Page images
PDF
EPUB

Marape, ema, n. der Gsel, das Efelein, (puella) corrupta nimia indulgentia : Mam asellus.

за материна. Marapeki, ka, fie, Efels: , asininus. Masaaula, f. die Delbüchle, vas olei. Narapeye (zum Scherze als gereimte Ants Mazane, n. das Salben, Schmieren

wort auf eine ungereimte Unrede): unctio. А. Добар сече.

Мазали, мажем, v. impf. 2) fфnieren, Б. Узјао на магарече.

salbell, uugo. 2) oho kora, streicheln, Marapuja, f. die Oselin, asipa.

schmeicheln, demulceo verbis. 3) Kolba Магарнчин, на , но, теr fetin, asinae. (љәскором маспи), jiare flagen, Магарчев, ва , во, Зев &fel8, asini, н. п. fuste dolo, Магарчево брдо уКарловцима (близу Мізгa, f. Die 2Paulefelin, дав 22 aultbiet, Магарчева брда има онђе један из

mulus ,

mula. вор, који се зове Енновац, а Мазгал, т.

уіdе пушкарыніца. әшек у Турском језику значи ма- Мазгала, f. Ї гарац : даклем је Eшиковац род с Мазгалија, f. рит тев Зеро, риgae, ine Магарчевим брдом !).

eptiae : прави кајекакве мазгалије. Marâprehe, 1. das Handeln oder Nieden Masról, mi der Mauirjel, mulus. mie ein Erel.

Masuja, f. 1) vide yenlik. a) die Probe Магарчина (магарчина), f. augm. 2. des glühenden Eisené, und heißen Wası магарац.

fers, experimentum per ignen, у СрМагарчили, им, v. impf. кога, зит бији и сад кајшто ваде мазнју, п. Eiel macben, reddo asinum.

ј. кад на каквога човека реку да је Магарчи тписе , имce, v. г. impf. fi, mie што украо, а он се одговара да

ein Esel betragen, dicere aut facere ut није, онда узваре пун казан (или asinus.

велики котао) воде, па у ону вреМагацин, m, (у Сријему, у Бачк. и у лу воду, мәпіну комад врућа усја

Бан.) Dad Ragastn, horreum. cf. амбар. ла гвожђа (или камен), а онај, на Магістріл, m. vіdе мађиста рап. кога веле да је украо, засуче рукаМагистраски, кa, кo, yidе мађ ве, па објема рукама извади оно спрапски.

ГЕОнђе из воде. Ако он не буде уMaria, f. der Nebel, nebula.

к 10 оно што на њега говоре, не Маглилии, им, v. impf. einen Rebei um ke се ожеби ни мало, ако лії буде

jich verbreiten (z. B. durch Tabafraus украо, изгореће му руке (ја не знам den), nebulam offundo.

ни једнога, који је радіо мазпју да Анаглија, f. dim. р. магла.

се није ожегао, а знам двојицу што Maradenm, ma, no, neblicht, nebu су им руке изгореле: Пант у Спі аlosos.

менику из Јадра из зела Тошића, Маглуштина,

f.
augm. 2. магла.

и Митру Туфекчији из РађеМагљење, п. Рав Йmneben, obsubi вине из села мојковића). latio.

Мазнган, им, v. impf. н. п. дијете, Мадеж, m. vіdе младеж.

bätfcheln, corrumpo nimia iudulgeutia. Мађистор, р. vіdе учитељ.

Мазнупи, нем, v. pf. D) cinnial јф mie. Мађиспоров, ва, вo, vidе учитељев. ren, uugo. 2) einen Hieb verseßen mit ЭМађиспоровица , f. vide учитељевица. dem Sásel, Stod. percutio. Мађисторскіі, на, кo, vidе учитель- маяна, к. діе Binənile (auf pem Sispe), ски.

silentium venti, malacia. Мађиспрат, т. (у Сријему, у Бачк. маја *, f. vіdе квасац.

и у Бан.) Der Tagiitrat, senatus. Maja, f. hyp. р. мајка. Blahістратскій, на , но, таgijtratif), Мазда, ғ. 5rantenname, pomen feminae, senatorius.

ајдан“, т. , pie Srgrube, fodina. 2) Вее Makynhnya, f. die Slosterküche, culina Fundort, domicilium: my je majdah munasterii.

