Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Duo.

m.

Намеравами, ам, (Рес. и Срем.) vide Hamuricamı, ryjem, v. impf. zumina намјеравами.

ken, iunuo. Намеритн, им, (Рес. и Срем.) vide Намигнути, нем, pf. zuwinfen, in

намјериши. Намеринсе, имce, (Рев. и Срем.) vi Намигуша, f. жена, која радо намиdе намјериписе.

ryje na kora, die gerne juwinkt, inНамёсини, им, (Рес. и Срем.) vide nutrix ? намиjесипи.

Намијениши, им, v. pf. (Ерц.) аптеia Намесник, m. (Рес. и Срем.) vidе намје

nen, zudenken, destino : сник.

„Свако слово у крв? окаљено, Намесников, ва , во , (Рес, и Срем.) „На јуначи

чко піело нам”јењено vidе намјесников.

Намијесни, им, v. pf. (Ерц.) gения Намесмин, им, (Рес. и Срем.) vide (Brot) anmachen, fermentando paro. намјеслити.

Намиривиње, в. 2) бав GefrieDigct, Hámen, m. die Auflage, vectigal : satisfactio. 2) Erfüden, Vollmachen, ex„Наметнуо намет на вилает

pletio. Намелак, шка,

die Aufgabe, Hamupieamı, pyjem, v. impf. befries Draufgabe, das Aufgeld, collybus. digen, facio satis. Намешање, р. 1) тав 21ufprintgen, ob- Намирівалгисе, рујесе, v. г. impf. von

trusio. e) Dingen, subornatio. 3) Die werse, expleri : намирује му се гоAnleitung, doctio. 4) vom Stapel las дина. sen, projectio (navis, molae) in aquam. Hamipamu, um, v. pf. befriedigen, faНаметами, мекем, т. impf. 2) auf. cio satis. dringen, obtrudo. 2) (v. pf.) vollauf: Hamipumuce, nce, v. r. pf. voll wers legen, satis imposnissae. 5) anleiten деп, еxрlеri: намирила му се година. (unterrichten), addoceo 4) Pingen, Намислили, им, v. pt. бејФliepe, desuborno. 5) vom Stapel lassen, proji cerno , statuo. cio e terra in mare :

Намніцака, f. (obscene de femina ad „Сију ли век Турци лубенице,

venerem apta). „Намеђу ли Шокци воденице Намицање, n. дав Pleinweife gufammеn= Намети (на мети ?), bei per pant, bringen, comparatio lenta et minuta. ad manum : дај ми ону књигу (шпіо Намицата, ичем, т. impf. Pleinweife си ми обрекао), ако піи је намепи. zusammenbringen, lente et minutia Наметница, f. ђевојка, или удови comparo.

ца, која се намеће коме да је уз» Намјењивање , п. (Ерц.) аѕ Зucenten, me, die Aufgedrungene, obtrusa : destinatio, „Коју оћу, ону ми не даду, Намјењивапи, њујем, у. impf. (Ерц.) „Коју не ћу, ону ми намећу;

gudenken, destino. „А ја јунак наметнице не лу,

H&Mjepa, f. (Ep4.) 1) die Begegnung „Да се не би никад оженио

obviatio. 2) der Zufall, casus: Наметнупи, нем, v. pf. 1) реrfеn at -, „Намјера га намјерила била iajicio. 2) aufdingen, obtrudo. 3) ans

„На зелено у гори језеро leiten, addосео: наметнуо га на Намјеравање, в. (Ерц.) бав 23orbaбеп, књигу. 4) бingen, suborno. 5) воде. propositum. Hagy, vom Lande ins Wasser, propel- Hamjepábamu, am, v. impf. (Ep4.) vora lo, projicio.

haben, molior, cogito. Наметнулисе, немсе, т. г. pf. 1) бі, Намјерилии, им, v. pf. (Ерц.) 2) беа

aufmaden, acciugor. 2) sich anseßen f¢liepen? , porbaben, decerio. 2) кога (g. 6. ein Urbel am Fuße), adhaeresco. Ha Wmo, einen wohin bringen, (z. B. 3) sich verlegen, auf etwas begeben, ins Unglück), induco. incurobo in aliquid.

