Page images
PDF
EPUB

crassus.

Sus.

Крста, т. Mannsname, nomen viri, Круница, f. dim. 2. круна.
Крстат, па, по, н. п. барјак, Die Круњење, п. бав Pluen, carptio.
Kreuz. Fabne, signatum cruce, vexil- Kpyna, f. 1) der Hagel, die Gra u p en,
lum cruciatum,

grando, 2) намаспир у Далмацији. Крстарш, m. 1) крсташ палијер, бес Крупан, пнa, нo, grоb, crassus : круfrontbaler, thаlеruѕ. 2) крспаш о. лна со, брашно; човек, риба; новpao, der Kreuzadleč (?), aquilae genus. ци (у ситно се не десило, а у круп3) крсташ барјак, бie sreufabne, но не мам). vexillum cruciatum.

Крупањ, пња, m. Gtast in per PaПрсташица, f. Bеr babe frontbaler; Бевина. and per pierte Ebeil Befelben, thаlе- Крупањски, кa, кo, vom Крупањ. ri cruciali dimidia, et vel quarta pars.

Крупица , f. п. і. соли, pie Oraире, баѕ # Крсппи куме дете (у Сријему), tri- Štück, frustum, fragmentuin. folium reptans Linn.

Крупник, m. eine 24rt Befreisepfanse, Крстина, f. D) augm. . крст. 2) etli. die in der Herzegowina gebaut wird. фе @arben, pie auf pem felle beijа m. Круп (comp. круії), mа, по, дit,

men liegen , mergitum cumulus. Крстипін, им, v. pf. taufen, baptizo. Крупуљав, ва, во , бitli , , subcras

Ја га крстим, а он прди. Крститисе, имce, v. t. inpf. 1) ges Крукіна, f. Die Oite, crassіtіеѕ. tauft werden, baptizor. 2) lich taufen Kpyway, wya m. m. j. conn, ein Bros Іafen. 3) кога, чега; од кога, или den Salz, frustum salis. од чега, fit befreизеп, cruce signo. Крушевац, вца, m. Ctact (uno Xці. Крстић, m. dim, p. крсп.

nen) an der Morawa. Крсто, m. hyp. у. Крста.

Крушевачкі, кa, кo, pon Крушевац. Крстов дан, ва дне , m. Вав Seft бев Крушедол, m. 1) намастир у фруKreuzeo, de ren es zwey gibt, den 5. шкој гори. 2) село кoд пoг намаJan. u. den 14. Sept. festum S. cru- спира. Крушедоланц (ліца), човек cis.

из Крушедола. Крушедолски, ка, Крстоноше, f. pl. cf. завјелина. ко, уса Крушедол. прт, та, то, i) feft, frmus, durus : Крушење, і. са8 Зröteln, carptio. кото месо с. і. крпина. 2) јpröде, Крушиши, им, v, impf. brückeln, carunbiegfani, durus, н. п. дрво, спа

ро, н. п. со.

Крушка, f. 1) Оer 23irnbaum, sie Birn, Һртина (икр шина), 1) Ғ. Зав Зleift, mit pirus. 2) die Birn (Frucht), pirum. Ausschluß des Fetts , carnes, excepto Kpyrukos, Ba, b0, Birn., piracius, e адіре. 2) vidе крпица.

piro. Крпица, f. Der 2) aufmurf, talpa. Крушковац, вца, m. Birtenftab, bаКартичњак, m. Der autpurj@biiget, culus piracius.

Maulwurfshaufen, cumulus terrae a Kpywkobaya, f. der Sirkenstod, fustis talpa aggeratus.

piracius. Крпіог, m. Der unrath ; Die Unoroning крушковина, f. Зав Sirnbols, lіgnum im Zimmer, coufusio supellectilis in

piri.

Крушковица, f. Sіеntrапntipcin, yiКртожење, . n. das Unordnung - machen

pum ustum e piris. im Zimmer.

Крушчић, m. dim. 9. крушац. kpmokumu, un, v. impf. Unordnung Kp wwk, m. dim. ein kleiner Birns machen im Zimmer, sordes

bauni, pirus parva.

spargere per cubiculum. .

Крушчица, f. dim. p. крушка. m. eine Scheibe, discus.

Крцање, н. ра3 Жnaten (auffnaten), Крх на, f. Tie frone , corona.

fractio, elisio. Круна, f. hyp. р. Крунија.

