Page images
PDF
EPUB

Обграђівати, ђујем, v. imрt. runo ит. Обијати, ам, v. impf. 1) врата, сіль jaunen, circumsepto.

brecen, esfringo fores. 2) rund umber Обдан, vidе дању.

абfФlagen, decutio. 3) обија кокош Ojqaynija, f. innerhalb eines Tages, per да пронесе, fut einen Ort sum pers

diem : кували пређу на обдани- legen, positurit? parturit gallina. цу, л. і. у јутру іночен, па тај Обиједили, им, v. pf. (Ерц.) mit Bas дан свршити ; или куда на обда- recht beschuldigen, accuso injuria. ницу (а не на конак).

Обијелими, им, v.р. (Ерц.) wеig meepea, Обдарили, им, v. pf. befфеntеn, dоnо. Обијељен, им, albesco: обијељео сниОбе, (Рес. и Срем.) vidе обје.

јег по брдима ; обијељео човек һао Обедили, им, (Рес. н Срем.) video- obya (graue Haare bekommen). биједини.

Обикнутисе, немсе, vide обикисе. Обезнанишисе, имce, v. 1. pf. in Sқп» обил, ла, лo, reiblib, uber. Србын macht fallen, deficio.

приповиједају, да је Силни спieОбезумии, им, v. pf. Pethören, de- ван, ловели по Церу, угледао на cipio, induco.

једном мјесту ће се гране од др Обезумиписе, имсе, т. г. pf. 1, бе. века и доље савијају и горе узвиthören lassen, decipior.

јају. Кад дођу на оно мјесто, а по Обелипти, им, Срем.) vidе обијељепи.

дујете код неколико оваца ударнОбелоданипін, им, (Рес. и Срем.) vide

ло своју сјекиру у кладу, па легло објелоданими.

на леђа пе спава : кад дине из се06ep, m. der Kamm (de8 Hahns), crista.

бе, онда се гране узвијају у висиОберучке, (Рес и, Срем. ) vidе обје

ну, а кад повуче пару у се, онда ручке.

се савијају к земљи, Кад по види Обесипти, им, (Рес, и Срем.) іdе об

цар, зачудисе, па пружи руку с појесити. обећавање, п. vіdе обрицање.

ња да му узме сјевиру, али океш !

не може да је извади из кладе. Бробећавапи, ам, уide oбpиццапии. же боље сјаinу слуге и војводе с по06ekalbe, n. das Versprechen, promis. . ња, огледају сви редом објема ру

sum. Обећање је лудоме радосп. кама да изваде сјекиру из кладе, Обећати, ам, vidе обрећи.

но ниједан је не може ни помаћи. Обсушипн, им, v. pf. н. п. иглу, бав Онда пробуде дијете и запита га

Dehr an der Nadel beschädigen, obstruo цар : „Како и је име " А оно одaut' destruo foramen acus.

говори: „Милош.”

„Имаш лв Обзинути, нем, т. pf. begisnea (?), оца и мајку?” „Имам мајку , а

obhio (?), d. i. in den Mund nehmen оптац ми је умръо. „A bе піи је (uno mieper bеrаив). Кад кога забо

мајка ?

„Ето је памо доље у се“ ли грло, кажу му жене, да обзине

лу код куће." Ајде да нас вопірипут комад љеба (гокорећи: пса

диш твојој кући.”

„Не могу од грло болі, а не мене), па да га да

оваца.”

„Ајде ми ћемо покера- . лісетету: па ће га онда проби гр. піи и овце." и піако га којекато 10. Кад у кога почне расти мртва намоле да побера овце и да пође кості, онда преба наћи диjеniе по- пред њима кули. Сад су они раді! смрче, да је обзине: па ќе преспа- знати и виђепти, шта ће он радишни пи распн.

са сјекнроя : како ќе је извадиган 06311, m. das Umbliden, respectus : из кладе; или ќе је онако оставitоде без обзира.

пи. Кад Милош крене овце, а он обзирање, р. дав Иmberfeben, respe- узме сјекиру једном руком и заctatio.

метне на рамо. Како дођу кући, Обзираінсе, ремce, v. impf. fіф ит Милош одма остави овце и негi0fehen, respecto.

знаmе rосте, па замакне међу зграОбнгрівање, п. рaв Иmtangen, circum

де да пораки мајку. Поко цар сјаsaltatio.

