Page images
PDF
EPUB

ком.

Изглавиши, им, v. pf. ausdrehen (f. B. scharren, eruo (f. B. das Feuer aus eine Messerklinge), extorqueo.

dem Dfen). Изглављивање, р. дав 2ивееbеn, ex. Изгрувати, ам, v. pf. 8erfФlagen, contorsio.

cutio, cf. избубали. Изглављівали, љујем, т. impf. аив: Изгубипи, им, v. pf. perlferen, amitto. drehen, extorqueo.

Изгубиписе, имce, v. г. pf. 1) verloren Нізгладипи, им, у.

pf. ausglätten, lae- gehen, perdor. 2) einfallen im Gesichte vigo. .

abmagern), macesco. Изгладнепи, ним, v. pf. (Рес.) bungrig Изгулипи, им, v. pf. Our Xagen ent. Изгладнити, им, v. pf. (Срем.) SwerBen, bloßen, erodo. Изгладњепи, ним, у. pf. (Ерц.) fame Изгурапи , ам, v. pf. gertofen, u Bruna corripior.

de richten, elido. Изгледање, п. бав фinaufeben, pro. Издавање, п. 1) бав деrrаthеn, prodispectio.

tio. 2) das Geben vom Hause weg, Bers Изгледати , ам, v. impf, binаиване, untreuen, interversio. prospicio.

Издавати, дајем, v, impf. D) wеggе. Изгледати, ам, у. pf. erfфаиси, spe- ben, interverto. 2) verrathen, prodo. tando acquiro.

Издавна (из давна), pon längft bet, piИзглюдати, обем, v. pf, зеrnаgеn, cor

dem. rodo.

Издаја, f. Der Berrath, prоdіtіо. изгмизали , мижем, vidе изгамизaти. Издајник, m. Der 23ərrütber, proditor. Изгнани , ам, v. pf. ацвtreiben, exturbo. Издалека (из далека), von weitem, emИзгњечити, им, v. pf. 3erquetfфеn, con- pus, e longinquo. tero, elido.

Изданак, нка , m. ein Rnüttel von einer Изговарање, п. 1) бав Дивјprehen, pro- Staude, die am Boden abgehauen

puuciatio. 2) das Entschuldigen, excu- ift, fustis genus : ударио га издан

satio. Изговарати, ам, v. impf. ) au8fpre: Издангубиши, им, v. pf. an geit per.

den, pronuncio. 2) entschuldigen, ex. lieren. pessumdo tempus, (3. B. 13cus".

дангубио при дана). Изговаратисе, амce, v. г. impf. fіф Изданути, нем, v. pf. аивatbmen, exentschuldigen, excuso me.

spiro. Изгов"p, m. Die &ntfфulbigung, auert. Издали, ам (говорисе и издадем), v. де, excusatio.

pf. 1) weggeben, foras do. 2) verrathen, Изговоритн, им, v. pf. 1) entfфиibi.

gen, excuso. 2) ausreden, sermouem Издашан, шна, но, freigebie, liberalis. ad tinem perduco,

Издевање , в. (Рес. и Срем.) vidе изди. Изгое Триписе, имce, y. г. pf- 1) film јевање. Entituttigen, excuso me. 2) fіф аив. Издевали, ам, (Рес, и Срем.) vidе изreden, satis locutum esse.

дијевали. Изгі нити, им, v. impf. 1) autreiben, Издевепіапи, ам, v. pf. излупапи ко. txpello. 2) erpreffent, exigo.

га, {erbluen, contundo. Изгіњење , n. дав 21 #treiben, expulsio. Изд€липи, им, (Рес, и Срем.) vide Изгрелина , f. ein Sluu dtort für etрав издијелити.

23etmi fіtей, дет man BertrФnnung Изделилисе, имосе, (Рес, и Срем.) vimini+t: hаs10 та изгорелина ? con- де издијелилисе. vicii genus.

