Page images
PDF
EPUB

рече: Боже

TII II

је опремнила брата на војску, моМомче, ела, о. Раз 25irflein, adoли се Богу да јој здраво дође и п. lescentulus. д.); млоги овако почињу: „Да се Момчекатьa, f. augm. р. момак. са страом помолимо покло- Момчило, гапивпапе , nomen viri. кимо Господу Богу и Богородици, момчина, f. vіdе момчекања. благоме Рнсппу и часноме крспу”- момчић, m. din. 2. Момак. уочи неђеље, и у очи велики праз- мор*, adj. decl:, Dunfelbian, fusco ника, запале воштану свијећу и coeruleus : прилијепе за зид, па узме старје

„Којн носи мор доламу шина ватре и тамљана, пе окади најприје свијећу (и икону ако

„Мое доламу на грбава леђа –

мора, f. авелі, што притиснује љуимају), потом се окаде сви ре

де ноћу у спавању, бer 21, ephial. дом, и молесе Богу према скијећи.

tes, incubus. Осим тога Србљнн има обичај мрява, f. 1) вода, што пече кроз рећи: Боже

помо з II и прекрспиписе: кад сједе за прпезу да је

Србију, и утече у Дунав, код Куде; кад оће да успане иза прпезе

лича ниже Смедерева. 2) bie unga (но падај каже : Богда поможе.

gend der Morawa. 2) Frauenname,

nomen feminae. и да наспори); кад оже да се меравица , f. dim. p. Морава 3. напије ракије нли вина; кад оће да Моравци, ваца, п. р. намасштр У леже сінаватпи; кад оће да узјаше

Србији : на коња и кад кине; кад по по

„Моравцима цркви допадоше чиње радити, онда само рече: Боже помози, а не крсписе; ma

„И ту аци Беру погубише ко и кад оже да се напије воде ;

мрање, п. (у Сријему, у Бачя, ну кад зијевне и кад уздане онда

Бан.) сав близ, necessitas : ако не

fe сам (од своје воље), а он fe милос II иви помози, или жива Богороди

под мориње (у Србији би казали: це пи

ofе ако му се и не ће). помози; а һад уговара Мораспі, па, то. vіdе мор. шпо да ради, или да иде куда, мралн, ам, v. impf. (у Сријету, у онда рече: ако Бог да, или ако Богда здравље. и т. д.

Бачк. и у Бан. а у Србији, у БосМаловање, п, дав їalen, pісtiо.

ни и у Ерд. говорисе (место момоловапи, лујем, y, impf. Talent,

ра) ваља, преба, н pingo.

ми или (преба ніби); треба да буде Мољац, љца, бie Rotte , Сфабе, tinea." и т. д) ти јfen, oportet me -, содог. Mobéibe, n. 1) da6 Bitten, rogatus, 2) Mopar, m. eine petersilähnliche Pranje,

das Beten, precatio. Мома, f. (ст.) vide ђевојка. Удала

Мрача, "f. 1) ријека у Ерцеговини. се мома да је није дома ;

2) намаслипр (у Ерцеговини). „Ајде мома да идемо дома

Mipe, n. das Meer, mare. Im Bulgarischen überhaupt statt ke. Möpe! interj. COBom ce pujem Bojka. 2) Frauenname , nomea femi зује као неко старјешинство (као

мало мање него са бре!). Кад реМомак, мка, m. 1) See Sunsling, Burs че раван равноме море! онда

(de, juvenis. 2) der Knappe, Knecht, коjil (особипо bеца и момчад) odpuer, miles : кумовски момак; Ка говори: ,,Море ти до кољена, а говра Ђорђијни міомци.

на до унију.”. А кад рече млађи Момачніі, кa, кo, 1) Süngling&s, ju старијему море! онда онај пита :

venilis. 2) Burschens, Knappen-, pu „Ко је півој море ?" па оке онога erorum. 3) аdу. wie ein момак, more

шакОм за врат. juvenis , pueri.

„Море Марко! не ори друмова. MoMammeo, n. der Burschenstand, fa

Море Турци! не газ'me oрaњa mulatus, militia,

Мореќање, . дав море - fagen, uѕur“ Momîp, m. Mannsname, nomen viri. patic vocabuli море. мумков, ва, во, Бев момак, juvenis. Морскаписе, амсе, т. г. impf. море Момковање, п. Ber Singling jtan, ragen. adolescentia , status juvenilis.

