Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

њега Шьемена и

ам,

Hahacm, f. Unglüd, Unfall, malum , Бог и овај дом, иу дому дома, дара casus adversus,

кутњег господара. и т. д. Кад Напаствовање, р, сав Дnfalen une пију коме у здравље, н. п. домаAnfahren , iuvectio.

Кину: „Домакине! за твоје доHinаcтвoвaти, ствујем, т. impf. и. бро здравле: прво овоје главе pf. einen anfahren, invehi.

півоје домаћице , твоји стари роНапасти, паднем, v. pf, anfalen une дитеља (ако и има), сннова, anfahren, iuvchor.

ри, браће, братучеда, кумова и напастисе, пасемсе, т. г. pf, fi fatt пријатеља, и свега рода и порода : weiden, pascundo satior.

што пи Бог дао, Бог и удржао Налапінніи, нм, v. pf., кога, quélen, (bе који јошле наставе :

„За купіvexo, cf. намучити.

Конопљана сјеНаперити, им, v. pf, timten (bas Ce. мена, виппорогије волова и дугоmehr gegen jemand), obverto.

репије крава, прмака и нрмака, Напети, пнем, v. pf, in pie pi6e ri. пора и обора.)” и т. д. Кад онај, ten, aufrichten, erigo.

шпіо, напија, нагне чашу да пије, Напећи, печем, v. pf. 1) vоl аnbасtеп, онда (кашто) који други мене

satis pinsuisse. 2) genug braten, assare прст у уво, па запjева із гласа: multa.

„Учије се здравље вино пије, Напецалии, ам, v. pf. п. і. рибе, іn „Све му здраво и весело било. hinlänglicher Menge angeln, hamo ca

„Домаћине све у твоје здравље, pio.

Бог ши дао и срећу и здравље. Наniјање, р. Вав Зutrinten, prоpіnаtіо. Кад полазе на пупі : „Ко ће на Напијатпн , v. impf. zutrinten,

пуп, срећан му пут, ко остаје у propino. Срби напијају кадго, пн

дому, остао у велику добру ако

Бог да (често се додаје: ако Бог ју ракију или вино; а особило кад

да ).” Кад оће да устају: „Чіасно су удруініву, као н. п. на крском

сјели , пошпено усідали.” Кад у веимену, на свадби, на кршењу и

че оftе већ да спасају, или да се т. д. у горње чело не смије (од

растају: „За лаке ноћи, од Бога срамопіе) сјести, који не зна кали

ігомоћи.” и т. д. јали. Они напију различно (како

Кад онај, што држи чашу у рукоји зна);

почињу:

ції, напија, оспали кашпо реку іно- . „Прва за помози Боже : Боже по

лако: „Амин да Бог да (или: амин мози, Боже дај добар час и добру срећу. Ко о чем, ми одобру, оли

Бог ме чуо).” Кад већ ofе да ције,

онда рече ономе , коме наздрави јепу разговору; дао нам се Бог

(који ће да пије послије њега) : радовати и веселиіпи : пипін адо

„Здрав буди, кли спасуј се, бро бити, зла никад не мали, и т. д. Ако ли је у јутру рано :

или спаси Бог.” А онај му од•

говори: „На спасеније Рис„Срећан уранак, миран данан, од

ІІІ ово.” Кад већ нагне чашу и пије, Бога живот и здравље.” Кад је на каквом раду: : „За сретна рада :

онда остали подигну капе (ако не

сједе гологлави), па полако говоре : који рад радили, радом се валили,

„Риспie Боже наш! помилуј нас жао сретна и чесніша бpalia.” Кад

амин.” Кад већ престане пин и се састану пријатељи или позна.

одујми чашу од уста, онда осшаници :" Средно виђеније, срећан

ли повичу: „На здравље.” А он 04састанак, дугу љубав, од Бога жінвот и здравље.