Намјериписе, имce, Y. г. pf. falen, Намёцаити, ам, v. pf. н. п. јабуку, kommen, incido. weich flopfen, contundo, tundeudo Hamjechlik, m. (Epy.) (in den Klöstern) der emollio.

Vifar, Unterguardian, Delonom, vie Намештање, т. (Рес. и Срем.) vide carius archimandritae, oeconomus moнамјеtumање.

nasterii. Намешпан, ам, (Рес. и Срем.) vi- Намјесников, ва, во, (Ерц.) Зев намјеdе намјештапи.

сник, oeconomi. Намешкање, р. уidе намештање. Намјестипи, им, v. pf. (Ерц.) brin= Намешкали, ам, vidе намештати. Намигивање, р, баѕ Зифiufen, iшди- Намјемпанье, п (Ерц.) дав Иnterprintio.

gell, collocatie,

[ocr errors]

gen, colloco.

главе.

2

molendo paro.

Напаљивање, п, раз 2Infengen , incen

Dunst einrauchen, infumo vapore cali

do. 2) напарити очи, Pie augen Pejo

Намјешташи, ам, т. impf. (Ерц.) 1. Наноситисе, имce, y, г. pf. i fat terbringen, colloco.

tragen, gestando satior; Hanochmuce Намјешћање , n. vіdе намјештање. Намјешћали, ам, vidе намјештапи. Наношење, п, бав Дntragen, comporНамлалипти, им, v. pf. 1) апрrеfеп, tatio,

triturando рaгo, 2) genug berunterfФlas Haь, п. ј. на њ — на њега. gen, (Birnen, Dépfel) decutio.

Нањушипти, им, v. pf, auffpuren , aufs Намљелін, мељем, v. pf. аптаblеnt, stöbern, investigo.

Háoa, m. (cm.) (der Fund) Njeeajy kaНамолипи, им, v. pf. кога , einen et» ко је некакав игуман поранно на

bitten, bewegen, rogaudo flecto. Дунав на воду да се умије, па на. Намолиписе, имce, . r. pf. jid fatt шао под обалом мало дијете у beten, salis superque precatus sum: сандуку, те га донијо у на мастир да се пуста Бога намолимо (у и нађео му име Наод Симеун. приповијелки, cf, пуспі на јаг- Навдатисе, амсе , y, r. pf, jih jаtt gə њиво).

ben, ambulando fatigor. Намоловали, лујем, т. pf. malen, Наодаће (р. і, на oдake), feil, venalis : pingo,

ово није на oдafe. Намотавање, р. дав 2nbаjpeIn, in- Наодипи, им, y, impf, finven, iдүеductio in rhombum.

nio. Намотавали, ам, v. impf. апқајрей, Наодипінсе, имce, v, r, impf, fіф бе paro ducendo in rhombum.

finden, sum , reperior. Намотали, ам, v. pf. 1) апр afpeIn, Häоднік, р. (сіп.) деr Sinbling, infans

duco in rhombum. 2) vol anhaspeln, expositus et ab alio sublatas : paro ducendo in rhombum.

„Симеуне један наодниче! Намргодитисе, имсе, V. г. pf. Die Haoђeњe , n. vіdе налажење.

Stirne umwölken, frontem obnubilo. Haokomo, rund herum, circumcirca. Намргoдиосе, као да ће му киша Наопак (comp. наопачнији), ha, ho, из чела ударити.

verkehrt,

• perversus, Hampiumumuce, umce, v. r. pf. 1) die Haonako, nach hinten gefehrt, verkehrt, Stirne runzeln, rugo frontem. 2) sich

retrorsum, perverse: свезали му руке umwölken , obnubilor.

наопако ; зло и наопако! наопако и Намусти, зем, у. pf. anmelfen, mul.

узао час! geudo paro.

Наопачhe, rütwärts,

retrorsum, Намучипи, им, v, pf. qualen, ftrapa• набралін, рем, v. pf. eur21tern vol.

zieren, fatigo. Hana, f. 1) Mama, mater, 2) eine Art Hào âu, f. pl. die Briden, vitra ocu

enoen, perarp, arando perficio, Kraut, um die Suppe zu würzen, con laria. Нанели, несем, (Рес. и Срем.) vide Наочиглед, 1 augenfфеinlik, fi+tbat, нанијепн.