од ћевојака ; од добри коња и ні, д. Маевица (Мајевица ?), f. Berg in Bo8. Мајдансні, кa, кo, Gubern= , fodinae.

nien dem ljep und fyrebo gegenüber. MajdoHOC *, m. die Petersilie, petroseМаецак, цка, ко,

livum. dim. р. мали. Маечак, чка, ко,

Мајин; нa, нo, vide мамня. Máma, f. der Zentner (100 Pf.), pondus Majka (u Majka), f. die Mutter, mater, centenarium

Мајкин (и мајкин), на, ю, деr Xut. Мажење, рсав 3erbütfeln, corruptio

ter, matris. per nimiam indulgentiam.

Мајкина душица, f. Ber guеnсе, thу Mása, f. das Muttersöhnchen, ein ver. mus serpillum Linn.

Bätscheltes Kind, deliciae patris, pagr Majmyu*, m. Der Affe, şimius.

HIIMII.

се.

Мали.

[ocr errors]

Мајмунасп, та, по, &ffif, sinae wenn ein Zigeuner redend eingeführt similis.

wird). Мајмунов, ва , во, деs іffеnѕ, ѕіmіі. Маков, ва , во , Robn*, papavereus. Мајмунскії, ка, но, .) 24ffens , @fif%, Маковійшпе, . .) Ort; mo eрemaiв

simiarum. 2) adv. äffisch, ut simia. Mohn gestanden, locus ubi papaver мајмунчад, f. (coll.) сie jungen affen, fuit. 2) планина (или брдо ?) у Срби. simiolae.

ји. cf. Дрмановина. Мајмунче, чепа , п. Веr junge 21fe, Маковскій; ка, но, н. п. кец, дав simiola.

Хreffle • 28. Мајстор, т. 1) Ber Seifter, magister. Макса, m. (Рес. и Срем.) vide Максо, 21 Meister , peritus.

максим, m. aximus, Maximus. Мајстрија, f. Die Runt, artificium : Максімац, мца, m, dim. p. Максим. по није никаква мајсторија начи- Максимчић, m: dim. p. Максимац.

Максo, m. (Ерц.) һур. р. Максим. Majcm pncâme, n. das Verfertigen eis Mai*, 1) das Vermögen, facultas: ner Sade als Meister ,

„Млада мома мал до века — Мајспорисапии, ришем, v. impf. mei. 2) MAA my je, es geschieht ihm redt, stern, als Meister an etwas arbeiten,

habeat sibi. artificium exercco in aliqua re.

Мала, f. vіdе маала. Мајспорица (и мајстрица), f. Die Малаксапии, кшем, v. pf. fфаф mers Meisterin , uxor magistri.

den, debilitor. Мајсторичин (и мајс ричин), на, но, Мала пушка, f. Die Pijtele, pistola teder Meisterin, magistrae.

lum wanuarium igaivoinum. Мајспоров , ва , вo, Beg Reifters, ma Мале! Лutter ! mater! (mie брале, gistri.

ле, 4. d. мати гле) : Мајспірскій, кa, кo, 1) meifterli , „Пођо по путу мале! по камениту,

egregius. 2) adv. meisterlich, egregie. „Срето девојк у мале! нз бање иде — Majøp, m. der Meierhof, villa.

Мален, на, но,

vide Majypuya, f. die Meierin, villici uxor, Maaemia, m. Mannsname , nomen viri. villica.

Mànei, m. Mannsname, noinen viri. Мајуричин, нa, нo, Ser Reierin, vil- Мали (comp. мањй), ла, лo, Elin , licae.

parvus. Мајурција, ni. der Meier, villicus. Мали Божић, m. Das Reue. Sabr, caМајурцијин, на, но, без Reier, vil. lendae Jaguariae (HOBO senio ist in lici.

Serbien unbekannt). Мајулиан, шна, но, dim. 2. мален. Малина , f. Die Pleine duga6t, parva maмајчетика, f. augm. р. мајка.

pus, paucitas : нас је малина (unfer Мајчин, нa, нo, vidе мајкин.

sind wenig). Miјчина, f vіdе мајчетина.

Малина, f

..) Begeporn, Gorijiborn, Májunija, f. dim. das Mütterchen, ma paliurus ? 2) Frauenname, Domen fetercala.

minae. Мајчурина, f. vіdе мајчепина. Малинка, f. Srauenname, pomen feMik,'t. der Mohn, papaver.

minae. Маказе*, f, pl. vіdе ноікице.

