Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Испражњивати, њујем, y, impr. aus. einander gerhauen, disseco unum ex leren, evacuo.

alio. Испразниши, им, v. pf. at:leeren, Испрескакати, скачем, v, pf. кога, evacuo,

einen (im Gespräche) besiegen, zu Schulle Mcapacımı, CH, v. pf. werfen (von der den reden, überreden, superare sermone. cau), pario.

Испреспи, едем, v. pf. erjpinaen, Испраситисе, сесе, v. г. pf. п. ј. nendo acquiro. крмаче, wеrfen (pon mebreen Güиen), Испрећи (гокорисе и испрегнути), pario.

регнем , v. pf, aufpаnnеи , solvo Испрати, исперем, v. pf. ављајфен,

equos. едио.

Испречати, ам, (Рес. и Срем.) vide Испратипи, им, v. pf. Fіnаuѕ bеglei- испријечати. ten, comitor.

Испречиптисе, имce, (Рес. и Срем.) vido . Испрашња , f. Bеr аbfфіеб, сав @eleite испријечиписе.

auf den Weg, salutatio (osculum, ver- Ucapewibami, am, v. pf. nach einans bera) viatica.

der zusammen nähen, consuo aliud ex Испраћање, п. бав фіnаuѕbеgleiten, alio. coinitatio discedentis.

Испржии, им, v. pf. Drennen, rəftен, Испрабаши, ам, v. impf. binаuѕbеglеі. frigo (каву, дијете). ten , comitor discedentem.

Испржилисе, имce, v. г. pf. fib bers . Испрашиши, им, т. pf, beftäибеn, pul- brennen, aduror. vere adspergo.

Исприбадали, ам, v. pf. паф einanser Heapsa, anfänglich, primitus.

anstecken, adfigo unum ex alio. Hспрдак, пка, m, freugnір бев Sur. Исприбијали, ам, v. pf. паф cirraner

{ts, crepitus (?): колишно је дијете, anjФlagen, adfigo uрum ex alio. као испрдан (ojterr. Der Surtnesel). Испријека (Ерц), рon Per Ceite, . Испрделінсе, имce, (Pec.) vidе испр- lаtеrе. , Испр дипінсе, имce, (Срем.) Бетисе. Испријечапти, ам, v. pf, (Ерц.) н. п. Испрднути, нем , v. pf. ausfargen, onanke, freuzweise mit Riemer befes expedo.

stigen, decusso lora. Аспіђеписе, димсе, pf. (Ерц.) Испријечити, им, р. р. (Ерц.) н. п. in ausfarzen, expedo.

пушку на враптима, fфтei anlebnet Испребијали, ам, v. pf.. ріеlfa 3er: (das Gewehr š. B.), adclino. dlagen, contundo.

Испријечиписе, имce, v. r. pf. (Ерц.) Испрегнути, нем, vidе испрећи. sich anstemmen gegen jemand, aduitor Испрегрізати, ам, v. pf. vitlfa 3ers in aliquem. beißen, dimordeo.

Исприкйван, ам, v, pt. ingefanimt Hспред, hinweg, e conspectu: anschmieden, accudo.

идн испред мене ; прође испред Испричапи, ам, v. г. pf. 1) vorergäб. hyke; испред Божића.

len, enarro. 2) auserzählen, enarro. Испредавапін, дајем: v. pf: па) eina Испричаписе, амce; v. г. pf. fid, аида

ander ergeben, dedo unum ex alio. erzählen, sat nazrasse. Испрёдање, о. Вав Grjpinnen, acqui- Испришивати, ам, v. pf. insefammt sitio gendo.

annähen, adsuo. Испрёдаган, ам, v. impf. erfpinnen, Испробадапшн, ам, v. pf. Bertebeit,

compungo. дав 28fpannen, 50- Испровлачили, им, v. pf. паф einanlutio.

der durchziehen (die Fäden, Riemen , Испре запи, режем, т. inpf. aufparts Heftel), trajicio.

Испродавати, дајем, v. pf. gang beta Испрғha, (Рес. и Срем.) vidе испри- kaufen, divendo.

Испрорезивати, зујем, v. pf. insges Испрекивати, ам, y, pf. in@gеfammt sammt durchschneiden, discindo. überschmieden, recudo.

