Page images
PDF
EPUB

Лисе Віна :

cus,

fräuben , erigo crines (wie der Igel, como ; cabеr аиф 2) (сп.) накити.

јеж), fфацBern, horreo. Најести, једем, v. pf. anbeigen, admor- „А када се вина накипінше deo : најело га псето.

Наклапало, m. per plauperer, loquах; Најеснисе, једемсе, т. г. pf. fit fatt fabulator. .

effen, ѕаtіог. Пси ти се меса најели! Наклапање, п. Зав Дађerplaubern, conHajvami, IM, v. pf. aufdingen, con- fabulatio. duco.

Наклапатин, ам, у. impf. Daherpan> Најмитисе, имce, y. г. pf. jid, aufs dern, fabulor. dingen lassen, conducor :

Наклдпишисс, имce, y. r. pf. за лам, „Најмносе зао у горега;

verfolgen, persequor. „Жље га рани, а горе му ради. Накљувати, љујем, v. pf. antiten, adНака, f. ct. злашоје.

mordeo (ut gallina). Нака дити, им, vi pf. anräu феrn, in- Накнада, f. Der Srfak, compensatio. fumo.

Накнадити, им, v. pf. erfegen, com. Накађивање , л. дав 2Inräumern, fumi

penso.. gatio.

Накнађавање, п. Bas &rfeken, comНакађивати, љујем, 'v, impf. anrius pensatio. chern, fumigo.

Накна, салти, ам, т. impf. erfepen, Наказа, t. Ripqeburt (ats Chimpfort), compeuso. monstrum: иди наказо једна !

наковањ, віња,

m. der ambos, in. Наказан, знa, нo, bon Bott geseidonet, geitraft, a deo signalus.

Наковали, кујем, v. pf. :) vol an» Наказити, им, у. pf. наказио га Бог, formieden, satis cudisse; hobaya, pri.

gezeichnet (zur Strafe), signayıt eum gen, 2) Lügen schmieden, fabricor Deus.

mendacia. Наказинсе, исе, . г. pf.

Након пипнсе, имсе, т. г. pf, jim iя А. Казаһу

die Brust (wie ein Jahn) werfen, suБ. Наказићеш се, für Baseageit po perbio ut gallus. Hott gestraft werden.

Наком (себе), binter, post: Накаламан, мка,

vide

„Наком себе спомен оставипін Наналамини, им, v, г. pf. pfropjein, Haкoмнпи, им, v. pf. anhuljeil, genug insero (surculum).

a:schälen , satis paro. Накан, на, но, еntfфXopen, flüвід. Наконче (наконче.), чета, р. мушко био сам накан да пи дођелі, ѕtаtuc- дијете , иніо се по обичају да ће

војци на коња, кад је свапiови до. Наканилисе, имce, v. г. pf. ft ent:

веду пред младожењину кућу, сі fwliepen, constituo, decerno. Кад се. жәнидіа. По оним мјестима, фе

лијен накани , сав свијеш попали. сватови сад не иду по $евојку на Накањивање, р, дав 23ornehmen, con- коњма, већ на колима (као по Сри". silii captio.

јему, по Бачкој и по Банатту), таНакањіватисе, њујемсе , v. impf, ji ково се дијеле дода $евојди на 50anschicken , capto consilium.

ла (али не вјерујем да се зове на. Накапати , пье, v. pf, antropfen, stil- колче, него опеп наконче?).

lando impleor: накапала пуна копа- Нандинати, ам , v. pf. genug аиваем ња вина ипо накапало вина пуна ко

ben, effodiendo pare.

Накости, им, т. р. аптiben, fое Накарде, f. pf. Bag Rüftеn, tie Zorri:

num paro tung, instrumentorum dispositio. Накоспiрешилисе, имсе. (Рес, и Срем-) Накарати, ам, v. pf, ein menig аив. vidе накоспријешкисе. ganken, modice objurgo.

Накостријени интисе, имсе, т. г. р. Накинқурилсе, имce, v. pf. fіф вив: (Ep.) das Haar sträuben, arrigo pilos. staffirelli, exornarı inepte.

Накрај, am nve, іn еxtrеmо: напрај Накињити, им, v. pf. euilen, firараз села, накрај свијепа и т. д. зiren, fatiso. cf. намтучін.

