Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

Браничевка, f. eine Granitimewerin. Браничево, п. тако се зове Пожаревачка наија (m. ј. од Мораве па дове до Поречке ријеке и до Омољ. скије планина). Браничевски, ка, ко, 1) Scaniti. wers, 2) wie in Branitschewo. Бранко, m. Mannsname, nomen viri. Брање, п. н. п. кукурузно, дав Cefen, (je fen, Crnten',) messis zeae. Брањевина, f. Bebege, septum (silvae pars septa.)

Брањење, п, 𐐨ав Behren, defensio. Брасшво, п. vide братство. Брат, m. ver Bruder, frater. Брама, m. 1) (Рес. и Срем.) vide бра. mo. 2) Mannename, nomen viri. Брамац, браца, п. hyp. v. брат. Браши, берем, v. impf. н. п. кукурузе, јабуке, грожђе, lefen, но. Obst, Trauben; ernten z. B. Kukuruz, lego, meto. Брашијенци, m. pl. (cm.) vide брафинци:

,, Ћуши нејак царевић Урошу, „Ћуши д’јете ништа не бесједи, ,,Јер не смије од три братијенца, ,,Братијенца три Мрњавчевића Брашимими, им, v. impf, молити кога да буде бpam, brüveen, (bitten daß einer mein Bruder fey), fratrem te salute.

Братимљење, п. да. Brüberi, appel

latio fratris.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Брашић m. 1) vide синовац, 2) Жалив. name, nomen viri.

Братко, м. (Ерц.) hyp. 5. брат. Брашов, ва, во, Grubers=, fratris. Браліски, ка, ко, 1) brüderlid, fra

ternus. 2) adv. brüderlich, fraterne.

Братство n. vide брашинство. Братучед, т. брат од стрица, Gez iamifterfino, patruelis: прво брамучеди, то су од два брата ђеца; а друго братучеди, що су ђеца преобратучеда.

Братучеда, f. сестра од стрица, Geschisterkind, soror patruelis. Bрamучедов, ва, во, dem Geschwisters find gehörig, quod patruelis est. Epaha, f. (coll.) die Brüder, fratres. Браћинци, наца, m. pk (cm.) Brüdee,

[ocr errors]

fratres:

[ocr errors]

Ти имадеш девет мили брата, Ти поведи девет браћинаца Браћица, f. dim. v. браћа. Браца, m. hyp. 9. брат. Браца, m. (Рес. и Срем.) vide Брацо. Брацин, на, но, без браца, fraterБрацин, на, но, culi.

Брацо, m. (Ерц.) hyp. v. брат. Брачинац, ица м. брдо у Јадру (го. мово на међи наије Ваљевске, Ша бачке и Зворничке).

Брашанце, n, dim. v. брашно : дај ми мало брашаица.

Брашанчево, п. Das Fronleid namsfert

(derKatholiken), festum corporis Christi. Брашнав, ва, во, mit Diehl beftreut, farina conspersus.

Брашнара, f. 1) Mehifammer, penus farinaria, 2) (y Сpujemy) die Arrestkammer der Geistlichen, carcer sacerdotalis (weil es ehemal eine Mehlkams mer war.) Брашнени (брашнени), на, но, н. п. mopбa, Mehl-Sack, farinae (servandae.) Брашно, п. даб Wtebl, farina. Брашњеница, f. јело што се носи на пут, Keifezebrung, viaticum : А. шта ми је у торби.

Б. брашњеница.

,

-.

,,Па спремише лаке брашњеницеБролање, n. vide бебетање. Боблаши, ам, vide блебешати. Брбло, щ. дег Wlapperer, blatero. Брбљање, п. vide брблање. Брбљати, ам, vide брблати, Брбучими, им, v. pí. шумарити у што руком, или главом, (anel linz ein fahren, immitto manum. Брвина, f. даска, или греда, што се мел не преко воде, да само људи могу прелазити, ver Steg, ponticulus. Брвнање, п. дав 2ufbalten, tignorun, trabium superpositio.