ше с коња, пође и он за Милошем, Обигравапн, ам, v. impf. run umtan.

да гледа, да му се ђе не сакрије; gen, circumsalto.

кад погледа кроз брвна у једну зграОбігратин, ам, v. pf. run umtangen, ду, а по Милошева мајка мијеси ље, circumsalto.

а пребацила десну сису преко лије. Објање, р. 1) бав @inbreфeit Ser Xbu. вога рамена, алијеву преко деснога,

re, effractio forium. 2) das Ubichlagen, те Милош остра се. Онда цар decussio. 3) das Suchen der Henne nach рече: „Међер обила мајка, роди“ einem Orte ejum Legen, posituritio (?) ма обила јунака.” Цар узме .М parturitio gallinac.

лоша од мајке и одведе га ское

1

[ocr errors]

двору, и од пога се назове Обн. Обладати, ам, v. pf. eroвern, sub poли К.

testatem redigo: Облажење , p. 2) бав итдeбen, circui- облажење, п. vіdе обилажење.

tio. 2) бав Иmgeben, circuitus. 3) бав облазити, им, vidе обилазити. Besuchen, iuvisio.

Облазнупни, нем, v. pf. Tete, oblamОбилазити, им, т. impf. 2) итдебеп, Бо: облазни па опетi , fagt man eis

ambio. 2) umgehen (durch einen Um. nem dem die Flinte versagt hat.

weg), circuneo. 3) besuchen, iuviso. Облаjапги, јем, v. pf, mbelen, oblaоблаш, ша, піо, vidе обил.

tro, circumlatro. Обиљежје, п, оно, што се да први пуп Облаh, m. pie 13olte, nubes.

ђевојци (прстен, или новац какав): Облакшавање, р. Вав $reitern, le» да се зна, као да је већ истрошена, vatio. das Heiratspfand, pigaus datum puel. 061akulábamı, am, v. impf. erleichtern, lae in signum futuri conjugii.

lepo. Обирак, рка, m. Bеt аuѕ fфир (падет облакшапши, ам, v. pf. erleiФtern, lеvo.

das Beste bereits ausgebauft worden), 06ásaibe, n. das Abbrechen (rund her. merces (res) rejiculae.

um), decerptio. Обириписе, имce, v. т. pf. деп бир бе. Обламан, ам, v. impf. runo bеrum

koin men, potiri collecta presbyterali: abbrechen, decerpo.

не кеш се обирити ове године. Облапбран, рна, но, беr gert.fфтаи? Обни, обијем, v. pf. 1) врата, cin. set (Gourmand), Somausbruder, amans

chlagen, effringo. 2) rund berum ab. epularum. flagen (н. п. лед с кола воденич- 06âcm, f. die Macht, potestas: ne no. нога), decutiо.

пуспі, Господе Боже! области не. обіки, обиђем (и обидем), v. pf. ита частикоме и некршеноме (кад се gebn, circumeo.

моле Богу). Обикисе (говорисе и обикнутисе), Облачак, чка , m. hyp. 9. облак, бав обикнемсе, v. г. pf. п, geməbnеп, Wölkchen,

nubecula. adsuesco.

Облачан, чна, но, wolfig, trüь , nubi. Ohnyaj, m. der Brauch, mos, consuetudo.

lus. обичан, чна, но, woran man ftd gе. Облачење, п. ба8 21nsieben (er Reiser),

wöhnen kann, cui facile assuescas. indutio, обични, нa, нo, gewöhnlim, gebräu). Облачина, f. augm. р. облак.

lib, uѕіtatus, consuetus; adv. обично. Облачнін, нм, у. impf. 1) anziehen, Обје, обију, (Ерц. ) f. pl. Die beiten, induo. 2) види онај, који ведри и оambae:

блачи, беr bеіtеrt ипд Хедеn іnаbt. објелоданими, им, v. pf. (Ерц.) аnfаn. Облачипінсе, имce, v. г. інр: 1) біф аrе

gen es bei hellem Tage zu treiben (8. . ziehen, induor. 2) sich überziehen, uma Diebstahl), palam incipio facere (fur- wölfen, obnubilor. tum):

Облежали , жим, v. pf. befФlafen, con. Објеручке, (Врц.) mit beiten panten, cumbo cum aliqua. ambabus mauibus.

