Page images
PDF
EPUB

mero.

зило.

foro ,

Избацивати, цујем, т. іmрг. 2) фее. Избости, бо дем, v. p. 1) auf fteфen,

auswerfen, ejicio. 2), ausschießen, re expungo 2) zerstechen, coinpungo. jicio. 3) Tokfkiepen, абfeuern, ёjaculor. Избрали, берем, vidе изабрати. Избацити, им, у. pf. 1) bеrаu вреrfеn, избрисапи, ришем, v. pf. аив1fdфен,

ejicio. a) au6iфiepen, rejicio. 3) пуш deleo. ку, поп, аbfeuern (bit &liate), еја- Избројити, им, v. pf. ац$$öhlen, epu

culor (glaudes). избегнути, нем, vide избели. „Изброћине, f, pl. Der афғrapp, rubia Избежати, жим, (Рес. и. Срещ.) vide tinctorum secunda, (der Saß der Färs избјежами.

berröthe, nachdem sie einmal gebraucht Избелепи, лим, (Pec.) vidе изби worden). Man braucht ihn z. B. zum избелиши, лим, (Срем.) јељепи. Färben der Dstereyer, wie das BapИзбећи (говорисе и избегнупи), бег

нем, (Рес. и Срем.) vidе избјекін. Избубати, ам, v. pf. (opomatop.) ser. Избечипи, им, у. pf. п. ј. очи, ftiere bläuen, contundo.

Hugen machen, oculis rigidis tueor. Избудити, им, v. pf, па беr Xeibe Избивати, ам, v. impf. не избира, као wecken, excito alium ex alio, Буга из Сарајева, er ijt nie abеfепо, Избушини, им, v. pf. 3erlüфеrn, perist immer dabeim, wie die Pest in

pertundo. Sarajemo.

Извадилн, им, v. pf. 1) bеrаивает еп, Избијање, и, фав феrаufфIagen, ex bеrроrbolen, promo, 3) (ст.) кавгу. tusio,

п. ј. заметнути : M36ájame, am, v. impf. herausschlagen, шћаше Милош извадити кавгу extuudo,

Извалили, им, у. pf. иттеrfеn, eyerИзбијелиши, им, т. pf. (Ерц.) 1 weig to, prosterno. Избијељети, лим, v. pf. (Ерц.) 3 wer» Извалитисе, имсе, т. r. pf. fich hins деп, albesco : избијељела чоа.

werfen, procumbo. й збирак , pкa, m. Das 11ebеrbleifel, per Изваљапин, ам, v. pf. berau wilgen, Neft, residuum , reliquiae.

evolvor. Избирање, р, дав 21иёғlauben, 28able, Изваљашсе, амсе, т. г. pf. 1) fіф electio.

berauswälzen, provolvor. 2) sich att Избирати, ам, v. impf. audlеfеn, wälzen , satior volutando. len, eligo.

Изваљивање, р. Вав Иm wеrfеп, бins Ustupây, m. der Wähler, der viel Auto werfen, prostratio.

tlanot, difficilis. Избирач нађе опи- Изваљивали, љујем, т. impf, ит Wets рач (кад се који жени).

fen, prosterno. Избистриписе, рисe, v. pf. elar, bell Изваљивалисе, љујемсе, у. г. impf,

werden, sich klären, claror, limpidus fio. sich hinwerfen, prosternor. Избиппи, бијем, v. pf. ) bеrаивfфа. Изван, (по Ерц.) auper, extra : он је

gen, elido, extundo. 2) zerschlagen, изван себе. zerbläuen, contundo.

Извараши, ам, v. pf, bеttіеgеn, deciи објегнупін, нем, vidе. избјећи.

pio. избјежати, жим, (Ерц.) vidе избјели. Извесно, (Рес. и Срем.) vidе извјесно. избјећи (говорисе и избјегнупи), бје- Извести, ведем, т. pf, pinаивfuрrеп, Then, v. pf. (Epg.) hinausflieben, zers

educo. Alieben, diffugio.

Извести, извезем, у. pf. ftidеп, аси избліза (избліза, п. ј. и близа), боп perscribere. nahe, cominus.

Извести, извезем, у. pf. berausfüь • избљувак, вка, m. оно што се у је.

ren, eveho. дан пуп избљује, бес 21ившиrf, spu- Известисе, извеземсе, т. г. pf, jers tum, ejectamentum.

ausfahren, evehor. Избљувати, љујем, т. pf. aufpcien, Извіспити, (Рес, и Срем.) vidе извиexspuo.