Брвнами, ам, v. impf. aufbalfen, trabes trabibus superponere. Брено, п. дег Balfen, tignum, trabs (ein Breit an drey Finger dick). Брглало, п. човек који бргља, дес idnell und unverftänolid fprint, bla

tero.

Брглање, п. 𐐨as i ne e unverftänolide Sprechen, blateratio. Бргљами, ам, v. impf. говорити брзо да се не може разумјети, schnell und unverständlich sprechen, blatero. Бргља као јаре на лупатку. Брда, n. pl. Gegend an Der Grenge ges gen Montenegro :

,,

Када Турци Брда поараше, ,, Равна Брда и камене РовцеБрдар, m. "Weberblaftmader, qui рес

tines textorios couficit.

Брдарев, ва, во, деб Beberblattmas Брдаров, ва, во, фers, ejus qui pe

chines textorios conficit, Брдашце, n, dim. v. брдо Брдељак, љка m. dim. v. брдо. Бедила, n. pl. vas, morin Das брдо tent. Брдо, п. 1) ver Berg, mons. 2) женско, Weberblatt, pecten textorius, Брдовна, mа, mo, bergig,

tuosus.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

mon

[ocr errors]

Послаћу ти другу и преслицу Па ши преди како и Брђанка Бре! interj. imperandi: дај бре! камо бре! ајде бре!

Брег, м. (Рес. и Срем.) vide бријег. Бреговит, ма, mo, bügelig, clivosus. Брегово, г. 1) Dorf am linfen ufer ves Zimot. 2) Kuinen ciner Etact am

rechten Ufer des Timok, dem Dorfe gegenüber.

Бреговски, ка, ко, von Bregovo. Брегуница, f. eine Urt Bogelo, quaedam.

avis.

Брежуљак, лка m. dim. 9. брег. Epes, vide бes (in allen Zusammense hungen).

Epeзa, f. die Birke, betula alba Linn. Брезић, m. eine junge Birfe, betula alba.

.

Брезик, m. Der Birfenwals, betuletam.
Брезица, f. dim. v. бреза.
Брезов, ва, во, birfen, betulinus.
Брезовац, вца, m. Birfenftab, bacu-

lus betulinus.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Брзоплет, m. eine uet in Gile geflon tenen 3suns, sepis species tumultua.

riae.

Брига, f. Gorge, cura.

Бридеми, ди, у. impf. (Pec.) ljuden,
Бри1ити, ди, v, impf. (Срем.)
Бо ђели, бриди, v. impf. Ерц. prurio.
Брижан, жна, но, beforgt, sollicitus,
Бризгање, д. а. unbaufen be: Dild,

,

[blocks in formation]

bierz, tondendo.

Еријач, m. Das Barbiermeffet, novacula. Гоначица f. vide бријач.

Epier, (pl. брегови), in. (Ерц.) 1) 5 . gt, collis. 2) bas ufer, ber hain,

Ер нушисе, немсе, v. r. impf. Gorge paten, sollicitum esse. Брамба, f. ein zalmenmeffer, culter pleatilis.

Еримени, на, но, н. п. коре, без Tascheumessers, cultelli plicatilis. į Брена, f. augm..ва. Бритвица, f. dim. 7. бритва. Бритву рина, f. vide шина. Братка сабља, (cm.) fdarfi neiveng mie ein Barbierineffer, acutus: „На десницу и на бришку сабљу Браца, f. (у Бачкој) vide бритвица. Братење, n. vide бријање. Брачкани, им, vide бријаши.

-

Eps, m. der Knebelbart, cincinus barbae. Бркање, п. діe Berwirtung, confusio. Epsam, ma, mo, schnurbärtig, barbatus. Буками, ам, v. impf. in Unor nung bringen, confunda.

Бркица, f. eine urt jehr Eleiner Filde, pisciculi genus.

5рssa, f. der Sturmpfahl, palus obliquus: ударили бркље по шанцу. Бркљача, f. vide бркља. Бркьоч, m. vide пузавац. Брко, m. Der einen grofen Sonurbart

hat, barbatus.