Малити, цим, v. impf. Derringeri, me? маказицe, f pl. dim. 9. маказе.

niger machen, entziehen, miduo. Макар, ипо joute aut, wenn auc, Manu, m. Kleiner, parvulus: hall rzad

etiamsi: макар како било; макар ни лишу донеси ми један не дошао.

кад му не знаду имена). Макаре, f. vide скеле.

мално, dim, p. мало. Макпін, m. поље код Бијограда (на мало, weniq , parum; мало кад, felлијевом бријегу Топчидера).

ten, raro ; мало по мало, аdmіlіg / Makra, f. das Schabmesser, Schabeis sensim. sen (), culter doliarii,

Малша, f. 1 Макљање, п. дав сфaбeit ,гаѕiо. Малија, f. 7

Malta(?), Meleda(?), Melita : Макматн, ам, v. impf. 1) Taben, sca „Кад дођоше под проклеmy Малту.

bo. 2) fig. für: Thlagen , dedolo. „Господине од малије краљу мак»нца , f. dim. . макда.

Малчице, vidе малко. Makhaupana, auf und davon, abiit, ex- Mâv, m. die Ramme, fistuca. cessit cf. издирала.

Маљеница, f. D. per kleine, Eleiner Макнупін, нем, vidе мали.

Statur, homo parvas. Макнутисе, немсе, vide мағнсе. Маљење, и. дав зеrrіngеrn, dеminutіо.

ako? (ein charakteristisches Infercalare, Manuk, m. dim. y. mał.

(реку Бешелу,

[ocr errors]

den,

Màanga, f. Der(Binder:) Schlägel,tudicula. Malmuja, f. der Mönchsmantel, pallium Mâəka, f. das Bret, auf dem der Hanf monachi.

abgeklopft wird, frangibulum pro can: Mahmopoc, m. ein Mönchsmantel, palпаbі.

lium monachi. Маљо, m, vidе мањо.

Манупи, нем, у. pf. ciнe Sewegung Ma ma'! laut, um die Kub herbeigulos machen, schwingen, stringo. den , sonus alliciendi vaccam.

Манутисе, немсе, т. г. рт. 1).j16 сіз Міма, f. Һур. р. мати.

ner Sache begeben, desero rem. 2) sich Мамаљуга, f. vіdе качамак.

aufmachen, itineri se dare : Mimay, mija, m. der Köder, esca. „Па се ману преко поља, Manarys, m. ein erdichteter Bogelname „Као зв'језда преко неба

jum foppen, 9. d. quae alliciat anum: Mat, außer, ausgenommen, nisi, exА. Шта је діо (шта по дречи у cepto quod --; мраку, у шуми) ?

„Ту ми седи младо момче Б. Мамигуз; бјежи, бјежи.

„Накићено, наређено, Мамии, на, но, бе: Rama, matris. „Мањ што није ожењено Мамин, им, v. impf. Toten, allicio. Мањпавање, р. дав umjteben (Oев 93ies Мамица, f, dim. р. мама.

bes), mors bestiae. Мамичин, на , но, беr мамица, matris. Mањкавами, ам, v. impf. umfteben Мамљење, р. Bag gоdеп, аllесtiо. (vom Viehe), mori (de bestia). Мам, зање, р. бав Сpornen, incitatio. Мањкали, ам, у. pf. unitelyeli , verre. Mamy sami, am, v. impf. spornen, ad

nori. do calcar.

Мањма, епідеr, minus. Mamyse, f. pl. die Sporen, calcaria. мањо, т. vіdе мањеница, Мамуран, рна, но, вот Raufфе под Маови, m. pl. 3. 5. боли ме глава на benebelt, qui crapulam nondum exha Maobe, auf Augenblicke , stoßweise, lavit.

punctim , identidem. Мамурлук*, m. bie 93афweben бев Хаи- Маовина, f. Dae Хов, muscus. fфев, dolor capitis cet. a crapula: раз- Мара, t. 1) bур. р. Марија, 2) шарена бити мамурлук, бie 9?афwеbеn bев 6y6nqa (österr. Frauenkäfer und wias Rausdes (wieder durch Trinken) vers rientifеr, trait. божји волек).

treiben, crapulanı discutio bibendo. Мараз *, . 8. мараз на срцу, сr it Мана, f. Sebier, Capel, vitium : нема innerlich Frant (man sieht äußerlid Feis

мане на њему никакве, еr іfi орие ne Ursache seines Uebelbefindens), malo Febr.

intestino laborat. Månácmap, m. vide hamacmup (mit al- Mapama *, f. das Tüchel, Tuch, sudarium. len Ableitungen).