Облепити, им, (Рес» и Срем.) videoобјесии, им, у. pf. (Ерц.) aufbenten, блијепити. suspendo.

Облепљивање, п. (Рес. и Срет. ) vide Објесиптисе, имce, v. т. pf. (Ерц.) fit обљепљивање. erhenken , suspendere se.

Облепівати, љујем, (Рес. и Срем.) Објестисе, једемсе, v. г. pf. fit über. vidе объепљивати. essen , bimio cibo obrvi.

Облемање, п. (Рес. и Срем.) vidе обОблагање, п. 1) сав mfФІagen, Sinflas лијетање.

aen, circumdatio. 2)das Wetten, spousio. Obar mema, nem, v. pf. (Pec.) umflies Облагами, лажем, v. imрt. einflagen Обл.-пини, им, у. pf. (Срем.) , (etwas in Papier), curcumdo.

Облекети, летим, у.

рі. (Ерц. уCir Облагати, лажем, v. pf. Our güдеп

cumsolo. verläumden, meudacio calumnior. Облівање, в. (Єрем.) vidе обљеванње. Облагансе , лажемсе, т. г. impf. 1) бі, облікати, ам, (Срем.) vide o" љевами.

einsdlagen (in den Martel), circumdo Oba Hikibî, ba, be, nabe geleden, ad

(pallium). 3) wetten, spuusionem facio. jacens, yicinus. облагивање, р. дав 93 erläumen, са- Облі запии, лижем, у. pf. abieden. lam. lumuiatio.

bo,.lmgo. облагисали, гујем, v. inpt. кога код Облизніванье, р. За 261eclen, lambitus.

кога, биес идеи petlайтдеп, шеш- Облизнівами, зујем, v. impf, abieden, tiendo calumnior.

Дашро.

[ocr errors]

1

renovo.

Ниписе.

геро

Облизнівамінсе, зујемсе, т. е. impf. і Обнављати, ам, v. impf. erueuern,

leden (Bluft zeigen), wma ce mu my

облизујеш, esario (circunlіngo). Обневидели, дим, v. pf. (Pec.) ета Облізниписе, имce, v, r. pf. Зmiling. Обневидипи, им, v. pf. (Срем.); blias

gebabren (aut von Xbieren), geminos Обневиђепти, видим, v. pf. (Ерц.) деп, pario, geminum partum edó.

obcoecor. . Облијепити, им, v. pf. (Ерц.) umғle: Обнезнаниписе, имce, vidе обелва

ben, bekleiben, induco aliqua re. Облијешање, р. (Брц.) бав Иmfliege, Обнёти (обнешн), несем, (Рес. circumvolitatio.

Срем.) vide обнијети. Облијетали, јећем, y, impf. (Ерц.) Обнiзапи, нижем, т. pf. н. п. Калу, umfliegen, circumvolito.

или главу, бисером, mit einer хи Obaúk, m. das Untliß, das Angesicht, he (Perlen) umgeben, circumdo linefacies : познајем га по облику.

am (margaritarum). Облина, f. Die malsenjörmige Runse, Обнизивање, п. бав 23ebängen mit rotunditas cylindrica.

Perlenreinen, circumdatio lineae marОблипи, лијем, v. pf. н. п. стиралу garitarum.

косипером, runo bеrum реrgiepen, Обнизівапи, зујем, т. impf. mit tint circumfundo.

Perlenreihe umgeben, circumdare linОблица, f. ein cplinorifфеr еtаb, bаси. eam margaritarum. lus cylindricus.

Обнијепи, несем, обнијо (обнијела, Обличје, п. vіdе облик.

ло), v. pf. (Ерц.) и mtragen, circumОблог, ш. yidе опклада.

fero. облогуз, m, (ber Хипдаrf%, podicis Обновити, им, т. pf, erneueen,

obesi), der alles aufißt, was er eßbus vo (на мастир , цркву). res findet.

Обносили, им, т. іmрt. и mtragen, cir06aory3, 3a, 30, fchlemmerhaft, edax. cumроrto. Обложиши, им, v. pf. einfФlagen (Ben Обноћ, vidе ноћу. $ув іn —), obvolvo.