Epsor, m, Lager der Schweine, cubile

sais.

Брложење, n. Das lager-Der Gameine, cubatio (porcorum).

Брложими, им, v. impf, m. j. свиње, Tagern (tic Gameinc), colloco sues, sterno, facio ut decumbant. Брложишисе, имсе, v. r. impf. sich lagern (von Schweinen), sternor procumbo.

Брња, f. брњаста коза, giege bie auf ber Hafe eine Slage hat, capra macu

lam habens in naso.

Брња, m. (Рес. и Срем.) vide брњо. Брњаст, ма, мо, Н. П. КОЊ, коза, blässig, maculosi nasi,

Брњица, f. колушић гвозден, н. п.

[ocr errors]

ferreus.

што метну међеду на усну кад га воде, Eleiner ciferner Mting anulus Брњо, m. (Ерц.) брњаст коњ, ein Pferd, so eine Bläße im Gesichte hat, equus maculam albam habens in capite. Брод, m. 1) на води оно мјесто ђе се прелази преко ње, Dic Juhrt, vadum :

„Ој Целињо водо поносима! „Ти се синоћ криво кунијаше „Да на теби ниђе брода не ма 2) die Stadt Brod in Slavonien, no. men urbis in Slavonia.

Бродити, им, v. impf., waten, vado

transire.

Брођење, п. да3 Waten, vadatio.
Epoj, m. die Zahl, numerus.
Бројанице, f. pl. vide бројенице.
Бројенице, f. pl. Der Kojentrang, ro-

sarium.

[blocks in formation]

Бронза, f. 1) Bronge, aes 2) Eleine Glos cke von Bronze z. B. am Halse der Kübe, tintinuabulum.

Бросква, f. òie Rohltube, brassica napo-brassica Linn.

Бротњак, m, ber Sügel morauf Färs berroth gelegt witò, clivus rubia consitus, 2) Garten dazu, hortus rubia consitus.

Epok, m. die Färberröthe, rubia tinctorum Linn.

Брокаст, ма, mo, von ber Farbe bee Färberröthe, rubiaceus. Броћење, п. даб Kärberrothfärben, rubiatio (). Броћими, им, 7. impf. 7. impf. färberrotf färben, rubiare (3) Брснам, па, мо, н. п. грана, дрво. Бром, m. junge Gproffen, frondes. Брстити, им, v. impf. befreffen, depasco. Bрyka, f. etwas Lächerliches und Spott

würdiges, homo aut res ridenda : шynın бруко маниша, шуми! Брукање, п. даó ulusladen, derisio,

risus de re aut homine.

Брукамисе, амсе, v. r. impf. коме, Rusladen, rideo: мучи да ми се људи не брукају.

Epyc, m. 1) der Schleifstein, cos, lapis
Брусина, f, augm. 5. брус.
politorius. 2) fig. mentula. cf. mоциљ.
Брусити, им, v. impf. [dleifen, acu-

ere.

Брусић, m. dim. v. брус. Бруцање, п. 𐐨as Betonimen der Gфams baare, nactio pilorum circa pudenda, pubertas, pubescentia (?).

[ocr errors]

Бруцами, ам v. impf. unb pf. Gdam. haare bekommen, nancisci pilos circa pudeada.

Boyue, f, pl. die Schamhaare, pili circa pudenda.

Брчак, чка, m. bas Serăuid) beз ха. tenden, sonus aquae cum quis transita ,,Воду газим, за њим брука не маБрчина, f. augm. v. брк. Брчић, m. dim. 9. брк. Брчкавица, f. Зед, 𐐨er von vielem

[ocr errors]

gen oder geschmolzenem Schnee plätz idert, viae lubricitas et udor. Брчкање, п. да$ plätidern im Xaffet, agitatio aquae.