јестни. Избљуватисе љујемсе, т. г. pf. jiau8. Известиписе, имce, (Рес. и Срем.) vispeien, satis spuisse.

de зивијестиписе. Изблешн, лим, v. г. pf. (Рес.)абра. Извепритаи , им, (Рес. и Срем.) vid. Изболівалін, лујем, v. pf. gern Избољепи, лимі, v. pf. (Ерц.) 5 (бие Извешаган, ам, (Рес. и Срем.) vid.

извјеттрити. Krankheit) morbo macresco. 1360p, m. das Gewählte, die Blüte,

извјешали. : delectus :

Извідати, ам, v. pf. beilent, autcurirеп, По набору бољи од бољега

mеdeor, cf. Hәлијечити.

у.

everto.

Извидети, дим, v. pf. (Pec.21 inMugen» Изволёвални , ам, (Рес, и Срем.) vide и звидити, дим, v. pf. (Срем.); fфein изводијевали. извиђели, дим, v. pf. (Ерц. )перпеп, Извілепи, лим, (Pec.) vidе извољети.

beaugenscheinigen, coram inspicio. Изволијевање, п. (Ерц.) дав 24цвёlaus Извијање, п. дав &rjiппен, 24авјpinti. ben, Wählen, delectio. firen , excogitatio.

Изволијевали, ам, v. impf. (Ерц ) auBэ Извијапин, ам, v. impf. erfinnen, au$. #lauben, deligo : немој ти мени шу

jpintifiren, excogito: извија којека изволијевати којешта, него једи ква јела.

што ми се донесе. Извијалнее, јамсе, т. е. pf, fit) min= Извілипи, им, (Срем.) vidе извољети.

Del, evehor, ѕublimis feror: извијао- Извољени, лим, pf. (Ep4.) belieben, се орао под облаке.

sich würdigen (in den Klöstern, und in Извијестипи, им, v. pf. (Ерц.) беrіф. den Städten), placeat, dignetur (in ten, certiorem facio.

Ungern). Извијестилисе, имсе, т.г. pf. (Ерц.) Извор, m. Der Urjpeung cines glufев, Auskunft bekommen, certior fio.

die Quelle', scaturigo. Извир, m. (ст.) vidе извор:

Извр, pon phen bеrаb, dеsub: пече во- „Извир вода извирала,

да извр брда. „Б”јелу пјену измепала

Извратили, им, pf. wenden (um. Извирање, п. Баѕ реrроrfpruseIn, sca wenden), verto. turitio.

Извраћање, а. дав Bensen, versio. Извирапии , pe, impf. п. ј. вода, еnt. извраћапи , ам, v. impf. Denven, verto. springen, scaturio.

Изврачаи, ам, v. pf. ermapragen, aeИзвирівање, п. даверöben, speculatio. quiro vaticinando. Извирівати, рујем, v. imрt. becайв. Нэвргнути, нем, vidе изврћи. spanen, speculor ex

Извргнулисе , немсе, vidе изврћинсе. Извірити, им, v. pf. binaufpdfen, Изврнути, нем, v. pf. ummerfe, everto. prospicio.

Изврпіање, п. Вав ummerfen, eversio. Извиркiвање , n. dim. р. извиривање, изврпати, ркем, v. impf. ummerfen, Извирківати,кујем dim. р. извириван. Hзвипи, вијем, v. pf, pinsen, nесtо. Извртели, птим, v. pf. (Рес.) 1 ) tra Извиписе, вијемсе, v. pf. fi, entmin. Извршити, им, v. pf. (Срем.) Уборгеп,

деп, fіt еmроrmіnvеn, evehor: извио Изврлепи, вршим, v. pf. (Ерц.) perfoсе орао небу под облаке.

ro. 2) herausziehen (den Souß aus der Извјесно, (Ерц.) gemip, certe.

Flinte), evacuo telum. Извјетрипти, им, v. pf. (Ерц.) аив: Изврћи (говорисе и извргнупи), прrauden, evaporor.

