Page images
PDF
EPUB

нем,

О дваљівати, љујем, т. іmрt. Weg• Одврхуши, нем, т. pf. ) wеgrефеа wälzen, amolior, avolvo,

(н. п. ногу од печена прасета), avel. Одваривање, р. баѕ аbtoфent, 200jtебеп, lo, ) miyichrauben, retorqueo. 3) 0Adccoctio.

врну ! crepitum edіdit egregium. Одварівати, рујем, у. impf, abeoфen, Одврсти, врзем, v. pf. Iosmiteln (Pad decoquo.

Pferd), expedio. Одвариши, им, т. pf, avtoфen, dесо. Одвртање, о. Вав goвoreфen, defre juo.

ctio. 2) das Losschrauben, detorsio. Одвезати, вежем, v. pf, foвinter, Одвршати, врћем, v. impf. 2) loster solvo.

Ichen, defringo. 2) losschrauben, do Одвезивање, т. бав go@binsen, ѕоlu torqueo. tio.

Одври (говорисе и одвриупи), врсОдвезивати, зујем, т. impf. Товbina

vidе одметнулік. den, solvo.

ОдврКисе (говорисе и одвргнутисе, Одвејапти, јем, (Рес. и Срем.) vide вргнемсе, у. г. pf. н. п. у ајдуке, одвијати.

abfallen,

deficio. Одвести, ведем, трf. Paponführen, Одв Ки, учем, v. pf. WegfфTeppen, absabdaco.

traho. Одвести, везем, v. pf. Davonführen, Одгађање, в. Ваз 21uffфіебеn, dilаtiо. aveho.

Одгађати, ам, v. impf, auffфieben, Одвестисе, веземсе, т. г. pf. Wegfaь. dilего : 04rађа од данас до сјутра. ren, avehi.

Одгајити, им, v. pf. aufgieben, grоў Одвек, , gar zu viel, nimis.

ziehen, educo (educere und educare). Одвијање, р. сав gов wіtеlіt, gовfфтаи. Одговарање, р. 1) мая 2ntworten, reben, expeditio, retorsio.

sponsio. 2) vidе оговарање. Одвијати, ам, y, impf. Toвiteln, Iов. Одговарати, ам, v. impf. - 1) antworten, winden, expedio , retorqueo.

responso, 2) (opiel аlѕ оговарапи, Одвијати, вијем, v. pf. (Ерц ) абwor» 3) свирала му јасно одговара, еnt. felu, ventilo aliquid de acervo.

sprement, geboren, respondeo. Одвими, вијем , v. pf. [ов winsen, Io6. Одговаратисе, амce, v. г.

impf. fich (drauben , retorqueo.

entschuldigen, excuso me. Одвитие, зи, qusu (sufебе, uniel), nimis : Одговор, m. Die 2ntwort, rеѕроnѕum. • „Што си мени одвише лијепа, Одговорипти, им, v. pf. 1) antworten,

„Да је Бог д'о да си ми слијепа respondeo. 2), kora, einen entículdi Одвлачење, в, Вав Веgіbleppen, abs gen, excuso. tractio.

Одговорилисе, и мсе, тг. pf. fitentОдвлачити, им, т. impf. Savonfwlep. fchuldigen, excuso me. pen, abstraho.

Одгодишн , им ,v. pf, auffфieben, diffего. Одвода, f. Der aft, ramus.

Одгонёнупи, нем, v. pf, ent rathicln , Одводити, им, v. impf, wеgfüpren, solvo aenigma. abduco.

Одгонётгање , п. бав &ntrаtyfeln, 50Одвођење, п. Фав 23egführen, abduс. lutio aeniginatis. tio.

Одгонетапии , екем, т. impf. entratf Одвракати, ам, v. pf. н. п. главу, seln, explico, solvo aenigma.

(gemein) den Kopf abbauen, amputo, Oarohem saj, m. die Auflösung des Nato: decollo,

rela, solutio aenigmatis. Одвратити, пм, v. pf. 1) воду, аblеі. Одгонити, им, v. impf, megtreiben,

ten (Wasser), deduco, derivo. 2) abwens аbіgо. den , abreden, averto.'

Одгоњење, n. Вав 23egfreiben, abactio. Одвраќање, п. ) бie ableitung, deri. Oдгризање , . дав 28ёgbeigen, 246bei

valio. 2) daø 2óbringen, aversio, avo Ben, demorsio. catio.