Наочиглеце , evideuter, Нанзапи, ижем, v. pf. (з. 8. Perlen) Наочни, пта, по, fфün şu feben, aspee“ auf Fäden ziehen, inlilo (?).

tu pulcer, bonus. Нания (на низ) брдо, bеrgаt, deorsum. На прили, им, v. pf fфärfen, aco, Нанијети, несем, нанијо“ (нанијела, нападање, и, раб аnfаlеn, 21afahren /

ло), v. pf. (Ерц.) :) vol antragen, invectio. satis adportаssе, зі (int girlen , ефів. Нападами, ам, v. pf, 1) даrаuf falen, Ben) um soviel seitwärts zielen, als die desuper incido. 2) (v. impf.) anfallen , Elinte etwa abträgt; antragen! corrigo anfahren, invehi in quem. telum. 3) није ни нанијело, ев Pommt Наналити, им, v. р. н. п. расадник, nicht von weitem gleid, uec appro anzünden, incendo.

pinquat. Наниптипи, им, v. pf. п. і. нити, sio. (im Weben) den Faden anbinden, reli- Hanabiisama, zyjem, v. impf. anfengele go filum.

incendo. Нанишанипи, им, v. pf, siele, cоllіnео, напамет (на памет), аивтердің, dirigo telum.

moriter. Наново (на ново), пеuеthing, auf& Напањкапи, ам, тіdе налагати. neue, denuo.

Напарили, им, v. pf. 1) mit marmer Наноситаи, им, y, impf. 2) antrager

(auf den Haufen), comporto. 2) ähs пеln, simile est: наноси мало.

den, pasco oculos,

dimenti genus.

manifesto.

me

[ocr errors]

њега Шлемена

и

[ocr errors]
[ocr errors]

од Бога

Hatacm, f. Unglüđ, Unfall, malum , Бог и овај дом, и у дому дома дара casus adversus.

кутњег господара.” и т. д. Кад Напаствовање, п, рав 2nfalen uno пију коме у здравље, н. п. домаAnfahren, invectio.

Кину: „Домаћине! за твоје до. Напаствовати, ствујем, v. impf. и. бро здравље: прво троје главе , pf. einen anfahren, iuvehi.

півоје домаћице, твоји стари роНапасти, паднем, v. pf, anfalen и дитеља (ако и има), синова, кћеanfahren, iuvehor,

ри, браће, братучеда, кумова и напастисе, пасемсе, т. г. pf, fid fatt пријатеља, и свега рода и порода : weiden, pascendo satior.

што пи Бог дао, Бог и удржао Налашнині, им, v. pf, кога, quälen, (ѣе који јоше наставе : „За купіvexo, cf. намучити.

конопљана сјеНаперипи, им, v. pf, eiten (548 Ше. мена, випорогије волова и дугоwehr gegen jemand), ubverto.

репије крава, прмака и крмака, Напети, пнем, v. pf, in pie pi6e ri. мора и обора.)” и т. д. Кад онај, ten, aufrichten, erigo.

шio напија, нагне чашу да пије, Напели, печем, y, pf, 1) ооl аnbаtеп, онда (кашто) који други мене

satis pinsuisse. 2) genug braten, assare прст у уво, па запjева із гласа: multa.

„Учије се здравље вино пије, Напецапи, ам, v. pf. л. і рибе, іn „Све му здраво и весело било. binlänglicher Menge angeln, hamo ca „Домакине 1 све у твоје здравље, ріо,

„Бог и дао и сређу и здравље. Напијање, р. Вав Зutrinten, prоpіnаtіо. Кад полазе на пут: „Ко ће на Напијати, ам, v. impf. Butrinken,

путі, ереһан му пут, ко остаје у propino, Србли напијају кадго, пи.