Испросецати, ам, (Рес. и Срем.) vide - Непрекриштали, ам, v. pf. 1 na) ein- испросијецати. Испрекршкалиг, ам, v. p. ancer inв Испросијецати, ам, v. pf. (Ерц.) пара Kreuz legen, decusso.

einander Durdyschneiden, unum ex alio Испреламали, ам, у.

pf. nach einander disseco. . terbrecen, confringo.

Испросити, им, v. pf. 2) Бевојку , ers Испресцапи, ам , (Рес. и Срем.) vide biiten, erfreien, impetro. 2) erbetteln Чепресијецали.

emeudico. Испресијецапи, ам, т. pf. (Ерц.) паф Испросніі, на, но, еrbеten, precibus

vor

dendo acquiro. . Испрезање,

Д.

nen, solvo jngo.

тека,

1 wahrhaft, re

impetratus. Србљи припоепједају да Истанчат, ам, v. pf. Bünn werhen, само четири патријара треба да extensor (0. i. weniger werden). буду на земљи, и да се србски па- Ислаһисе (говорисе и испакнутисе) пријае звао пе ти испросни: исплакнемсе, т. г. pf. fіd bеrроrtbun, зашто су га Србљи испросили од erbieten zu einer Unternehmung, ese оне четеорице.

sisto. Испузати, испужем, v. pf. 1) binаива испеглити, им, т. pf. |ausgieben, деди

kriechen (wie die Kinder), erepo. 2) hins Истёгнути, нем, v. pf.jnen, extendo. aufflettern, enitor, erepo.

Mcmézaibe, n. das Ausdehnen, extensio. Испунили, им, v. pfi) a8fülen (8. Испиёзали, пежем, у. impf. аивдер:

Si die Sticeren nach innen zu) expleo. 11th, extenso. 2) erfüllen (den Befehi), impleo, facio Nicmekâp, aufs neue, von vorne, depude satis.

cf. наново. испунилисе, нимсе, т. г. pf, wou wer: Истелили, ли, v. pf. Palben, pario.

Den, impleor (мјесец, човек у образу). Истелитисе, лесе, т. г. pf. Palben (ven испуњавање, о. Раз Norfin len, imрlеtіо. mehrern Küben), pario. испуњавали, ам, у. impf. erfulet, Исперапи, ам, (Pec.) и Срем.) ride impleo.

ишћерами. Іспупчилисе, имсе, т. г. pf. fib fo Истерiвање, п. (Рес. и Срем.) ride

lesen oder legen, daß der Nabel zu ишћеривање.

oberit kommt, umbilicum protendo. Истери'вати, рујем, (Рес. и Срем.) Испуспi, m. марва не ма испуста, bat vidе ншћеривати.

keinen Plaß, um dahin ausgelassen zu Memeki, meye, v: pf. auslaufen, edluo. meroen ; дао му испуспі, сlеgenheit Истн, идем, vidе иһи.

perf) affen zur siut, fugae copiam fccit. Испи, па , то , felbft, ipse. Исп , спитн, им, т. рт. аивајfen, di- Истіва (испіва), f. meerfфаument Pft: mitto,

fe, fistula fumatoria e spuma marina. Испустилисе, имce, v. г. pf. fi, per. Hспија (из пија), langfam, leife, lеntе.

wahrlosen, negligo rem meam. Ислінна, f. Die Babebeit, veritas. Испуцали, ам, у. pf. беrten, rumроr. Испини, на, но, 1спуцалінсе, цајусе , v. г. pf. н. п. Истинити, па , по, гах.

пушке, попови, jih fatt fфісфеn, sa- Истински, кa, кo, н. п. истина, mast, tis sonu'sse (de tormentis):

wahrhaft, verissimus, ipsissimus: „Јуче су се пушке испуцале —

је истинска лаж. Исті уштање, і дав 2dulajfen, emissio. Испискивање, п, бав фіnаuebrutt, Испўштати, ам, у. impf, aulaffen, extrusio, dimitto.

Исписківати, кујем, Испўштаписе, амсе, т. г. impf, ft) ausdrücken, extrudo, urgeo foras. verwahrlosen, negligo me.

Истиснули, нем, Испушпитік, им,

vide

испустили. den, extrudo. Испу піиписе, имce, vidе испуспи. Испицање , n. vіdе испјецање.

Испицамисе, мнчемсе, vidе истјеИспўшћање, т. vіdе испуштање.

цаписе. Испытали, ам, vide испушталтик. Испјецање, р. (Ерц.) бав беrроrthan Испўшћансе , амce, vidе испунита- u einer That, adparitio, oblatio.

