Page images
PDF
EPUB

sensu.

[ocr errors]

Jёва, f. ein frauenname, ирђemia, Eu. Једини, на, но, еіnѕід, пnicus. phemia.

Јединица, f. 1) Pie cinjige fo@ter, filia Jeba, f. Eva, Eva (Adams Frau). unica. 2) ријепко сукно, што се шка у верица, f. vіdе вјеверица.

једну җицу; неки га зовукла шње, Јевернчић, m. ein junges Cichhorn, sciu. као што слоји и у Душаново ripwius, sciuri datulus.

дипломи (даној м. Хилендару .. Jeвeричида, f. dim. . јеверица.

1548, која је сад у Карловцима у Јверичји, чја, чје, ibore, sciuroram. митрополитској архиви), cine 24tt Jeepa, f. Frauennaine, nomen feminae, Tuch, das die serbischen Frauen zu Haus (Бур. р. Јевросна ?).

se erzeugen, panni genus. Јерем, m. Ephrein, Ephrem.

Јединодушно, einbelig, unanimi conЈевросима, f. vіdе Јеросима. Јевта, m. (Рес. и Срем.) vidе Јевто. Јединче, чета, л. бав еіnѕige #ins, fЈевтан, т. ein Rannéname, nomen yi lius (filia) unicus (unica). ri (von Euthymius).

Jёдити, им, т. іmрt. ergürnea (@fterr. Јевтин, нa, нo, moblfeil, vilis. Од giften), irrito.

јевпина меса чорба за плот. Jёдиписе, имce, y. г. impf. зürnen, iraJebmunka, f. Diétns) die Wohlfeil: scor, stomachor. beit, vilitas annonae.

Једнак, кa, кo, gleid, aequalis. Јевица, m. din. у. Јева.

Једнако, 1) glei, aequaliter. :) beitän= Јево(једни говоре и Јеппо),m.(Ерц.) dig, in einem fort, continuo.

Euthymius, Euīhymius, cf. 'Je mo. Једначење, п. бав 2ugleiфit, aequaJere, гепа *, p. Die Seile, lima.

tio. Јегленисање, п. Заверrеhеn, ёфта. Једначити, им, y. impf. gleit mафеп,

ben, confabulatio, cf. разговарање. aequo. Јегленисами, нишем, т. impf." fфта. Једнојајац, јца, m. Bеr fіnbоvеr, qui Ben, confabulor.

uno tantum testiculo est praeditus. Јегленце*, цепа, п. беr рiвсиев, con- Једнолин, кa, кo, gleiфғи шејќфtев, fabulatio, cf. разговор.

faciei aequalis : Јегл нција der Schwäßer, confabu „Три ћевојке, све при једнолике lator.

Једном, cinnal, semel; aliquando. Jeryba, der Ual, anguilla.

Једномесечики, р. р. (Рес, и Срем.) Jeh, m. 1) Galle, fel. 2). Gift, venenum. vidе једномјесечићи. Један, дна, но, p. ciner, unus, 2) ein, Једномјесечићи, ш. pl. (Ерц.) @efФmi

aliquis. 3) jednu kaxy, einige (die eis jter, deren Geburtstag in den nämlis nen) sagen, aliqui dicunt.

феn Xonat fädt. Кад се једно, од Један, дна, но, зоrnіg (giftig), iratus. једномјесечила жени или удаје, Једанаест, еlf, cilf, undecim.

онда друго не смије бити код куЈеданаеспepo, vidе једанаесторо. fіе (него га пошу куд у друго сеЈеданаеспіі", піа, по, беr &lfte, un ло), нити смије јеспін од они јела decimus.

што се готове за свадбу. Кад јеЈеданаесторо, еіnе gаll оn еlf, un дно умре, онда мәтну упутио јеdecim.

дну ногу мртвога а другу живога, Једанпу (п. је један пулі), 2) ein mat, па онда оно живо дозове каквога

semel. 2) einmal, aliquaudo. cf. je AHOM. момка (с којим се пази) и рече Једар, дра, родіфt unp feft, solidus. му: „Да си ми по Богу брапі, пуJeдвa, taum, vix ; једва једнице, аит спи ме (или одријеши ме).” Онда und kaum.