гнем, v. pf. н. п. пушку, еntlасей, Извјешали, ам, v. pf. (Ерц.) пад беr losicießen.

eihе bеntеn, suspendo alium ex alio. Изврђисе (говорисе и извргнутисе), извлачење, n. Sag-bеrаивзieben, extrасtiо. вргнемсе, v. г. pf. 1) fіф merten (pom Извлачили, им, т. impf. bеrаивзieben, şolje), rojicior, resilio. 2) ausarten, extraho.

degebero. извода, f. главица купуса , или дру- Извршнвање, и. дав 23olenben, absoтога каквог поврћа, што се оста

lutio. ви за сјеме.

Изврш івали, шујем, v. impf. poleos Изводами, ам, v. pf. н. п. Коња,

den, perficio. überführen, (das Pferd), circumduco H3BpWribamiace, wyjece, v. r. impf. voll, equum sudantem.

endet werden, in Erfüllung gehen, fit Изводити, им, v. impf. 1) bеrаивfüh= satis e. g. voluntati divinae.

ren, educo. 2) ausjühren (ein Lied), H3Bpwamu, um, v. pf, vollbringen, perconcino.

ficio. Извођење, в. 2) бав реrаuführen, edu- Извршиписе, шиce, v. г. pf. н. п. 50

ctio. 2) das Áusführen, Erequiren eis ља чија , podbraфt werset, exeo, periles Gefanges.

ficior. Извоњење, о. Раѕ реrаивführen, eve- Изв и, вучем, v. pf. beraujieben, exctura, evectio,

traho. H3B03, m. 1) das Führen, vectura. 2) die H3ra 3M, HM, v. pf. zertreten, conculco. Ausfuhr, exportatio.

Изга.мн зати, мижем, v. pf. beraustries Извозити, им, v. impf. bеrаивfüpret, феn, proгеро, рак, црв. führen, veho.

Иsramiали, ам, vidе изпрачати. Изволёвање, п. (Рес, и Срем.) vidе изво- изгин упи, немо, v. pf. јu Brunce gta л! 'Baibe.

ben (von mehrern), perco,

istereo.

ком.

cus.

Изглавиши, им, v. pf. ав.reben (s. 3. (charren, eruo (8. B. das Feuer aus eine Messerklinge), extorqueo.

dem Ofen). Изглављивање, о. Вав Дивееђеп, ех. Изгрувати, ам, v. pf. serfФlagen, contorsio.

cutio, cf. избубали. Изглављівати, љујем, т. impf. аив: Изгубипи, им, v. pf. verlieren, amitto. drehen, extorqueo.

Изгубилисе, имce, v. г. pf. :) verloren ізгладити, им, т. pf. auglätten, lae gehen, perdor. 2) einfallen (im Gesichte vigo.

abmagern), macesco. Изгладнети, ним, v. pf. (Рес.)| bungrig Изгулипи, им, v. pf. Our Ragen ent. Изгладниши, им, v. pf. (Срем.)}werФеп,

bloßen, erodo. Изгладњепи, ним, т. р. (Ерц. )"fame Изгурални , ам , v. pf, jertoffen, su Bruta corripior.

de ridten,

elido. Изгледање, п. та фіnaufehen, pro- Издавање, . 2) Рав Berratben, prodispectio.

tio. 2) das Geben von Hause weg, Bers Изгледан, ам, v. impf, binaufфазеп, untreuen, interversio. prospicio.

Издавати, дајем, v. impf. 1) wеggе. Изгледали, ам, т. pf. erfфаuen, spe ben, interverto. 2) verrathen, prodo. tando acquiro.

Издавна (нэ давна), pon längft bet, prИзглддати, обем, т. pf, зеrnаgеn, cor

dem. rodo.

Издаја, f. Ber Berrats, prоdіtіо. изгмизапи , мижем, vidе изгамизапи. Издајник, m. See Berrütber, proditor. Изгнани , ам, v. pf. ацёtreiben, exturbo. Издалека (из далека), son weitem, emИзгњечити, им, v. pf. 3erquetfфе, сор pus, e longinquo. tero, elido.