изденупи, нем, vidе издеспни. Изгорелица, f. vіdе погорелица. Издep, m. н. п. добро платно, сукно Изгорео, рела, лo, verbrennt, adastus, за издер, Weinman, Suh, fo Ctra, combustus.

paße aushält, pannus aut linteum laИзг репін, рим, v. pf. 1a6brennen,

boris patiens. Изг рјени, рим, (Ерц.) еxuror. Изд-рапии, рем, т. pf. Berreigen, laИзгрепсти, бем, v. pf. 2) bеrаuѕ fфа?

ben, bеrаивЁraben, erado. 2) зеrtra. Издрилијеска, f. ein teengefunset #eri, Ben, lacero unguibus.

dem die Haselstaude (des Corporals) Изгриспін, ризем, v. pf. 3erbeipet, cor- nichts anhaben kann, non timens vitem rodo, fernagen.

miles (vitifragus ?). Изгрнутпи, нем, v. pf. berausfфаrrеn, iздести (говорисе и изденути), де. erado , eruo.

нем, (Рес. и Срем.) vide ижђеспи. Изгртање, п, бав феrаuѕfфаrren, era- Издигнупи, нем, vidе издићи.

Из, 1гнулінсе, немсе, vidе издикисе, Изграли, грlе , т. ішpf. десеив. Йәдизање, д. уай 4ијсім; ten, erectio.

prodo,

сего.

$10.

їздизапи, днжем, v. impf. in Sіе фbe Изженипінсе, имосе,

уіdе ижениисе, heben, toilo, erigo.

Изжалмање, р. vіdе нжимање. здизалисе, ижемсе, у. г. impf. fіф Изжиімали, ам, vide ижимами. erheben, aufridten, erigor.

Изигравање, п. 1) бав Веminnen bar Издијевање, и. (Ерд.) дав 2uforingen еі. Spiel, lucrum ex lusu. s) das Ausspies

nes Spißnamens, inditio nominis scom. len, Vollenden des Spiels, absolutio matici.

ludi. Издирвати, ам, т. impf. (Ерц.) н. п. Изигравати, ам, v. impf. ) erfpielen,

u ve xove, aufbringen (einen Spißnas ludendo acquiro. 2) zu Ende spielen, abmen), iudere scomma.'

solvo ludum. Издпјелити, им, v. pf. (Ерц.) authei. Изиграти, ам, v. pf. 1) erfpielen, lulen, vertheilen, distribuo.

dendo lucror. 2) zu Ende spielen, abИздијелиписе, имосе, т. г. pf. (Ерц.) solvo ludum.

rich zertheilen, auseinander komment. Из ігратисе, амce, v. г. pf. 1) fi, ausиздирала, ав іntеrj. auf uno Savon! spielen, satis lusisse. 2) sich austangen, кад он по чу, а он онда издирала,

satis sallasse. aufugit.

Изјскапи, ишем, P. pf. erlangen, Jİ 3,1ncane, n. das Ausathmen (Sterben), acquiro. exspiratio.

Изіскалисе, иштемсе, v, r. pf. einer издисаи, дишем, v. impf. auBatbmеп, Bitte Gewährung, erlangen , voti fio exspiro.

compos. ІІздићи (говорисе и издигнути), ди. Изііки , изиђем (и изидем), v. pf. 1) au%.

ruem, v. pf. aufrichten, aufheben, er: gehen, exeo, egredior. 2) ausbrechen heben, erigo.

(von einem Erantheme), erumpo. Издићисе (говорнсе и издигнутисе), изјаапи, јашем, vidе изјали.

дигнемсе, у. г. pf. fit aufrіtеп, егі- изјавиши, им, v. pf. н. п. овце, bina : gor.

ausleiten (die Heerde), educo : Издравити, им, vidе оздравити.

„И изјави на планину стадо Издрепи, дерем, нздръо, (Рес, и Срем.) изјагњипи, им, v. pf. werfen, pario vidе издријети.

(von Gфаfen) enitor: ова је свца изliздријепи , дерем, издръо, т. рт. (Ерц.) јагњила пе све овце; је си ли и

1) jerreißen, lacero. 2) Reißaus nebmen, твоје овце изјагњио (aufsiebert) ? aufugio.

изјагњиписе, њece, v. г. pf. п. ј. св. Издрљанчиши, им, v. pf. erfdә müken, ije, werfen (von mehrern Schafen),

abschwäßen, eblandior, emendico. pario. Издрљали, ам, v. pf. befrigeln, con- изјадиписе, имсе, т. г. pf. Я, а &Eld. scribillo.

gen, ausjaminern, querelis levor , reИздрмали, ам, v. pf. berauBruttein, excutio.