Морење, р. 1) дав хіtеп,
Момковали, кујем, v. impf. ein мо 2) das Ermüden, defatigatio.

Max seyn, sum juvenis, puer , miles. Морели, море, cf. могу.
Момчад, f. (coll.) 1 pie Surfфеn рu- Морија, г. (ст.) vide Буга :
Момчадија, f. (col.) егі, juүеuеѕ. „Кад морија Моспар цоморила -

[ocr errors]

herbae genus.

[ocr errors]

nae.

[ocr errors]

trucidatio.

[ocr errors]
[ocr errors]

Морити, им, v, impf. 1) töten, inter- Мочар, f. Sie &fie pom Xegen, udor, imo. 2) ermüden, fatigo.

Мочаран, рна, но, н. п, вријеме, пар, Mopan , m. die Marofd), Marisus.

udus a pluviis. мірскі, кa, кo, 2Леггі, еее , ma Мочило, в. вир, ђе се кисели куђеља к

nah, die tiefere Stelle eines Baches, доруна , f. Der paufen, acipenser buѕо um Flachs darin zu rösten , locus fluLian.

minis ad inacerandum linum. меруница , f. dim, p. моруна. Мочионица , f. неколико “ручица куморуњй, ња, ње, фaufen , husonis. ђеле, или лана, што се свеже заМосков, . Der Ruffe (Ro&Popiter), једно (као снon) кад се меһе умо. Russus.

uno, ein Bund Flachs zum Noften , Московија, f. vide Московска:

fasciculus liui macerandi: мокар као „Ilолећела два врана гаврана

мочионица, „.01 Озије преко Московије

Мочица , f. dim. у. мотка. Москвіли, им, у, пnpf rujji firen, Машње, f, pl. Der popenfасt, scrolam. facio esse Russum.

мошњице , f. p. dim. р. мојиње. Московитисе, имce, y, r. impf. ruffiji. Monimаница , т. 1) vide бренна. 2) на. TEN , russizo.

мастнне негђе у Босни (може биіпи Московљев, Ba, BO, des MOCKOB , да је сад ипуст): russi.

„Мојишаницу у Крајини љупој Московљење, . дав Хијjifiren. Momm, f. pl. die reliquien (Gebeine) deb Масковска, f. Ruplano, Russia.

Heiligen, sanctorum reliquiae (ossa). Московски, на, ко, 1) ru jii ft, rus- Мрав, m. Die 2lmeife, formica.

sicus. 2) ady, russisch, more russico. Мравак, вка , m, bур. р. мрав. Môcm, m. die Brücke, pons.

Мравињаh, m. Ser 21meifenicufe, acers Mocmap, m. Stadt in der Herzegos vus formicinus. ipina.

Мрагињй, ња, ње, 21 meifeni , formicae. Моспаранин, т. 1 човек из Мос- Мракић, m. dim. р. мрав. Мостарац, рца, т. / пара.

Мражење , n. Pag Berfeinben, inimicitia„Мостаране до мора јунаке

rum sasceptio, aut excitatio. „На Мостарце до мора јунаке - Mpamiha, f. die Verfeindung, inimicitiae Мостарлија *, in. vіdе моспарац. susceptae, aut excitatae. Мостарскіі, кин, ка, і оftarer. Мраз, m. Der Trojt, gеlu. (Како му по Досуг, р. велика цијев дрвена, што каза, или како га виђе) паде му

және на њу моліају пређу (над оке мраз на образ. да снују)

мразити, имі, v. impf. perfeinsen, iniМосу рић, m. dim. р. мосур.

micum reddo. Moniaње, п, дав фаfpeIn, ductio filo- Мразитнсе, им се, т. г. impf. с ким, rum in rhombum.

fich mit jemand verfeinden, cum aliquo Мотапн, ам, v. impf. haspeln, duco

inimicitias suscipio. fla in rhombum.

Мразовиті, па, по, н. п. зима, Eat, Momika, f. die Hacke, Haue, ligo. frigidus, 3. 5. Вinter Momakda, f. dieAuflösung des Rathiels,mo. Mpak, m. die Finsternis, tenebrae.

тика ипд тиква auf einmal 31 faget • Мрака, f. die Fleinte Renge, drachma (?): A. Реци ми у један пуп тиква и нема ни мраке.

