf. fаngеn tür. Заўсипи, им, v. pf. Den muno offnet

tisch zu reden, zu singen, turcice pro ium fpгeфen, aperio os ad proloquenloquor , accino.

dum : заусти да рече , па опец Запки, мучем, vide зaбиля. Залінсе, учемсе, vidе забипинсе. Заўчапи, чим, v. pf. 8u beuten anfans Заkераши, ам, т. pf. (Ерц.) 1) bineins gen (vom Winde, den Wogen des folagen, immitto. 2) binter treiben, Meeres), strideo. ago post

Bayw, m. das Umschwemmen (Umbres Закераписе, амce, y, r. pf. (Ерц.) Тов. ben) des Schiffe, das Strom aufwärts stürzen, impetum facio.

fährt, retorsio navis : omawia naha Закеривање, п. (Ерц.) 1) бав фіnеin. на зауш; уватио зауш лађу.

Фlogen , immissio. 3) бав Хreiben bina Заушак, шка, m. vіdе приушак. ter -, actio post — 3) Das goeftürgen, Заушитисе, шиce, v. р. н. п. лађа, impetus.

sich umdreben; umgedreht werden, reЗабернівати, рујем, т. impf. (Ерц.) torqueor, (vom Schiffe, das jiromauf:

a) bineintreiben, immitto. 2) hinter wärts fährt).
treiben,
, ago post —

Заушници, m. p. bie Optərüfen, glanЗакериватисе, рујемсе, т. г. impf. dulae parotides.

(Epr.) losstürzen, impetum facio. Захвалили (или зафалии), им, v. pf. 34ki, зађем , v. pf. 1) hinter -- geben, (у Сријему, у Бачкој и у Банату во

co post – 2) sich verirren, aberro. 3) nach варошима ; а сељаци (над оке да, Der Reihe geben (8. B. von Haus zu говоре и варошани) hажу: Haus), ex ordine eo.

заквали ми, или завали пи) Забрати,

v. pf. 1 mit Soth pers KOME, danken, gratias ago. Закопии , им, v. pf. fфmieren, luto Захваљивање (зафамівање), и, дав oblino.

danten, gratiarum actio. Заувар је (за увар је) vidе увар је.

Захваљивати (зафаљивали) љујем, Заударање , . сав Хіефеп паф еtmав,

v. impf. Danken, gratias ago. odor.

Зацениши, им, (Рес. и Срем.) vid Заударати, ам, v. impf. reфen паф зацијеннпи. itmав, oleo : заудара месо,— вино на Заценутисе, немсе, т. г. pf. Cen atbea буре и т. д.

verlieren vor heftigem Weinen; schiudo За ударии, им, v. pf. cinen Beru zen, spiritum intercludo

plorando , bekommen, adoleo.

singultiо. Зауздавање, в. Бав 3dumen, infrеnаtiо.

Зацијении, v. pf. (Epy.) (chão Зауздавали, ам, v. impf. 34umen, iu Ben, einen Preis feßen auf die Waace, freno.

pretium constituo. Зауздати, ам, . pf. зäитеп, infrеnо. Зацуцукали, ам, v. pf. hineinschaukela, Заузеписе, змемсе, т. г. pf, ским, inirudo oscillando.

jich zusammenthun mit einem , socior. Зачевиљипи, им, Ү. р. ) (bie Sline) Заўјали, јим, v. pf. hu! maden (vom spannen, intendo telum (frutam). 2) Binde, Meere), strideo.

vide зaвиличити, Заўjamyce, jимсe, v. г. pf. Товfahren Зачење, п, герье чело, пі. ј. мјесло

(vom Sdiffe), cum stridore procuro, навр стола, ђе обично старјешина feror,

сједи кад се руча, или вечера, per Заукапiн, учем, у. pf bu! fфереп, oberste Plaß am Tische, trichini pars.

inclamo is ut аudіаt, ubi sim, absens Зачељуспити, им, vide зaвилични. sodalis. 2) bu! machen in die finger Bauen mı, HM, v. pf. verjiopien, puis

vor Frost, foveo digitos anhelitu. spunden , epistomio obturo. Зауларипи, им, v. pf. коња , ba1ftern, Зачепокали, ам, v. pf. 1) аnfаngеt capistro.

scharren (wie die Henne), rado ut gala Заурлаги, ам, v. pf. aufbeuler, exu/ulo. lina. 2) verscharren, radendo obruo. За уславипи, им, v. pf. bein men, in- Зачётак, тка, m. Bеr аnjalig, initium, hibeo.

cf, почетак, Зауставилисе, имс, 7, г. р. ftin ft. Зачеми , чнем, v. pf. 1) vidе започети. деп, бubst

3) empfangea, copcipio (von der Kuy.