Испјецатисе , 'mjечемсе, Homâ, (cm.) durch poetische licenz vers (Epy.) sich bervorthun zu etwas, ere

Fürzt, statt og hcmoka, vom Aufgang, sisto. ab oriente sole :

Исто (тако), gеrаvе fo, eodem plane „Сјало сунце исліа до запада,

modo. . „А не сјало bе јє моја мајка Истоваравање (исповаривање?). п. Иставити, им, v. pt. н. п. лонац, das 2bladen, deqneratio, - врапа, ) megjtelen, removeo. 2) au в Испіоваравапін (исповаривати ?), a, beben (die Thür), evello.

impf. abladen, deonero , Ислављање , п. 1) бав 23egfteleil, re- Исптоварити, им, motio. 2) des Uusheben, avulsio.

(die Waare), deonero. 3) abladen (den йстављали, ам, т. impf. 1) megfesen, Wagen), exonero. removeo. 2) Ausheben, avello.

Cmok, m. der Sonnenaufgang, Испакање, . Рав Ливfфеntеn, effusio. oriens, ortos solis, Исмаками, мачем, т. іmрt. анвјфеns исполковами, кујем, е. р. (по н. ken, effundo.

мастирима и у њемачкој по кард. Испакнупсе, немсе, vide "нстақисе. WiMa) perdolmetschen, interpretor,

mo

V. impf. hins

V. pf. hinquédris

[ocr errors]

Писе.

Ү. г. іnipt.

exoneratio.

у.

exotero.

V. pf. )) abladen (e11,

Истом, 1)nur, nіфів ав, поnnisi. 2) Исус, m. gefus, Jesus.

erit, primum, demum. cf. пек. Исусов, ва, вo, gefu, Jesu. Испідпиши, им, v. pf. fфтelsen, lique- Исцедипи, им, (Рес, и Срем.) vіdе ісfacio.

циједити. Источипи, им, v. pf. 3u &nse fфеи. Исцеђивање, д. (Рес. и Срем.) vidе исken, effundo.

цјеђивање. Испочни, нa, нo, olis , ab oriente sole. Исцеђівати, ђујем, (Рес. и Срем.) ri-. Истраживање, о, дав Зufammеnјифеп, dе исцјеђивали. conquisitio.

Исцёпали, ам, (Рес. и Срем.) vidе поИстраживати, жујем, v. impf. sufant- цијепати. mensuchen, conquiro.

Исцёпатисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide Испегапи, ам, Ү. pf. entimen reigen, исцијепатисе. rumpo.

Исциjедити, им, т. pf. (Ерц.) aufeia Испргнуши, нем, v. pf. entreigen, hen, excolare. eripio.

Испцијепати, ам, v. pf. (Ерц.) 3erfpale Испірёбили, им, (Рес. и Срем.) vide ten, discindo', diffindo. истријебити.

Исцијепатисе, амce, v. г. pf. (Ерц.) Истрёсање, л. Вав 2u #беuteln, 28. seine Kleider zerrissen haben, lacera fфӣttein, excussio.

veste sum. Испіресали, ам, т. impf. аивBeuteIn, Исцјеђивање, п. (Ерц.) Зав 2ufeiben, excutio.

excolatio. Испреспи, сем, v. pf. Quéfdütteln, Испјеђивати, ђујем, т. impf. (Ерц.) excutio..

ausseiben ; excolare. Истријебити, им, т. pf. (Ерц.) аив. Ипање, р. 1) vidе бацање. 2) Хав Сі: rotten, extermino.

festinatio. Испринипи, им, т. pf. Berprödeln, Итар, шpa, po, fфnel, velox. confrio.

Ипатни, ам, v.impf. 1) vidе бацад. Испрнути, нем, vide ymрнути. 2) eilen, festino. Испірошни, им, 1) vidе испіринипти. Иптад , ица, m. 1) на један ипац, auf

2) nach einander verzehren, expendo einmal, im Nu, repente. 2) jedan unum ex alia.

нац барута, п. ј. онолико, колийстри, рем, испръо, v. pf. 3erreiben, ко се пушка може напунили само contero..

jedan nym, ein Stuß Pulver, portio Испругати, ружем, v. pf. aufфабет, singula pulveris pyrii. erado.