изјаловити, им, у. pf. gelt тафеn „Та ево га, мила нено,

(durch Berleßung), sterilem reddo. гди дрма на врати,

изјаловитисе, имсе, т. г. pf. gelt wers „Издрао, мила нено,

den, sterilis fio. пола кључанице

изјањипи, им, vidе изјагњити. Изаробити , им, у. pf. BerbrcteInt, com- изјањписе, њece, vidе најагњиписе.

Изјан, јашем, v. pf. 1) binan reiten, Издрпали, ам, v. pf. 3erfeken, lасего, den Berg hinanreiten, ascendo equo Janio.

mоntеm. 2) vidе пројати 2. 3) 3u Gфаn. Излупспіи, убем, v. pf. аивbühlen, ex- den reiten ein Pferd, equitando peso

sumdo. Изелица, г. (Рес. и Срем.) vidе изје изја укали, учем, v. pf. erFlagen ers лица.

beilen , exululo, ululatu acquiro. зеспи, едем и изем, (Рес. и Срем.) изјаукапінсе, учемce, v. г. pi. i, aus. vidе изјести.

heulen, ululaudo defessus sum. йзеспінсе, едемсе и иземсе, (Рес. и изјебати, бем, у. pf. dіfutuo. Срем.) vidе изјеcписе.

Изједипогача, т. (im eфers) Per Po». Изждребипи, им, vide иждребити. gatsoa · Verzehrer, fruges consumere Изж дребипписе, бесе, vide" иждреби- natus (?): ми зи један изједнпогача !

једаи испичуура ! Изждријебили , им, vide иждријебити. изјелица, f. (Ёрц.) 1) Ber 23ielfrав , guИзждријебнице, бесе, yidе и ждреби- To. 2) der abfreffer, devorator:

„Нип” су ради Турци изјелице – Изженими, им, vidе ижении. Изјепсли, јебей, vidе изјебати.

creor.

пnu0.

cavo.

лисе.

TITIIce.

ex alia. .

изјести, једем (низпјем), v. pf. (Ертц.) Изліслати, ам, . pf. ft, belauben, aufejjen, auffressen, devoro.

effrondeo. Изјеcписе, једемсе и изијемсе), т. г. излипи, лијем, v. pf. ausgiepen, efpf. (Epy.) rich abfressen (vor Uerger, fundo. Summer), devoror ira.

Изложили, им, v. pf. 1) биrd gegen Изјуриши, им, v. pf. Қerausjagen, ex- verbrauchen, consumo imponendo (ligua pello.

super foco). 2) herauslegen (die Waa: Излагање, р, дав Ливадеп, бетаибle: te), expono. gen, expositio.

Излокати, лочем, у. pf. н. п. вода Излагали, лажем, v. pf. abliiget, emen- nym, ausfressen, auslecken, exedo. tior.

Изломии, им, v. pf. gerbreфen, frango. Излагапи, лажем, т. impf. bеrаиве. Изломилисе, имсе, т. г. pf. gerbre. gen, expono.

chen, frangor. Излагатисе, лажемсе, v. г. pf; ft, au8. Излудити, им, v. pf. преварити коligen , satis meutitum esse.

ra, übertölpeln , circumvenio. Излажење, п. Сав 28geben, exitus. Излудитисе, имce, v. г. pf. ih uterИзлазити, им, т. impf. 1) аив дереп, tölpelu lassen, circumvenior. exeo. 2) ausbrechen, erumpo.

Излупапти, ам, v. pf. ) vidе издеве. Излајали, јем, v. pf. abbеliеn, elatro. mamı. 2) gerschlagen (Geschirr, Nuffe), Излајантисе, јемсе, т. г. pf. ft, аивье. frango, effringo. len, sat latrasse (auch fig.)

Изљубишіп (ижљубити?), им, v. pf. Per Иаланутисе, немсе, v. г. pf. ft ent- Reihe nach aběüssen, exosculor aliam

fahren lassen (ein Wort), sino mihi elabi.

Изљубитисе (ижљубитиҫе ?), имce, v. Излежаписе, жимсe, v. г. pf. ft, fatta r. pf. sich der Reihe nach abküssen, exliegen, sat cubuisse.

osculari se invicem. Излмали, ам, (Рес. и Срем.) vidе й.

Смак, m. in per RepenBart: на изма. излијемали.

ky, beim Abzug (f. B. des Winters). Излётање, р. (Рес. и Срем.) vidе из- decedente. лијетање.