Одгризапи, ам, v. impf. abseifen, deОдвраћати, ам, т. impf. 2) абleiten, mordeo.

derivo. 2) abziehen, abstraho. Одгриси, ризем, y, p. abbeiten, de Одврветки, вимо, v. pf. (Рес.)j megtej. mordeo. Одврвин, вимо, v. pf.(Срем.)>men(son Одгрнути, нем; ч. pf. 1) aufbeten, Одврвљепти, вимо, v. pt. (Ерц. у сінer retego, 3. В. виноград. 2) Феgrudea, Menge Mensden), auferri.

wegidhieben, removeo. двргнупи, нем, vide одерки. Одгрпање, 2. 1) das Aufdecken, retecОдвргнутисе, немсе, vidе одврђисе. tio. 2) das Wearücken, remotio. дврљали, ам, т. pf. Daponfфіспеrn, Одгртали, гркем, v. impf. 1) aufp abeo otiose,

den, retego. 2) iegrûden, remoren:

[ocr errors]

sesco.

ex equo

mor,

Одебљаи , ам, v. pf. Did wеrbеn, cras- одисали, одишем, y, impf. auhaus

chen, aerem emitto. Одёвање, а. (Рес. и Срем.) vidе оди одити, им, т. impf. gehen, inсеdо. јевање.

Одићи (говорисе и одигнупти), одигОдевами , ам, (Рес. и Срем.) vidе оди нем, v. pf. aufbeben, elevo. јекати,

Одики, одиде (и одиђе), т. г. pf. ав. Одежда, f. Сав Regeant, vestimen fließen (3. B. vom Wein, Blut), desluo. ta sacerdotis.

Одјаапти, одјадем, vidе одјати. Одёлипи , им, (Рес, и Срем.) vidе оди Одјавиши, им, v. pf. н. п. овце, birtə јелии.

wegleiten, abduco (ipse praeiens). Одело, п. (Рес. и Срем.) vidе одијело. Одјазити, им, v. pf. н. п. врата, wit Одељанц, ам, (Рес. и Срем.) vide öffnen, aperio. ођељан.

O Ajamy, jawem , v. pf. 1) davon reiten, Oдeнупін , нем, vidе одести.

equo avehor. 2) absteigen, d'escendo Одерами, рем, v. pf, fфinten, excorio. Одераписе, ремсе, y, r. pf. ii, beifer Одјачапіи, ам, v. pf. erstarken, fire

greien, trinken, ad ravim usque, clamo, poto cet.

Одјебати, бем, v. pf. dеfutuo (futuenОдервељнтисе, имсе, т.г. pf fіф feit. do luo , solvo). Oдeрвeчилисе, имce, v, r. pf.7 märts Одјездни, им, v. pf (cm.) Bavon rei. neigen, inclinor, extra seriem existo.

ten, equo avehi. Одесши (говорисе и оденути), оде- одјекнути, нем, у. pf. 1) &фзеп, in

нем, (Рес. и Срем.) vide офеспи. gemo. 2) zurückhallen, resono: Одећа, f. (Рес. и Срем.) vide офећа. „Пуче пушка, запjева Милошу, Одёчи очи , cf. Дечани.

„Оругићу на жалост одјекну Одзвами, зовем, vidе одазвати. Одјейспіи, јебем, vidе одјебатии. Одзвaлисе, зовемсе, vidе одазвалінсе. Одјести, једем, у. pf. 1) аbеffen (purd Одзівање, в. даs 22ntworten auf pas Essen ausgleichen, ž. B. eine Sd;ulda Eufen, responsatio vocanti.

forderung), edendo compenso. 2) weg: Одзіватисе, амсе (и одзивљемсе), effen, edendo demo. v, г. impf. auf pen uf antworten, re- Одлагање, п. ) бав 20uffфieben, dilasponso vocanti,

tio, 2) das Entheben (ausruhen), levatioОди, одиме, Роmm bеt, tommt ber, Oдлагати, лажем, v. impf. ) aufiфie. veni, venite, adeste.

ben, differo. 2) entheben, die Last abnehs Одёва, f. Bermanoffфаft, affinitas, men, lеvo : одлаже ногама (н. п. коњ). Одигнути, нем, vidе однки.

Одладни, им, v. pf. fit au8 бет Одигравање , п. ) бав 21btansen, com ©tаube maфen, aufugio. cf. оладипи. pensatio saltando. 2) das Davontanzen, одлажање, п. 1) das Hingehen, itatio. abitus saltantis.