Крцали, ам, у. impf. Enacten (6. 8. Кр, нас, та, то, н. п. кокош, ge:

Fiume), dentibus fraugo. tront, coronatus.

Крчаг, m. per krug, urceus. Крупија, f. 8rauenname,

nomen femi- Kpuano, n. am Pfluge ein hölzerner Vers

bindungsnagel. clavus ligneus aratri: Крунајца, f. dim. . Крунија.

„Узе Марко рало за крчало , им, v. iinpf.b: pdfeln, pflii. Крчање, п. das Geräulco einer spre: den, carpv, н. п. кукурузе, суво

chenden Menge, strepitos, susurrus цвијеће н. п. да се із њега сјеме loquentium.

Крчати, чим, v. impf. fummen (pon „Бул се круни ше bевојку буди - pieren Redenden), susurro.

[ocr errors]

КАО.

cubili. .

Круг,

[ocr errors]
[ocr errors]

извади);

nae.

Крчевина, f. дав Rovelano, terra sil- Кмети (у Сријему, у Бачл. ну Бан.) vis liberata, noyale. Не ма очевине vide mem. без крчевине.

клерана , f. Travenname , nomen femiКрчење, в. дав Хотеn, sylvae caesio. крчидба, f. Тав ходеn, erutio sylvae. кк.рин, на, но, ее Хофter, iliae. ајдемо на крчидбу.

Кли", кћери, f. Die Toter, filia, cf. Крчипін, им, v. impf. roдen, eruo, • Жер ипо шћи. caedo silvam.

кубе, епа, . (у Србији) vide пируло. крчма, f. 1) Die eфente , cauроnа. 2) на Кубура, f. Ber" timmerliфе Зutano, њему је остала крчма, er Iyat po8

angustiae. lette 'wiad au gеtrunten, uni muji baber Кубураш, т. највише се говори у frischen Wein nachholen lassen. 3) npo.

млож. броју кубураши, п. ј. пишAale ha kpqmy, klein weise, en 'détail.

пољн, што се носе у кубурама, е Крчмір, і. сеt Birth, савро.

Sattelpistolen. Крчмарев, ва , во, vide

крчмаров. Ky6ype*, f. pl. die Scheide im Sattel крчмарица, f. Bie Birthіnn, uxor cau. für die Pistolen. ponis.

к бурење, р. бав еüттеrlіфе Beben, Крчмаричин, нa, нo, per Birtbin, vita angusta. сорае.

Кубурити, им, v. impf. Pummerlik Крчмаров, ва, во, бев Birthв, • cau- leben (fein Geschäft treiben) anguste ponis,

vivo, ago. Крчмарскія, на, ко, беr Birtbe, cau- Кубурлија*, f. vіdе кубураш : ponum. 2) adv. wie ein Wirth, more Он потеже пушку кубурлију cauponis.

Кување, р. Зав "Roфen, coctio. Крчмили, км, v. impf. 1) аввуфеn: Кувар , n. Der Soф , coquus. ten , singulatim vendo vinum. 2) н. п. Куварев, ва, вo, vidе куваров. јабуке, 2epfel eleinweifе bеrtаufen, куварица , f. Die &&фія, coqua : mbijutim vendo poma.

кувaричин, на, но, беr ѕtофіп, соКрчмљење, п. а) бав 2ивfфеntеn, ven

quae. *ditio vini. 2) Кав ғleinweife Bertaufen, Куварка, vidе куварица. venditio minuta.

Куваркин, на, но, vide кувaричин. Крш, m, дав Dur, augеtrеtenes 93af: Куваров, ва, вo, Bes Rodis, coqui. jer Angelwemmte, adluvio (?). CHH- Kybamu, am, v.impf. 1) kochen, coquo. јела вода шушањ па начинила крш

2) љеб (у Србији), Srpt аnmафе, pin(кад ко каже да је ским род, а

so, coquo panen (i. 4. мнјесипин). не знaсе по чему).

куватисе, амсе, т. т. іmрt. toфen , Кршан, шна, но, wаtеr, treffli , bo

Tieden , coqui. pus, praeclarns. Крушење, о. Рав Зreфen, fractio, ruptio. Кувеждин, п. намастир у фрушкој

гори. Кувеждинац (нца), калуђер Крішити, им, v. impf. breen, frango. кришкање, т. dim, p. кршење.