онај отвори пупо и пуспи га; и Једек *, m. 1) vidе уже. 2) бав раrа по су послије побратими (мо depferd, , equus ad pompam :

ово не чине свуда, и по понајви„И он води цареве једеке

ше жене, које млого гапају и гаЈедење, р. 1) бав ©ffen, estis. 2) bie тању вјерују.

Среife, cibus (у крајини Неготин- Једноничење, п. vide jeднoуђење. ској). cf. јело.

Једндничити, им, vide jeднoудити. Једин, на, но, н. п. човек, дie einige - Једноћ, vidе једном.

Mannsperson in einer Haushaltung, JEAHOYAHM, IM, v. impf. nur einmal solus in familia.

des Tags essen (an gewissen Fasttagen, Јединац, нца, т. 1) беr еіnѕige Soft, oder sonst aus Andacht), nonnisi semel

filius unicus. e) der Einzige in einer de die manduco. pau #baltung, unus paterfanilias: кад Једноуђење , п. Вав пиr einma1 бев Zags буде невоља, онда и јединце доће Ejen, manducatio unica de die. Рају на војску,

Једнош, vidе једном.

:

2)

[ocr errors]

Једовим, па , то , giftig, venenatus. Јеина, f. vіdе cota. Jexpâine, n. das Fest werden, coasoli- Jek, m. 1) der Hal, sonitus, vide jeka. datió,

2) die wahreste Zeit zu etwas, tempestiЈедрати, ам, т. impf. feft mеrѕеn, con vitas, н. п. solidor, н. п. грожђе једра.

А. Има ли и сад грожђа ? Једрина, f. Die Sejtigteit, pitbeit, 50 Б. Има , сад у највећи јек. liditas.

Јека, f. See фай, ѕоuіtus :
Jење, п. Зав Зürden, ira et irritatio. Стаде јека кдња око двора :
Jex, m. der Igel, erinaceus.

Jéka, f. Frauennanie', nomen feminae Јежење, р. бав Dafteben (erfroren un) (poit Јела, Јелена).

sin zusammenziehead wie ein Igel, cou- Jekmekunja*, m. vide jeкменција (mit tractio more crinacei,

allen ableitungen). Jёжиписе, имce, v. т. impf. Tajteben Jeкметрија *, m. Der Brotbader, pistor.

und sich zusammenziehen wie ein Igel, cf. пекар, ипд мебар. contraho cutem ut erinaceus : jежи ми Јекмецијин, на, но, бев 3dфекв, рісе кожа ; шпа се ми јежиш ?

storis. Јеж ван, т.

(cm) der Jesuite , Jesuita Jerneisijunga , f. der Bäderladen, ta(i. B. in dem Liede vom Patriarchen berna pistoria Чарнојевић) :

Јекмецінскії (јекмедијски), кa, кo, „Поред мога Бонлије принципа, 1) Båder: , pistorius. 2) adv. nah Urt Бено леже моји јежовани

der Bäcker, more pistoruin. Jёза, f. Һур. , језик. Језа парала гу. Јекмецілук*, m. tie Säferen, Дrt piза плаћала (над кога бију за рђаве storia. ријечи).

Jёкнути, нем, v. pf. :) aufäфien , in. Јізава, f. вода што ушјече у Дуна „gemisco. 2) erschaden , intono. во под Смедеревом.

Jéko, m. Mánusname, nomen viri (von Језан m. das Gebet, welches der türs Јефлно ?).

kische Chodid a vom Minaret herun: Jekniâie, n. das Hallen, sonitus. terruft, oratio quam docet sacerdos Jekmanın, xkem, v. impf. hallen, sono. turcicus de turri :

Јектика, f. (у Сријему; у Бачкој иу „А мунаре

попас
паутина :

Бан.), pie petit, bеctіса. „Не е имал” ко језан учипти Јекпінчав , ва , во , bеttіfф, tabе lаbоЈезгарица, f. 1 ) Ber Rein, nucleus, Jёзгра, f. granum. 2) i.e. das Bes Jéra, f. 1) die Tanne, abies. 2) Frauen: fte, llos, robur.

name, nomen muliebre. Језда, m. (Рес. и Срем.) vidе Јездо. Jenaya, f. Frauenname, nomen feminae, Jesumip, m. Mannsname, poinen viri. Jenaw, m. Dosenname, nomen bovis. Језди, им, y, impf. (сп) reiten, e Jenawan, m. Mannsname , nomen viri. quíto :

Јелашје, п. (coll) бас аппеngеbüјф, „Ѓором језди Краљевићу Марко — frutices abietum. - Јёздо, т. (Ерц.) hyp. 6. Јездимир. Јелек* m, vidе bечерма. Језера , п. р. поље у Ерцеговини (бли- Јелен, ш. 1) Der pirfa), cervus. 2) Det зу Дурмилора):

Hirschkäfer', cervus volans Linn. „Рано ранн у лов на Језера - Jerena , f. Frauenname, nomen feminae. Jesepo, n. der See, lacus.