им,

[ocr errors]

Ctute, бет ефafe). 3) зачела се 36ацівање, п. das Herunterwerfen,

kabra, entitanden, exorta est rixa. dejectio. Зачина, f. Die 23ürge, condimentum. Збацівати, цујем, v, impf. bеrабmers

Тешко лонцу из села зачине чека. fen, dejecto. јући.

36ации, им, у. pf, bеrаt wеrfеn, dе. Зачінити, им, v. pf. 1) mürgen, condio.

jicio. 2) fig.

36г, m. (Рес, и Срем.) vidе збјег. „Све је коло главом надмашила, 36 Кисе (говорисе и збегнуписе), збе.

А господским лицем зачинила гнемосе, (Рес и Срем.) vidе збјекисе. За чињање, п. 1) тіdе започињање. 2) 3бивање, п. дав Wefфере, дie &rfula die Empfängniß, conceptio.

lung, effectus. Зач Књање, п. дав 28iirsen (@fterr. Ber: 36кваписе, васе, v. r. impf. in Grful. machen), conditio.

lung gehen, abeo in effectum. Зачињати, њем, v. impf. 1) vide зa. 3бијање, р. vide сaбијање.

почнњапи. 2) empfangen, concipio. 36ијати, ам, vide сaбијати. Зачењапи, ам, v. impf. Würgen, (vers 36ијатисе , амосе, vidе cабијансе. machen), condio.

36a, f. 1) die Wirklichkeit, der Ernst. Зачкати, ам, v. pf. (eine Rige) beeftos veritas : serium : говориш ли ми пio pfen, obturo, obstruo.

од збиље ? 2) збиља! a propos! поф Зачкољина, f. Die peritopften Rigen, гі eins! audi, heus , quid ais. mae oppilatae.

36мьскi, adv. im genite, serio. Зачудитисе, имее, v. pf. 1, permun- 3бити, збијем, vide сaбити.

Pern, miror. Зачудиосе пребијеној Збінсе, збијемосе, vide oабилисе. голијенн (кажу, особипо жене, оно- 3бипінсе, будeсe, y, r, pf, in &rful> ме , који се чему зачуди: да не би lung gehen, exeo, fio. оно урекао, чему се чуди; а kеmе. збјег, m. (Ерц.) деr Зufammenlauf Per пу, и другоме млађем кажу: епо Flüchtlinge , confugium.

пи говна на носу, упорисе). 36је Кисе (говорисе избјегнутисе), Зачупи, чујем, v. pf. yören, exaudio, збјегнемосе, v, r. pf. (Ерц.) 1) зијат» Зацакати, v. pf. lärmen, tumultum cieo. menlaufen, concurro. 2) jusammenlaus Зашећерилни, им, v. pf, gutern, sac fen (som Tuch), contrahur. charo condio.

Због (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) Зазнівање, р. бав Bernaben, obsutio. wegen, ob. cf. c. Зашівали, ам, v. impf. vernähen, 36oj, m. am pruge, pars aratri. obsuo.

360p, m. die Versammlung, Gesellschaft, Зашньйвање, п. ЗавЗufpisen, acuminatio Unterhaltung, Gespräch, concio: Зашнљівали, љујем, v. impf. 3ufpigen, „Збор зборила господа Ришћанска — Зашіљити, v. pf.j acumino.

„Збор збориле младе Земункиње. Закипи, шпјем, v. pf, junaben, obsuo, „Збор збориле, па су говориле Заштедети, дим, v. pf. (Рос.) er: 36opene, n das Sprechen, contabulatio. Заштедити, дим, у. pf. (Срем.) > Тра360рипи, им , v, impf. fpreфen, loqui, Заштеђети, штедим, v.pi. Ерц.) кеп, confabulari. parsimonia acquiro,

36бришпе, р. Piat , то таn jih vers Заштитипи, имт, v. pf. beschirnien, sammelt, locus conventus. protego.