Брчкапи, ам, v. impf. plätfdern, sonitum facio aqua agitata. Брчкамисс, амсе, v. г. impf. plat. fchern, aquam circumjicío, agito. Брчко, кога, п. мала варошица на десном бријегу Саве (ниже Градишке): „Да би ишли Брчко поробити, Далеко је бјежам низа Саву Брчнути, нем, v. pf einmal plan

tschern, souitum edo aqua turbanda,' Бршљан, m. Der Grheu, hedera. Бршћење, п. bas Bcfreffen, depastio. Bya, f. der Floh, pulex.

Буач, т. бубина (налик на буу), umo једе расад купусни, дес Blattflob,

chernies Linn.

Буба, f. bas ungeziefer, bestiolae molestae,

Бубало, m. vide бубњар.
Бубало n. vide бубрег.
Бубањ, бња, m. Die (große türlife)
Zrommel, tympanum Turcicum.
Бубање, п. да3 Zrommeln, tympani

'pulsatio,

Бубаши, ам, v impf. ударами у бубањ, trommeln, gulsare tympanum. Бубина, f. augm. (?) v. буба. Бубица, f. dim. v. буба. Бубнути, нем, y, pf. mit Betöfe fala. gen, pulso. Бубњар, m. vet Zrommelf läger, tym. panista.

Бубњарев, ва, во, без Crommelidlã. Бубњаров, ва, во, j gers, tympanistae. Бубота, f. субота ђачка бубота, Sprichw. d. i. Samstags wird auf den Gtuventen berumgetrommelt, Gamftag int Der Studenten prügeltag, sabbato caeduntur studiosi (in Serbia). Бубрег, m. bie Niere, ren. Живи као бубрег у лоју.

Бубрежак, решка m. vide бубрег. Бубрежњаци, m. pl, bas Sierenftüd,

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

,, Стаде свата дванаест иљада Те гледају коња у Бугара ,,Повалисе међу ђевојкама Ђе с омео коња од Бугара Бугарење, р, дав Bulgarifiren, muta'tio in Bulgarum.

Бугарин, m. Der Bulgare, Bulgarus. Бугариши, им, v. impf. gum Bulgare maden, facio esse Bulgarum Бугариисе, име, v. r. impf, ein Bul gar merden, fio Bulgarus. Бугарка, f. ðie Bulgarin, Bulgara. Бугар-кабаница, f. (cm.) ein Bulgaren'Mantel, pallium bulgaricum : „А сер свега бугар-кабаницу

Скиде с леђа бугар кабаницу Бугарска, f. bie Bulgaren, Bulgaria. Бугарски, ка, ко, i) bulgarifa), bul

garicus. 2) adv. bulgariid, bulgariae Бугарчад, f. (coll.) junge Bulgaren, juventus Bulgarica.

Бугарче, чета, n, ein junger Bulgar. Bulgarus puer.

Бугарчица, (Бугарчица) f. dim. 9. Бугарка.

vaso

Bya, wenn auch, quamquam (eigentlich
fo viel als буди, es fen, esto). cf. mуд.
Буда, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.)
Holzwaaren Gewölb, taberna
rum ligneorum.
Будак *, m. vide mрнокон.
Будала, f. Der Thor, stultus.
Будаласт, та, то, thörict, stultus.
Будалаш, m. thöridtec Mienid, homo

staltus.

Будалаштина, f. Eborheit, stultitia.
Будалина, f. augm. v. будала.
Будалисање, u. Daš Dunime Кедми обек
Thun, ineptia, sermo stultus.
Будалисащи, лишем, v. impf. thöridt
sprechen, stulte loqui.

Будалиши, им, vide будалисапин.
Будаљење, и. vide будалисање.
Будан, дна, но, wad, vigil.
Будац, буца, m. Курак, шукац, пу-

pau, der Truthahn, gallopavo Будење, n. vas Weden, excitatio. Будија, f. Кура, Ћурка, тука, ми

сирка, пура, пурка, діе Eruthena ne, gallina indica. Будим,m.vie Stadt Dfen in Ungern,Buda. Будимац, мца, m. Der Diner, Budensis, "Budanus.

