Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

foro :
: сав барјак изрешетала шане. Ико, т. (Ерц.) dim. . Илија.

йко (нко), икога, irgent wеr, quisquam: Изрігати, ам, v. pf.

pf. ausrülpsen, ако и ко дође (доћи ћу и ја), si quis. иригнупи, нем, v. pf. eruсtо. Икоји (и који), којега, irgeаt wефее, и ријеком, (Ерц.) bei feinem eigentlt. quisquam.

chen Namen, . B. von obscönen Ges Иколико (и колико), irgeno cine Rene genständen, vocabulo proprio v. g. si ge, nur etwas, aliquantum. penem dicas.

Икона, f. ein Seiligenbile, icon («ә»). и зрити, ријем, т. pf. 1) аив mühlen, Иконија, f Seauenname, nomen femi.

eruo. 2) zerwühlen , ruendo corrumpo. nae (Iconia). spoa, m. der Auswurf, das Ausgears

Иконица, f. dim. 2. икона. tete, degener.

Иконос, m. Die Beitе аn bеr аnо, дів Изрідини, им, v. pf. (in Renge) ers dem Heiligenbilde zum Fußgestelle dient,

zeugen, zur Welt bringen, gigno. iconophorus (?). Изрідитисе, имce, v. г. р. аиваrtеп, икра, f. Der sifфrogen, ova piscium, degenero.

сі. мријесп. Hapohumu, HM, v. pf. herabrollen (wie Maan*, m. der Ohrlöffel, auriscalpium.

die Erde des steilen Ufers), defluo. Или, одеr, aut: или ја, или пн, ent. Изр ісипи, им, v. pf, betbauen, rore weder ich, oder du, aut ego, aut tu. madefacio.

cf. али, ја, јали. Изроситисе, имce, y. г. pf. fіф бе. Илија, m. нлİAZ) Noliaв, Elias. thauen, rore humector.

Илијнски, ка , ко, н. п. мјесец (bet Изружити, им, т. pf. aufфimpfen, con. July), Elias., Eliae. vitiis obruo.

илијца, m. dim. b. Илаја. Изручивање, р. Вав Ди81eeren, vacue- Илінка, f. $rauenname, nomen muliefactio.

bre (von Elias ins femininum movirt). Изручивати, чујем, v. impf. аuѕlееrеп, Илинча, f. (ст.) vacuefacio.

„Барјак од плинче — Изручик, им, v. pf. austeeren, vacue. Илипи, vide или. facio.

Илија *, f. дав marme Bab, thermae. ст. Изување, р. бав Лив зieben, 26fфиђеп, Топлица. excalceatio.

илицар, m. Der Saver, bаlneator. Изўвапів, ам, v. impf. au #fфuben, ex- Hлицарев, ва, во1 Варесвя, balaea. calceo.

Илицаров, ва, во , toris. Изуватисе, амсе, т. г. impf, fіф аив. Илка, f. Ben 3rauenname, pon &lias, schuhen, excalceor.

nomen feminae. изун *, m. vіdе допуштење.

Иловача, f. Ber gеttеn, argilla. Изўспити, им, v. pf. аив{preфen, elo- Илок, m. Dorf аnо сфор аn per Donal quor :

in Slavonien, arx Slavoniae. Aoya. „То изуси, а душу испусти

нин, човек из Илока. Илочка, ка, Изупи, зујем, v. pf. aufфuben, ex- ко, Von илок. calceo.

иљада, f. ein Saufens, mille. Изутисе, зујемсе, т. г. pf. fіф аив. иљадар, m. ciner, Der Saufence bеfіtt, schuhen, excalceor.

homo mille numorum (dives). изучити, им, т. pf. 1) аивІernen, edi. иљадитисе, десе, т. г. impf. н. п. овце, sco. 2) auslehren, edoceo.

vertausendfachen, auf tausend anwachs Изпаратин, ам,

vide
ишарати.

fen, augeri millies: Изшеrnати, ам,

vidе ишетали. „Трипут му се иљадиле овце Изшибали, ам, vide ишибати. иљадница, f. "dim. 2. иљада. Изцокчими, им, vide ишокчими. иљађење, п. дав веrmepren su taufew Изшукчилисе, имосе, vide ишокчи. den, incrementum milliarium.