говори: „Бог вам здравље дао уз другу чашу :

(или: од Бога вам здравље).” Чашом другом, љубави дугом : да Бог подужи живот и здравље, Напијалисе, амce, v. r. impf, fi, bol срећу и накіредан и свако добро” trinfen, inebrior saepe. и уп. д. уз прећу:

Чатцом тре

Напињање, п. ) дав 21 и feiten, erectio. Ком добром срећом (или преком 2) das Anstrengen, intentio. а сретном), у име Бога и скеле Напињали , њем, v. impf. a) aufriФten, Тројице (овье се треба прекрспи- erigo. 2) anspannen, intendo. ши) живоначалне Богородице, која Напипан, ам, v. pf. Bur) Харреn find може да нам поможе: сваком бра

den, invenio circumferendo manus. ту на свом заналту, а и нас гре. Написати, ишем, v. pf. gufammera шне да не заборави; bе ми њу 3

(chreiben, conscribo, боравили, она нама најбоља помопі- Напіпак, пка, m. See krung, potus : њица нила.” и т. д. уз вино: „Вин- нема напитка, её ijt nit8 3u trl= де кисело, срце весело; весело

ken da.

некі

Овако

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

moneo.

Een.

Напитати, ам, у. pf. За 8 Rino fatt Напомињање, п, фав $rіnnеrn, adnofüttern , saturare infantem.

nitio. Напітапи, ам, v. pf. erfragen, ex- Напомињапи, пьем, т. impf. drinner,

quiro, exploro. Напити, пијем, v. pf. коме, јutrins Haпoмбл (на помол), im 2ngеfіtе, ід propino.

conspectu: Кад бисмо на помол Бечу. напиписе, пијемсе, v. г. pf. sich vod Hanon, m. die Blüte des alterė, flos trinken , inebrior.

aetatis: сад је у највеће“, напону Напишавање, п, дав 20nbarnеп,

(н. п. моман). Напишаван, ам, у. inpf. anbarnen, Напегаспи, паднем , 'v. pf. кога, але Напішати, ам, v. pf. smejendo fallen, nicht auslassen, aggredior, teneo. impleol.

Hanóce, für sich, abgesondert, sepata Наплатак, шка , m. Die Sogenfegmente tiin. am Rade, rotae partes.

Hanpasag, in gerader Linie, ohne Um. Наплатити, им, v. pf. bоd аuѕаblеп,

weg, recta. exsolvo.

Направили, им, (у Сријему, у Бачи. Наплатитисе, имce, v. r. pf, fіф беа Бан.) vidе начинити.

rechnen, invicem solvere debita. Направиписе, имce, (у Сријему, у Наплаћување, р, дав 23olense • забlen, Бачк. и у Бан.) vidе начинитисе. exsolutio.

Напрасан, сна, но, 1 göh, praeceps : Наплаћивати, кујем, v. impf, беҙар. Напрасип, mа, то, човек, смрі. len, exsolyo,

Напрдепи, дим,

(Pec.) vide

напрНаплаќівалисе, Кујемсе, v. г. impf. bети.

sich berechnen, exsolvere mutua debita. Hanpatibabe, n. das Schwägen, nugae Наплести, елем, v. pf. 2) anilteten, (uarratae).

adplecto, attexo. 3) уоu аnflефten, Наподівати, дујем. v. impf. - papera contexo.

fchmaßen, fabulor. Наплеп, m, дав Дngеflефte, super- Напрдити, им, (Срем.) vidе напрtextum.

фети. Наплетање, р. Вав Дnfehten, adnexio. Напрђели, напрдим, у. pf. (Ерц.) аn. contextura.

fargen, vollfargen, crepitu impleo. Наплелпапи, лекем, v. impf. anglеф. Напрегнутисе, немсе, vidе напреten, attexo.

інсе. Напливати, ам, v. pf.l anfфwimmen, Напред, (Рес. и Срем.) vide напријед. Наплікипи, им, v. pf.j batare coәрі. Напредак, тка, m. i) унапредак, Наплувати, љујем, v. pf. апререп, in Zukunft: inposterum. 2) der Forts couspuo.

gang, progressus : cpeky u happe. Напнигуща, f. Die Reblaufb1aferin, in

tеntrix gutturis (6atraфoтpоmафі. Напредан, дна, но, gute Sortfritte fe& Bort): напнигушо крекетушо! machend, bene succedens (labor). курвина магарицо (говорио рак Напредање, р. дав 2nfpinner, неtіо. жабин, кад су се псовали. с. седмо. Напредати, ам, v. impf. amjpinnen,

крак). Hano (Ф. і. на но), auf balbem (Bege Напредовање, и. дав Sortfфreiten, u. dgl.), dimidia (via).

progressus. на под ногу, абmärts, deorsum. Напредовати, дујем, v. impf. fort. Напојипи, им, v. pf. tränten, do bi- Idreiten, progredior. bere, potioncm.