Марамица, f. dim. 1) бав айфelben, Мангулац, гулца, m. eine 2rt leiФt mäfta sudariolum. 2) bei den Cáni meru das

barer Soweine, genus suis altilis. Taig per Ingeweide, sebum intestinum Мангулица, f. eine 24rt leit majtbaree bestiarum. Säüe, genus porcae altilis.

Марамчина, f. augm. 9. марама. Maurypa *, f. eine Art Münze, numi ge- Mapsa, f. (cull.) Das Vieb; pecudes ,

nus ; нема ни мангуре. Манда, І. Хrauenname , nomen feminae. Марвени , на, но, н. п. вашар, 23ies, Мандал*, m. велика кључаница пре

pecuarius. , ко цијели врата , беr аbоrriegel, ve- Марвінче, чета, р. Вав Віе), ресия ctis portac.

(pecudis), bestia. Mangapa, f. ein Gericht von Schmalz, Maprema, m. (cm.) eignee Name einer Mehl und Wasser, cibi genus.

Kanone, pomen proprium tormenti: Мандра , f. vide стан і.

Док ми гледа Брњо на Земуна , Мандуша, f. Trauenname, pomen fe „А Маргепа на Врачар на поље miuae.

Мергепан, Ш. (у Сријему. у Бачка и у Мани* (коме бити), іndесi. neitg, in ban.) der Marketender, lixa, nundinama

vidiosus: нијесам му мани. Ко пін tor castrensis. је мани, био ти у најму.

Маргептаница, 1. Die Martetencerin, Манисати, нишем, у. impf. чему, nuudinatrix castrensis. или коме, ausjufegen finsen, герегіо Маргепански, кa, кo, D) Xarfetеnt cts, quod reprehendum.

Lixae. 2) adv. wie ein Marketender, mos Манип, па , по, битт, stupidus 1 rе lіхае. будалд манипа !

Mapepe, n. das Kümmern um etib ASI Маник, m, cine Art Eleinen sifфев, рі sollicitudo. scicali genus.

Mapuja, f. Marie, Maria,

N

pecus.

[ocr errors]

Марјца, f. dim. 9. Марија.

Маперење, n. дie Beqrupung at в Лut. Марінка, . Хrauenname, nomen fe ter, salutatio pro matre. minae.

Матерешинақ f, augm. 4. мапи. Мар'нко, m. Лаппвпате, hоmеn yiri. Материн, на, но, беr ?utter, mа. марипи, им, v. impf. за нога, за tris,

шпо , fifürmern um ettpав; не ма- Материпи, им, v. impf, 31 einer ja. ря за то, сито.

gen: Mutter! saluto matrem. марица, f. :) dim, p. Марија. 2) вода Màmepuiza, f. die Mutter, Bärinutter, (у Косову ?):

der Mutterleib, matrix. „На Марицу бијелни платно — Marneрице, f. pІ. Празник, који стаг„Окрећесе низ воду Марицу

да пада у другу неђелу пред БоMapin, m. Mannsname, nomen viri. жик (а у прву пред оце): МатеМараш, m. a) (у Србији кажу Каур рице су као женско крсно име:

C KH) Der Siebzehner, numus 17 oru запно је обичај у очи материца (или ciferorum (Mariae imagine insignis.) на материце у јутру) везали све 2) eine Münze von 10 Para's, numi жене, које су се мајке назвале: Turcici genus

неке вежу за ногу без шале,Маркif, m. dim. 2. Марко.

пред неке само донесу уже, пла Moko, m. Marx, Marcus,

(по варошима) панпљику, или гајMipra, f. Frauenname, nòmen feminae. тан, па већ оне знаду шта је по; M.pmun, m, Martin, der gewöhnliche и морају се откупљивали: орасима,

Name des Tanzbären, Martinus (ita сувим шљивама, јабукама, раниvocant ursum saltare edосtum): дед? јом, лијепом вечером и сјутрадан поиграј мој мартине !