Накрасли, крадем, т. pf. Зufammtn Накитисе, имсе v. r. pf. fich stras stehien ,furto congero. paziren, fatigor.

Накренути, нем, v. pf. Deugen, ari Накисео, села, лo, fäuerlia) , acidulus. Накиснути, не, v. pf. 1) bileinregneti, Накресами, решем, v. pf. anpflidt

iippluo. 2) anregnen, pluvia impleo. carpendo paio, decerpo. Накiim, n. Ber gopfpни, ограtus capitis. Накресатисе, решемсе, т. г. р. під Hakimuma, NM, v. pof. 1) (dyinücken,

pou füttern, impleo veutrem.

m.

наставак.

Tain.

пања.

[ocr errors]

gen, inclino.

ман.

[ocr errors]

ra, an:

pf.

len, agia

scindendo paro.

pendo paro.

вак.

Накрепање, п. ба® Xeigen auf cine Налёпити, им, (Рес. и Срем.) vide Seite, inclinatio.

цалијепити. Háspenama, pekem, v. impf. neigen, Harem, m. eia Pumpfan! offendicuinclino.

lum (?) homo qui semper impingit: Накрив, ва, вo, etwas fфief, subobi- иди налепе један! quus. .

Налетање, п. (Рес. и Срем.) vide нaНапривипи, им, v. pf. anPrüттеп, Tлијетање. idief anstecken, schief halten, obliquo. Hanimam, nekem 1(Рес. и Срем.) Накривљивање, и, дав rüm men, in- Налёталисе, лекемсеј vіdе налије.

curvatio. Накривљівали, љујем, т. impf. Trum: Налепети, тим, v. pf.. (Pec.))

mea, tiфief ing Bejimt brücien, 8. 8. Налетелисе, пимce, v. r. pf. die Müte), incurvo.

(Pec.) Накриво (на криво), fфief, oblique. Налепипи, им, v. pf. (Срем.)

laufen, Накрижати, ам, v. pf. frevimeife ier: Налепилисе, имce, v. г.

antalo bauen, zerschneiden, decussare.

(Срем.) Накричівање, р. Вав 23olanfфереп Нал Келін, лептим, v. pf. (Ерц.)

gredior. der Dhren (bei einer Bestellung) mole. Hanekemace, nemumce, v. r, ste repetita mandatio, preces.

pf. (Ерц.) Набрич івали, чујем, v. impf. einem Налеки, лежем, v. pf. н. п, кокош, die Ohren vodichreyen mit einer Bita anseßen (die Henne, d. i. ihr Ener te, precibus obtundo.

unterlegen, damit sie brüte) nidum faНакричипци, им, y, pf. Die Obren vol. cio gallinae incubiturae. (treren, aures obtundo.

Налеки, лежем (гонорисе и налегнем), Накројипи, им, v. pf, pоl аnfфnciдеп, v. pf. sich animeli, anhäufen, con

curro, congregor: налегоше људи ; Накрунили, им, y, pf. апрflutein, car- належе свијел.

Налекс, vidе налеђашке. Hasyoamu, am, v. pf. 1) genug ankos Наливак, вка, m. (Срем.) vidе наље. den, coquendo paro. 2) genug bereiten (Brot), panem paro, compioso? Наливање , п. (Срем.) vidе наљевање. Hakýse na Bine, Ausflüchte, Vorwän: Наливали, ам, (Срем.) vidе наљевали. De bei einer abschlägigen Antwort: Налі залінсе, лажемсе, v. pf. ft, fact

на куле на виле (над који leden, lambendo satior. Ako ce te што одрече, или поквари с рије. накуcасмо, не нали засмосе.

Налијепити, им, v. pf. (Ерц.) ermi. Навуватисе, амce, v. pf. ft fatt baa îchen (d. i. erwischt werden), capior din, satis lotom esse,

оffеndо: налијенио је негђе, Навулиции, им, т. pf, gufammenbrin hat's erwildt. gen, coulo; накупили се луди, — gе. Налијелање, . (Ерц.) дав аnfаlеr,

aggressio. Накупівали, пујем; v. pf. Dоu аn. Налијепали, јећемі, v. impf. , апјећем) на кага,

anfallen', Накурнина, к. (fфеrgbaft) merces щед- - Налијешатнҫе, јећемсе, v.