Јеленак, нка , m. hyp. 9. јелен : Језерски, кa, кo, Pent ©ee gehörig, „„Јеленак ми гору ломи lacustris.

пупак да му је Jezik, m. 1) die Zunge, lingua. Jeslik Jesenka, f. Frauenname, nomen feminae.

за зубе! 2) бie Optафе, lingua. Јеленче, чета, п. Сав біtfфEa16, pulЈезичган, чна, но, gefäbig (vіеl te

lus cervinus. dend), loquax (linguax):

Јелењп, ња, ње, $irfф., cervinus. „ој пи зрно шенично!

Jean (je All)? gelt ist's fo? Nidt „Ти не буди језично,

mabr ? an? nonne ? „Ла ћеш бити честито ;

Јелика, f. vіdе јела 1: „Ако л будеш језично,

„Расла танка јелика „Не fеш бити честито.

„На два брда велика ; (пјевају ћевојци кад је убрађују). „То не била јелика, Језичат, чца, m. 1) пера у катанца, „Већ девојка велика

die Feder des Salomës ,' momentum Jeancásema, f. Elisabeth, Elisabeth. scrae. 2) die Hirschjunge, asplenium Jericâbka, f. (@lifabeth , Elisabeth: scolopendrium Linn.

„Књигу пише Московска царица Језичці, . dim, 2, језик,

„По имену госпа Јелисавка

ranis.

2

ciei genus.

Јелица , f. Trauenname, nomen feminae, Јерменскі, па, но, 2) armenif, arJeaka, f. Frauenname, nomen feminae, menius. 2) adv. armenisch, armeuice. Јело, д. Бie Opeije, cibus.

Je pochm, m. Mannsıame, nomen viri. Јелов, ва, во, Хаппеn=, abiegnus. Je pockma, f. Frauenname, nomen feJeroemua, f. Tannenholz, liguum abie

miuae. gpum.

Jepycaanm, m. Jerusalem, Jerusalem. Јељен, т. (у Ерц.) vide jелен. Јерусалімац, мца, m, vide БожогроJёмац, мца. m. Der Bürge, sponsor.

бац. Јеменија *, f. марама, шамија, еіnе Јерусалимски (Јерусалимскії), кa, кo, Art Kopftuch, vittae genus:

von Jerusalem , Jerusalemiticus. Jemenuje *, f. pl. die Pantoffeln, sanda- Jecen, f. der Herbst, auctumnus. lia, soleae.

Jecenac,' I diesen Herbst , hoc aucЈеменлије, f. pl. vide jeмeније. Jecénacke, ) tumno, dem Sprichwurte: Јемин*, шт. vіdе заклетва :

шIIю fе бипін јесенас, нек буде „Јер сам Богу јемин учинио,

Berepac,. liegt folgende Anekdote zum „Да п'у оца више просиш не Ky Orunde : Jemen*, m. der Emin, magistratus tur А. Калуђере, да ме оженимо.

Б. Кад, са испину? Јемінлук*, м. Вав $mintђит, dignitas

А. Јесенас. et munus emini.

Б. Ва испину, што ће бити јесен Јеминов, ва, во, бев &ming, emini. нас, нек буде вечерас. Јеминовац, вца, m. einer von Des &min8 Јесе нашњї, ња, ње, роп бiejem pers Leuten, komo emini.

fte, hujus auctumni. Јемижки, а, ко , mins, eminorum. Јесеннписе, нисе, v. r. impf. guiz Јмужа, f. ytde joмужа.

Herbfte gehen, herbsten, auctumnus apJҒмужан, жна , но, vidе јом ужан. propinquat. Јемчење,

n. das Verbürgen, fidejussio, Jecencki, ka, 'ko, 1 herbstlich, auctumsponsio.