Напрезање, р. дав аnbаltеnоt aufla Напојница, f. Ber grunt ; дав Хrine. chen, risus solutus.

geld, congiarium, munusculum. Напрізатисе, ежемсе, т. г. impf. ji) Hanona, qur Hälfte, dimidia parte.

. außer Uthem lachen, risu solvi. Наполица , f. ein 33 efфäft (3ertrag) sur Напреламан, ам, v. pf. аnbreфen in Hälfte, opus dimidiatum.

Menge brechen, frangendo paro. Hanoanyap, m. ein: Contrahent auf die Hanpemâce, gegenüber vor sich hin, e

Hälfte , qui dimidiam partem pactus regione prae se : погледај де напреest.

не видиш ли ми ће оваца. Наполичење, р. Зав лietpen auf bie Напререзнівати, зујем, v. pf. in 22eas Hälfte Ertrage, pactum dimidii. ge zerschneiden, dissecau do

paro. Наполичити, им, y, impf. sur p&lfte Напреспін, едем, у. pf. in Menge ans mietben, pacisci dimidium lucri. spinnen, nendo

paro. Напоменуши, мем, . рт. сiппеп, Налрепсе, (говорисе и напрегну

дисе) прегнемсе, т. г. pf. напрегао

дак !

nendo paro.

.

Mace

moneo.

cresco.

[ocr errors]

nen,

се од смија, пф аuper 20thеm lафеп, gigno unum ex alio : нарађала досrisu solvi.

та синова , цару војника. Напречац, .) auf Bee Stele, confe- Hiрамак, мка, т. еіn 2 индеi, fasci

stim: умръо напречац. 2) in geraper culus , H. n. npyka, ein Hund Hode

ginie, recta : овуда је напречају. (soviel man auf einmal na pame auf. Hanpamu, um, v: pf. in Menge rösten 1aet). (in Schmalx), frigendo paro.

Нарамівање, р. Рав (ein menig) pinter, Напријед, (Ерц.) voraив , poran, prae. claudicatio. Напросити, им, v. pf, anbetteln; su» Наразівати, мујем, v. impf. ein реnig . rammen betteln, emendico.

hinken, claudico. Hanpomb, wider, gegen, contra. Наранин, им, v. pf. futtern, pasco, Напрспак, тка, m. Ver Singerbut, mu- nutrio. nimentum digiti.

Нараспi, f. Die Begattung бев раив, Наприли, нм, т. pf. auraben, im- coitus galli. pono humeris.

Нараспін, сшем, . pf. ermad fen, sucНаприписе, имce, v. г. pf. fіt wо. mit beladen, onero humero.

Нараспити , им, v. pf. Vegatten (рот Нап(кипи, им, v. pf, п. і. усне, bie Geflügel), coeo (de avibus). Lippen aufwerfen, protendos.

На рашпај, тя. рік (Seneration; caдairНаприлінсе, имсе, т. г. pf. Die Rip. Hu, das lebende Zeitalter, qui nunc

pen aufwerfen, labiis protentis flere vivunt, aetas nostra.
aut irasci.

Наредба , f. Pie annoronung , mаndаlаm. Напуали, ам (и напушем), v. pf. (ana наредили, им, т. pf. апоrtnei, mаudo.

feisten) anfarzen, obne Geräusos, ven- Hapóhann, am, v. pf. in Nieihe fielleni, tis impleo.

reihen, ex ordine pono. Напукао, кла, лo, angeboriten, lеd, Наређівање, D. ъав 21aornen, man: rimosus.

datio. Напукнути, нем, vidе напуки. Наређіван, ђујем, т. іmрr. aror. Напуниши, им, v. pf. aifulen, im

mando. . pleo. 2) lacea (oid $linte, Sanone), Нарезали, ежем, v. pf. 1) аnfфneisen, impleo.

scissuram facio. 2) anschneiden, scioНапунишнсе, имce, y. г. pf. wоu mer. den, impleor.

Нарезивање, р. Вав 2nfäneisen, ascisНапупни, пи,

y. pf: 3. 3.