2) das Weggehen, der Abzug, abitus. Одигравали, ам, v, impf. 1) барои одлазак, ска, т. дав Beggeben, pie tanzen, saltans abeo. 2) abtanjen., sal Abreise, discessus.

Одлазилии, им, v. impf. 1) bingeben 3 Одиграли, ам, x, pf. :) Savon tangen, jemand, frequento aliquem. 2) davon saltans abeo. 2) abtangen , saltando gehen, abeo, discedo. compenso,

Одлазати, јем, v. pf. 1) абвеden, laОдизање, п. бав 2ufbeben, elevatio. trando extorqueo, 2) davon bellen, abeo Одизами, одижем, v. impf. aufbeben, latraps.

Одлaмaњe, p. бав 2165reфen, decerptio. Одијевање, р. (Врц.) Фав Betleiдеп, одламати, ам, v. impf. abbreфen, de vestitus.

сегро, Одијевали, ам, т. impf. (Ерц.) беtiti• Одланупи, не, v. pf, leiФter merken , den , vestio.

levius fit. Одијелиши, им, т. р. (Ерц.) trennen, Oдлегање, р. (Рес. и Срем.) vidе одѕераго.

лијегање. Одијело, п. (Ерц.) bie Betleitung, ve- Одлёгаписе, лежесе, (Рес. и Срем.), stitus, vestimenta.

vidе одлијегансе.. одклажење, п. 'vidе одлаженье.

Одлежавање, п. дисф Riegen buffen , оділазили, им, vidе одлазии.

jacendo luo. одимити , им, оріn Raum, 2ugenweb одлежавали, ам, т. impf. abliegen bekommen, oculi dolent a fumo.

d. i. durch liegen büssen , jacendo lud. Одисање, . Рав Диффанфеn, spiralio , одлежалаш, жим, т. рт. іdе одбола

вашін,

tando compenso.

elevo.

emissio aeris.

нем,

Одлёпплик, им, (Рес. и Срем.) vide Одмарање, п. Вав gaben, Erbolen, геодлијепити.

focillatio, refectio. Одлепљівање , п. (Рес. и Срем.) vide Одмарами, ам, v. impf. н. п. коње, одлепљивање.

die Pferde labea, erholen lassen, reОдлепљівали, љујем, (Рес. и Срем.) ficio. vidе одљепљивати.

Одмаралінсе, амce, v. г. impf. fich ers Одлёшање, р. (Рес. и Срем.) vidе од holen ,-reficio. лијепање.

Одмаћи (говорисе и одмакнути), макОдлетапи, лећем, (Рес. и Срем.)

v. pf. iegrüden, removeo. vidе одлијепіали.

Одмекнупи, ием, v. pf. erweiфеn, wеі. Одлепепти , пим, v. pf. (Рес.) davon

cher werden, mollesco. Одлепипи, им, v. pf. (Срем.)

fliegen, ON дмена, f. (Рес. и Срем.) vidе одмјена. Одлелепи, лелим, v.pf. (Ерц.) Javolo. Одменили, им, (Рес. и Срем.) vide Одл:Кисе, одлежесе (и одлегнесе), одмијении.

у. г. pf. Wieberbalen, resopo. ct. раз. Одмењивање, п. (Рес. и Срем.) vide лекисе.

одмјењивање. Одливање, п. (Срем.) vidе одљевање. Одмењивати, њујем, (Рес. и Срет.) Одливати, ам, (Срем.) vidе одљевали. vidе одмјењивали. Одлијегање, р. (Ёрц.) дав Дзieberbal. Одмёрање, р. (Рес. и Срем.) vidе одlen, resonantia.

мјерање. Одлијегалінсе, лијежесе, т. г. impf. Одмерами, ам, (Рес. и Срем.) vide (Ерц.) pieдerbalen, rеѕоnо: одлије. одмјерапи. жесе по брдима.

Одмepити, им, (Рес. и Срем.) vide Одлијепипн, им, v. pf. (Ерц.) öffnet одмјериши. (was verkleibt war), aperio.

Одмет, т. н. п. није по на одмет, Одлијепање, , (Ерд.) бав Фароnfіtіеѕ jum Wegwerfen, non

est res quam gen, avolatio.

abjicias. Одлијепіали, јећем, у. impf. Davon Одметање, п. 1) бав 9Beglegen, ѕероfliegen, avolo, avolito.

sitio, rejectio. 2) das Abtrünnigmachen Одликовали, кује, v. impf. ftebt gut ап, defectionis molitio ; das Abtrünnig fфift ji, decet.

werden, defectio. Одлили, лијем, v. pf. Dаvоn, meggies Одмепал, елем, v. impf. 1) megle: Ben, delibo, effundo.

gen, sepouo. 2) abtrünnig maden, ad Одложипн, им, v. pf. auffфiepen, dif defectionem sollicito. fero.