Иман *, m.
Изшленитисе, viде иштенитисе. „А ако ми јнна и имана —
Изшппетипи, им, y. vіdе иштетипти. Иматье, п. Вай аbеn, hаbеге.
Изил іпатин, ам, vide иштипапи. Имање, п. 1) оtе babe, habentia,
й і! er), ер ! interi. mirantis.

"tates. 2) (по Бачкој, овце, tie eфаHiy! Juchhe! io!

fe, oves. Ика, т. (Рес. и Срем.) vide Ико. Имапія, ам, v. impf. baben, habeo: ика , f. Һур. р. Ивана.

Иматисе, амсе, у г. impf. fi, teben, Икад (и кад), irgency ann, it, aliquan- reditus habeo (uberes aut tenues). do, cf. нгда.

Имбрете, f. p. pie eftet (am geme) Haako, auf irgend eine Art, aliquo modo. libulae.

исе.

facul

[ocr errors]
[ocr errors]

eyada

fe,

}

257 Hne Ині

инR

258 Име, мена, n, Ber game, nomen. Инкарење, р. Вав доfфwiren, abjaи меновање, n. Ba8 Хеппеп, поminаtiо. ratio. именовани , нујем, у. impf. и. pf. пер. ИнКариии, им, т. іmрr. abfффӧren, nen, nomino.

abjuro. Именцё, in per Rependart: по именце, Инцијел *, m. Sas &vangelium,

namentlich, dominatim, nomine tenus. Haan, m. gelium (ift der Soran gee Memak, m. der Namensbruder, ejusdem meint): - Dominis homo.

„К нама брже още и ванзи : Umelbaka, f. die Namensschwester, ejus- „Понесипке књиге инциjеле dem nominis femina.

„Ја сам глед'о у нашем инцилу Имењаков, ва , во, бев 9 amen&bruѕеrѕ. Йње, п. eine Battung Xeif (Raupreif). Имућ, fa, Иман, Ана, но, vermöglich, diyes.

pruinae genus.

Hone (1 ore), nur etwas, nur ein wenig. Hukko (cm.), anders, aliter :

aliquantillum : да зна поле;. да има „Је ли пако, да ни је инако ?

иоле памети ; да је поле вруће. Huâm *, m. 1) der (Wort.) Streit, con- Hpa, f. gegerbte Schafehaut, pellis ovilla

tеntiо. Од ината не ма горега зана- depilis. ma. 2) der Troß, contemtus: sa unam, vc!' interj. Laut, um die Schafe vor ficha zum Troße.

ca!) zu treiben, sonus ayentis oves, Иналитисе, имce, v. г. impf. fia, зat. Исаило, m. Sfaiав, Isaias. Een, zanken, contendo, litigo.

Исак, m.

Зfaa, Isaacus. . Инаење, в. дав Заntеп, соntеntiо. Исе, села, п. Веr $beit, bet 2ntheit, Иначе, font, alias, sin minus. cf. онако.

portio. Mwaipaja , m. der Bänker, litigiosus, Исевање, п. (Рес. и Срет.) vide исије

m. die Hülfe (Hülfetruppen), вање. auxilia : опишао му у индami ; до• Исёвати, ам, (Рес, и Срем.) vide исшао му Индam ;

јевапн. „Сад Ке нама лијепт индaт дoки, Исевци, вaжa, m. pl. (Рес. и Срем.) yi„Внећете јада од Турака -

dе исјеви. „Ваља давап” индап у Лозницу исејапи, јем, (Рес» и Срем.) vidе иска Инди*, alfo, Бетпа, igitur, itaque, er- јапи. go. cf. дакле.

Исек, т. vіdе исечак. Hна, f. hyp. 2. Инђија 2.

Исёлипи, им, у. pf. übersiedeln, transИнђија, f. ) Sabien, India :

fero. „Из Инђије , из земље проклетие Иселитисе, имce, v. r. pf. Gбеrfieben, 2) Frauenname, nomen femidae.

emigro, sedem muto. Ино, (ст.) апреrѕ, aliud (cf. друкчије): Исељавање, р. Вав ueberfieseln, emi„На ино се њему не могаше

gratio. auf eine andere Urt, alio modo. Исељавапій, ам, т. impf. uberjieveIn, Инокосан, сна, но, еіnjein, einfam, transfero.

d. i. obne andere verwandte Familiens Ucenabamuce, amce, v, r. impf. übers bäupter, bloß mit seinem Weib und stedeln, muto sedem. Kind im Hause, sine cognatis, cum sola cekı, uceyem, (Pec. « Cpen.) vide uxore et liberis degens.