Изданак, нка , m. ein nüttel von einer Изговарање, п. 1) Бав 21ивјpreфent, pro Staude, die am Boden abgehauen

nunciatio. 2) das Entschuldigen, excu ift, fustis genus : ударио га издан

satio. Изговарати, ам, v. impf. ) aufprе. Издангубиши, им, v. pf. an geit pers chen, pronuncio. 2) entschuldigen, ex. lieren'. pessumdo tempus, (z. B. 13

дангубио при дана). Изговаратисе, амce, v. г. impf. fіф Изданути, нем, v. pf. аивatsmen, exentschuldigen, excuso me.

spiro. Изговір, т. бic &ntfфuipigung, 2uert. Издали, ам (говорисе и издадем), v. de, excusatio.

pf. 1) weggeben, foras do. 2) verrathen, Изговорити, им, v. pf. 1) entfфuibi. prodo.

gen, excuso. 2) au Breper, sermonem Издашан, шна, но, freigebia, liberalis. ad finem perduco,

Издевање , в. (Рес. и Срем.) vidе изди. Изгое Триписе, имce, y. r. pf: 1) fіф јевање. entјфulpigen, excuso me. 2) fіф айв. Издевапн, ам, (Рес, и Срем.) vidе изreden, satis locutum esse.

дијеванти. Изгонити, им, v. impf. 1) austreiben, Издеветапи, ам, v. pf. излупати ко. expello. 2) erpressen, exigo.

ra, ferbläuen, contundo. Изгоњење , p. bав 2 нétreiben, expulsio. Изделити, им, (Рес, и Срем.) vide Изгрелина , f. ein Su) Tort für etрав издијелити.

Зеrmіgte, Ben man Berbrennung Изделилисе, имосе, (Рес, и Срем.) vimünj+t: камо на изгорелина ? con де изднјелилисе.

Изден упи, нем, vidе издеспін. Изгорелица, f. vіdе погорелица. Издep, m. н. п. добро платно, сукно Изгорео, рела, лo, perbrennt, adustus, за издер, Reinman, Rud, fo Ctra, combustus.

paße aushält, pannus aut linteum laИзгреши, рим, v. pf. 1 abbrennen,

boris patiens. Изг рјени, рим, (Ерц.) еxuroг. Издерапи, рем, . pf. Berreigen, laИзгрепси, бем, v. pf. 2) beraufфа:

ben, herauskragen, erado. 2) zerfra. Msaepurujecka, f. ein Ferngesunder Kerl, Ben, lacero unguibus.

Dem die Haselstaude (des Corporale ) Изгрнсин, ризем, v. pf. gerbeiрет, сог nichts anhaben kann, non timens vitem rodo, jernagen.

miles (vitifragus ?). Изгрнушн, нем, v. pf. berau #fфаrrеn, iздеспи (говорисе и изденутан), де. erado, eruo.

нем, (Рес. и Срем.) vide ижђеспи. Изграње, пбав феrаивјфаrren, era- Издигнупи, нем, vidе издићи. sio.

издигнутисе, немсе, vidе издикисе. Harpiamu, rpkem, Y. impf. beraus: Lausanne, A. dag Aufrichten, erectio.

vicii genus.

сего.

издизапи, дижем, . impf. in Sіе бө6. Изженитисе, имосе, vidе ижениписе, haben, tollo, erigo.

Изжімање, р. vіdе нжимање. издизаписе, ижемсе, у. г. impf. Ф Изжімали, ам, vide ижимами. erheben, aufrichten, erigor.

Изигравање, п. ) дав светіnnеn bur Издијевање, п. (Ерц.) Тав Дufringen еі. Spiel, lucrum ex lusu. s) das Ausspie.

nes Spişnamens, inditio nomiuis scom. len, Vollenden des Spiels, absolutio matici.

ludi. Изднјевати, ам, т. impf. (Ерц.) н. п. Изигравали, ам, v. impf. 1) erfpielen, ume kome, aufbringen (einen Spißnas ludendo acquiro. 2) zu Ende spielen, abmen), indere scomma.'

solvo ludum. Издијелипін, им, v. pf. (Ерц.) аивtbeiИзиграли, ам, v. pf. 1) erjpielen, lulen, vertheilen, distribuo.

dendo lucror. 2) zu Ende spielen, abИздијелиптисе, имосе, т. r. pf. (Ерц.) solvo ludum.

Rich zertheilen, auseinander kommen. Изігралисе, амce, v. г. pf. 1) ft, angИздирала, aiв interi. auf uno Pavon ! spielen, satis lusisse. 2) rich austanjen, кад он по чу, а он онда издирала,

satis sallasse. aufugit.

Изіскапи, ишем, т. pf. erlangen, JI3Ancāne, n. das AuBathmen (Sterben), acquiro. exspiratio.