из Кувеждина. Кувейкдiнскӣ, кa, кo,

pon Кувеждин. Кршкати, ам, dim. p. кршит. куга, f. Die Pet, pestis. Србљи кажу кршљав, ва, вo, im 28аф&tbum ju

да је куга жива као жена (по осоruckgeblieben, qui non juste excrevit.

било доказују они, који су лежали Кріштені, на, но, н. п. кум, $auf=

од ње). Млоги кажу да су је виђели Pathe, baptismalis.

ђе иде завјешена бијелом мараkpiumeibe, n. die Taufe, baptismus.

мом; а ђекоји приповиједају да су Кршћавање, р, дав Xaufen, baptiza

је и носилн, п. ј. она нађе "човека tio.

у пољу, или cрете ђе на путу (а Кршћавати, ам, v. impf. taufen, Бар

феном дође и у кућу), па му каже: tizo.

ја сам куга, већ ајде да ме ноКришћене, п. vіdе крштење.

сиш тамо (куд она oke).” Онај је Кръатье, р. дав 3erbreфen, fractio.

упрпи на кокаче драговољно (заш2) das Husten des Pferdes, tussitio

по већ њему и његовој кући не equi.

ће назы па учинити) и однесе је Кръаm*, т. 21et arabifфеn fеrvев,

без сваке муке (зашто није пешcqui arabis genus :

на ни мало) куд му каже. Куге има„Кудго, иде он кръата јаше

ју преко мора своју земљу (ѣе са„И кръата коња у които

мо оне живе), па и Бог пошље амо кръати, ам, т. inpf. 1) breфen, fran

(пад људи зло раде и млого грије8° 3. 5. Браш. 3) bujten (on Pferpe),

іше) и каже им колико ће људи поtussio.

морли; но и њи млого пропадне

[ocr errors]

conorum

norum.

од паса: зашпио се врло боје эли- Куина, г. (у Сријему, у Бачки и у је паса.

Hah.) die Küche, culina. cf. Kyka. Кад куга мори, онда јој слабо го. Куински, кa, кo, &йфели », culinariusворе куга, него кума (као да би је кујa, f. vіdе кучка. с ним умилостивили); ниши смију Кујунија*, ш. vіdе злаптар, увече оставити неопране судове : Кујунџијин, на, но, дея Bo10 : инд зашто она дође ноћу укуку пе Silberarbeiters, aarificis, argentarii, гледа јесу ли судови опранн, па Кујунцајница, f. Die BolojФmieдin, ако не буду опрани, а она све ка- uxor argentarii. шике и чанье изгребе и опрује (ђе- Кујунџийјнскі, па, кo, a) goləfdaniela ком однесе луга и сланину с та. Кујунџијскі, ка, кo, jargeafarii. 2) вана). — Купи као куга bецу. — Не nach Art des Goldschmiéos, muore argenизбива као куга из Сарајева. и tarii. до сад је куга морила, ал' није у Кујунцiлук*, m. Bie Wolvjmiepetuat, тузицу згађала.

aurificis ars. Кугла, f. (у Сријему у Бачко и у Бан.) кук, ш. бав puftbein, os coxae. die Kagel, globus.

кука, f. Der paten, uucus. Куглана, f. Der Regelplak, pie Regel. кукавац, вца, ш. деr Butgut, cuculus: bahn, der Regelplan, area

што ћу кукавац сињи ! lusui destinata.

кукавица, f. der Ви+gut, cuculus : подКуглање, и, беr ѕеgеlfфub, lusus co- Meke као кукавица јаје. Србљи

приповиједају да је кукавица била Kyraamuce, amce, v. r. impf. Kegel жена и имала брата, па јој брап dieben, ludo conis.

умръо и она за њим тако млого Kya: wohin ? wo vorbei, qno? qua?

мужила и кукала, док се није Куда, /

претворила у пицу једни кажу Кудaгoд, (Рес. и Срем.) vide кудагођ. да се браліу досадило њено кука. Кудагођ, (Ерц.) vide кудго.

ње и ја укање, па је он проклео пie Kyaâ my Aparo,.wohin immer, quocun. се претворила улицу, а једник que, quo libuerit,

опені кажу, да се Бог на њу раБудгод, (Рес. и Срем.) vide кудгођ. срдно, што је тако млого пуKỹaroh, (Epr.) wohin immer, quocun- нила за братом, кога је он био que demam.