исјећи. Иноча, f. 1 (сп.) друга жена, бie Исецање, п. (Рес. и Срем.) vidе испје • Hoquia, dim. Nebenfrau, zweite Frau

цање. (neben der ersten), uxor altera : Исёцали, ам, (Рес. и Срем.) vide исия „Нека буде сестри иночица

јецапій. Интерес, . (у сријему, у Бачк. ну исепаши, ам, (Рес. и Срем.) vidе исје

Бан.) 1) бав nterejје, . і. біe 3infen, . цари,, fenus. 2) Interesse, d. i. Nußen, fructus. Исечак, ҷка, m. ( Рес. и Срем.) vide cf. добиці.

нсјечак. Инлов, . дie &utfфе, pilentam. Hcujamu, jem, V. pf. (Epit.) aussieben Интриганти, m. Ber gntrigant, artifex

percribro, (malis artibus utens). Ова је ријеч (с Исијевање, а. (Ерц.) дав ДurФfieben, интригама заједно) дошла у Србиi

percribratio. ју прошавшпје година.

- Исијевапiн, ам, у. impf. (вец.) авје. Инприге, f. р. бie Sntrigen, Ränte, ben, percrbro. artes (malae), cf. пләпке.

Исијецање, д. (Ерц.) бав 2 usbauen, Hukập *, m., die Abschwörung (einer excisio.

ефul ), abjuratio debiti; ударно" у Исијецати, ам, т. impf. (Ерц.) айта инһар.

bauen, excido.

orno.

Исисати, ам (и исишем), т. pf. аив. Искандалнсе, амсе, т. г. pf. Berten, saugen, exsugo.

disrumроr, н. п. од смија. Исiптiниши, им, т. pf. 8eetleinen, com- Искилавипи , им , v. pf. einen Brum (im minuo.

Unterleibe) verursachen, herniam adИсјевци, вака, m. pl. (Ерт.) оно браш- fero.

но, што се по други пут исијева Искилавиписе, имсе, т. r. pf. einen (на рјеђе сидіо) из мекиња, ба8 Хаф. Bruch bekonimen, herniam aocipio. gesiebte, farina secunda (?).

Искипетит, пн, v. pf. (Рес.) 1 йөerlaufen исјек, ш. vіdе исјечак.

Искіпли, пи, v. pf. (Срем.)}(im Cit= йсјећи, исијечем, v. pf. (Ерц.) 2) аив. Испипљепи, пип, v. pf. (Ері. )) sen), ге

bauen, excido, н. п. челе, тике. dundo, effluo. 2) gerhauen, disseco.

Искитиши, им, v. pf. aufpukeit, exсјецати, ам, v. pf. (Ерц.) 3erbauen, disseco.

Исклами , кољем, v. pf. 3erbeiffen, com. йсјечак, чка , m. (Ерц.) од печена бра. mordeo : исклали је пси.

ва, или од козе, оно између було. Исклijaпи , ам, у. pf. bеrроrteimen, proва и ребара, дав аивде) аиеnе tut

germino. eines gebratenen lamms von der Hüfte Uckobewafance, amce, v. r. pf. fich bero bis zu den Rippen, pars exsecta agui vorwälzen, expediri. аѕѕаtі: тај се раніt псјечцима. Искобили, им, т.

pf. erahnden, omine Исказати, кажем, v. pf. au&reper, su consequor, cf. кобити. Ende sprechen, omnia dixisse.

Искозини, зи, v. pf. Perfen (oon Nic. іскајаписе, јемсе, у. г. pf. genug bе. gen), pario.

reuen, satis dolco : кајемсе, не могу искозилисе, зесе, т. r. pf. п. і. нозе, се искајами.

werfen (von mehrern Ziegen), pario. Искакање, п. бав Дивјpringen, exsul- Искoмaдaши, ам, т. pf. zerstüdeln, in tatio (?).

Stüde sajneiden, disseco. Искакали, качем, v. impf. аивјpringen, Искончатн, ам, v. pf. н. п. чараде, exsilio..

mit Zwirn ausstiden, filo pingo. Искалнти, им, у. pf. п. ј. срце на ко- Ископавање , п. Рав ацёgraben, efo

me, abkühlen, den Muth kühlen, ex- sio. pleo animum.