Изискатисе, иштемсе, v, r. p. ciner издисали, дишем, v. impf. auBatbmеп, Bitte Gewährung, erlangen , voli fio exspiro.

compos. Іздићи (говорисе и издигнули), ди. Изіки, изиђем (и изидем), v. pf. 1) аив.

rhem, v. pf. aufrichten, aufheben, er: gehen, exeo, egredior. 2) ausbrechen heben, erigo.

(von einem Erantheme), erumpo. Издилисе (говорнсе и издигнутисе), изјаати, јашем, vidе изјали. дигнемсе, у. г. pf, jid, aufriФtent, eri- изјавипи, им, у. pf. н. п. овце,

bina gor.

ausleiten (die Heerde), educo : Издравити, им,

vide
оздравити.

„И изјави на планину стадо Издрепти, дерем, издръо, (вес, и Срем.) изјагњиши, им, v. pf. Perfen, pario vidе издријети.

(von Chafen) enitor: ова је свца изіздријепи, дерем, издръо, т. рт. (Ерц.) јагњила ме све овце; је си лн пи

1) zerreißen, lacero. 2) Reißaug nehmen, твоје овце изјагњио (aufsieben) ? aufugio.

изјагњинтисе, њece, v. r, pf. п. ј. св. Издрљанчиши, им, v. pf. erfфwagen, ile, werfen (von mehrern Soafen), abichmäßen, eblandior, emendico.

pario. Издрљаи , ам, v. pf. befrigeln, con- изјадиписе, имсе, т. г. pf. пф авіа. scribillo.

gen, ausjaminern , querelis levor , reИздрмалій, ам, v. pf. beraurütten, excutio.

изјаловити, им, т. pf. gelt maфen „Та ево га, мила нено,

(Durch Verlegung), sterilem reddo. гди дрма на врати,

Изјаловитисе, имсе, т. г. pf. gelt mee „Издрмаq, мила нено,

den, sterilis fio. пола Кључанице

изјаньии, им, vidе изјагњипи. Издробили , им, v. pf. Bertröteln, com- изјањиписе, њece, vidе изјагњиписе.

Изјапн, јашем, v. pf. 1) binan reiten, Издопали, ам, v. pf. 3erfegen, lacero, den Berg hinanreiten, uscendo equo lanio.

mоntеm. ) vidе пројати 2. 3) зиёфал» Изділіспін, убем, v. pf. au+bəblet, ex den reiten ein Pferd, equitando pes

sumdo. Изелица, г. (Рес. и Срем.) vidе изје- изјаукати, учем, v. pf. erflagen ers лица.

beulen, exululo, ululatu acquiro. Изеспи, едем и изем, (Рес. и Срем.) изјаўкалтисе, учемce, v. г. pf. jim au. vidе изјеспи.

heulen, ululaudo defessus sum. Изестисе, едемсе и нземсе, (Рес» и изјебали, бем, v. pf. dіfutuo. Срем.) vidе изјеспінсе.

изједипогача, т. (im eфers) Per Др». Изждребипои, им, vide иждребили. gatica • Verzehrer, fruges consumere Изждребитисе, бесе, vide "иждреби natus (?): ти зи један изједнпогача !

једани испичутура ! Изждријебити, им, vide иждријебили. Изјелица, f. (Ёрц.) 1) Der Bielfrав, guИзждријебнице, бесе, vide и ждребн. To. 2) der Übfresser, devorator:

„Нип су ради Турци изјелице Изженими, , им, vidе иженици. Изјести, јебей, vidе изјебати.

creor.

[ocr errors]

cavo,

[ocr errors]

TTUIce.

ex alia.

[ocr errors]

изјести, једем (и изијем), v. pf. (Ерц.) Излістати, ам, v. pf. fih bеlаuten, aufejjen, auffressen, devoro.

effrondeo. Изјестисе, једемсе (и изијемсе), у. г. Излили, лијем, v. pf. ausgiepen, ef

pf. (Ep.) sich abfressen (vor Verger, fundo. Kummer), devoror ira.

изложили, им, т. pf. 1) Surd gegen Изјурити, им, Ү. pf. herausjagen, ex verbrauchen, consumo imponendo (ligua pello.

super foco). 2) berauslegen (die aaa Излагање, р. бав Ливадеп, феrаuѕlез te), expono. gen, expositio.

Излоками, лочем, у. pf. н. п. вода Излагали, лажем, v. pf. ablingen, emen путі, ausfreffen, austedten, exedo. tior.