Јесењи, ња, њe, j nalis. Јемчили, им, v. impf. Fue Bürofфaft Jeсти, једем (говорисе и јем), v. impi. auffordern, vador.

essen, edo. Демчишнсе, имсе, т. г. impf. fit реrЈестива, п. р. дie Opeifen, cibi. bärgen, spondere.

Јестисе, једемсе, у. r. impf. 1) ер бас Јенђа“, f.

1 die Frau, die mit den feyn, comedi. Не једесе месо од Jenkubyaa*, f. Smaten um die Braut сваке пінце. 2) јф абgramet, ma

geht, damit diese auf dem Wege nicht alein untee pen mаnnеrn fey, comes Јерва, f. ђеверова жена, діе ефwä. nuptae :

gerin, leviri uxor. „Свале једнаке, јенђе девојке - Jёпрвин, на, но, беr Сфwägerin, m. pl. die Jenitidaren,

uxoris leviri. praetoriani (Turcarum).

Јемрвица, f. dim. p. јепрва. „Исјекоше Турке јењичаре,

Jedilmuja, f. Frauenname, gomen feТеюнчаре цареве синове

minae (Euphemia): Лењичарскій, кa, кo, 2) заnitfфаrеn», „Кад то зачу л'jепа Јефимија .

praetorianorum, 2) auv. wie Janitscha: Jéomo, m. vide Jebro (mit allen 26. ten, more praetorianorum,

leitungen). Jinmo, m, vidе Јефто.

Јеца , f. (по сријему, по Бачкој и го Jep, i 1) warum, cur? 2) denn, weil, Han.) ein Frauenname, zomeu femiJepa, enim.

, m. spanischer Holunder , sy. Jeyâu, m. eine Art Schweine (das Ges ringa vulgaris Linn.

gentheil von mauryania), die langsam Јербица, г. на террқиқn, perdix. fett zu machen sind, aber auch Mangel Јеребичіі, чја, чje, Repp, ubus , per

ertragen können, porci genus. dicis et perdicum.

Јецање, п. баз СФlutien, singultus.

Јецати, ам, Ү. impf. (Фlub3en, siz• Jepesuje, m: Jeremias , Jeremias.

gultio. Лерина , f. Seauenname,

поmеn feminae Jечам, чма, m. Die Berite, hordeum.

Jéчање, п. да раgеn, sоnitus. 2) да Jepune, n. Art Meblmub, pultis ge 21 ефеп, gemitus.

Jeyamul, YIM, v. impi. 1) hallen, sona. m. Mainsname , nomen viri. 2) ärozen, ingemo.

m. Der 24rmenier, Armenius. Jeчe pмa, f. vіdе ђечерма. Зерлёнка, , ріс застерігіш, Аешедіа. Јечермица, і аш, р. jечерда.

ceror.

Јењачари*,

nae.

Јергован,

Елатут). aus, cf. сатрица. *рно, Арменин,

Јечмача,

f. п. ј. крушка, cine 21st J Gмужан, жна, но, pon frif gemelta Birn, pyri genus.

ter Milch, de lacte recenti. Јечмен, на, но, н. п. меб, слама, Јорган*, m. eine Art Bettvete, bie gee Gerstens , hordeaceus.

wöhnliche deutsche Bettdede, straguli Јеменица, f. дав Bertenbrot, panis gedus. hordeaceus.

Јорганлук*, m. лице од јоргана, сав Јечмењача, f. vіdе jечмача.

obere Blatt der Bettdecke , straguli Јечманітак, чка, т. vіdе јачмен.

pars media et princeps: Jeymsuume, n. Ort, auf dem einmal Jopranunk, m. dim. v. jopron.

Gerste gebaut worden, locus, ubi hor- Jopri Bâu, m. vide jeprobah. deum fuit insitum.

Јордам*, m. ftvljeв "33epringe, fastus : Јерек *, m. vіdе jело.

„Од њиова великог јордама *Jéma, f. Frauenname, nomen feminae. Јордамиши, им, v. impf.

v. impf. flotzieren, Јеша, m. (Рес, и Срем.) vide Jeшо. superbio. Јелно, ш. Ерц.) hyp. p. Jeвpeм ишд . Јордамљење, о. Рав Зtolsierett, supetЈево.

bia fastus. Jóga, f. die Erle, alnus.