Иmeњe, n. (Рес.) vidе ићење. Иструлити , им, т. pf. perfaulet, pu- Иmети, иптим, (Pec.) vidе ићети. trelio.

Итили, им, vidе бацити. Иструнити, им, у. pf. н. п. узи из Ипити, им, (Срем.) vidе икети.

главе, bеrаивіtəbern (mit бет Жапт), Hпіко (и ко), vide ико expurgo.

Hплен, на, но, у Сријему, у Бачк. Испірўнитисе, нисе, v. pf. verloren

и у Бан.) aufgerpedi, ingenii vividi. geben, perdor (von kleinen Dingen, Ümúa, f. die Eile, festinatio. Mmiba cf. прун).

је ђаволски посао. Испрунули, нем, vidе испирулитн. Ипост, f. Die Sile, festinatio : у ипо Истрчавање, п, бав фіnаивайјеп, ех- іпоum f. шпін. cursatio.

Umpina, die Schnelligkeit, velocitas. Испорчавами. ам, v. impf, binauelau= Ипрост, f. vіdе итрина. fen, excurso.

ићење, п. (Ерц. и Срем.) бав Wilen, Истрчапи, чим, v. pf. Fіnаu taufen, festinatio. excurro.

ићети, ипим, т. impf. (Ерц.) eilen, Иступити, им, т. pf. tumpf maфen, festino. . obtundo.

йки, идем, v. impf. 1) geben, eo. 2) Истурчип, им, т. pf. nacheinander für: нде киша, снијег; віно из бурета,

kisch maden, facio esse Turcam alium крв из носа; новци (н. п. у Турex alio.

ској не изу банке (не иду, ні у

ње. Истурчиписе, имосе, т. г. pf, insge. мачкој, него и носе људи); како jammt Türle werden, fidem turcicain

иду сад ови дукати ?) и т. д. amplector unus ex alio.

Илиндија*, f. дав сritte Bebet See Исп Ки, мучем, v. pf. ) 3erflagen, Mohammedaner, nach Mittag, oratia,

coutundo. 2) zerstossen , contundo. tertia Mohammedanorum. Исука и, исучем, v. pf. beran mins Ичага*, m. 2rt türtifфеn 20ъсів, роbiden, evolvo, extraho, H. .. sprjebaa

lium Turcarum genus:

ren,

Ешпан.

„Али Турци цареве ичаге - Ишчекивати, кујем, v. impf. fammeIn, „Млого Турак” цареви ичага — erwarten bis alle beisammen sind, exyu, interj. der Laui um die Hühner zu specto dum conveniant.

vertreiben, sonus pellendis gallinis. Ишчекінвалінсе, кујемосе, т. г. impf, Ишарами (изшарали), ам, v. pf, bunt sid sammeln, exspectare se invicem machen , variego.

loco certo. Ишареш*, m. 23int, nutus: казао му Ишчепрғали, ам, т. pf. 1) aufфае

ишарептом, п. ј. намигнуо на њега. ren (wie die Henne) erado. 2) jeríaar. Иuénаmu (изцептапи), ам (и ишећем),

radendo corrumpo. v. pf. herausspazieren, prodeo. Ишчерупапій, ам, v. pf. 3errupfen, Ишибати (изшибали), ам, v. pf. mit convello.

Ruthen ferpeitschen , virgis caedo. Ишчетапін, шем. , pf. н. п. уш из Ишкање, р. ба Иш rufen, vox иш, ні. главе, bеrаuѕ fragen, effrico. ! Ишкан, ам, у. impf. иш! tufen, Ишҷёшљати, ам, v. pf. 1) audeam» іngemino иш.

men, pectino. 2) (fig.) durchlämmen, Ишнути, нем, т. pf. einmal иш rufen, striegeln, pecto. 3) durchziehen, durch dico Hiu .

hecheln, perstringo. Ишончити (изшойчити), им, у. pf. Ишчилепін, лим, v. p. (Рес, адверен,

паф cinanner sum Шокац тафеn, fa- Ишчилиши, им, v. pf. (Срем.)} fein &nbe "cio esse шоқЦum unum ex alio.. Ишчиљепи, лим, v.prf. Ерц.) erreiфед Ишдкчилисе (изцокчимисе), имосе, т. (vom Wein u. dgl.) deficio.