дому, остао у велику добру ако

Бог да (често се додаје: ако Бог ју ракију или вино; а особно кад

да ).” Кад оthе да успају: „іасно су удруінпіву, као н. п. на крсном

сјели , пошпено устали.” Кад у веимену, на свадби, на кршењу и

че оftе већ да спасају, или да се п. д. у горње чело не смије (од срамоліе) сјести, који не зна нали

растају: „За лаке ноћи,

помоћи.” и I. д. јали. Они напнју различно (како

Кад онај, што држи чашу у рукоји зна) ;

Точињу:

ції, напија, остали кашто реку по-. „Прва за помози Боже : Боже по

лако: „Амин да Бог да (или: амин лози, Боже дај добар час и добру

Бог ме чуо).” Кад већ ofе да пије, срећу. Ко о чем, ми о добру, оли

онда рече ономе , коме наздрави јепу разговору; дао нам се Бог

(који ће да пије послије њега) : радовали и веселити : пили а до

„Здрав буди, кли спасуј се, бро бити, зла никад не иман, и пi. д. Ако ли је у јутру рано :

или спаси Бог.” А онај му од„Срећан уранак, миран данал, од

говори: „На спасеније РисБога животни и здравље.

» Кад је на

пово.” Кад већ нагне чашу и пије, каквом раду: „За срещна рада :

онда оспали подигну капе (ако не

сједе гологлави), па полако говоре : који рад радили, радом се валили,

„Ристе Боже наш! помилуј нас као сретна и честилна брака,” Кад

амин.” Кад веft престане пипін и се састану пријатељи или позна. ници :" Средно виђеније, срећан

одӱјми чашу од уста, онда осла.

ли повичу: „На здравље.” А он одсастанак, дугу љубав, од Бога живот и здравље,

говори: „Бог вам здравље дао уз другу чашу: „Чашом другом, љубави дугом:

(или: од Бога вам здравље)." да Бог подужи живот и здравље, Напијаписе, амce, v. г. impf, fiq bol срећу и напредак и свако добро" trinken, inebrior saepe. ніп. д. уз прећу: „Чашом піре- Напињање, п. а) дав 2iin frіtеп, егесtiо. Ком добром срећом (или преком 2) das Anstrengen, intentio. а сретном) у име Бога и свете Напињали , њем, v. impf. a) aufrfфеи, Тројице (овье се преба прекрслан erigo. 2) anspannen, intendo. ши) живоначалне Богородице, која Напипапин, ам, v. pf. SurХарреn fina може да нам поможе: сваком бра den, invenio circumferendo manus. ту на свом заналу, а и нас гре. Написати, ишем, v. pf. zusammen шне да не заборави ; $е ми њу 3 schreiben, conscribo. боравили, она нама најбоља помош- Напітак, пікa, m. Ber grung, potus : њица нила.” и т. д. уз кино: „Вин нема напитка, в ijt niФts #u tr!? це кисело, срце весело; - весело ken da.

неки

овако

[ocr errors]
[ocr errors]

2

moneo.

Напипати, ам, v. pf. Зав $ino fatt Напомињање, п, бав &rіnnеrn, admofüttern , saturare infantem.

nitio. Напітапн, ам, v. pf. erfragen, ex- Напомињати, пьем, т. impf. eriппета,

quiro, ёxplorо. Напити, пијем, v. pf. коме, ѕutrins Haпoмбл (на помол), im 2ngejihte, in Een , propiuo.

copspectu: Кад бисмо на помол Бечу. Haramuce, nujemce, v. r. pf. sich voll Hánoh, m. die Blüte des 21terê, tlos trinken , inebrior.

aetatis: сад је у највеће“, напону Налишавање, п, дав 20nbаrnеп,

(н. п. моман). Напишавати, ам, v. inpf. anbarnen, Handпаспи, паднем, 'v. pf. кога, ап. Напішати, ам, v. pf. į mejendo fallen, nicht auslassen, aggredior, teneo. impleol.

Hanóce, für sich, abgesondert, sepata Наплаптак, шка , m. Die Bogenfegmente tim. am Rade, rotae partes.

Hampasay, in gerader Linie, ohne Um Наплатити, им, v. pf. bol autаblеп,

weg, recta. exsolvo.

Направили, им, (у Сријему, у Бачи. Наплатитисе, имce, v. r. pf. ft без Бан.) vidе начинити.

rechnen, invicem solvere debita. Направилисе, имce, (у Сријему, у Наплаћі вање, р, бав 23olens • sablen, Бачк. и у Бан.) vidе начинитисе. exsolutio.