Јордаміција *, m. Bet etolje, Etoljits Јова, т. (Рес. и Срем.) vidе Јово. tende, superbiens. Јова, f. у Србији значи јова шпо Јордан, m. Der Slup goran, lumen Сријему биланга, п. і. Кљусе које

Jordan. се нађе у селу (или у полу) без Јвца, m. (у Сријему, у Бачл. ну Бан.) газдe, vide битанга 2.

vide Joyo. Јован , m. Johann, Johannes.

Јоцо, m. (Ерц.) hyp. p. Јован, Јована , f. Sobanna, Johanna,

Jou (joum, jowme), noch, etiam, adhuc. Јованка, f. vіdе Јована.

Јошаница , . .) намастир у Србији Јованчић, m. dim, p. Јован.

(близу Јагодине). 3) ријека. Јовањдан, ња днe, m. ein Seft ©t. Sо. Јошік, m. ein @rienpaio; $rlenbufф, hannis des Täufer, den 7. Jäner, alnetum. He fе ли и у нашем јошнdies festus S. Joannis Baptistae.

ку, дренова батина нарасти, Јовањски , кa, кo, н.- п. мраз, SobanЈошје , n. (coll.) ein &rlenѣијф, аlni.

nið - Kälte, frigus quod solet incidere Jouldāk, m. ein Ort, wo junge Erlen circa diem festum S. Joannis.

stehen, alnetum. Јовањumax, m. човек, који слави Јо- Јошт,

Bah qah, einer, der den heil. Johann Joume, alé Hauspatron feyert, cliens sancti Joumepis Joannis.

Јува, г. (у Славонији иy Pватској), Јовица , m, dim. p. Јово.

vie Cuppe, jus. cf. чорба. Jóbka , f. Frauenname, nomen feminae. Jyr, m. der Südwind, auster , notus. Jobbâk, m. der Erlenwald, alnetum. Југов, ва, во, н. п. снијег, бев ёӣ» Јово , m. (Ерц.) hyp. 9. Јован.

winds, austri. Јовов, ва, вo, etle, aineus.

Југовина, f. давеirocco : 13etter, Ebau= Јововина, f. дав ©rleafoli, lіgnum al wetter, tempestas solvens nivem et

glaciem. Јогунaст, пia, mo, eigen fіnnід, раrt. Јужан, жна, но, (н. п. вријеме) vide

пätig, pervісах. •cf. твердоглав, југов. Joryunija, f. der Starrkopf, pertinax. Јужење, р. Вав @infalen бев Тbaumet. Јогунлук *, m. der Eigensinn, perti ters, solutio nivium, glaciei. nacia.

Јужитисе, жисе, т. г. impf. н. п. вриJoj! 1) vide jaoj. 2) ihr , illi (feininae) : jewe, es thaut auf, solvitur nis" et калки јој.

glacies. Јок*, vidе није.

Јужній, на, но , Xbaue, venti australis. Јока, f. hyp. p. Јована.

Jyj! vide jaoj. Јокица, m. dim, p. Јоко.

Јула, f. (по Сријему, по Бачк. и по Јокица, f. dim. p. Јока.

Бан.), ЗuTфеn, Juliola. Joкo, m. hyp. 9. Јован.

Јулар, ш. vide

улар. JOKCHM, m. Mannsname, nomen viri. Јулијана, f. (по сријему, по Бачк. и Јокпур, ударио јоктур у кесу, піфів по Бан ), Sultana, Juliana, ба! nihil est! vidе нема.

Јулка, f. (по Сријему, по Бачк. и по Joлдatu, m. vіdе друг.

"Бан.) Зulen, Juliola. Joxmaba*, f. Art Reifepranne, vasis genus. Jynag, 1. (coll.) iunge Dufen oder Süber Jбмужа, f. млијеко не варено, frifФ juvenci aut juvencae. gemelete Milch, lac recens.

Jynak, m. der Beld, heros.

vidе још.

neum.

ње,

во ,

2

Јунаков, ва, во, бев Welben, hérois: Јучерањії, ња, ње,
Јунакова мајка најприје заплаче. Јучерашњи, ња,

geftcig, hesternus. Јунац, нца, m. Bеr junge Ов, ©tier,

juvencus.
Јуначење, р. дав Zapfertbun, Yirtutis

К.
ostentatio.
Јуначина, f. augm. p. јунак.
Јуначитисе, имce, v. г. impf. fut qiв

K,

8u, ad: к мени, к вама (au Held stellen, virtutem ostento.

blов мени, вама): Јуначкі, кa, кo, 2) bеliептäpig, he „Како паде сипіну књигу пише, гоicus. 2) adv. peroil, heroice.