Mpamp, m. Der Marmor, marmor. Б. Мониква.

Mpanopje, n: (coll.) Marmorwerk, marМотичица, f. dim. . мотика. Мотичній, на, но, н. п. уши, држа

„Седлом биле о јаворје, лица , деr Saue, ligonis.

„А копном о мраморје Mumka, f. die Stange, pertica. Мрасав, ва, вo, niajig tina 35cjidite. Momòbnao, . 1) der Haspel, die Weis Mpace', f. pl. Masen, maculae , verrucae.

fe, thombus. 2) моповнло пређе. Мрачак, чка, m. hyp. "ь, мрак. Мотовиоца, p. dim. р. моповило. Мрачан, чна, но, fіn fter, obscurus. Мопренье, п. Die 24uffimt, Das eehen Мрачење, п. дав $intermersen, obscu. auf etwas, inspectio.

ratio. Моmрни, им, y. impf, gufeen, in- Мрачитисе, чисе, v. impf fіnfter wers

den, obscuror, tenebrae ingruunt. Môk , f. die Kraft, vires.

Mpea, f. 1) ein Brosamen, micula. 2) xe. Мілан, Жна, но, träftig, flare, forbis. ма ни мрвe, ne mica quіdеm, tein Bro» Móku, Mory, vermögen, können, pos, samen! (auch keinen Tropfen). ѕиш. cf. могу.

мрвипи, ум, . іmрt. brofeln, frio.

[ocr errors]

mora:

tueor.

ater.

tum.

vaccae atrae.

vidе врдали.

мрвица, f. dim. 6. мрва. Ко не купи Мрковљев, ва, во, бев Харреn , equi мрвице, не ће стећи пунице.

atri. Мрвичку, vidе мрвке.

Мрколас, па, япо, fфwarslik, niMoeke, ein kleinwenig, pauxillum. gellus, subniger. Мрвљење, в. дав іtéjein, frіаtіо. Мркоња, ш. беr fфware Оф8, bos мовчице, dim. р. мреке. Могодилисе, имce, v. т. impf. fr. ein Мркоњин, на, но, бев јфwаrgen Jф. finsteres Gesicht machen, obscuro yul. fen, bovis atri.

Мркуља, f. eine fфware Sup, vacci мргођење , p. бав Sinfterfeben, yultus nigra. obscurus,

Мркуљин, нa, нo, See fфwarzen Rus, Медање, р. vіdе врдање. Мрдати, ам,

Мркуша, fф mаrkе tute, equa nigra. Мрднути, нем, vide

врднути.

Мркушин, на, но, беr fфwarsen etus Mpker, m. Mannsname, nomen viri.

equae atrae. Мрежа, f. бав 9Xeg, rete.

Мокша, m. RannBname, nomen viгi. Мрежица, f. dim. бав евфеn, reticu- мрљање, р. дав Зигфjtreibei, deletio, Jum.

scripti inductio. Мрена, f. 1) cine 24rt Pleinen sifфев, мрљапи, ам, v. impf. Durфjtrеіфеп,

pisciculi genus. 2) Frauenname, nomen deleo scriptum. feminae.

Mpмлање (мрмљање), п. Вав Turmein, Мреница , f. dim. 2. мрена.

murmuratio, mussitatio. Мрест, f. (Рес» и Срем.) vidе мријесп. Мрмлати ( мрмљапии ), ам, v. impf. Мреспилисе, списе, (Рес. и Срем.) murmeln, mussito. vidе мријеспилисе.

Мрнцање, п. Вав преritänslie Plaps Мрепи, ем, мръо, (Рес, и Срем.) vide pern (š. B. des stammelnden Kindet, мријети.

des Spramfremden), blateratio. Мрешћење, n. (Рес. и Срем.) vidе мри- Мрналіи, ам, v. impf. uneeritängli јешћење.

daberplappern, blatero. Мржење, п. бав фаffen, odium. Mộc, m. Fleischspeise (im Gegensat der мржња, f. Der бар, odium.

Fastenspeise), cibus carnarius ?). Мрзан (comp. мрий), скa, кo, suwiser, Мрсак, ска , m, cin Sleifфtag, diеѕ саг

molestus. Мрзии, им, v. impf. 1) на кога, еі. Мрсан, сна, но, н. п. лонац, јело, за пеn baffen, odi. 2) по ме мрзи, бав Fleischspeisen gehörig, caruarius. ijt zmir subiser. Мрзи га као слијеп. Мрснпепка, . uno m. Bеr am $reitage ца пара.