Званица, f. највише се говори у млож, Зашпітнілисе, имce, v. г. pf, fi броју звани ije, п. і. они који се Tohirmen, defendo me:

зову на крсно име. у пјесмама се „Сд сунца се штитом заштитио, налази ну завнице, н. п.

„А од вјетра свиленом марамом „У Марка је млого узaвница: Зашто, 2) marum ? quare ? 2) weil, „Двјеста попа, приста калуђера — quoniam.

geladene Gäste (zum kpcho hme, зашушками, ам, v. pf. 1) raufen ches (.) conviva vocati.

wie die fliehende Eidere), constrepo, 3Ba'the, n. das Rufen, vocatio. iuborreo. 2) leicht bedecken (3. 5. etwas 3bamı, 30Bem, v. impf. rufen, voco. mit Laub), contego Leviter.

Зваписе, зовемсе, т. г. impf. beiten , 36абалінсе, амce, v. r. pf. ft rungelrt yocor: како се зове?

mie bеr cinem alten Beibe, consepe- Звезда, f. (Рес. и Срем.) vidе зриsco (18 Replie auf die Begrüfung језда. mit баба):

Звездица, f. dim. р. звезда. А. Баба !

Звека, f. Der Rang, sonus. Б. Иди ноге пм се збабале, није. Звёқан, m. per Dummbart, ѕtаllus. сам ја баба.

Звeкem, m, vidе звека :.

нм,

mel.

[ocr errors]

ГАави,

Звецкапи,

ам

„Ја ћу бити на чардаку,

Звонарски, кa, кo, Ser Звонари, fuдукате бројити,

sorum aut pulsatorum campanarum. „Дукали ће звеќепати,

Звонили, им, т. impf. Täuten, pulso по звeкeту дођи

campanam. Звеќепање, п. vіdе звечање.

Звонце, цепа, р. dim. р. звоно, бав Зуекетами, кекем, vidе звечали. Glödden, campanula. Звекнушіп, нем, v. pf. extlingen, rеѕоnо. Звоњење, р. Вав gauten, sonus et ppl. ЗБекнупи, нем, pf. v. auf pen Sopf satio campanae. fchlagen (Caß es erklingt), ferio caput 3Bophik, m. Stadt- und Festung am lins alicui ut rеѕоnеt : звеннуо га . по

ten Ufer der Drina, eine Tagreise

on Der eave. Србљи (око ЗворЗвер, f. (Рес. и Срем.) vide звијер. ника) приповиједају, да је Зворник Зверање, р. (Рес. и Срем.) vidе звје видао некакав 3 вони мир не яна. рање.

божац прије Риста на воо година. Баграти, ам, (Рес. и Срем.) vidе звје- Зворнічанин, т. човек из Зворника. рати.

Зворнички, кa, кo, p. Зворник. зыре, ета, р. (Рес. и Срем.) vide звијер. Злоцање, т. дав ефnappen mit Ben Зверніње, д. (Рес. и Срем.) vidе звје Záhnen, captatio, frendor. рање.

Звоцал, ам, т. impf, mit Ben 30. Зверка, f. (Рес. и Срем.) vidе звјерка. nen schnappen, capto dentibus. Звецкање, п. dim. р. звечање. Звоцнути, нем, v. pf. јфnappen, lapdim, p. звечапи.

pen (wie der Hund, Storcy), capto Звіцнутии , нем, dim. 2. цвекнупти. deutibus, strepo. Звечак, чка , m. Bee Biotenfф mengel, Зврцање, р. дав ефnippфеn fФlagen, pistillum campanae.

talitratio. Звечан, ш. град у Косову. Звечански, Зврцали, ам, v. impf. einem ein ефnipp» кa, кo, von Звечан.

dhen schlagen, geben, talitro per, Звечање, р. бав Slingen, sonus.

cutio. Звечали, чим, v, impf. elingen, sono. Зврцнути, нем, v. pf. кога, еіnет 3Beyka, eine eiserne piatte, die in den ein Schnippchen geben, talitro percutio. Kloitern, besonders in der Türkey, fatt 3Bpyka, f. der Nasenstúder, Schneller, der Glode dient, campanae ferreae ge talitrum: нијесам га ни звучком nus simplicissimum (tabula ferrea).