шума, Яiopen bеtоmmеn, аивјФlage, fem- Нарези вати, зујем, v. impf, anfфісі mas protrudo.

den, ascindo. Напустипи, им, v. pf. 1) geben laf? Нарескатаи , ам, dim. 2. нарезати. fen, permitto : напустио говеда, пе Нарели, ечем, v. pf. зидеntеn, аnnісі. разбукала сијено. 2) loslajjen, por.

nen, destino. aufhißen, immitto (nce).

Нарніцање, п. ) ба зидеniеn, destiНапўлиши, им, v, pi, кога, апweifen, natio. 2) das Bellagen eines Todten,

naenia. cf. нарицапіи. Напући (говорисе и напукнути), пук. Наріцагши, ичем, v. impf. .) зидена Hem, v. pf. led werden, rimas' duco. ken, bestimmen, destino. 2) einen Tods

R. das Anweisen, Anleis ten beklagen, queror de mortuo. cf. ten, inductio.

мужипін. Наnуливали, кујем, т. impf. anleiten, Нарнули, (на - рнупи, наърнути), induco, monstro viam.

нем, v. pf. н. п. нарнули іси, bef. Hanykumuce, umce, v. r. pf. schmollen, tig bellen (wenn der Feind ganz nage grolien, succenseo, iratus sileo.

ist), latro vehementer. Напуштање, а, бав goвiaffen, immis- народ, m. pas 23olf, gens , populus,

natio. Напуштали, ам, т. іmрt. ІовІaffen,

, Народитисе, имce, y. г. pf. in Rents

ge geberen werden, anmachsen, nacho р. vіdе напуштање. wachsen, succrésco. Hanyukamu'

, am, vide nanyimama. Нараь, f. (у Сријему, у Бачк. и Бан.)

Народніі, на, но, (једни, особимо

сељаци, говоре народњи, ња, die Beinütbeartdal Naturell, indoles. He) Boles., populi, vationis. Варадипи, им, v. pf. fertis maden, нарочно, Гdustria

Hapoyamo, ausdrücklich, plane, de in

Hapyranuice,amce, v. pf. Kome spotten, Hapahami, an, P. pf. yoll angebären, illudo,

P

dendo paro.

S10,

viam monstro.

Напуйвање,

$10.

immitto. Напушкање,

cf. Куд. absolvo. .

Don

[ocr errors]

Наружити, нат, v. pf. beschimpfen, Hacamo (ha cano), feitwärts, ohne Zeus ignominia adlicio.

gen, sine arbitris. Наруквице, f. р. ) Sie Membänter, Насап, спа, m. Bеr аnfфutt, Фав ®

armillae. 2) die Armbänder des Pries rölle am Ufer. Here, armillae sericeae sacerdotis de Hacanyaymı, , v. pf. anseifen, eins торто бутоѕ.

feifen, saponem illino. . Нарумении, им, v. pf, tot, fФmin. Насаксе, семсе, vidе наснсапиясе. fen, fuco.

Наседање, р. (Рес. и Срем.) vide нacjeHápyy, f. daß Leiben (zum Bebrauch,

дање. gegen 21 iltitelung бев пamliфен ®с Наседапти, ам, (Рес. и Срем.) vide genstandes), commodatio : y3eo y ua.

насједами. руч ; не може човек ни наручи на. Населини, им, т. pf. ansiedeln, colo ки (н. п. у рђаву комшлуну).

loco. Наручатисё, амсе, т. г. pf. "fik fatt Населилисе, имсе, т. г. pf. fіф аnje mittagmalen , coena saturari.

deln, commigro. Наручбина, f. vіdе наруџбина.

Насеље, р. часті, што даје дома. Наручивање , n. Das sejtelen, consti- Жин (по обичају), кад се пресели у tutio.

нову кућу. Наручивали, чујем, v. impf. Deftelen, Hаcеспи, седем, (Рес. и Срем.) vide committo.

насјеспи. Наручини, им, v. pf. Defteleit, com- Насећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide mitto,

насјећи. Наручје, р. беr eфop, sinus , 3. 8. у Насецање, т. (Рес. и Срем.) vide нaHa pyyjy, auf den Urmen, in brachiis.