":

invado. tulae.

г. impf. (Ерц.) Harypias, m. der Hosenlak, proprie te- Háaux (d. 1. Ha HK), ähnlich, similis gumentum penis, theca.

сестра налик на брата. Нансалінсе, амсе,

v. pf. ftpp Наликовали, кујем, т. impf. dyneІ. freisen (mit vollem Löffel) sat vorasse.

similis videor. Налагање, .. рав Цnterlegen, Suttern, Налили, лујем, v. pf. angiepen, immunitio subsutio.

pleo. Налагалія, лажем, т. impf. fluttern, Hánuje, n. die äbichte (?) Seite, pars munio 3. 3. самар, амину паму

Hanora, f. das Gedränge (z. B. bei der Налагапти, лажем, v. pf. на кога, vers

Fleischbant), concursus, turba, laumden, calumnior.

Наложити, им, v, pf. 1) дрво на ваНалагаписе, лежемсе, v. pf, it bоа

mpy; han sampy, drauf legen, supera lügen, mendaciis satior.

pono, impono. 2ј самар, аљину, jut. Налажење, в, дав $inven, invеntіо.

tern, munio, subsuo, Налазили , им, . іnpf. "finven, inve- Налокати, лочем, v. pf. anfФlurfe.

sorbendo delibo : на локала мачка" Harebamuse, auf dem Rüden, supinus.

млијеко.

разби

чима).

fammelt, ,

taufen, coemo,

aversa.

ком.

nio.

Налокалисе, лочемce, v. r. pf, ji, fatt часне се посте обично причешћу. ichlürfen, sorbendo satior.

ју, ао другим годовима нду hаѕ Наломиті, им, v. pf. :) vou anbrehen, на панађур. Код ђекоји намаспил

frangendo paro. 2) anbrechen, infringo, pa скуписе (кад је лијепо вријеме) modice fraugo.

o Благовијести, о Цвијептима, а Налудіватисе, дујемсе, т. г. pf. аив. Преображењу и о Госпођача, по

toben, gescheut werden, consipisco, nu- неколике иљаде сабора. Ту про. gas pono.

дају трговци различну pубу: крч. Налуне, f. р. (у Србији и у Босни по мари крчме вино, ракију и јабуко

парошима) Лrt Stelsfфube, calcei вачу; месари пеку јагањце, овце, grallati,

козе и свиње, піе продају месо; Налупан, ам, v. pf. wоu аnflagen пту гледају момци ћевојака (обич. (6. 3. &yer), tundendo paro.

но иду ћевојке највише о ЦБијелнНалупаписе, амce, v, г. pf. 1) пф fatt ма, а младе о Васкрсенију); шү

schlagen, caedendo satior. 2) fich 411. се састају кумови, пријатељя 1 Schlampen, vino et cibis impleri.

познаници, и договарајусе о cвaчeНаевак, вка, m.

(Epu) etwas vol Unges му. Тако иду Бачвани о Трој+ gosenes, expletum quid infuso liquido: чину дне по Сријемским намаслидебело прасе као наљевак.

рима, али се они слабо баве 01 наљевање, р. (Ерц.) дав 2ngiegen, fu- кога намастира, него само путуј? sio.

из намастира у намаспир пие це Наљевали, ам, т. impf. (Ерц.) Дngies

лују, и гледају трпезарије (као и fen, infundo.

п. у Раваници, ђе е измолокани Haьести, љезем, v. pf. (у Ерц.) vors

Косовска битка, и у Јаску емра beikommen, passfiren

venio , prae

цара Уроша), али у Србији добу tereo. .

црквaрн из даљни села на конза Наљубинсе, имсе, т. г. pf. jtd fatt

(у очи празника), а из оближњи се» küssen, sat osculatum esse, sat amasse:

да дођу у јутру, па пу буду до „Вјерне сам се љубе наљубио —

послије подне. Кад људи иду на Намəснути , нем, v. pf. на кога, eis

мастиру, онда ” сви (и женско пет winten, innuo, cf. намигнутпи.