Будимир, m,ein Mannoname, nomen viri. Будимка, f. bie Dfnerin, Budana. Будимлија, f. eine art depfel, pomi species.

Будимлија, f. vide Будимац. Будимски (Будимски), ка, ко 1) Dfner', Budanus. 2) ady, nach Ofner Art, more Budano.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Бујами, им, v. impf, cf. пајимпи,

Бујица, f. Пеgenban), torrens.

Букварац, рца, m. Der 2 HG.Gü
ler, puer elementa discens.
Буквешина, f. augm. v, буква.
Буквик, m. бес Бифеnwald, fagetum (?),
Буквић, m. junge Bude, fagus parva.
Буквица, f. 1) dim. v. буква. 2) буков
up, die Buchecker, glans fagina 3) daş
ABC, elementa.
Буклија*, vide плоска,
Букнути, нем, v. pf. 1) aufmuen, mu,
gitum edo 2) auflodern, exardesco.
Буков, ва, Bo, buden, faginus.
Букова, f. мали намастирић код Не-

готина.

Буковац, вца, m. 1) Budenitab, ba-
culus faginus. 2) извор у Јадру. У
Тршићком пољу, 3) село у Срије
му (близу Варадина).
Буковача, f. bet Budenftod, baculus
faginus.

Буковина, f. Der Budenbolg, lignum fagi

num.

[blocks in formation]

Букћеши, кшим, v. impf. (Eрц.) (оз
Dern, ardeo.

Була, f. vide Туркиња.

Булажњење, n. Qvide бунцање.

Бујурт, nimm,lange zu,accipe et manduca:
Бење, m.

Баба : Бујур Муса купуса.
Турчим: Нека бако и меса.
byx, m. der Ort des Wasserfalls, wo
das Wasser im Fallen toset, locus ca.
taractae strepitosu's: онђе у буку
има пастрме.

Syna, f. das Gebrülle, mugitus.
Букагије*, f. pl. vide nymo.
Букање, п. 𐐨аз Brülen, mugitus.
Букара, f. у Сријему је обичај да се
уз месојеђе свако вече скупе ђевој-
ке (мале и велике) и младе (а и од
мушкиња дође ђекоје), насред се-
ла, па наложе ватру (понајвище
од ђубрема и од сметлишта) и
око ње играју и пјевају; и то се
зове букара или ваш риш
(ајдемо на букару, пјевају ђеца на
букари).
Букарење, n. Das Brähnen, subatio,
Букаришисе, рисе, v. r. impf. brähnen,
subo (von Schweinen).
Буками, бучем, v. impf. brüden, mugio.
Букач, m. дес Brüler, mugitor (vom
Ochsen).

Буква, f. bie ume, fagus.

Буквар, ш. 866 BE.Brd, abeceda,

[ocr errors]

Булазними, им, vide Éунцати.
Булумаћ, т. некакво јело од брашна:
А. Щта си јео ?

Б. Самримачка и булумака,
Буљење, n. Das Servorreden Dee uus
gen, exsertio oculorum:
Буљиока, f. (см.) дiе iе ulugen herbor-
redt, quae exserit oculos:
„Курвина буљиока

schilt der Krebs

den Frosch. Буљиши, им, v. impf, m. j. очи, òie Ulugen bervorreden, exsero oculos. Буљубаша*, m. Unführer cines буљук, dux turmae, centurio.

Буљубашин, на, но, Des буљубаша,

centurionis.

Буљубашиница, f. bie Sauptmannšfrau,

uxor centurionis.

Буљубашица, m. dim. 9. буљубаша.
Буљубашовање, m. дав буљубаша-
Genn, centuriatus gestio.
Буљубашоваши, шујем, т. impf. id
Буљубаша, m. vide буљубаша mit
Бій буљубаша, suin centurio,
allen Ableitungen.

Буљук*, дiе фār, Krupp, turba, turma,
Бумбар, m. Die Summel, apis terros

stris Linu

« PreviousContinue »