сијецатье. Наручније (comp. р. на руку), mebe Насецати, ам, (Рес. и Срем.) vidе на.

an der Hand, bequemer, commodius. сијецати. Нарурбина , f. Dejtelung, bеffеаtе 21 • Насецапи, ам, (Рес. н Срем.) vide

beit, res constituta de industria , насјецаи. facta dubiae venditioni.

Насијецање, п. (Ерц.) бав 2npautit, Hapyurmu , IIM, v. pf. verlegen, berunis anscissio. reinigen, polluo :

Насијещали, ам, у. impf. (Ерц.) адя „Црепом покривену,

bauen, anscindo. „Праом нарушену ;

Насип, m. vіdе насап. „А“моја би мајка

Насипање, р, дав 2injbütten, affusio, „Јулирошњицу пила,

Насипалии, ам (в насипљем), т. іmрі. „Јутрос донешену,

åníchütten , affundo. „Шпитом покривену,

Насирање, в. дав 23olfфеіреп, „ЦвеКөм нарушену

catio. насад, m, 1) vie Bruteper, bie man bеr Насйрапи, ам, v. impf. volfфеigen, Henne unterlegt, ova supposita galli- concaco : Eјвала ти мени: ову пи

скидам, піу пи насирам, fast per „За вуруном двa нaсaдa jaa

Gespiele', der sich hönisch uuterwirft 2) cf. вршај.

(indem er die Kappe abnimmt), Насадипи, нм, у. pf, 1) кокош, беr Насисаписе, самсе , v. г. р. пф уоu

Henne Eier unterlegen, impono galli- faugen, sugendo satior. dam ovis. 2) Garben zum Ausdresden, Hacumumu, IM, v. pf. sättigen, saturo. praeparo frumentum triturationi. 3) auf Hacje albe, n. (Epy.) 1) das Sißenblei

: den Stiel anstecken , insero manubrio. ben (des Schiffe) auf einer Sandbant 4) воћа, шљива, іn Renge pflangen, adhaesió navis in syrte. 2) das Anlaus

sero. 5) Aahy, scheitern , impingo, fen, Anschwellen (eines gepreßten Mus: Насадинсе, дисе, у. е. р. н. п. ла- Pe!s), circumpletio (?), inflatio.

ba, fфеіtеrn, in аrеnаn іmрingo navim. Насједати, да, v, impf. 1) н. п. лађа, Насабівање, п. 1) ав 2nfesen, Ber sigen bleiben (vom Scoiffe), insidere

Henne, impositio. 2) der Garbensdicht, arenae. 2) rund herum anlaufen, iullor paratio. 3) das anstecken der Hace, in

circumcirca. . sertio. 4) Das eфeitern, nanfragium. Hacјести (говорисе и насіеднути), Hacahieam, hyjem, v. impi. 1) die сједе (и насједне), у. pf. (Ерц.) Беа

Henne, impono. 2) die Garbenschicht, bleiben (vom Schiffe), iosidere arenac. praeparo. 3) ansteckeri, iusero. 4) (theis 2) anlatfen, inflor. tern frango, impingo navim.

Насјећи, сијечем, у. pf. (Ерц.) 1) ап Hacahuibance, hyjece, V.I. impf. H. hauen, aneido. 2) anbauen in Menge,

1. naba, sqeitern.

conca.

[ocr errors]

Hae:

caedendo pare,

concaco.

sterno.

[ocr errors]
[ocr errors]

Насјећисе, снјечемсе, y, г. pf. (Ерц.) pom. propr. homiuis lepide ineptien- .

fidh-fatt hauen, sich anbauen, satiatus tis.
sum caedendo ;

Насрами, серем, т. pf. volfфеіреп, „Турски сам се глава насјекао Насјецалин, ам, v. pf. Ерц.) апқаиса Насред, пnitten in — in mеdio –: на (vol), secando paro.

сред куће, насред села и п. д Наслагали, лажем, т. pf. anfфitet, Насркапінсе, срчемсе, т. г. pi. jid)

anidhlúrfen, sorbendo satior. Наслагатисе, лажемсе, у. г. pf. ft, Насрнути , нем, v. pf. Driiber herfalyou anfictet (anejfen), cf. оклизо. len, cum impetu impingo.

Насрплање, p. pas perfalen user et. Насладити, им, у. pf. ergösen, oblеcto: mae, inpetus.