мушко) обуку спајаће амине (што намазати,- - мажем, v. pf. anfфтieren,

го, које љетіше има). Бекојим на beschmieren, illino.

Маспирима нду људи, који су поНамајспорили, им, v. pf. (у Сријему,

богати, по десет дана ода дале у Бачі, и у Бан.) кога , nieiterbaft

ко (као н. п. у Студеницу иду – erwiedern, reddo egregie (e. g. convi

чини ми се о Тројичину дне? — cium , acute dictum.)

цијеле Србије, из Босне и из ЕрцеНамакнутпи, нем, vidе намаћи. говине, и носе прилог. Тако бя Намама, f. Die gocfpeife, esca.

испіо долазили и у Сријемске Намамиши, им, т. pf, herbeilocken, in- стире да нема лазарепіг).

Намаспирина, f. augm. р. намасли „Што си косу навранила,

Намаспирић, m. dim, p. намастир, „То си мене на мамила

Намастан риште , p. Ort po cinjt tia Hamamumuce, kuce, v. r. pf. fich an:

Kloster gewesen, locus ubi oliin fuk loden lassen, auflißen , inescor.

monasterium. Намамыівање, т. дав Фосфеn, inescatio. Намаспірскій, кa, кo, D) Eliteria Намамљивати, љујем, v. pf. Toten,

monasticus. 2) adv. mie im Klojter , inesco,

more monastico. Намаспир, m. Ba® WIoftеr, monaste- Намаћи, (говорисе и намаляут. rium. Будући да у Србији ни у де

намакнем, v. pf. .) апреrfеа (реса сетом селу нема цркве, зашто љу

Pferde den Baum), 'injicio. 2). kleins ди иду уз часне посте (сваке неђе- weise zusammen bringen, minutim ље, а особито омученицима, о

coioparo. . Благовијести, оцвијепима Намёнини, им, (Рес, и но Васкрсенију) и о осталим намијенити. великим годовима ін. п. отроји- Наменівање, а. (Рес. и Срем.) чину дне, о Петровудне, о

намјењивање. Преображењу, огоспођи ве. Намењнівати, њујем, (Рес. и

, Срек) ликој и омалој, о Ваведе. vidе намјењивати. ки ју, о Богојављенију иоза. Намера, к. (Ресь и Срем.) vidе намери душницама) намаспирима, ле намеравање, р. (Рес. и се испосниједају и причешћују. уз намјеравітье.

нама.

esco:

Cpem.) ride

ride

Cpem.) vide

Duo.

сник.

m.

[ocr errors]

3

[ocr errors]

Намеравами, ам, (Рес. и Срем.) vide Намигісати, гујем, т. impf. gumina намјераваши.

ken, iunuo. Намеритн, им, (Рес. и Срем.) vid. Намигнули, нем, v. pf. дифinten, inнамјериши. Намеришнсе, имce, (Peo. и Срем.) vi- Нам тігуша, f. жена, која радо намиdе намјеришисе.

ryje na kora, die gerne zuminkt, inНамесити, и, (Рес. и Срем.) vide Dutrix ? намиjесити.

Намијеними, им, v. pf. (Ерц.) аnmeia Намесник, m. (Рес. и Срем.) vidе намје- nen, zudenken, destino :

„Свако слово у крв? окаљено, Намесников, ва , во , (Рес, и Срем.) „На јуначко піело нам'јењено vidе намјесников.

Намијесни, им, v. pf. (Ерц.) gения Намеспипи, им, (Рес. и Срем.) vide (Brot) anmachen, fermentando paro. намјеслити.

Намиривиње, р. 1) дав Sefrіеtigen, Hámeni, m. die Auflage, vectigal: satisfactio. 2) Erfüllen, Vollmachen, ex„Наметнуо намет на вилает

pletio. Наметак, тка, die Aufgabe, Hamupiieamy, pyjem, v. impf. befries

Draufgabe, das Aufgeld, collybus. digen , facio satis.
Намешање , п. 1) бав 2ufpringen, ob- Намирівалінсе, рујесе, v. r. impf. вой

trusio, &) Dingen, subornatio. 3) Die merten, expleri: намирује му се го-
Anleitung, doctio. 4) vom Stapei las- дина.
fen, projectio (navis, molae) in aquam. Hamipumu, UM, v. pf. befriedigen, fa-
Наметали, мекем, т. impf. 1) auf. cio satis.