Fleisch ist, qui die veneris non abstiМријесi, f. (Ерц. ) bеr Xogen von net a carnibus. Pleinen Fischen, ora pisciculorum. cf. Mpcumu, um, v. impf. 1) Fleisd speisen икра.

efen, vescor carnibus. 2) козе, овце, Мријеспиписе, списе, v.r. impf. (Ерц.) ihm Salz zu lecken geben, dare sal lamsich begatten, coeo (von Hühnern, Ens bendum. 3) конце , 3with perwideln, ten).

verwirren, perturbo. Мрије пон, рем, мръо, v. inpf. (Ерц.) Мрсиписе, имce, v. г. imрt. Sleif sterben, morior.

essen, vesci carnibus. Мријешћење, п., (Ерц.) бав Веgаttеn Мрсніп, на, но, н. п. дан , $leiftag (der Hühner), coitus.

(im Gegensaß von Fastag), dies crasMpk, m. das Begatten der Schafe, coi sa (?). tus ovium. Нема мрка без дебела Мрт, cf. при мрпі. брка.

Мрав, шва, вo, toot, mоrtuus. Мрн (comp. мрчі), кa, кo, fфwars, мртац, моца, m. Der Xotte, Die eti аtеr. cf. црн.

che, funus. Мркање, п. Вав Веgаttеn реr еф аfе, мрачки, кa, кo, vidе мртвачки. coitus ovium.

Мртва кост, f. eine Berbärtung untit Мркатисе, мрчесе, v. r. impf. п. Der Haut. овца , ft bеgаttеn, coeo.

Мртвац, т. vіdе мртану. Мрква, f. Die gelbe Ribe, p?&berrübe, Mpmвачки, кa, кo, i) Reibens, Soptendaucus Linn.

funebris. 2) adv. wie eine Leiche, ut Мрклії, ла, лo, fффаri, ater: мркли funus. мрак.

Мрпвило, п. bie @blaffut, lеthаrgus. Mpkôb, m. der Rappe, equus ater. vide Momeonyano, m. ein schlaffer Mensch, вранац

ohne Kraft und Leben, socors.

narius (?).

ј.

Мрции, на, но, воn berredtem Bieb, Мудал, па, то, 2) mit Toten реrfе. morticinus.

ben, testiculatus. 2) wohlbefoder, bene Мөцина, f. дав аав, cadaver.

testiculatus. мрцинипи, чим, т. impf. jun 2afe тa. м удача, f. vide jajapa. chen, reddo cadaver.

Мудашце, целia, m. dim. . мудо. Мрцнниюнсе, имсе, т. г. impf. Хит мудо, и. діе роде, tеѕtiсulus. Hase werden, fieri cadaver.

Мудрање, р. бав Веifеwеrеn, increмочање, р. 1) ein Eleine #opfweb, do mentum sapientiae.

Jor capitis. 2) das Uebel: zu: (prechen. Myapamu, am, v. impf. weiser werden, seyn auf wen, der Groll, simultas.

iucipio sapere: мудра дијете. Мрчати, чим, у. impf. 2) мрчи ми гла- Мудріна, f. Die 25e1beit, sapientiа. ba, mein Kopf ist nicht ganz wohl. 2) Myapnyja, f. ein gescheiter Kopf, calliмрчи на њега, еr it übel auf ibn su dus. Spreden, succenset illi.

Мудрување, р. Vie 24ffectation Der 23сів. Мрчење, в. дав ефwаrgеn, denigratio. heit, affectatio sapientiae. Mpumu, im, v. impf, so wärzen, nigrum Myapobamu, pyjem, v. impf. den Wei: reddо. Или куј, ил' не мрчи гаќа.

jen spielen, sapio, affecto sapientiam : Mpwa, s. die Magerfeit, macies.

шта ми мудрујеш, fager tie (83efel. Moma, f. die Magere , macra.

len zu dem, der nicht mithachen will. Morga, m. (Рес. и Срем.) vidе мршо. Мудр" сп, f. vіdе мудрина. Мршав, ва, но, таgеr, macer. Мудропа, f. (сп.) vidе мудрина : мешавили, им, vide мршалін.