Напрасан, сна, но, 1 gös, praeceps : Наплаћивати, кујем, v. impf, беҙар. Напрасип, mа, по, човек, смрпі. len, exsolvo.

Напрдепи, дим, (Pec.) vidе напрНаплаћивалінсе, пујемсе, v. г. impf. фети.

sich berechnen, exsolvere mutua debita. Hanparibane, n. das Sowaßeni, nugae Наплести, етем, у. pf. 2) anfile ten, (uarratae). adplecto, altexo. 3) vod anflechten, Hanpaubamu, Ayjem. v. impf. dahers contexo.

fchmaßen, fabulor. Наплепи, , дав 2ngеnефte, super- Напрднішн, им, (Срем.) vidе напрtextum.

Бети. Наплетање, р. Зав 2nflефten, adnexio. Напрђели, напрдим, v. pf. (Ерц.) аа. contextura.

farzen, vollfarzen, crep itu impleo. натілелапти, лекем, v. impf. anflефа Напрегнушисе, немсе , vidе напреten, attexo.

fiнсе. Напливати, ам, v. pf, anfфwin men, Напред, (Рес. и Срем.) vide напријед. Напловипи, им, v. pf.juаtаге соері. Напредак, пка, m. i) унапредак, Напљувати, љујем, v. pf. апjpереп, in Zukunft: inposterum. 2) der Fort: couspuo.

gang, progressus : срећу и напре. Напнигуща, f. Die Rehaufb1aferin, ip

tentrix gutturis (6atra фoтpоmафі. Напредан, дна, но, gute Sortfritte The Bort): напнигушо крекетушо! machend, bene succedens (labor). курвина магарицо (говорио рак Напредање, р. Вав Дnfpinnet, nеtіо. жаби, кад су се псовали. сі. седмо- Напредати, ам, v. impf. anfringen, крак). Hans (о. і. на но), auf balkem (23ege Напредовање, п. бав $ortfфесiten, u. dgl.), dimidia (via).

progressus. Напод ногу, абwärtв, deorsum. Напредовати, дујем, v. impf. fort. Напојипи, им, v. pf. tränPen, do bi dreiten, progredior. bere, potioncm.

Напрезање, п. бав аnbаltенде 2ufa. Hánojauya, f. der Trunt; das Trinko chen, risus solutus.

geld, congiarium, munusculum. Напрізантисе, ежемсе, т. г. impf. і Напола, 8ur pälfte, dimidia раrtе. außer Uthem lachen, risu solvi. Наполица", f. ein ®efфift (23ertrag) sur Напреламати, ам, v. pt. anbreфen in Hälfte, opus dimidiatum.

Menge brechen, frangendo paro. Hanoanyâp, m. ein Contrahent auf die Haupemâce, gegenüber vor sich hin,

Hälfte , qui dimidiam partem pactus regione prae se: погледај де напреest.

не видиш ли ми ће оваца. Наполичење, в. дав Rietpen auf Die Напререзівати, зујем, v. f. in Ren"

Hälfte Ertrage, pactum dimidii. ge serrdyneiden, dissecaudo paro. Наполичини, им, y, impf. Ҳur pulfte Напресин , едем, v. pf. in Xenge al

mietben, pacisci dimidium lucri. fpinnen, neido paro. Напоменуши, мем, . р. сrіnnеrn, Напрелисе, (говорисе и напрегну

шice) прегнемсе, т. г. pf, напрегао

дак !

pendo paro.

Mace

moneo.

[ocr errors]

cresco,

[ocr errors]

nen, mando.

се од смија, jiauper them Taфen, gigno unum ex alio : ' нарађала досrisu solvi.

па синова , - дару војника. Напречац, 2) auf per Stele, confe- Нарамак, мка m. ein Bündel, fascistim : умръо напречац. 2) in geraper culus , H. n. npyka, ein Hund Pflöde

girie, recta: овуда је напречату. (soviel man auf einmal na pame auf. Напржини, им, у. pf. in Menge rösten ladet): (in Somalz), frigendo paro.

Нарамісвање, р. Вав (ein menig) фinten, Напријед, (Ерц.) voraив , boran, prae. claudicatio. Hanpocama, , v. pf. anbetteln, zus Hapambamu, myjem, v. impf. ein wenig rammenbetteln, emendico.

hinken, claudico. Harpomúb, wider, gegen, contra. Нараннпи, им, v. pf. füttern, pasco, Напрспак, тка, m. Ver Singerbut, mu nutrio. nimentum digiti.