„Те је шаље ка Крушевцу граду Jyna WMBO, n. daó peldenthum, der Bea „Ти отиди ка Вргорцу граду roismus, victas.

Кабале*, f. р. (у Сријему и у Бачк. по Јуне, нела, п. cin junger Офв обег Жи), Bapowuma) die Sabalen, Ränte, doli.

junges Rind, juveacus, aut juvenca. Кабаница (и кабаница)*, f. Der Xantel, Jineka, ka, ke, vom jywe, juvenci aut pallium. jurencae.

Кабао, бла, m. Der Bajfereimer (Süs Jyhuga, f. die junge Ruh, juvenca. bel?), aqualis, urna. Jўнячнца, f. dim. у. јуница.

қабасті, піа, пo, von grовет Иmfаng, унчик, m. dim. p. јунац.

late patens: није тешко, али је каpвe, alerting, omnino, cf. јамачно. басто. занспа.

Kanap, m. 1) der Süfner , opifex urna. урење, р. vіdе fерање.

narius. 2) планина у Србији. Тўрипти, им, vide керапи.

Кабларев, ва, во, рев Яufners, urnarii. Јуриш m. der Sturm, impetus. Кабларов , ва, Јуриша, м. Хаппвпате, поmеn yiri. Кабларски, кa, кo, 2) беr kujner, urурицање, п. Фав etürmen, oppugnatio. nariorum. 2) adv. wie ein kanap, moТуришади, ам, т. impf. ftürmen, im re urnarii. pugno.

Каблина, f. 1) augm. 2, кабао. 2) im Зурішити, им, у. pf. ftürmen, impe Mühlbau eine Einfaßröhre, tubus imtum facio.

missus cabali. Jypom, m. vide y pour.

Каблић, m. dim. 2, кабао, дав $imer. Јутарце, p. dim. p. јутро.

chen, urnula. Јутрења, f. Die mette, sacra matutina Каблица, f. eine 2rt кабаo für Ril, (antelucana).

Käse, vasis genus lacti aut caseo adsere Jympo, n. 1) der Morgen, mane: 2) der vando.

Morgen, das Buchart, jugerum. Кабличица , f. dim. 4. каблица. Jumapokaek, m. (in einem muthwiligen Kaba*, 1) der Kaffee, coffea. 2) das Rafo

Sierz, als Arzney angerathen), der fehaus, taberna coffearia : Mensdenkoth, stercus. q. d. der Mor: „Одшеташе у каву велику, genbod.

„Па сједоше по кави великој : А. Боли ме зуб.

Kabaa, m. eine Art weiblichen Oberkleids, Б. Мешни мало јутроклека,

tugicae muliebris genus. А. Шта је по јупроклек ?

Kaban *, m. eine Art Eurzer (ftugenarti. Б. Зар не знаш шта је јутроблек ? ger) Flinte, flintae genus.

Кавана

f. vіdе кава 2.

Kâbra *, f. der Zant, rixa. cf. ceaħa. 1ўпрошифії, ња, њe, bon Siefem or» Кавгација m. der Stanler, rixator : gen, hujus mane.

„У пићу су шешке пијанице, сутрошњица, f. 23afer pon jeute früy, „А у кавзи љупе кавгације aqna hausta hoc mane :

Kabe3*, m. der Käfig, cavea. „А моја би мајка јутрошњицу пила— Кавени, на, но, Raffееѕ, coffeae inserJy ka *, f. 1) der ausgewalkte Teig, mas serviens (z. B. Löffel, Schale).

sa farinacea distenta. 2) eine nudelartis Kabèquja m. der Kaffeesieder, caupo ge Paste, die auch über den Winter aufs collearius. бераrt wеrbеn tann, maccheroni (?) Кавецијин, на, но, des Kaffeefieders, pastillorum genus.

thermopolae. yre, gestern, heri.

Кавец јница , f. Die Raffeejteberin, ther

mopolae uxor.

Кавжење, п. Зав Заnten, rixаtiо. учераъдан, деп $ag yorber, pridie Кавжитисе, имсе, т. г. impf. dф заде ejus diei.

ken, rixari.

[ocr errors]

Jympöcke,} heute früh, hodie mane.

[ocr errors]

2

Sygepa, } xide jyue.

« PreviousContinue »