„о твојој лепој лепоти, мешављeњe, p, vidе мрішање.

„0 твојој мудрој мудрон Мешанье, р. Вав абmagеrn, macies. Mỹik, m. der Chemanii, maritus. мршали, ам, v. impf. magеr wеrbеn, Mужевый , ља, ље, бев & beniannB, mamacesco.

riti. Мршење, п. 2) ав $1eifheffen, esus Мужјак, m. Bac Rännen (bei Ben 22ја

carnium. 2) das Verwirren (von Garn), gelit) , mаѕ avium, intricatio.

музара, f. п. ј. крава, овца, коза, Мршо, . (Ерц.) сіn mаgerer Renfф, Melt: , mulctracia. ym acer.

музење, и. дав 23 effen, muletus, mul.Мршалица, f. Der Snorpet, cartilago. Mowmene, n. das Runzeln der Stirne. My sa nua, f. die Melkgelte, mulctra. мрштилисе, имce, v. г. impf. vie eties Музывна крава, f. ст. музара. ne runzeln, frontem corrigo.

Myjezin*, m. der Nufer zum Gebet (bei м;a, f. Die Sliege, muѕса.

den Türken). Myamea, m. Mohammed, Mohammedus. Mýk, m. (cm.) das Verfiummen, sileuМуамедлија, f. Dав Виф von Rоbата tiune: med, liber de Muhammedo. Myamea „Мучи вило, муком се замукла лија је написана Русијским језиком, мука, f. 1) сie pein, cruciatus. 2) муи налази се по намаспирима у Ср ke, die Folter,' quaestio, equuleus : бији и у Сријему.

ударили (или метнули) га на муке. Муамедов, ва, вo, Ruhаmmев, Мо- мукадем* појас, m. 24rt pornebinen hammedis.

Girtels, ciuguli (zonae) genus : Муамедовац, вца, m. Der Rohamme „Па припаса мукадем појаса Daner, Mohammedanus.

Мукает*, adj. indecl. aufmеrffant, atМуанал, та, то, н. п. од зиме, од tеntus : буди мукает, не htip ли га врућине, јu erapfinplit (gegen sälte, ђе виђепіи, gis abt, ob — ; че му си Hiße), impatiens frigoris, caloris.

пои мукаепі ? was fи фіt ри, bеgebrit Myâubé, n. das Stupia senn, obstinatio.

би ? cf. на зор. муар, f. papienm viride.

Муктација *, m. vіdе бадавација. Муа рiшie , п. 24ter, mo einft муар мкпе*, vide бадава. gebaut war, agor olim panico viridi Mjna . 1) der Mollah, dortus Tarcousitus.

carum, judex. 2) Capajetoku, die obers Myacipa *, f. die Blokade, Belagerung, fte Regierungsperson, judex. obsessio.

Myaaayk, m. das Gebiet des Mollah Myamnce, amce, v. r. impf. stußen, flußig von Corajewo , provincia mollae : seyn, contumax sum,

„По Зворнику и по Мулалуку — мва, f. vіdе муа.

Мулин, на, но, бев 2) оff аb, mollae. мудар, дра, po, weife, sapiens. мулиница, f. Die Srаи бев 2Rola), molMyaapai, pra, in der Weise, Philos 10p, sapiens.

м, лије, f. р. у амине око цепоха.

sura.

[ocr errors]

lae uxor.

1

[ocr errors]

uyas.

[ocr errors]
[ocr errors]

„А

nence.

ctor :

genus aliud.

419
Муљ
Mym

Myra Myrr (20 Mymano, n. die Stange, um die Trau. Mýmumice, wmce, v. r. impf. fich um:

ben im Bottiche ju zerstampfen, pertica hertreiben, circumcurso. uvis contundendis.

му плак*, vidе јамачно, заиста. Муљање, о. Вав Otampfen bеr frай. Мутљаг, m, vide мутеж. ben, tunsio ovarum.

Муліљање, п, vidе мућење. Муљати, ам, т. impf. н. п. грожђе, Мушљали, ам, у. impf, vidе мушы 'Irauben stampfen, contundo, contero

мупљаписе, амсе, т.г. impf. vide

тумумаказе*, f. р. бie gibtfфeere, gibts

puße, Lichtschnäuze, emunctorium. мутница , f. ријека у Параћинској Мумлање (мумљање), р. vide

мамлање. наији. мумлапи (мумљаши), ам, vidе мр- му пња, f. Dав Иmbertreiben, таgаtiо.