насладио сам руку на њему. Насрпати, сркем, т. impf. iter et. Насладиписе, имce, y. г. р. ft ets was herfalleri, cum impetu aygredior. gößen, oblector.

Наспавак, вка , m. cer аnfаt, adjuuНаслањање, р. vіdе наслоњање.

ctum. Наслањапи, ам, vidе наслоњати. Наспасање, р. Сав 21bjteigen, ichnen, Наслами, нашљем (и нашањет), у. deversorium habilatio. рі. 1) кога (на шпо), 3ufфіtеn, wit- Наспівали, ам, у. imрt. abjteigen, to ad-: нашњи ми каква муштери- wohnen, deverlo , babito. ју да продам свињс. 2) genug fфі. Наспасінин, им, v. p. ) аnfetten, bina đen, nitto satis.

sujetken, adjungo. 2) н. п. ка зан, Let Hácaoh, m. bedeckter Gang, Schoppen, Kessel, über das Feuer regen, impotectum suffultum.

пo, superpon0. Наслениши, имі, v. pf, antely nen, in. Насмаганье, р. 1) дав" 21nfeten, ad. clino. .

junctio. 2) das Drübersetzen, superpoНаслоњанье, р. бав 2nlebnen, acclina- sitio, tio.

Настављати, ам, т. impf. i) anfefen, Наслоњали, ам, у. impf, antehnen, ап діїeti, adjungo. 2) казан, і:er3 acclino.

Feuer feber, superpono. Наслужили, им, v. pf. н. п. чашу Настајевање, p. pie Jufjidit, inspe

snuia, Darreichen, credenzen, ministro. ctio , att utió. Наслужили, ім, у. pf. erprophecien, Настајавапiн, ам, т. inpf. Die 21ufa erahnen, ominando assequor.

richt führen, aitendo. Наслушаписе, амce, v. pf. fifatt Настајање, и. Фаб реrаntеr ten, adhören, auscultando satior.

veutus. Насмејаписе, јемсе, (Рес. и Срем) Наспајали, јем, v. impf. anfange, vidе насмијаписе.

coepi esse. Насменутисе, немсе, (Рес. и Срем. Наспаја, mojим, v. pf. Die 21ufjit vidе насмјенутисе.

füiren, attendú, adsto. Насмијалінсе, јемсе, т. г. pf. (Ерц.) Настапи (гскорисе и нестанути), anladen, adrideo.

панем, v. p. beginnen, bereifens Насмјенупінсе, немсе, y, r. pf. (Ерц.) Поеп, аdvеnіо: наспала година, з! lideln, subrideo.

ма, љепо, мјесеу, дан ; владатье Насолити, им, v. pf. 1) cinjaljen, sa- чије и пi. д.

lio (sallio.), saliendo paro , H. II. AOC- Hacmojulik, m. der Aufreher (3. B. bei
а рибе. 2) falsen, salio, sale cons- den Sdweinen), qui attendit.
реrѕо, н. п. сланину.

Hacmyr, m. der Huifall (der Krankheit), Насочимя, им, v. pf. eintatoen (eine impetus, tentatio, cine Braut), suadeo ducendam.

Наспіўпанье , п. Das Darauftreten, calНаспівалисе, амce, v. pf. I fi fatt catio. Наспапінсе, спимҫe, v. г. pf.j flafen, Наспўпапін, ам, v. impf. Drauf trеtеп, satis dormisse.

calco. Наспети, пе, (Рес, и Срем.) vidе нас- Наступити, им, v. pf. Brauf trеten, пјејти.

calco. Наспјелін, пjе, v. рт. (Ерц.) коме што, Наскали, учем, v. р. н. п. тијев

plößlich zustofien , praeter spem acci-, (и млого цијеьві),. anrister, аѕѕlо

dit: нешто му наспје. Наспорилии, им, v. pi. geseiben та. Нас мне, оиf a eratiy emp:)!, tem cre: wen, ergiebig machen, prospero,

погодно насумце. turооm reddo : да Бог наспори, Hac, rouni, enigeder, contra. Нас рідин (ода)*, ш деу fuleufpiegel, Haccpeai на cyceu), ) из entgeges

dju.

mero.

« PreviousContinue »