узео, па је препіворио у птицу); заКудеља, f. (Рес и Срем.) vidе кућеља. но готово свака Српкиња, којој Кудељица, f. din. v. кудеља.

је браш умръо, и данас оплаче, Кудељішпie, p. (Рес. и Срем.) vide кад чује кукавицу bе кука. Кад Буђељиште.

кукавица изиђе рано пе кука по Кудељніп, да, но, (Рес. и Срем.) vide црној шуми, онда кажу да ће бикуђељни.

піи зло (оне године) за ајдуке ; алік Кудиши, им, т. impf. йбеl rебеп боп кад кукавица кука по зеленој шуми, einem, calumnior.

онда су ајдуци весели: Куд му драго, vide куда му драго.

„Лисшај горо кукај кукавицо : Кудрав, ва, вд, Praий, crispus.

„Нек” се чини ора за ајдуке куђеља, г. (Ерту) vіdе конопље. 2) кукавичић, m. bir junge Buctgut, cudie Portion Flachs, Hanf, oder Baum's

culi pullus. bоlе, bie auf einmal auf Бет освен кукавичица, f. dim. 1. кукавица. it, pensin (?): дај ми једну куће- кукавичјай, чја, чје, бев всt gues, cu

culi. Куђељіца, f. dim. p. куђеља. кукавичјi коњиц, m. eine 21st Bogel, Куђељішппе, п. (Ерц.) vide конопљl

Кукавни, нa, нo, traurig, moestus. Куђељий, на, но, (Epiц.) vide кoнo- Кукање, р. мав виғgus fagen foрobi pom

Guckguď, ais aud von Wehklagenden: Kyhenîk, m. der Tadler, vituperator, куку мене и до Бога! ululatus cucuin dem Sprüchworte: kan aoke cy

li et moerentium. феник, нек изједе говно куђеник. Кукасіп, па, то, baterförmig, unciKyhete, a. das Werlaundent, caluma

к, hamи, ам, v. inpf. gud, gud fфера , жна, но, pon деr реt anges

ciamo cu, cu. tedt, perpejtet, pesthlentus", реѕtіfег. ккица , f. dim. p. кука, cf. кучица. Kyanik, n. der Pejitrar:te, pestileutia Kjkkaa, f. da6 Jammergestiren (das

Kyky - Mene Klagen), ejulatio.

љу вуне.

'avis geuus.

1umе.

пљан.

natus.

tiatio.

Һужан,

en ,

correptus. .

cf. куга.

кукою, m. Sie iden, agrostemaa gi- Куљање, п. бав феrроrmаlen (3. 5. дев thago Lipn. .

Rauchs), provolutio. Куконосаспа, па, то, бағennajig , Куљапін, ља, т. inpf. bеrроrmаlеn, naso adunco.

рrоvоlvі, н. п. дим из пећи, челе из куку мене (мени)! web mir, hei mihi, кошнице. me miserum.

кӯм, m. 1) крштени, Ber gaufpath, Кукуљица , f. eine 21st #appe, cucultus. sponsor baptismalis. Кум се зове и Кукӱрек, m. (Рес. и Срем.) vidе ку- онај, који први пупі стриже қосу куријек.

ђепету; такови кумови бивају и Кукурёкање, п. (Рес. и Срем.) vide Турци нашим људма, и наши људи кукуријекање.

Турцима (по Босни) : Кукурәкати, речем, (Рес. и Срем.) vi- „ој Турчине за невољу куме ! de кукуријекати.

„Не кумим те што ја кума не мам — Кукурёкнути, нем, (Рес. и Срем.) vi- 2) вјенчани, беr Beijtans bei per grad: "de кукуријекнупти.

ипg, testis conjugii. Образ ваља, кум Кук у ријек, m. (Ерц.) бie niepmuri, ќе доби. Пред кума (п. ј. штoгok "hellebortis. .

пало добро, да би се могло пред Кукуријекање, п. (Ерц.) бав жіtеriti.

кума изнијепи)! Зацрвенно се као fahrenen, galli cantus.

да је пред кумом прднуо.. Ни пи Кукуријекати, јечем, у. impf. (Ерт.) мени кум, ни ја теби стари свапі. Eiferiti Frähen, cano kikeriki.