г. pf. ingejammt Шокац werpen, fio Ишчиспиши, им, v. pf. reinigen, ex, шокациpus ex alio.

purgo. Ишпан, m. (у Сријему, у Бачкој иу Инчупапти, ам, v. pf. 1) au #raufen,

bah.) der Aufseher der Arbeiter, (der evello. 2) zerraufen, divello, velicado Span, xyna'y in Krain, South CVOS im solyo, Constantin), praefectus agrum colen.

tium , aut aliorum servorum. Ишпанов, ва, во, бев ишпан,

тох

J. Ишпановица, ғ. бев ишпан Srаи, идог

то“ ишлан. Иштал*, m. Der Appetit, cibi appeten- å, pron. ich, ego. tia: : ово отвора иіціал.

Já, 1) Ja, ita: Ишпали*, adj, indecl. bei 21ppetit , ар

А, Је ли тако ? petens cibi.

Б. јестi, ja. cf. да. Иumeнипти (изшщенили), им, v. pf. 2) ja ja, ja mu, entweder idy, oder den werfen, pario catulos.

aut ego, aut tu, 3) у пјесмама на не. Ишпеңипиҫе (изштенитисе), несе, Ким мјестима готово не значи нити.

v.pf. sämmtlich Jünge werfen (von Hüns па, него се додаје само да изиђе

бinnen) pario: иштениле се све кучке. пуна врспia, н, п. иштешипи (изшпептилін), им, v. pf. „Ја када се понапише вина —

beschädigen, verderben, corrumpo, laedo. „Када виђе Чупићу Стојане Ишлипати (изшлипапи), ам, v. pf. „Ја у боју Црнобарца Сптапка

gert neipen, jer;widtent, convello. „Ја два врана два по Богу брапта — Ишкерали, ам, т. р. (Ерц.) binаив. Jaaњe, n. vіdе јање. jagen, expello.

Јапти, јашем, vide jати. Иukepивaњe, p. (Ерц.) Das іnанв. Jaahi, ka, fe, н. п. конь, хеіt , jagen, expulsio.

equitatorius, cf. jашали. Ишкеривации , еујем, т. impf. (Ep4) Јабана*, *. .) pie Sreme, terra exbinausjagen, expulso.

Сега: није ми јабана, ее іft mir uidt Ишқёсмали, ам, v. pf. Burhlüфеrn fremd, er ist mir etwas verwandt, est

(urt Stideren), opus perforatum fa- propinquus пnihi. 2) не говори на јабаcio.

Hy, nicht ungereimt, nicht befremdenda Ишкил*, m. cf. прстен,

non insolite. Ишчащими, им, v. pf. н. п. иогу, Јабанац, нца , m, der Fremde, alienus руку, auBrenten, luxo.

cf. пуђин, ишчекалінсе, амосе, v. г. pf. einana Јабанлија*, m. vіdе jабанац.

der erwarten, exspectare se loco dicto. JaGâycki, ka, ko, fremd, alienus. cf. myk. Ишчекивање, р. дав Cam meln аn is Јаблан , m. See pappelbaum, populus.

nem perabredeten Orte, espectatio JabaâHob, ba, Bo, Pappela, populeus. in loco certo,

Јаблански, кa, кo, pon Pappe, populeus :

[ocr errors]

BO

Јавкање,

Јављање,

„Ја ћу леви понуде донепти :

Јагњед, m. Ber Pappelbaum, Sie Pap. „С јаблан” дрва јаблански јабука pel, populus. „Суви шљива са спрови грана

Јагњење, п. дав gаmmen, partus. Jaöyka, f. 1) der Upfelbaum, malus. 2) Jarhemma, f. 1) das Lammfleisch, caro

Bir kipfel, malum; опишли на јабуку, agnina. 2) das Lammfell pellis againa, cf. колачи.

Јагњеfit (јагње.), fa, Kie, Ramm, agai. Јабуков, ва, вo, apfel : , mali. Јагњешце, p, dim. p. јагње. Јабуковац, вца, m. ein Stab vom Jarjiso. m. (cm.) das Lammen, agno. Apfelbau!n , baculus e malo.

rum partus :. „Да грдне цркве! а би Јабуковача, f, деr Siber, cidrus.

јесни светaца! чудна "мјеста за Јабуков iн, m. vіdе јабуковача.

јагњиво! успавидеmе коње, да се Јабуковина, f. 2pfelbols, lіgnum mali. пуспа Бога намолимо” (приповије. Јабучар, ш. 2) рer 2pfeiframer, poma- дају да је рекао некакав Ерцеговац, rius, poma vendens. 2) der Liebhaber кад је ударио поред некаква von Wipfeln, qui amat mala.