Измакнути, нем, vidе измаћи. Излёпапи, леќет, (Рес. и Срем.) vi• Измакнутисе, немсе, vidе измаћисе. de излијепати.

Измалање, р. дав реrроrtommen (bit= Излетен, линм, v. pf. (Рес.) aus flies ter dem Berge), apparitio. Излі типи, им, v. pf. (Срем.) gen, Измалапи, ам, v. impf. Derboreigeit, ИзлғКелн, лепим, v. pf. (Ерц. )) еvоlо. Излеки, лежем, т. pf. аивoriten, pul- Измалалисе, амce, v. г. impf. betwor=

promo. Jos excludo.

kommen, sich zeigen, appareo, proИзләһисе , лежемсе, v. г. р. ausgebrӣ.

mineo. tet werden, excludor.

И змалена (из малена), bon #insbeit аn, Излечиши, им, (Рес. и Срем.) vidе из

a puero. . лијечипи.

Измамилін, им, v. pf. beraustocien, aba Излечиписе, имce, (Рес. и Срем.) yi

lodeni, elicio. de излијечиписе.

Измаи (говорисе и измакнупи), маИзлівање, р. (Срем.) vidе излијевање.

кнем, у. pf. 1) migruưen, removeo. Излівапи, ам, Срем.) vidе излије. 2) ablocken, elicio, extorqueo. 3) 13Излизантисе, лижемсе, v. г. pf. ft ab.

Maye, er läuft davon, aufugit. reiben (orm Tuche), deteror.

Измінсе (говорисе и измакнуписеј, Излијевање, р. (Ерц.) дав 2иёgiepen,

Makhemce, v. r. pf. wegrucken, remueffusio.

veor; измаче се, коњ из руке, еnt. Излијевапн, ам, у. impf. (Ерц.) аив.

windet sich, extorquetur. gießen, eflundo.

Измации, ци, v. pf. wеrfen (oon per Излијемати, ам, v. pf. (Ерц.) 3erfфа. Kake), pario. gen, contundo.

Измaциписе, цесе, y. r. pf. п. ј. маИзмије мање, п. (Ерц.) бав Дus Riegen, yke, werfen (von mehrern Xaßen), pa

evolatio. Излиjеmати, јећем, у. impf. (Ерц.) Између, зwifфеn, von einem gum ana ausfliesen, evolo, evolito.

dern, inter : n3Mehy hac (niit dena Излијечити, им, v. pf. (Ерц.) beiten, gen.) Salio , medeor.

Измена, f. (Рес и Срем.) vidе измјенг. Излијечипписе, имce, v. г. pf. (Ерц.) Изм нити, им, (Рес. и Срем. ) yido geheilt werden, sanor:

змијенипти.

[ocr errors]
[ocr errors]

rio. .

.

everro.

[ocr errors]

removeo.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Измінипсе, имce, (Рес. и Срем.) ті- Измiлетiн , лим, v. pf. (Рес.)| bеrаng» dе измијенипписе.

Измілипи, им, v. pf. (Срем.), Friedren, Измењивање, п. (Рес. и Срем.) vide Измиљепи, лим, v. pf. (Ёрц.)) рrоrеро измјењивање.

(я. 8. раци из торбе). Измењивати, њујем, (Рес. и Срем.) Измислипи, им, v. pf. штo, erken vidе измјењивати.

ken, excogito. Измерили , им, (Рес. и Срем.) vidе из- Измили , мијем, v. pf. Ben Sopf maмјерили.

fфеn, layo caput. Измеспи, метем, v. pf. Finaивееbren, измиписе, мијемсе, т. г. pf. ft, Bett

Kopf warden, lavor caput. Измеп, m. ) Ser Дивив (бав ефеф. Измицање, п. бав Веgrüten, rеmоtіо.

tejte), rejiculum. 2) * pie srobne, Bebies Измицали, мичем, у. impf. Wegrütel, пng, ѕеrvіtus : опишао на изметі ; чини му измепі.

Измицалтисе, мичемсе, у. r. impf. meg» Измепак, пка, m. Ver 2ufфив, reji- rücken, removeor. culum.

W3Mkyay3! interj. (scherzhaft) auf und Измелање, п. 2) бав Ливреrfеn, eje- davon! fugam!