bringen, obtrudo. a) (v. pf.) solanf. Наміриписе, исе, т. г. pf. Dou wers legen, satis imposnissae. 5) anleiten Ben, expleri: намирила му се година. (unterrichten), addoceo 4) Pingen, Намислити, им, у. pf. berdliefen, desuborno. 5) vom Stapel lassen, proji

cerno,

statuo. cio e terra in mare :

Наміцäька, f. (obscene de femina ad „Сију ли век Турци лубенице,

venerem apta). „Намеђу ли Шокци воденице Намицање, п, дав Eleinweife Зufammеnа Намети (на мети ?), bei bеr pano, bringen, comparatio lenta et minuta.

ad manum : дај ми ону књигу (шпіо Намиццалин, ичем, impf. Pleinweise си ми обрекао), ако ти је намепи. zusammenbringen, lente et minutin Наметница, f. $евојка, или удови- comparo. да, која се намеће коме да је уз» Намјењивање, д. (Ерц.) Das Зидentein, me, die Aufgedrungene, obtrusa : destinatio, „Коју оқу, ону ми не даду, Намјењивати, њујем , v. impf. (Ерц.) коју не лу, ону ми намећу;

gudenken, destino. - А ја јунак наметнице не лу, Hamjepa, f. (Epy.) 1) die Begegaung, „Да се не би никад оженио

obviatio. 2) der Zufall, casus: Наметнупти, нем, v. pf. ) реrfеn at -, „Намјера га намјерила била

iujicio. 2) aufdingen , obtrudo. 3) ans „На зелено у гори језеро leiten, addосео: наметнуо га на Намјеравање, в. (Ерц.) pas 23orђабел, књигу. 4) бingen, suborno. 5) воде. propositum. ницу, pom gane inв 23ajjer, propel- Намјераван, ам, v. impf. (Ерц.) vora lo, projicio.

baben, molior , cogito. Наметнуписе, немсе, т. г. pf. 1) бі, Намјерилии, им, v. pf. (Ерц.) 1) be. aufmaden, accingor. 2) sich anfeßen fuließer, vorhaben, decerno. 2) kora (4. 6. ein Urbel am Fußé), adhaeresco. Ha wmo, einen wohin bringen, (z. B. 3) rich verlegen, auf etwas begeben, ins Unglück), induco. incutobo in aliquid.

Намјериписе, имce, Y. г. р. falen, Нам цанги, ам, у. pf. н. п. јабуку, kommen, incido. weich flopfen, contundo, tundeudo Hawjechik, m. (Epy.) (in den Klöstern) der

Vifar, Unterguardian, Detouom ,

уі. Намештање, п. (Рес. и Сремн.) vide

carius archimandritae, oeconomus mo. намјеtulање.

nasterii. Намешпан, ам, (Рес. и Срем.) vi- Німјесников, ва, во, (Ерц.) Зев намјеdе намјештапн.

сник, oeconomi. Намешкање, р. уidе намештање. Німјестипи, им, v. pf. (Ерц.) brina Намешкали, ам, vidе намештапн.

gen, colloco. Намигивање, , pas wіltеn, iшди- Німјештан»e, n (Ерц.) дав Иnterprintio.

gen, collocatie.

Р.

emollio.

.

главе.

на њега.

molendo paro.

Намјешташи, ам, т. impf. (Ерц.) ии. Наноситисе , имce, y, г. pf. fit fatt terbringen, colloco.

tragen, gestando satior; наносипінсе Намјешлање, р. vіdе намјептање. Намјешћали, ам, vidе намјештапи. Наношење, и, бав 2ntragen, comporНамлатили, им, v. pf. 2) апрrеfфеп, tatio,

triturando paro, 2) genug berunterfФlas Haь, пі. ј. на н —

gen, (Birnen, Wepfel) decutio. Нањушипти, им, v. pf, aufірӣren , auf. Намљелін, мељем, v. pf. аптаblеnt, stöbern , investigo.