Обидшење, п. баз Иmtragen, circum. Обложилисе, т. r. pf. 1) i cinfФІagen,

latio. cinbülen, involvo.2)vidе опкладилисе. Обњушини, им, т. pf. umfфnufeln, Обломити, им, т. pf. runo bеrum aь.

circumodoro. brechen, decerpo.

06orariumu, IM, v. pf. bereichern , Облупак, пка, т. бer Siefel, silex. . dito. Облучац, чца, т. дрво (као прут) Обојак, ојка, m. Вав Xuptuф, pampus

савјено на колијевци више ђепиње pedes involvendos. По Босни, по Ерце. главе: да не пада покривач Ђепе- говини и по Србији (куда носе чараму на главу.

пе), подложе обојке у опанке; по Обљевање, н. (Ерц.) бав 3ergiepen, Сријему, по Бачкој, по Банату и plumbatio.

по Мачви, завијају шареним обор Обљевали, ам, т. impf. (Ерц.) vergic: цима (мјеспіо чарапа) ноге и на Ben (mit Blen), plumbo.

њи обувају опанке; а по варошиОбљепљивање, п. (Ерц.) баs BeEleiben, ма носе обојке (од платна или, з inductio, obductio.

ми, од фланера) у чизмама. Обљепљивати, љујем, v. impf. (Ерц.) Обоје, обога (и обојега), p. beive, uterbelleiben, induco.

que: обоје Њеце, обога феце и т. дОбљубили, им, v, pf. (сп.) абйреп, Обојипп, им, v. pf. fürben,

coloro. · deosculor:

Обојица, f. beihe, uterrue. „Ја у твоје лице обљ убити Обојчина, f. augm. 9. обојак. „Вјерну бу му љубу облубипті — Обојчић, m. dim. р. обојак. „Ваља пеби нолипти спраљицом

Оболен, лим, v. pf. (Рес.) „И обљубит Будимску краљицу — Оболипін, им, v. pf. (Срем.)

Krants „Руо скиде, леже са краљицом,

Обољети, олим, б. р. (Ерц ) beit gt: „Те краљици обљубио лице

Ich wacht (entkräftet) werden, morbo iaОбмопавање, р. ба иттiteln, cir- firmor, cumligatio.

0602, m. 1) die Einzäunung für die Обмотавати, ам, v. impf. umminsen, Schweine , sepimentum pro suibus. 2) circumvolvo.

in оборкнез, оборцeнepao, it eв сав Обмоптали, ам, т. pf. umminsen, cir. deutsch Ober:, supremas.

. cumdo.

Оборкнез, m. cf. кнез. Обнављање, т. дав rneuerity, renova- Оборлаһман, реr оberlieutenant, sub. tio.

centurio.

ad

duro

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

catio. .

[ocr errors]

Не.

с озорлакманов, ва , во, бев Овеrlieu• обрва, f. Die Zugenbraine, supercilium. tenants, subcenturionis.

обрвица, т. din. v. обрва. Оборлаһмановица, f. Oberlieutenanf6. Обрѣати, ам, v. pf. ilеbtев Дивје. frau, uxor subcenturiunis..

hen bekommen, tristem speciem acci. Оборлаһманскі, кa, кo, 2) Обerlieutes pio. nantss, subcenturionum. 2) adv. wie oopéaumu, IM, y. pf. der Reihe nach Oberlieutenant, more subcéuturionis.

geben, thun, ex ordine facio. Оборипи, нм, v. pf. niepermеrfен, Обређиватье, п. баз $bun per Reise sterno, vide обалити.

nach, das Umreiben. Обости, бодем, v. pf. fporner, cal- обређівали, ђујем, у. impf. umrei» cari puogo, subdo calcar.

bet, ex ordine facio. . і: Обоци (ободци), m. pi. (доље преко Обрезати, ежем, т. pf. befфnciler,

Mnpabe) die Ohrgehänge, inaures : circuncido. „Венце и обоце

Обрезивање, р. Заз Зеfфneisen, cir. ": Обравница , f.jpав диerbol, per 93af. cumcisin. и Обравњача, f.j ferträgerinnen, jugum. Обрезнівати, зујем, т. impf, befфnei. Обрад, m. Dianname, nomen viгi.

den, circumcido, Обрадалити, им , v. pf. Bart betomОбрен, m. 27 аппвпane , nomen viri. : men, barbam nancisci.