сtiо. 2) баѕ Дивјфiepen, rejectio. 3) бав Измишљавање, . Bas &rpenten, exco

Einweben bunter Farben, intexio. gitatio. Изм пати, мекем, v. impf. 1) аив. Измишљавали, ам, v. impf. aujinnet,

werfen, ejicio. 2) ausschießen, rejicio. excogito. 3) einweben, intexo.

Измишљало, m. cin Spintifirer, excoИзмелатисе, еfесе, v. г. impf. 1) fit gitator.

perjen (vom polje), rejiсi. 5) аиваrе Изміниљање, п. vіdе измишљавање. ten, degenero, cf. изврђисе.

Измишљати, ам, vide из мишљавапій. Измепнули, нем, v. pf. .) абfeueen, Измјена, f. (Ерц.) pie aboung per 28а» emitto (jaculum ) e tormeuto. 2) aus: de, succedentes excubiae. chießen, rejicio.

Измјењивање , D: (Ерц.) pie 21bäntering, Изметнупінсе, немсе, v. r. pf. vіdе из- mutatio. врһисе.

Измјењівали, њујем, т. impf. (Ерц.) Измеһар *, vide слуга.

ändern, muto. Измече, чепа, п. јагње, што се изва- измјерити, им, v. pf. (Ерц.) аившее

ди из овіце кад је вук закоље (mo ren, abwägen, metior , pendo. және остављају лијека ради), рее измлавили, им, vide излијемапн. 24u@fфиittling (eiin gainm, дав аив сі. Измлалилии, им, у.

pf. gerdreichen, connem vom Wolfe tootlich verwundeten tundo.

imScafe geschnitten worden), fetus ovi. 13MonumH, IM, v. pf. 1) erbitten, culae exsectus. cf. вукоједина.

petro. 2) hervorzeigen, promo. Измешали, ам, (Рес. и Срем.) vidе из- Измолилисе, имce, v. г. pf. 1) fіф et. мијешали.

was erbitten, impetro, 2) fidi bervors Измівање, п. Сав 213afen (бев Ropfев), seigen, bervorkommen, prodeo, proablutio capitis.

mineo. Измивали, ам, v. impf. Den Ropf аив. Измоловати, лујем, v. pf. (у Сријеwaschen, Javaie caput.

му, у Бачк. и у Бан.) таblеn, deping, Измніватисе, амсе, у. г. impf. ft, деп н. п. човека, собу, цркву:

Kopf auswaschen, lavor caput. и змрвин, им, v. pi. зerbrojein, perИзмијениши, им, у. pf. (Ерц.) wеф friare. feln, nuto.

Измрљапи, ам, v. pf. DefuseIn, conИзмијеннисе, имce, v. r. pf. (Ерц.) sparco. . sich ändern, mutor.

й змусти, музем, т. Измијешаи, ам, v. pf. (Ерц.) 1) vers emulgeo.

аnіфеп, соmniscco. 2) umrübren (oen Измучиши, им, v. Topf), permisceo.

cio. Измилање, п. 1) дав реrѕоrеіgеn, ad. И знад, роn ореn bеrаb, de: прође из»

paritio. 2) das zu Ende Mahlen, per. над куће; оде изнад града; про molitio.

леће нанад мене. Измилатн, амv. impf. .) bеrworgei. Изнајприје (из најприје), anfängliф, а

gen promo. 2) zu Ende mahlen, per- principio, primitus. molo.

Изналазиши, им, v. pf. auftreiben, inИзмiлатисе, амсе, т. г. impf. 1) fi venio.

bеrроrgeigen, promineo, apparcө. 2) и Изнамелали , мекем, у. pf. aufpriв» Ende gemahlen werden, permolor,

pf. ausmelten, pf. abquälen, discru

gen, obtrudo.

acuor.

Изнасдити, им,

уіdе изналазии. Израти, рем, v. pf. аквасtеrn, exero. Изнаћи, ађем, v. pf, auffincig maфen, Изоставити, им, v. p. ги во јfen, рез

invenio (omnia quae commisisti). Tajfet, omitto, н. п. дебело јер. Изневерили, им, (Рес. и Срем.) vide Изослављање, о. Вав Дивајfen, omisизневјеритн.

sio. Изневјерипи, им, v. pf. (Ерц) кога, изостављати, ам, v. impf. meglaffe,

verrathen, treulos an einem handeln, onitto. prodо.