Ископавапій, ам, т. impf. @ugraBen, Искаљапи, ам, т. pf. mit Spt, befфти= effodio. gen, luto foedo. .

Ископаши, ам, v. pf. аивgraben, effoИскамками (искамками), ам, v. pf. dio. abjammern, elamentor.

Ископнели, ним, v. pf. (Pec.) ін. н. лИскање, р. Вав Begebren, Berlangen, Ископнипти, ним, v. pi. (Срем.)

, petitio.

Ископљен, ним, т.р. (Ёрц. )) sergth Иска, cf. на искап.

ben, gerschmelzen, inwendig 'vertrodnen, Искапали, пље, v. pf. austropfen, аив. exsiccor, dissolvor.

-träufein, exstillo : очи піи исканале! Искореними, им, (Рес, и Срем.) vide Искапнпи, им, v. pf. auflürfen (biв искоријенипти.

zum lesten Tropfen), exsorbes. Искоријеними, им, т. pf. (Ерц.) aus» Искапљівање, п. бав 24ив{Фlütfen, ex- wurzeln, eradico. sorptio.

Искорити, им, v. pf. auébeften (vas Искапљивати, љујем, v. impf. big auf Federmesser aus dein Hefte drehen).

den leßten Tropfen auštrinken, exsorbeo. NcKochNH, AM, v. pf. abreiben, altero. Искарапи, ам, у рr. aufbelten (@terr. Искоситисе , имce, v. г. р. іф аивсь ausgreiaen), objurgo.

ben (vom Kleide), deteror. Искали, иіппем (у Босни по варотии. Ископипін, им, г. pf. and fpringen, ex

ma nukem), v. impf. verlangen, peto. silio. Искатисе, иштемсе (у Бос. по вар. Искрвавиши, им, т. pf, febuten,

uukence), v. r. impf. um Erlaubniß bitten, rich erbitten, peto.

Искрвиписе, имосе, т. г. pf. fireiten, fo Искварнии, им, v. p. perperben, cor- dat Blut fließt, rixas cieo cruentas. титро.

Искренути, нем, vidе изврнупін. Искәсіяти, им , 'v. pf. п. і зубе, дie Искресапи, решем , v. pf. н. і. ватру»

3ähne peifen, ringor. Искәсно зубе, anichlagen (Feuer), excito ignem. као лисица на типак.

Искрелање, n. vіdе извртање. йскидати, ам, v. pf. .) enfamep reifen, Искреmали, рећем, vidе изврпіати.

типиро. 2) ђубре, айвеiaпper wеrfелі, Искренви, им, ү. pf. • früттеп disjicio.

Cru•

endo.

[ocr errors]

curyo.

1

Sarc10: :

[ocr errors]

a alio.

[ocr errors]

съулиши, им, ligo.

Есяривљивање, р. Зав Wrüштеп, іш- Испарипти, им, v. pf. <bbruben, aqua . curvatio.

fervida eluo. Истрављівати, љујем, v. impf. drums Испариписе, имсе, т. г. р. fiim Фа. nen, incuryo.

de, oder beim Feuer erwärmen, calefio. Истрижати, ам, v. pf. in eфeiben Испасти, испаднем, v. pf, becausfal.

фасідеn, diѕѕесо, н. п. јабуку, лу- len, excido, elabor. сеницу, дињу.

Испевами, ам, (Рес. и Срем.) vidе исИскројиши, им, v. pf. н. п. кожу на пјевами. опушу, pie paut serfфneiten auf Gфия Испеватисе, амсе, (Рес. и Срем.) Yihe u. dgl., discindo.

dе испјеваписе. Искрпиши, им, т. pf. au Bliten, con- Испердашипии, им, v. pf. ) bei Бек

Kirschnern: ein Fell auoziehen, dehnen, „Калва му је зелена долама:

extendo. 2) sensu оbѕсоево : effutuo. искрпи, нова би му била, Испен, Kesselzins (?), portio siceram „Да измјерн, претегли би конци. pro commodato lebete ad cremandam Исһрснуши, нем, у. pf, plükliф да јte: siceram. ben, repente existo , adsto.

Испепти, пењем (и испнем), т.

pf, int Искрспитн, им, v. pf. паф cinaner die Höhe Heberi, elevo. tapfen, baptizo alium ex alio.