Обренија, $rauennanie, nomen femiОбрадовати, дујем, v. pf. erfreuent, nae (па бет masc. Обрен). gaudio afficio.

обретен, охапnBname, uomen viri. Ображђівање, р. дав 21nfuren, sul- обрешеније, n. Das Set Der $ і припа

des Haupts Johannis (24. Febr.), inОбраѕkівати, љујем, т. іmрr. furф еп, ventio capitis S. Johannis. sulco.

Обретисе, римсе, т. г. pf. fіф No Oopas, m. 1)die Wangen, genae. 2) Scham, befinden, adesse. une pre, pudor : нема образа. 06- Обрі, речем (говорисе и обрекнем), раз ваља, кум ће доћи. Црн ми об- v. pf, versprechen, promitto. раз! У циганке црн образ, али пу. Обрећнсе, речемсе (говорисе и обна торба. Образа више нема, рекнемсе), т. г. pf. perfpreфen, poli. то два прста (а гузице има два аршина).

Обријали, јем, т. pf. batbiren, (barОбраздили, им, v. pf. anfurфеn, sulco.

bam) detondeo. Обрамњача, f.j

Обријатнсе, јемсе, v. pf. fi бас,

biren (1assen), toudeor. Обрана, f. Bеr ефиб ипо ефirni, mu- Обрисати, ишем,

v. pf. abwisden, timentum: рана и обрана.

abstergo. Обранити, им, v. pf, permanent, vul. Обрити, ријем, v. pf. иттüblen, subОбрањавање, п. Зав 23erpunken, vul- Обрицање, р. Bas Berjpreфen, pоllісі.

tatio. Обрањарати, ам, у. impf. etmunsen, Обріцати, ичем, v. impf. perfpreфen,

pollicitor. п. Вав Иmmафfen, cir- Обрітцаписе, ичемce, v. г. impf. perobductic.

fprechen,

, promitto. Обраспапи, ам, v. impf. umbеrway. обрічніпи, им, vide oбријели. Ten, circumascor.

06 капитн, им, v. pf. einencenau. Обраспін, спем, v. pf. umber mafen, bart' bekommen, inystacem (pilos in circompascor: обрасло цвијеће у labio superiori) nancisci (protrudere).

Обрлатилии, им, v. pf. umringen, Обрати, берем, v. pf. 1) pfluten, de- nicht auslassen, circumsto, non dimit

cerpo, lefen, lego : обрати виноград, tо. Обрлапио као ајгир кору. јабуке, кукурузе; обраћеш зелен обрнути, нем, v. pf. umtebren, vcrto. бостан (ou mirit nit gut fahren, обрнутисе, немсе, т. г. pf. umfeb. male succedet tibi). 2) wählen, cligo,

ren, revertor. seligo, cf. изабрали :

обро, m. hyp. р. обрад. „Ти обери кога mеби драго

06pok, m. eine feftgerepte Zeit, tem. Обрапили, им, v. pf. ju etwas pers pus constitutun: једе на оброк орее leiten, induco.

oбрoкoм; ђсца једу без оброка. Обраћање, п. Зав Веrleiten, induсtіе. обронак, нка, m. pet abваng, devexi. Обраћали, ам, v. impf. Pebren, verto. tas : Обрашчић, ш. dim, 2, образ.

„Заспала девојка брегу на обронку —

Q

ceor.

Обрамница , f yile oбрaвиица.

Dero.

ru0.

Deratio.

vulnero. Обрастање,

cumdatio ,

траву.

[ocr errors]

vor.

tum,

hoc genus.

Обрднитисе, имce, v. pf. Finaprolet Обузимами, ам (и обузимљем), т. (von der Erde steilem übhang), devol- impf. ergreifen, corripio.

Об успавиши, им, т. pf. "aufbalten, Обрстия, им, v. pf. Die jungen Sweis

detineo. ge abfrejsen (wie die Ziegen), depasco 06ycmabbare, n. das Aufhalten, de frondes.

tentio. обрпаљка, f. Ber guerbalten, bеr іn Обустављапи, ам, т. inpf. auffal.

seiner Mitte um einen Pflock beweglich ten, detineo , moror. it (in einem Snabenjpiele), trabs trans- Обупи, бујем (particip. обувен), т.р. versa, in medio perpendiculari insidens 1) Schuhe anziehen, induo calceos. 3) et mobilis (von обрлан).