ударио. Звіжд, m. eine Begent Ser наија По- Згадитисе, имсе (ди ми се), т. г. pf. жаревачка.

efelhaft werden, anekeln, attaedet : ra. Зріждање, в. дав Pfeifen, sibilаtiо. дио сам се на —; згадило ми се, зиядати, дим, v. impf. pfeifen, sibilo.. Згађање, р. бав Хrefen, cоllіnеаtiо. v. pf. einen Pfiff thun, 3rahamu, am, v. impf treffen, collineo.

Згазини, им, ург. зеrtretein, conculoo. звијезда , f. (Ерц.) деr etern, stella. Зглавак (зглабак ?), вка, m, дав Фе. Ковапiн, или подизапии, кога у зви lenk, articulus. језде. 2) (сл.) град некакав : Згледање , p. Das an6lifcn, aspectio, „о Иване од Зивјезде града

Згледати, ам, v. pf. erblie, cous30 jep, f. (Epu.) das wilde Thier, fera. picor. Звијере, эвјерепа, п. vіdе звијер. Згледатисе, амосе, v.г. pf, fit gegen. Звездица , f. dim. р. звијезда. Згледалінсе, амосе, v. г. impf.j jeitis atio

n. (Epp.) das icheue Umherblis blicken, invicem se aspicere. den, circumspectio formidolosa. Зглобипи, им, v. р. н. п. лпjес (bas ЗЕјерали, ам, v. impf. (Ерц.) fфеи Zerstreute, Serlegte) zusammenlegen,

umber bliden, pavide circumspicio. das Geschirr zusammenbringen, comЗвјеріње , в. (Брц. coll.) дie zbiere Вев

pon., colligo. Waldes , ferae.

Зглобљавање, п. бав Зufammеnfügen, Звјерка, f. (Ерц.) ein 248alothier, ein consertio. Stück Wild; fera.

Зглобљавали, ам, у. impf. 3ufаm menә Beowap, m. 1) der Glockengießer, fusor fügen, consero. campanarum. 2) der Glöckner, Blos Згњечипои, им, v. pf, sufammentnеten, denläuter, Süster,pulsator campanarum.

subigo , depso. 3. napa, f. der Glodenthurm, turris Bröna, f. die Gelegenheit, Bequemlicto campanaria.

Peit, opportunitas :

згода, Звонарев , ва , во бев звонар , fasoris брате! Звонаров, ва, во fаut pulsatoris caш. Згідан, дна , но, qаnу rеbt, bequет, Papae.

opportupus : згодна пушка, пуп,

H

:

ЗЕйәнути, нем

sibilum edo.

2

Звјерање,

[ocr errors]
[ocr errors]

Згодини, им, т. pf, trеfеn, ferio , col. pflanze, die die Mönche, wenn sie in's lineo.

Dorf kommen, dem Hausherrn und Згорепінсе, рисe, v. г. pf. п. ј. вара, den Frauen darbieten (y kpajunu He

zu Glut zusammenbrennen, ardore con гоппинској иу Кључу), herbae genus. fici.

Здравипти, им, v. impf, 1) gefuno mer. Згоmіовипи, им, т. pf. н. п. ручак, den, genesen, convalesco. 2) Gesunds jeno, bereiten , adparo.

keit zutrinken, propino: Зграбили , им, v. pf. ergreifen, corri „Чашом здрави Ришњанин Иване, pio.

„А Мијајло књигом из њедара Зград.a, f. Фав ®ebäиде, aedicium. Здравица, f.чаша, што се пије у здравЗградица, f. dim. 2. зграда.

de, der Gesundheitotrunk, propiЗгрејали, јем, (Рес. и Срем.) vidе згри

natio. jama.,

Здравко, m. Лаппвпаттe, nomen viri. Згрешили, им, (Рес. и Срем.) vide Здравље, n. bie Befunheit, valetudo. згријешипи.

Здрављење, п, :) Рав ®enefen, гесиЗrpisaњe, p. 2bfrefen, 21,weitet, de peratio valetudinis. 2) vide наздрав

pastio. Згрізати, ам, v. impf. abfreffen, de- Здрављице, п. hyp. 2. здравље. pascor.

Здраво, 2) gefunk, integra valetudine. 3rpijami, jem, v. pf. (Ep4.) erwärmen, а) tütig, ftart, valide : здраво га calefacio.