ручком. масан, сна, но, уіdе масман.

Manjи, пере, f. vіdе мајка ; жива Macaa (gen. Macana), n. pl. das geweih. ли је мапи (i. е. Bu bilt gl üzliФ)

te Dei, Sie lette Delung : светили begrüßt man den , der eben noch redt (свјештали) му масла.

kommt um allenfalls, wenn er will, маслен, на, но, fфтаlѕіg, fett, pin mitzuspeisen.

gus, pinguedine imbutus, H. n. Pyke. Mamuja, m. Mathias, und Matthäut. Маслені, на, но, н. п. лонац, Єфnalsa, Maпијаш, m, Лаппвпате (pon Машиbutyri.

ja), nomen viri. Маслењак, т. п. ј..лонац, или ћуп, Матијца, m. dim. 6. Малија. der Somalztopf, olla, in qua butyrum Mamuga, f. 1) die Bienenkönigin, kliquatum

pum dux, regina. 2) der Thalweg, ne Macanya, f. der Delbaum, olea.

dius alveus lluminis: Маслинка, f. Die Slive, oles, oliva. „Узела га вода на матцу Macao, n. 1) das Schmals, butyrum li Матичњак, m. 1) Die 3elle Bet Sieнent a quatum. 2) vidе цнцвара. 3) све је nigin, cellula reginae. 2) melissa officia Macao, Deranlassung,

nalis Linn. (sonst aud) maija genannt ilie autor est: umy "Ma

његова Мапю, m. (Ерц.) һур. Мапија. масла; ни то није без његова ма- Мапiop, pa , po, alt, senex (befontei

von den Thieren). Macaula, f. eine Strieme, blauer Flecken, Маторац, рца, m. See 20tte (vom Spi vinex.

ren), senex; auch voin Weinberge mül Machiry3, m. der Gourmand, liguritor, de man es gebrauchent. hmo delicatus.

Мапорење, р. Ваз 2attern, senesce Machrys, sa, 30, lederhaft, delica

Мапоріна, f. (@jterr. Bie delte) Sas 2 Mâcm, f 1) das Schmalz, geschmolzenes ter, senectus. Fett, pinguedo liquata, 2) Salbe, unguen- Mamopam, HM, V.

Mamopimu, UM, v. impf. alt werde! tum, adeps. 3) човек црне мастн, altern, sepesco. (Farbe), atri coloris.

Малібрка , f. Die 201te, 3. 23. beim ® містан, сна, но, fett, pinguis.

flügel, senex cf. mamopar , мастило, р. (у Сријему, у ђачк. иy Mahi , f.ly Cријему и у Бачкој го Бан.) дie sinite , atranentum.

Matiaa, f. pe makuja) die Stiefmutte Dlácilmu, HM, v. impf. mit Fett ben fchinuen, pinguedine imbuo.

Македонанд, нца, m. Ser Raceboni Mama, n. (Рес. и Срем.) vide Мало. Macedo. Naamapa, f. art Tidutuca (Weingefäß), Makedonnja, f. Macedonien, Macedoni yanis vinarii genus :

Mapemunka, f. die Macedoniern, Mact „Додаје му чашу и машару

donia mulier,

[ocr errors]
[ocr errors]

сла.

tia (?)

tus.

noverca.

ко

felis parva.

Македонскі, ка, ко, macedonisch као: „Еда Бог да, све крчили, а све macedonicus.

Мачва у прњу лежала; а шпіого, маћи (говорисе и макнути), макнем, стекли, све Турцима у биједу даv. pf. rücken, moveo.

ли? Мачва је била (до 1804 год.) наје Makuja, f. cf. makaa.

богатија кнежина у Србији, него је МаКисе (говоре и макнуптисе), мак ови година погажена и оплијењена. Hence, v. r. pf. rücken, moveor.

„Равна Мачва бијела погача Mayk, m. das Miau! vox felis.