коло (почак), Die Selgen am Хаде ап» Обртањ, ліња, т. cine 21st Orc66 4* bringen, absidem circumdo rotae.

ren Doppelrinas, um die Pferde an. Obyka, f. die Beschubung, calceamen

fubinden, anunli genus. обрање, о. Рав Ит reben, circuma- обући, учем, т. pf. angieben, induo. clio, conversio.

о убина , f. augm. р. обућа. обрпан, рhем, т. іmрt. amprehen, обўлисе, учемсе, т. г. р. іф аnjit. circumago.

ben, induor. Обруч, m. Oet Reif (am Sape), orbis, обућица, f. dim, ь, обука, circulus. .

Обучавање, п, да8 2briфен, соndоcе. Обручан, т. п. і лонац, eine art

factio. opf init einem (thonernen) Reif um 06y4asamn, am, v. impf. abrichten die Mitte, olla orbiculata.'

condocefacio. Обручање, р. Вав 3ereifen, circumdo Обучити, нм, т. pf. apriФten, condochem.

cefacio.. Обручали , ам, у. impf. bereifen, cir. Обушити, им, т. pf. das Dehr sprens cindo orbem (dolio).

gen, foramen corrumpo, rumpo. Обе , чић, ю. dium. у. обруч.

Овај, ова, ово, гіеfеr, hic. обручје, р. (coll.) pie eife, orbes, cir- Оваки, ка, кa, biefer Art, bujuѕ modi,

culi, 06 Unut, v. rf. übel ankommen, Овако, auf viefe art, hoc modo. . le excipior: обршио као нико његов.

vidе оваки. обриптер, беr Abrit, obеrite, tribu. Овамо, vidе амо.

nus (inilitum); praefectus (equitum). Ован (бван), вна, м. беr Bisper, aries. Обріптеров, ва, во, бев oberten, Овас, всa, m. per pajer ($aber), ауера tribuni

sativa Linn : Обрштеровица, f. Die Aberftenfrаи, Овда, 3. 3. овда, онда, bаlə biep, bal des Obersten Frau, uxor tribuni.

das! balo ißt, bald wieder dann, mula обритерскі, кa, кo, 1) 05erten , tis et variis intervenientibus. tribunоun. a) adv. wie ein Oberiter , Овдашњп, ња, њe, per piejige, bujas,

hujus loci (arbis). (5ување, n. Das 2Infфuben, calceаtiо. Овде, (Pec.) (kекоји говоре и овде. обуватање, п. бав Иmfajfen, ample- Овни, Срем.) ка, овдика, овқе

Овђе, Ерц. ) ка) bier, hic. обуважати, ам,

v. impf. umfafen, Овеjапи, јем, (Рес. и Срем.) vide ainplexor.

овијати. обувати, ам, v. impf, 1) кога, аnfфия Овељача , f. vіdе вељача.

ben, calceos induo alicui. 2) Squhe Obra, f. Frauenname, an;iebert, calceos induo.

Овијати, јем, v. pf. (Брц.) фигfeln , Обуватисе, амсе, т. г. impf. Sіе ефи: worfein, ventilare. ho anziehen, juduor calceos.

Овиција, f. Sficiertele , обувапітли, им, v. pf. umfajjen, am.

(militum). plctor,

m. der Officier, dux militam Oybaya, f. das Southband, ligula (cal. Obyllupos, Ba, BO, des Officier, ducis craria).

militum. обуд випи, им, vide обудовљети. Обуд вљети, вим, v. pf. (Ерц.) Rit.

Овнiцiїрски, кано, 1) Sfiсiеrѕ, ds

cum. 2) adv. nach Dfficiers Art,. more wer (Bitwe) werden, conjuge orbari. об зіти, змем, v. pf. runio" bеrum ее. Овладаши, ам, vidе обладаши. - Peifert, corrіpio.

Овнина, f.

augm. p. oвaн. об узимање, прав Иm fФlingelt, Sr. Oвник, m. dim. p. oвaн. greifen, correptio.

Овнов, ва, во,

Widder,

ma.

Овакові, ва , во ,

mure tribuni.

ха! 10.

nomen feminae.

munus ducis

arietis

« PreviousContinue »