је ударио ; немој здраво слезами. Згријешили, им, vide сагријешили. Здравцип, на, пio, cf, здрав. Згріспи, ризем, v. pf. abiceffen, de- Здробипои, им, v. pf, gerbrotein, perpascor.

trio. згрнули, нем, v. pf. 1) зиjаmеntѕ Здрозгапи, ам, v. pf, jerfфmettern,

scharren, corrado. 2) wegscharren, de com minuo. rado.

Здрлиписе, имее, т. г. pf. jih ents Згрозиписе, имce, v, г. pf. 8ufammet. zweyen, bis zu Thätlichkeiten, rixor. daudern, cohorreo.

3e6a, der Fink, fringilla. Згрпање, р. 1) бав Зufammenfaffen, Зев, m. (Рес, и Срем.) vide зијев,

collectio. 2) Фав 2ивсiнaпperbreiten, Зёвање, р. (Рес. и Срем.) vidе звје

dispersio. Згрпіали, гркем, v. impf. 1) зufат. Зёваши, ам, (Рес. и Срем.) vide зије. menfassen, coiligo. 2) auseinanderschars ren, dispergo.

Зевнуши, нем, (Рес, и Срем.) vide зиЗгрували, ам, v. pf. zerstoßen, con јевнуши. tundo.

Зезање, п. eine Art fingenber Bea Згрилиписе, шпи ми се, v. г. р. wegung, agitatio futuentis.

Urt Etels, wenn inan z. B. Fettes ißt, Besamn, am, v. impf. fidh schwingend oder ein Stein im Brot ist, horret pa bewegen, agitari futucndo. latum.

Зезнупи, нем, v. pt. eine jфwingenbe згубити, им, (сп.) vidе cагубити : Bewegung machen, agitari futuendo. „Милош згуби Турског цар" Мурата, Зейтин*, ш. бав дві (Saum1), oleum. „и Турака дванаеспи иљада Згулилии, им, v. pf. abreigen, fфinten, Зеніминипти, им, y. impf, mit Del

deriрio, excorio: анну, кожу.. würzen, oleo condio, Згуљивање , п. За &uibüpen, dena- Земянница, f, суд, што се у њему datio.

држи земпин, ба® Selfäfффеn, ainЗгуљівати, љујем, v. impf. entblӧреп, pulla olearia. deuudo.

Зейпињење, в. дав Оelen (Bürgen mit Згуснутисе, несе, v. г. pf. bit, Vikt Del), oleatio, werden, condensor.

Зентин - тане * vidе маслинка. Здела, f. (Рес. и Срем) vidе жђела. Benmyhu", adj. olivengrün oleaginus. Здерали, рем, vidе згулнин. зејо , m. hyp. р. зеі : мени зејо! ме. Здјела, т. (Ерц.) vidе жђела.

ни зејо ! (вичу bеца кад се играју Здрав, ва, во, 1) qefano, sanus, зеца).

idus. 2) н. п. лонац, чаша, далі Зелімбақ (зеленбак), m, bie grine underleßt, integer, incolumis; daber Eidechse, lacerta viridis. kевојка. 3) здрав здравципі (здрав- Зелен, f. Die Brune, pas Brine, viridцам ?), здрава здравципта, здраво tas. 2) (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) Здравцию, teen gefun, sanissimus.

vide noupke. Здравац, вца, ш. cine Art Bebiggф. зелен, на, но, 4) grün, vu idis. 2)

вање.

ван.

cf. уље.

2

vas

m.

grün, d. i. unreif, iminaturus : MARA 3eMbak, m. der landsmann, popularis. и зелен (као гушчје говно), «Der Земљакиња, f. Die Ranbsmannin, poGelbíánabel, imberbis.

pularis femina. Зелена када, f. darcissus pseudonar- Земљан, на, но, irsen, terreus , fica cissus Linn:

tilis, „Плави зумбул и зелена када Земљаница, f. чинија , или чаша, од Зеленепи, ним, (Pec.) vidе зелењеи. zemde, ein irdenes Geldirr, Зелёнеписе, нимсе, (Pec.) vidе зеле fictile. њеnсе.

Земљица, f. dim. 2. земља, да елда Зеленика, f. п, j. јабука :

chen, das Erdlein, regiuncula. „о јабуко зеленико!