Изоспајање , д. Вав 2ubleiben, abИзнеми, могнем, v. pf. fфраффе. sentia. den, debilitor.

Изоспајаци, јем, v. impf. att beiben, Изненада, апреrhoft, ex insperato.

absum. . Изнепін, несем, (Рес. и Срем.) vidе из

Из стапи (говорисе и изостанути), нијепти.

панем, v, pf. auébieiben, absu.. Изн писе, несемсе, (Рес. и Срем.) vі. Изішприпи, им, v. pf. auffdyleifеа. dе изнијетисе.

aussdarfen , exacuo. И.нијети, несем, изнијо (изнијела, Изоштриптисе, имсе, т. г. pf. fі, аб. ло), v. pf. (Ерц.) 1) bеrаutragen, ef- schleifen, expolior, wißiger werden, exfero. 2) austragen, unter die Leute brin: gen, effero in vulgus.

Изравнапи, ам, v. pf 1 ап&gteiben, e6. Изнијеписе, несемсе, износе (изни- изравнипи, им, v. pf.j nen, complano,

јеласе, лосе), v. г. pf. н. п. кокош, exaequo. fio auslegen, alleEyer gelegt ijaben, edi- Uspajumi, HM, v. pf. erarbeiten, labodisse ova omoia.

re acquiro. Изн као, кли, f. Зав 2ufgefprofene, Израђивање, п. Вав Crarbeiten, acquigermen.

sitio per laborem. Изники (говорисе и изникнути), ни. й рађівапи, Ђујем, v. impf. etаrbеі.

кнемi, v. pf. auffpriepen, germino. ien, laborando acquiro. Изницање, р. Вав 21uffprie peri, germ- Изракнупінсе, немсе , v. г. pf. ji, au= natio.

ruuspern, exscreo. Изницалти, ничем, v. impf. auffpriереп, и ранили, им, v. pf. Our uns pur germino.

verbunden, vulneribus conficio. Износа (из нова), pon neuem (3. 5. auf: Израними, им, v. pf. ernähren, alo. bauen), denuo, ab integro.

израњлівање, п. дав rubren, sustenИзнос, m. Вав аЫtragen, dеtritio : до- tatio. бро сукно за износ, für die Stra. Изрань івати, њујем, v. impf. ernä6. раве.

ren, sustento. Износак, ска, m. мало јаје, што ко- Израсао, сли, ғ. бав феrроrgеmафе.

Бош снесе на посљетку, кад већ quod excrevit.

оће да престане носиній, дав Іeste Израсни, спем, v. pf. Бетаивафfen, · Ep, ebe die Heine zu legen aufhört, excresco. ovum postremum .

Изрбар

von der Seite, a latere.

Uspehamn, am, v. pf. ordnen, reihen, Изн шење, р. дав реrаuѕtrаgе it, elatio, dispono. exportatio.

изрезак , кa , m. Der 2ufфnitt, segmenИзнутра, іn реnѕіg, intus. Изнупірица, f. Die innerlite frantheit, й зрезати, режем, v. pf. ) beraufфntimorbus internus.

den, exseco. 2) personeiden,

concido. Изобила, überflupid, im Иeбerfluffe, af- Изрезівалье, р. Вав Ди#fфncien, exfatim.

Sectio. Изобилан, лна, но, überfф mengli, Изрезнівапiн, зујем, v. impf. а:#fфncia reidlich, abuudaus.

Den, exseco. . изод, т. yidе заод 2.

Изреком, (Рес, и Срем.) vidе изријеИзідалисе, амce, v. г. рт. jih ausges ben, obambuio.

й зрескапи, ам, v. pf. gerfфnigen, diИзокола, runo bеrит ; рon per Ceite,

scindo. ex omni parte; ex parte.

Изрели, речем (говорнсе и изрекнем), Изопачитисе, имce , v. pf. verkehrt v. pf. ausirrechen, eloquor. werden, pervertor.

Изрелисе, речемсе (говорисе и изрекH3op, m. das 2 dergetreid, frumentum немісе), v. г. pf, jivеrrеден, dico aratorium: дао волове под изор, или quod nolim dixisse.

Изрешёлапи, ам, v. pf. 3erlüфеrn, pes•

ие ,

exporto, effero.

tum.

HOM.

на взор.

« PreviousContinue »