мКак, һка, m, ein unbefruhtetis €. | Mymapa *, f. das Minaret, turricula tem ovim sterile. pli turciсi :

мубење, р. Вав Хrüben, turbatio.
мунаре
попасin' паучина

Мулкање, р. дав Офіїtteln (einer дили Мунути, нем, т. pf. pin einfariepen (in keln Flasche), um zu sehen ob sie lect Haus), irrao, feror.

ist, periculum vasis , an sit plegum Муња , f. Der Slik, fulgог. ме“, т. vilе печат.

му ікати, ам, т. impf. fфütteln, agito. Мурaсела *, f. Der Borlabebrief, evoca- мућнуши, нем, v. pf. einmal fфutiela, toriae judicis,

quatio. Мургасп, та, пo, lolivenfarbig, co- Муһурла, т. (поф mebe als будала) мрговасці, та, пio, jloris amurcarii? Dölpel, stolidus. мурдар *, lieberli, unreinlib, diѕѕ0- муфлија*, m. Ber Rufti, summuѕ dо

futus, negligens. Mypiken*, m. Tinte (in fester Gestalt, „И муфтије наше књижевнике —

wie Tischlerleim), atramentum. 2) Frucht Myy, 1) umo kyų mo myy, was eins einer Pflanze, ipomit die Frauen die Stis fommt, wird auch gleich verzehrt. 2) cf. ceren ge!chnen, atramenti

туц муц. Мурләнсапн, лейшем, v. pf. и. impf. Myria, f.' die Stotterin, femina balba.

vidе запечатити, печатити : мца, m. (Рес, и Срем.) vidе муцо. „Кудуз пишне, Пулник мурленше Муцав, ва, вo, totterns, balbus. муру, cf. шуру муру:

Муцање, в. дав бfottern, balbutіtіо. Мусеви да*, f. vіdе биједа.

Муцаи, ам, у. impf. fottera, balМусеві дити, им, vidе биједии.

'butio. Mycelivuja *, m. der Verläumder, ca- Mygo, m. (Ep4.) der Stotterer, balbus. jumuiator.

мучан, чна, но, peinlib, fфwer, stМусёлим*, m. der Musselim (Art türki:

ichen Oberprofosen), praetoris turcici Myyake, n. das Schweigen, silentium. genus.

Мучати, чим, v. impf. fфweigen, + Муселимов, ва , во, без Ruffetim, mus

leo. selimi.

мученик, m. per närtorer, martyr. Муселимовац, вца, m. einer von бев мученица , f. Die Rärtprin, marty;

R: ffelins Reutch, homo musselimi. mако ми ове мученице (говоре һад Муселимски, кa, кo, Ruffelimi, mus се заклињу ракијом). selimicus.

мученици, т. р. бав зејт деr 40 22ars Мусломан *, m. per mufelmani, mu. tyrer, den 9. März, festum 40 martsa sulmanus (orthodoxus).

rum. На мученике треба „На Бошњаке Турке мусломане

4о чаша. м ст, m. (у Сријему, у Бачко и у Бан.). Мучење, р. Зав Rartern, cruciatus.

der Mon, mustum, cf. mupa. м, чити, им, v. impf. peinigen, crucin Mycmâki, m. vide 6pk.

мучишисе, имсе, т. г. impl. fф qua: Муспії , музем, v. impf. melfen, mulgeo. Ten, crucior. м" пав, ва, вo, vidе муцав.

Myyxé, schweigend, tacite. Yyzajce nice Mymabụnja *, m. der Verarbeiter von Zie: пета, које мучке коље.

genpole, qui e lana caprina ephiррia, Мучњак, m. у воденици онај сандул, Saccos cet. conficit.

што у њега пада брашно испол Мўтэн, пнa, нo, trib, turbidus.

der Mehlkajten in der Mühle, мутеж m. Das Trübe, aqua turbida. arca farinaria. Mýmumu, um, v. impf. 2) truben, tur. Mywema *, f. die Bachbleinwand, lisa bo. 2) verwirren, turbo,

1eum ceratum.

vis.

[ocr errors]

камена,

« PreviousContinue »