Ако ниђе кума не нађем, шн кеш Кукуријекнупи, нем, v. pf. (Ерц.) cins ми биліпи кум. mal kikeriti creyen , dico kikeriki (e. Kýma, f. 1) die Pathin, Gesatterin, comg. in aurem).

mater (?). 2) die Pathin, puella cui sum Кукуруз, беr futurus, türtifфев &oen, commater. 3), Euphemismus für kyra.

zea mais Linn. Кукурузан, ана , но, н. п. меб, брашно, Кумак, мка, m. hyp. p. кум. Kukuruz, e zea mais.

Куман, ш. vіdе кумашин. Кукурузіште, п. деr dеr, wo ebе u• Кумање, п. бав gegenfeitige Begrájen kuruz gebaut war, ager in quo zea mais als kym, salutatio kumi vocabulo. fuit sata.

Кумаписе, амce, v. г. impf. с һим, Кукурузница , г. Тав Живи изберt, panis Tich, als Gevatrer begrüssen, salutare se

invicem cumi vocabulo. Кукурузовина (кукурузовина ), f, бав Кумача, f. cf. дружичало.

Kukuruzstroh, stramen zeae mais. Кумашин, m. augm. . кум. Кукурутчик, m. dim. . кукуруз.

Кумбара *, f. vіdе лубарда. Кук упа (кукупа), f. 1) велика, conium Кумбарација *, m. Pet Sombarbier, руmaculatum Linn. 2) мала, aethusa

су

robolarius, napium Linn.

Кумин, на, но, per кума , commatris Кукутање , п. dim. p. кукање.

et pestis. Кукупати ућем, din. p. кукаши : Кумити, им, т. impf. кога, 3u Be» „Кукавица кукуће

vatter bitten, advocare proteste bapa „Радосаву вии куке;

tismi aut conjugii. Кумићеш ли кугу „Радосав се обре

да те умори. „Тражи жени обуће

Кумитисе, имce, v. г. fr. с ким, Kyna *, f. der Thürm, turris.

jemnand Gevatter werden, cumatus кулаласті, па, то, н. п. коњ, тайв. necessitudinein ineo.

farb, mausefarbig, colore murino. Кумић, Beyatterфеn, dim, p. кулі. Кулача, f. п. ј. колиба, еіnе seltartige Кумица, f. dim. b. кума. Hütte, tentorii genus.

Кумљење, п. дав Шераttеrmеrѕеп,

iniКулаш *, m. ein aufаblев Рfert, e- 'tio necessitudinis cumatus. quus coloris murini.

кўмов, ва, во, де вераttеrѕ, ad teкулин бан, m. in per Xebenkart: почео stem baptismi pertinens. приповнједати којешта од Кулина Кумівaњe, n. бав Вераttеr fteben, cuбана, оrdіtur ab oyo, er bolt meit matù s (?). Див.

Кумовами, мујем, y, inpf. коме, и Kynny, m. Ruinen einer Festung an der Bevatter stehen, sum testis baptisni Mündung Der Morawa.

aut conjugii. Кулуниција m. (у Срнјему, у Бачк. Кумовский, кa, кo, 2) рет Вераttеr it? ну Бан. ) vide вујунџија ; mіt аlent jebeno, quod decet testem baptismi Ableitungen.

aut conjugii. 2) adv, wie ein Kym, nuкуља, f. vіdе качамак,

re testis baptismoi.

e zea.

[ocr errors]

mit

[ocr errors]

'Lipp. .

[ocr errors]

Кумпанија , f. die Sompagnie, certa mі. Купина, f. ) Ser Brombertrau, rubus litum turba, centuria.

'fruticosus Linn. 2) die Stad)elbeere » Кумпанијски , кa, кo, Conpagnies, quod bacca grossulariae. 3) Frauenname , noest centuriae.

men feininae. Кумрија *, f. 1) eine Art Surteltaube, к, пипіи, им, v. pf. Eaufen, emo. turturis genus. 2) ein Frauenname, no. Купити, им impf. auflesen, colligo. men feminae. Meistens gibt man ihn Kynumuce, umce, v. r. impf. sich zusam. Ben Befаngеnеп, Кумрија робиња : menziehen, contrahor, (von der Ärmee, „Код колевке Кумрија робиња, cougregor). „Она њија два банова сина