Земљичка , f. Die Cemmet, simila. „Шuю с полики род родила Земљу рина, f. augm. р. земла. Зеленило, п. дie stüne sarbe, grünев Земун, m. Gemli, Zemliauo.

färbemittel, pigmentum viride. Земунац, нца, m. eemliner, ZemliЗеленити, им, v. impf. 1) grün fürten, nensis.

colorem viridem induco, colore viridi 3emynuya, f. die Erdhütte, antram, inficio. 2) (Срем.) vidе зелењетти. Земункиња (Земункиња), f. die eemli. Зеленишисе, имce, (Срем,) vidе зеле. nerin, Zemlineisis femina : њетнcе.

„Збор збориле младе Земункиње – Зеленкаст, та, mo, grünlib, sub- Земунски, кa, ho, Bemiiners, Zemviridis.

linensis. Зеленко, m. зелен коњ, бer 24pfelfфітЗенѣил*, ла, ла, vidе богат. mel, equis albi genus.

Зенѣілук *, м. vіdе богаство. Зелёњак, њка, зелен кукуруз, Зеница, f. (Рес. и Срем.) vidе зјеница.

grüner (ungeitiger) Kukuruz Urais). зепспій, зебем, у. impf, frieren, frigeo. Зелењепи, ним, т. impf. (Ерц.) grus Зердав , m. 1) Ber 3obel, Zibellma. 2) nen, viresco.

Das Zobelfell, pellis zibellinica. Зелењемисе, иимсе, т. г. impf. (Ерц.) зерде , ema, n. eine Art kalter Mehls Grunen, vireo.

speise, mit Honig, cibi genus : Зема, m. (Рес и Срем.) vidе зељо. Жуто зәрде у сребрну сану — Зеља, ш. vіdе зељо.

3em, m. der Sciwiegersohn, gener. Зељан, на , но , н. п. пита, роn wil: Зела, f. ријека у Ерцеговини.

den Gemüse, ex olere silvestri. зелов, ва , во, бев ефіеgеrfобив, 3ere, . wildes Gemüse, olus silvestre. generi. Зељин (зељин), на, но, бев зеља, Зетовски, кa, кo, 1) беr еtmicaer= boris cani.

föhne, generarum. 2) adv. wie ein sem, 3¢ão, m. (Ep.) ein Schimmelodie, more generi. bos canus.

зец, m, per paje, lepuѕ. Плание као зец. Зељсв, . зелен пас, grauliet puno, Зечина , f. :) augm, p. зец. 2) бав раз canis canus.

fenfel, pellis leporina. Земвљев, ва , во, бев зељов, canis 3dчић, m. dim, p. зец. Вав $івф еп,

cani. Зељош, m. ein Rame fіr grope #ano. Зечица , f. дав ДВеibфеn vom Safen, te

пеа (cf. баљемез), nоniеn tоrmеntis indi solitum :

3чја, чја, чје, Safens, leporinus. „А све зељош зељоша дозива Зечји трн, m. Die paubeфel, ononis Зељуг, m. зелен вепар, gtaиев ёфwein,

spinosa Linn. porcus canus.

Зивкање, т. dim. 6. звање. Зељуга, f. зелена крмача, graие Саи, Звкатії, ам, dim. р. звали. porca capa.

3 A, m. die Mauer, murus. Зељугов, ва, во, бев зељуг, роrсі Зідање, п, бав діаиern, operis latecaui,

ricii molitio. Земаљски, кa, кo, irgift, terrester Зидар, т. Der 27 aurer, faber (im Gegensat des Himmliften):

rins. „Или волиш царству небескоме, Зидарев, ва, во , бев Taurers, mu„Или волиш царству земаљскоме ? Зидаров, ва, во,j rarii. Земан*, m. Die jeit, tempus. cf. ври- Зидарскі, кa, кo, 1) ?aurer 3, muјеме.

rariorum. 2) adv. wie ein Maurer, more Зембіл, т. (у Сријему, у Бачка и у murarii.

Ban.) der Zecker (üre Körb), fisci genus. Zunamn, am, v. impf. mauern, opus Земља, f. ) діе сде, terra. 2) дав latericium molior. band, terra, regio.

Зідина, f, augui. р. зид.

на

Lepusculus.

pus femina.

mura

« PreviousContinue »