Hápacm, f. die Begattung des Hahne, Наприли, нм, т. pf. auflaven, im coitus galli. pono humeris.

Нараспн, спем, у. pf. et adfen, sucНаприписе, имce, v. г. pf. fi) фр. mit beladen , onero humero.

Нараспити, им, v. pf. Vegatten (pom Напр Кипи, им, v. pf, т. і. усне, бie Geflügel), coeo (de avibus). Lippen aufwerfen, protendos.

Ha pamumaj, in. die Generation; canaille Наприписе, имce, v. г. pf. die lip. HH, das lebende Zeitalter, qui nunc pen aufwerfen, labüs protentis flere vivunt, aetas nostra. aut irasci.

Наредба , f. дie norsung , mandatom. Напуали, ам (и напушем), v. pf. (an: Наредили, им, v. pf. anothnei, mаudo.

feisten) anfarzen, ohne Geräusdy, ven- Hapehamn, am, v. pf. in Reihe fielell, · tis impleo.

reiben, ex ordine pono. Напукао, кла, лo, angeborften, lеd, Наређівање, в. Бав 2litоrnеn, ma: • rimosus.

datio. Напукнути, нем, vidе напуки. Наређівалін, фујем, т. іmрr. aror. Напунити, им, v. pf. 1) апjülen, impleo. 2) latea (bit Slinte, Жаппе). Нарезапи, ежем, v. pf. 1) аnfфneiдеп, impleo.

scissuram facio. 2) anschneiden , scinНапунилисе, имce, y. г. pf. wоu mеr den, impleor.

Нарезивање, в. дав 2nfфneisen, ascisНапупити, пи, pf: 3. 2. шума,

Riopen betom men , аивјФlagen, gem- Нарезні вапи, зујем, v. impf, anfфаси mas protrudo.

den, ascindo. Напустипи, им, v. pf. 1) geben Taf? Нарескагши, ам, dim. 2. нарезати. fen, permitto : напустио говеда, пе Нарели, ечем, v. pf. зидеntеn, аnnіеі. разбукала сијено. 2) Товаffen, Wor.

nen, destino. a ushißen, immitto (nce).

Нарицање, п. 2) ба зидеniеn, destiНапўпиши, нм, v, pi, кога, апweifen, natio. 2) das Beklagen eines Todten, viam monstro.

naenia. cf. нарицапіи. Напући (говорисе и напукнути), пук. Нарцагши, ичем, v. impf. 1) зидена нем, v. pf. led peroen, rіmаѕ ducо.

ken, bestimmen, destino. 2) einen Tods Напулівање, д. Вав 2 пweifen, 21nleis ten beklages, queror de mortuo. cf. ten, inductio.

мужипти. Напуквални, кујем, т. impf, anleiten, Нариупи, (на - рнупи, наърнути), induco, moustro viam.

нем, v. pf. н. п. нарнули пси, bef. Напулитисе, имce, v. г. pf. Фmolen, tig bellen (wenn der Feind ganz nabe

grollen, succenseo, iratus sileo. ift), latro vеhеnѕеntеr. Напуштање, р, бав goslaffen, immis- Народ, т. дав Bolf, gens, populus, sio.

natio. Напушталпи, ам, т. impf. Ip&lafen, Народилисе, имсе , т. г. pf. in Ren. immitto.

ge geberen werden, anwachsen, nach Напушћање, р. vіdе напуштање. wachsen, succrésco. Напўшћапи, ам, vide напуштати. Народні, на, но, (једни, особито Нараь, f. (у Сријему, у Бачк. и Бан.)

сељаци, говоре народњи, ња, die Gemüthsart; das Naturell, indoles.

He) Colts ., populi, vationis.

Нарочито , andriizlid, plane, de inНарадипи, им, v. pf. fertig maфen, Нарочно, jdustria absolvo.

Нарукапісе ,амсe, v. pf. коме јpotten, Hapahamy, an, P. pf. yod angebären, illudo.

P

dendo paro.

у.

S10.

cf. Куд.

« PreviousContinue »