Изломити, им, т. pf. serbreфen, frango. Излагали, лажем, ү. impf. bеrаиве. Изломилисе, имсе, т. г. pf. Berbre. gen, expono.

chen, frangor. Излагапнсе, лажемсе, v. г. pf, fit au8. Излудити, им, v. pf. преварили коlugen , satis meutitum esse.

ră, übertölpela, circumveuio. Излажење, п. дав 2ивgeben, exitus. Излудилисе, имсе, т. г. pf, ji übers Излазити, им, т. impf. 1) аив geben, tölpelu lassen, circumvenior. exeo. 2) ausbrechen, erumpo.

Излупапи, ам, v. pf. :) vidе издеве. Излајали, јем, v. pf. abbеliеn, elatro. пати. 2) serflagen (Befфirr, Zuffe), Излајатисе, јемсе, v. r. pf. ft au Bbe. frango, effringo. len', sat latrasse (auch fig.)

Изљубипп (ижљубити?), им, v. pf. Ber Иаланутисе, немсе, v. г. pf. fich ent: Reihe nach abřüffen, exosculor aliam

fahren lassen (ein Wort), sino mihi elabi.

Изљубитисе (ижљубитнҫе ?), имce, v. Излежатисе, жимсe, v. г. pf. ftfatta r. pf. sich der Reihe nach abküssen, exliegen, sat cubuisse.

osculari se invicem. Изле мали, ам, (Рес. и Срем.) vidе и мак, m. in per Repenваrt: на измаизлијемали.

ky, beim Abzug (8. B. des Winters), Излёпање, р. (Рес. и Срем.) vidе из decedente. лијетање.

Измакнути, нем, vidе измаќи. Излёшаши, лећем, (Рес. и Срем.) vi- Измакнупінсе, немсе , vidе измаКисе. de излијепати.

Измалање, р. Вав реrроrtommen (bin= Излететін, лим, v. pf. (Рес.) ausflies ter dem Berge), apparitio. Излі типи, им, у. pf. (Срем.) gen, Измалапи, ам, v. impf. bеrроrbeigen, Излекетин, лепим, v. pf. (Ерц.). evolo.

promo. Изліки, лежем, у. pf. аивoritten, pul- измaлaлисе, амce, v. г. impf. betwora los excludo.

kommen, sich zeigen, appareo, proИзләһисе , лежемсе, v. г. pf. au@gebrй. miueo. tet werden, excludor,

Измалена (из малена), von Wincheit аn, Излечиши, им, (Рес. и Срем.) vidе из

a puero. лијечити.

Измамилін, им, v. pf. Keraustofen, ab= Излечиписе, имce, (Рес. и Срем.) yi

lodell, elicio. de излијечитисе.

Измаћи (говорисе и измакнути), маИзливање, р. (Срем.) vidе излијевање.

кнем, v. pf. ) rpe gructen, removeo. Излівали, ам, (Срем.) vidе излије. 2) ablocken, elício, extorqueo. 3) 13

maye, er läuft davon, aufugit. Излизапясе, лижемсе, v. г. pf. ft ab. reib-n (orm Tuche), deteror.

Измінсе (говорисе и измакнуписе), Излијевање, р. (Ерц.) дав 24u@giepen,

Makhemce, v. r. pf. wegrucken, remueffusio.

veor; измаче се коњ из руке , ent. Излијевали, ам, v. impf. (Ерц.) аив.

windet sich, extorquetur. gießen, eflundo.

Изміцити, ци, v. pf. Derfen (vot per Излијемати, ам, v. pf. (Ерц.) 3erfфа. Kake), pario.

Измацнтисе, цеce, v. r. pf. т. б. маИзмије мање, п. (Ерц.) бав Дus fliegen, yke, werfen (von mehrern Xaßen), pa

evolatio. Излијетапи, јећем, т. impf. (Ерц.) Између, зwifфеn, von еіnепт зum ana ausfliegen, evolo, evolito.

Dern, inter: Између нас ( mit Bena Излијечин, им, v. pf. (Epu.) heilen, gen.) sauio, medeor.

Измена, f. (Рес и Срем.) vidе измјенг. Излијечилисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) Измінити, им, (ёес. и Срем. ) yido geheilt werden, sanor:

ізмијенити.

Вали.

gen, contundo.

rio.

« PreviousContinue »