Испелисе, пењемсе (и испнемсе), Іскрспиписе, имосе, т. г. pf. fit, in: r. pt. hinausgehen, klettern , ascendo. gejammt taufen lassen, baptizari alius Hcneku, neyen, v. pf, 1) baden, pinso,

н. п, меб. 2) brаtеr, аѕѕо, н. п. јагње, скупиши, им, у. pf. Totaufen, re- Курку. 3) ранију, brennen, cremo. dimo.

Uchsijaibe, 2. dae 2uêtrinken, ebibitio. v. pf. sammeln, col- Ucnsijamu, am, v. impf. austrinten, epoto.

Испірање, и. Вав Дивљајфеп, 25 fpӣ» са упљање, р. дав CammeIn, congre

len, ablutio. gatio.

Испірацій, ам, т. impf. аив граѓђеп,
Сашьали, ам,
V. impf. sammeln,

layo. congrego.

Испорача, f. крпа, што се њом испи. скупљивање, p. Oas go&#aufen, re- ра што н. п. пушка), беr іѕіffе.

Ber, Wischbader, Wijalappen, lacinia Скупівати, љујем, т. impf. Товац

ad abstergeudum. jen, redimo.

Испірлати, ам, vide Hufерали. Скусуриши, им, т. pf. ale Rüct jian. Испирліmати, ам, v. pf. etbaben mes De beridrigen, debita residua exsolvo. ben, texendo pingo. cf. 113Memam.

n. das Lobklopfen, Aufs Menucamu, nimuem, v. pf. 1) herausimrei. llopfen, emotio, quae fit pulsando.

ben, exscribo. 2) abschreiben, wegitreis Існуцавашн, ам, v. impf. auftlopfen,

dhen, deleo. 3) verstreiben, verbrau

chen, consumo scribendo. спуцаши, ам, v. pf. н. п. чеп, или Испісалтисе, пишемсе, v. г. pf. 1) та. Ерањ на бурепiy, aust1opfen, pul- chen, daß man abgescrieben wirò i den

leor. 2) lich satt idreiben, sat scripsisse. : итуцкали, ам, dim. 9. искуцапн.

Исписивање, п. 1) Da$ реrаuѕіbr citel, chу шавање, 2, yidе кушање.

exscriptio. 2) das Avichreiben, deletio. vidе кушати.

Исписівапіі, сујем, v. impf. 1) ber. ckywaniu, am, v. pf. versuchen, tento.

ausschreiben, exscribo. 2) abídreiben,

delco. discipulus. m. der Novize , novitius,

Исписіватисе, сујемсе, т.г. impf. fіф Сағисали”, лейше, v. impf. н. п. ра

absoreiben lasseei, deleri. Ha, Bregen (oon der Wunde, manat (vi- lcnnchâ, f. die Abidreibgebühr, pecutas e vulnere), cf. mefiu.

nia deletoria, quae datur scribae, ut Cuacami, am, v. pf. erschlafen, dor. soluto tributo nomen tributaui deleat

iu codice debentium. locojno HeСахамиҫе, амсе, т. г. pf. fit ail. какав човек с арачлијом да опірдік

.

арач, п. ј. да прдне засопце 12 R. das Herausfallen, elap- путпа (за сваку пару по један путі). kuami, am, V. impf. herausfallen,

Кад навршн і 12 пуппа, а н онда

одадре још једном по добро , а Аспірапи , ам, т. pf. дивеіnаnсr fфnci.

арачлија га запипа: „Зашпо шо ?
а он одговори: „Ово Каши ис-
писна.“

І 2

deintio.

Іскуцавање,

pulsando removeo.

sando removeo.

[ocr errors]
[ocr errors]

miendo acquiro. .

tlaten, satis dormivisse.

\спа дање,

").

[ocr errors]

ien, discipda.

[ocr errors][merged small][merged small]

263

11

гача.

[ocr errors]

со.

concacare se.

Испішати, ам, y, pf. eefragen, ex. Исповест, f. vіdе исповед. qniro.

Испівидими, им, (Срем.) vidе испо испитпи, пијем, т. pf, austrinten, Енђеми. ebibo.

Исповиђепти, видим, (Ерц.) vide Испитнівање, р. дав &rforfфеn, exqui

повједиупи. sitiu.

Исповиђелисе, видимсе, (Ерц,) ri Испитівали, пујем, т. impf. erfot. исповједитисе. Then , exquiro.