Купица, f. 1) dim. 2. купа. 2) беr ефеöpf. Kimcan *, m. vide mujecak.

topf, cucurbitula, cucurbita. . кўмство, п. дie @epatterfфаft, munus Купљење, п. Вав gefen (24uflefen), lесtestis baptismi ant conjugii.

tio, collectio. Кумче, чеria , p. per pathе (ав kino), Купівање, р. дав faufen, emtio. бlius baptisnalis. Умре куче, поква- куповапи , пујем, v, impf. Paufen, emo рисе кумство (Фав kino ift gejtors Куповній, на , но, н. п. гућ, њеб, gea bea, die Gevatterschaft hört (also) auf). fauft, emtus (Gegensaß vom ju Hause Kyha, f. Der Marder, mustela martes Erzeugten).

Купус, m. der Kohl, brassica oleracea Кунадра, f. 1) оно од пређе, што се capitata Lion. Доспа је купуса изјео увати у нипнма као памук, бie Slог (er ist ein alter Mann). te, floccus. 2) палацка од рогоза Купуcapa, f. н. п. каца, Вав eauerкад се ишчупа као перје, бie fügфеп fräut: Geschirr (der Krautbottich), vas vom Rietgras.

in quo olus acidum adservatur. Кундак, i. Der ефaft (per Slinte), lig- Купусина , f. augm. p. купус. num tormenti bellici.

kyryciłwme, 1. Ader, 'wo einst Kohl кундачење, в. дав ефäften, munitio

gebaut worden ist, ager olim olerstormenti bellici.'

rius. . Кундачили , им, у. impf. н. п. пушку, купусни, на, но, н п. лист, каца,

(die Flinte) soäften, munio ligno. Kraut: , Kohl., olerarius, olitorius. Кундачић, m. dim. p. кундак.

кура, f. hyp. 6. курац. Куница, f. dim. р. куна.

Куранi , f. (у Сријему, у Бачк. ну Бан.) кунор (планина), ш.

die Gourage, der Muth, animus, ani„Оде беже у Кунор планину

mus fortis. cf. слобода. Кула, f. 1) vidе чаша. 2) вода у Рваш. Куражан, жна, но, mutbiq, animosus. ској.

cf. Слободан. Купа, f., гомила од четири ораа. Та- Куражење, в. да8 24nfeuern, ?utта

Кове гомиле намјесте Беца (свако феn, animi additiо. по једну) у ред према себи, па бију Куражипи, им, v. impf. anfereen, aniредом ознаком с једнога мјеста mum addo, facio. пие и обарају (играју се купе). Кад Куражиптисе, имce, v. г. impf. ftd Ruth који коју купу обори, он је н узме; machen, seipsum incendere. ако један обори све у један пуп, Курап, тia, mo, ) mеnutulatus , peniон и све узме ; ако одовуд не обо- tus. 2) bene mentulatus. ре све куiне, а они бију од онуд с курац, оца, m. Bad männliфе Зliev, онога мјеспа , ђе се кога ознак уставио; ако и пада остане још Курбан “, т. дав ефla+topfer, victiкоја купа необорена, а они онда ma (bei den Türken). домепіну опепі сваки још по једну, курва, f. 1) дie pure, imрudica, mеrе. па на ново бију. $iin Winterfpiel mit trix. 2) auch als Schimpfwort gegen 97 jjen, lusus nucum.

Männer, mendax, perfiduin scortum. Кулање, п. дав 23aben, lavаtiо. Курвање, ти .) дав фuren, ѕсоrtаtiо.

pf. baden, lavo. 2) (курвање) бав butenartige Beneb = купатисе, амce, v. г. impf. бадеn, fф men auch von Männern , mores merebaden, lavor.

tricii. .
Купац, пца, m. Der Räufet, emtor : Курваp, m. Bеr рurer, scortator.
A. По што је по ?

Курварев, ва, вo, vidе курваров.
Ky peapnyja, f. komische und zweideutige

Vernunaung der Kybapnya, comice pro Купилац, пиоца, m. per gefer (2uflе. куварица.

fer, Klauber), lector, collector (v. g. Kypsápos, Ba, Bo, des Hurers, scortafoeni, prunorum, pomorum),

toris.

м

pepis, mentula.

купали, ам, v.

Б. Ко је купац ?

А. Ја сам,

« PreviousContinue »