Háon, m. (cm.) (der Fund) Djecajy kaНамолии, им, v. pf. кога , einen er» ко је некакав игуман поранно на

bitten, bewegen, rogaudo flecto. Дунав на воду да се умије, па на. Намолиписе, имce, y. r. pf. jid fatt шао под обалом мало днјеше у

beten, salis superque precatus sum: сандуку, піе га донијо у на мастир да се пуспа Бога намолимо (у и нађео му име Наод Симеун. приповијелки, cf. пуст по јаг. Надаптисе, амсе , v, r. pf, jih jаtt ge» њиво).

ben, ambulando fatigor. Намоловапни, лујем, т. pf. malen, Haoдiће (р. і. на oдake), feil, venalis: pingo,

ово није на oдate. Намотавање, р. Рав 2nbаjpeIn, in- Наодипи, им, v, impf, fіnvеnt, inveductio in rhombum.

nio. Намопівали, ам, v. impf. аnbаjpein, Наодипінсе, имce, v, r, impf, jiф ва paro ducendo in rhombum.

finden, sum , reperior. Намопали, ам, v. pf. .) аn afpein, Häоднік, р. (сп.) деr Sinbling, infans

duco in chombum. 2) vol anbaspeln, expositus et ab alio sublatus: paro ducendo in rhombum.

„Симеуне један наодниче! Намргодитисе, имсе, V. г. pf. Die Haikенье , п. vіdе налажење.

Stirne umwölken, frontem obnubilo. Haokono, rund herum, circumcirca. Намргoдиосе, као да ће му ниша Наопак (coiрр. наопачнији), һа, 50, из чела ударити.

verkehrt, perversus. Намрипинсе, имce, v, г. pf. 1) die Haonako, nach hinten gefehrt, verkehrt, Stirne runzeln, rugo frontem. 2) sich

retrorsum, perverse: свезали му руке umwölken, obnubilor.

наопако ; зло и наопако! наопако и Намусли, зем, v. pf, anmeiten, mul.

узао час! geudo paro.

Haona kê, rüdwärts, retrorsum. Намучипои, им, v, pf. quіlе, trара. Набралін, рем, v. pf. Dur) Дtern vol.

zieren , fatigo. Háha, f. 1) Mama, mater, 2) eine Art Hàotāpu, f. pl. die Brillen, vitra ocu

enden, perarp, arando perficio, Kraut, um die Suppe zu würzen, con- laria. Нанепи, несем, (Рес. и Срем.) vide Наочиглед, 1 augenfфеinlik , idthat, нанијелін.

Наочиглеце, evideuter, manifesto. Нанзапи, ижем, т. pf. (з. 8. perlen) Наочни, пта, по, fфün şu feben, aspecauf Fäden ziehen, inlilo (?).

tu pulcer, bonus. Наниз (на низ) брдо, bergas, deorsum. Надштрипти, им, т. pf fфärfem, acno. Нанијенти, несем, нанијо (нанијела, Нападање, и, дав 2nfalen, 2nfabrin /

ло), v. pf. (Ерц.) :) vol antragen, invectio. satis adportasse3(int gielen , ефіе. Нападали, ам, т. pf. 1) баrаuf falen, Ben) um soviel seitwärts zielen, als die desuper incido. 2) (v. impf.) anfallen Flinte etwa abträgt; antragen! corrigo anfahren, invehi in quem. telum, 3) није ни нанијело, с& tommt Наналипти, им, v. pf. н. п. nicht von weitem gleich, uec appro- anzünden, incendo. pinquat.

Налаљівање, а, рав Дnfengen , incenна нитити, им, v. pf. п. ј. ниши, sio, (im Beben) деп хабеn ambinoen, reli- Напальнвапи, љујем, т. іmрt. anfengen,

incendo. Нанішанипти, им, v. pf, siele, collineo, Напамет (на памет), auémentiq, dirigo telum.

moriter, Наново (на ново), neuettingB, auf& Напањкапи, ам, тіdе налагати. neue, denuo.

Напарити, им, v. pf. 1) mіt mаrmет Наносини, им, y, impf. 1) antragen Dunst einrauchen, infumo vapore cali(auf den Haufen), comporto. 2) ähs

do. 2) наларини очи, pie zugen wei пеln, simile est: наноси мало,

den,

, pasco oculos,

dimenti genus.

расадник,

go filum.

,

med

« PreviousContinue »