Исповијаписе, јасе, т. г. pf. і рі: Испичутура, m. (im eфers) Ser Efфи. den, volvi: tira: 2ustrinter, potor. cf. изједипо- „Ситна се права исповијала

„Дол” по игришту, по девојачкомИспишавање, n. Das 2ивріffen, emin- исповијед, f. (Ерц.) Die Beige , сош с

fessio. Испишавати, ам, т. impf. auspiffen, Исповиједање , n: (Ерц.) 1) Зав Бtista eininya.

confessio. 2) das Beichte hören. успішати, ам, v. pf. auBrije, emingo. Исповиједали, ам, т. іmрt

. Ер Испјевали, ам, v. p. (Ерц.) 1) au@fin Beichte bören, auscultor confessivaeh

yeni, absolvo cautum. 2) erjingen, can- Исповиједаптисе, амce, y, r, іnј е tu adquiro.

(Epu.) beichten, confiteor. Испјеватисе, амce, v. г. pf. (Ерц.) Исповијест, f. (Ерц.) vidе истогда Ich wusiiiigen, sat cecinisse.

Исповједипи, им, v, pf. (Брц.) исплазии, им, v. pf, п. ј. језик, mal Beichte hören, audio confessione .

brporrеden, sum Rune binauе tеden Исповједитисе, имce, v. г. рт. Вр

(die Zunge), exsero, protendo linguam. einmal beidten, coufiteor. Исплакати, лачем, v. pf, н. п. успа, Испоганими, им, P. pf. perunreina ausspüler, eluw.

polluo. исплакали, лачем, Ү. pf. erweinen, Испоганишисе, имce, v. г. рт. і 1Jendo acquirо.

sudeln (vom Kinde das fica belad Исплакалисе, чемсе, V. r. pf. ji, aud.

weinen, flendi finem facio, sat flevi. HcnoA, von unten weg, ab imo, desi Исплакивање, о. 1) Тав ($rmeinen, ас- Исполаканиje , p. :(eomifф • fatpri

quisitio per iletum. 2) das Ausweinen, Geifte der Mönchssprache von ico finis flendi.

Капии) das Uusid wemmen , Исплаклівали, кујем, v. impf. 1) er: spülen des Mundes, mit einea Ol

weinen, letu acquiro. 2) ausweinen, Wein, bei großen Tafeln, nach desivo flere.

man bereits aufgestanden, und mit Исплатнин, им, у. pf. кога, коме, Hände gewaschen hat, elutio: He oušzanleit"isolvo.

вина ни за исполаканије; дајде за Исплаһ іванье, п. Зав 2 и Взаblеn, 50- једну (чашу) за исполапаније. lutie.

Испоредити, им, т. pf. Исплаһірали, Кујем, v. impf. аива stellen, comparo. 344e1, 56lvo.

Испореднписе, имce, v, г. pi

. Испл: сти, лепем, v. pf. flechten, sich in eine Vieihe stellen mit eizcu Dlecto,

comparo me. испливати, ам, v. pf. berausfbmim. Иснърипи, им , v. pt. ausmeisen, exe

• 2, enato. Исплу ві, ІІМ, vide

Испестилисе, имсе, т. г. рт. сан Исп, сање,

Д.

dos Ausspeyen, ex- ften, ich gerfasten, jejunio absumi. spuitio.

Исправа, бав Redt su etmai , Исть вати, ам, v. impf., 1 ausfpepen,

Bewilligung der Regierung, jus Исп. вати, љујем, v.

pf.

ptum rei fасiеndае: "донијо испр Испљунупін, нем, v. pf.

exspuo.

из Цариграда да понови (или исповед, f. (Рес. и Срем.) vidе испо- начини изнова) намаслінр: вијед.

Исправити, им, т. pf. gеrаvе riga Исповедање, п. (Рес. и Срем.) vide corrigo. исповиједање.

Исправљање, п. дав erateriфitn, е Исповедатн, ам, (Рес. и Срем.) vide rectio. исповиједами.

Исправљали, ам, т. іmрi. gеtаbе ri Исповедалисе, амсе, (Рес. и Срем.) ten, corrigo. vidе исповиједаптисе.

Исправно, ret, rесtе. Исповедити , им, (Рес, и Срем.) vid• Испражывање, а, pas zusletren, 4 исповједип,

cuatio,

[ocr errors]

an die Cd

tero.

испливати.

« PreviousContinue »