ликог намаспира). Јабучарев, ва, вo, vidе јабучаров. Јагњипіи, им, y. impf. Таттеп, еdo Јабучаров, ва, во , бев јабучар.

aguum, enitor. Јабучић, m, cin junger 24pfeibauni, ба- Јагњилінсе, имсе, т. г. impf. Гаттеп, las parva.

pario (de ove). Јабучица, f, dim. 2. јабука. 2) беr Jaгoдa, i) Sie #toyeere, fragum. 2) Seas Adambapfel, pomum Adami.

enzimmername, nomen virginis. Јавни, им, v. pf. 1) betant mаdеп, ри- Јагодина, f. .) варош (и зидине) у

blico, manifesto. 2)obije, vor den Schafen Србији близу Мораве. Јагодинац bergeben und sie leiten, duco oviculas. (нца), човек из Јагодине. ЈагоЈавлінсе, имce, v. г. pf. коме , jid) динка, жена из Јагодине. Јагоmelden, einsprechen; fich offenbaren, ers дински, кa, кo, von Јагодина. 2) deinen, adpareo.

брдо у Pathевини, p. dim. 2. јављање.

Јагодица, f. ) dim. 9. јагода. 2) јаго. Јавкалінсе, амce, dim. p. јављаписе. дице, бie 28angen, genae.

р. Вав "Reiben, signifiсаtiо. Јагодњача , f. п, і, крушка, cine art Јављали, ам, v. impf. nielsen, significo. Frühbirnen, piri maturi genas. Јављаптисе, амсе, т. г. impf. fit mеl. Јагрчевина, f. (у Сријему) vidе јаго,

den, saluto, ingredior. Јавній, на, но, вјеnpar, manifestus. Јагочевина, f. 21rt Reaute, herbae Јавнутисе, немсе, v, г. pf. dim. уоп genus. јавилисе.

Jarpu* , m. der Fuchsschimmel, equus vaЈавip, m. per 2porn, acer platapoeides ricgatus (ut sunt ova coturnicis).

Jarpзаспі, па, пio, Elein gefфесіі, equus Јаворина, Г. vіdе Јаорина.

variegatus. Јаворов, ва, вo, von born, acernus. Јагрзов, ра, во , des Fuchsschimmels, Јаворовина,С.Дbornbols, lіgnum acernum. equi variegati. Jarðpje, n. (coll.) Ahornbäume, acera : Jaj, m. der osłummer, das Weh, aegri„Седлом бије о јаворје

tudo : иди јаде и чемере ! јаде неpl. die Lämmer, agni. сили ! jeбeм му јаде; јади га убили!

ш. pl. dim. 2. jаrањци. „О: ђевојко, мој пie jад убио Járna, f. ein durch Braten geborstenes „Нек” су њему двоји, піроји јади; Korn Kuluruz, granum zeae tostione „Једни јади ће се не виђесмо, diruptum. cf. кокица.

„Други јади ће се не саспасмо, Jarauka, f. Frauenname, nomen feminae. Трећи јади ће се не љубисмо Jarayx *, n. ein gesticktes Soweigtudy, Já ah, aha, Ho, arm, unfélig, unglüds sudarium (acu pictun!).

lich, miser. Јаглучић, p. dim, p. јаглук.

адар, дра , m, 1) вода у Србији (пече Jarma*, f. Ha jarmy, reißend (geht die

између Цера и Гучева, и улјече у Baare ab), raptim (vendidi).

Дрину ниже љевінице). 2) кнежина Jarmumu, un, v. impf. sich um etwas Зворничке наије (око воде Јадра).

3) (Црни Јадар) вода у Босни (изви, Загмитисе, имсе, т. г. impf. око шта,

ре у Краљевој гори под Кушлашом). Fibo drången, reißen um etwa8 , rapio JaAUKOBấme, n. das Webklagen, lamen

diripio, emo, distraho certatim. tatio , ejulatio. Јагњад, f. (coll.) junge gammer, vide Jaдиковари , кујем, v. impf. webfla: irње, њеща, д, баg gamm, aguus. Јадиковина, f. (cm) $rauerbaum (?):

чевина.

Linn. .

Јагањци, њаца ,m.
Јагаючићи,

reißen, rapio.

јагањци.

gen, lamentor.

« PreviousContinue »