„У богатој и поносној Мачви May haњe, D, Bag Riauent, mutіtіo felis. Мачванин, m, einer aив бer 2Xatfфња. May ками, учем, v. impf. miauep, mutio. Мачванка , f. cine aив деr mаtfаmа. Mayкнути, нем, v. pf. ein Riаи таа

Мачванскӣ (и. Мачванский), ка, феn, mutio.

pon per Мачва. Мауна, f. Pie Chote, siliqua, folliculus. Mаче, челia, p. Bеr junge Rater, caMay naibe, das Bekoinmen der Schoten,

tulus felinusi das Hülsen, folliculorum apparitio.

Мачетина, f. augm. 2 мачка. Маўналисе, нace, v. impf. н. п. гра, Мачина, f augm. 2. мач. hülsen, Hülsen bekommen, folliculos Mauuki, m. pf. (coll.) die Jungen der accipio.

Staße, catuli feliai. Мәуница , f. dim. 6. мауна.

мачица, f. dim. pas Ragen, felicula, Maij! Laut, um die Kabe' zu rufen, som оuѕ yocandi felem: мац мацо мац!

Maujak, m. der Sagendreck, Soth, sterМаца , f, 1) hyp. 9. мачка, рав Жä6.

cus felinum. феn. 2) права, што се њом мажу Мачуіп , чја, чје, Ragen -, felinus. кошнице кад се рој стреса, vidе мачка, f. 1) Die Wake, felis. 2) дрво матичњак 2. 3) кад се рој вапа, криво, шпо стоји преко рудица или саперује у кошницу, онда се (код плуга). виче: сједмацо! сјед мацо ! сјед? Мачкодер, ш. беr аgеnjоіntеr, excoмацо, сједо и ја. 4) (bie Slote Ter

riator felium. дзеідеnbite) бав sabфеи, (loccus) і Мачурина, f. vіdе мачетина. lus.

Mayap*, m. der Madjar (unger), UnМацас, ма, по, н. п. крава, tаkеn= garus. farbig, coloris felini.

Мацарење, п. бев Иngriftren, mutatio Mágene, n. das Werfen (von der Kate),

ju Ungarum.

Marapuja, f. der Kaiserdukaten, aureus Мации, им, y. impf. п. ј. мачка, ungaricus.

Junge werfen (von der Kate), pario. Marapuja f. (coll.) (das Gemoger ?) die Мациисе, цисе, v. impf, п. і. мач Madjaren , Ungari.

ka, werfen (von der Kaße), pario. Мацарица, f. augm. 9. Мацар. Мацоња, m. во мацасті.

Мандарини, им, v. impf. zum Mas Мацу ља, f. крава мацасла.

dichar machen, facio esse Ungarum. Мач, т. дав еф) wert, ensis.

Машариписе, имce, v, r. impf, ft vers Мачад, f. (coll.) vidе мачићи.

ungera, abire in Ungarum. Мачак, чка, ш. беr kater, catus, fe- Maцарица, f. Die abjаrin (ungerinn) lis mas.

Ungara. Мачва, f. једна кнежина Шабачке Маџаркитьa, f. н. п. сабља, Ser И.

нанје (између планине Цера и во ger: Säbel , acinaces ungaricus : да Саве и Дрине). Мачва је сва рав „И док ми је сабље мацаркиње на као и Бачка, само што је за- Мацарска, ғ. сав гаvfфаrеnian, Иns расла у шуму. у Мачви могу бити gern, Ungaria. добре свиње, говеда, коњи, а осо- Мацарски, кa, кo, 1) unarif, unбило шеница (ниће се у Србији не garicus. 2) adv. ungrisch , ungarice. једе шеничан њеб тако у себицу, Мацаруша, f. п. ј. шљива, бie gemei. као у Мачви); али нема текућије во ne blaue Zwetschke, prunum (ungari. да, него људи све пију бунарску cum), cf. пожешкиња. воду (осим оније села, која су поред Мацарче, чела, п. деr junge Иnger), Саве и поред Дрине). Приповиједа

adolescens ungarus. ју, да је кнез Лазар питао Мило. Маџун*, m. 1) дie Watmerge, electuaша Обилића (кад је дошао да иду

rium. 2) ein dergleichen Gericht, ci. на Косово): „Камо пи Милошу

bus (electuarius). Мачвани ?» А он му одговорио: Маша *, vidе вапірам. „Oешали, честипи кнеже, да крче Маша, ғ. бав Seblen im банање - Spiel, и да сију шекицу” Онда Лазар ре error in Judo банање,

partus felis.

е

Na

[ocr errors]
« PreviousContinue »