Одмепіалисе, мекемсе,

r. impr. Одломак, мка, m. cin абgerijfenes etit, abtrünnig werden, abfallen, deficio. decerptum quid.

Одмепинутін, нем, v. pf. I) meglegen, Одломипи, им, v. pf. wegbrechen, de

sepono. 2) abtrúnnig machen, ad decerpo.

fectionem perduco. Одлуњапи , ам, т. pf. mit hängentет Одметнулисе, немсе, т. г. pf, абfals

Kopfe davon geben, capite demisso len, deticio. abéo.

Одмицање, п. Зов 23earden, rеmоtіо. Одлупали,

, ам, т. pf. abf%lagen, de- Одмицалти, ичем, v. impf. Pavon ru. tuudo.

*cken, amoveo. Одлучивање, р. Вав 21bfonbeen, ѕера. Одмијеними, им, v. pf. (Брц.) einen

ablösen, succedo in locum alicujus , Одлучивати, чујем, т. impf.labfontеrn, sufficior: Одлучити, им, v. pf. Јѕераrо. „Зајu се синко не е оженетін Одљепљивање , п. (Ерц.) сав аblеібен, „За љепоте и младости твоје ? delitio.

„Да се стара одмијени мајка Одљепљівати, љујем, v. impf. (Ерц.) Одминути, не (н. л. мука), vidе умнabfleiben, delino.

нути : Одма, fogleit, continuo, confestim. „Није л' Бог д'о мука одминула Одмагање, п, бав ®egentbil on sput. Одмјена , f. (Ерц.) vidе замјена.

fe, das Pergermachen, deterioratio. Одмјењивање, п. (Ерц.) рав 26&fen, Одмагапи, ажем, у. fr. Matt zu helfen, successio (in locum alicujus).

eines Berlegenheit прbermehren, de- Одмјењівати, њујем , v. impf. (Врц) terioro: ако ми не може помобіг, ablösen, succedo in locum alins. немој ми одмагапи.

Одмјерање, п. (Ерц.) eine Beberle, um Одмакнути, нем, vidе одмаћи. zu seigen, daß man sich aus etwas nichts Одмамити, им, v. pf. Pinmegtoden, mahe, es nicht fürchte, gestus minas binwegbereden, ablicio.

contemnentis.

ү.

ralio.

[ocr errors]

Одмјерали, ам, у. impf. (Ерц.) cine Одрађање, n. Вав Räugnen ber Berganota

Geberde (mit dem zurückgebogenen Ars romaft, abnegatio generis (gentis). me) machen, um zu zeigen, daß man Oapákamnce, amce, v. r. impf, die Ver: sich aus etwas nichts mache, gestum fa. wandtschaft abläugnen, abnego gentem. cio contemnentis minas.

Одрађивање, р. бав 246arbeiten, pepОдмјерипи, им, v. pf. (Ерц.), г) аб. satio per laborem. messen, abwägen, demetior, dependo. Одрађівати, ђујем, v, impf. абаrbеі. 2) mit dem Elbogen eine Geberde mas ten, opera penso debitum. doen, daß man eines Drohung nicht Одрамапи, мљем, v. pt. binmegbіntени, färchte, cubito ostendo, me alicujus claudicans abeo. mipas contempere: одмјерно му до Одраниши, им, v. pf. aufersieben, educо. лакта,

Одраниши, им, v. pf. ft, früb aufma. Одмолити, им, v. pf. Іовbitten, pre chen, mane discedo. cibus libero.

Одрањивање, п. бав' Шrops ieben, eduОдморан, pнa, нo, augеrаftеt, erholt, ctio , educatio. frisch, refectus.

Одрањйвапіи, њујем, v, impf. grоf sie Одморити, им, v. pf. erquiten, refi hen, educo. cio, außrasten lassen.

Одрасли, спем, v. pf. grop wafen, Одмопавање, п, бав 269afpcIn, reso excresco, heranwachien, adolesco. lutio filorum de rhombo, дав 21брі. Одредипи , им, v. pf. beftіmmеn, dedeln, espeditio.

stino, Одмопавали, ам, v. impf. абkafpeІ, Одређівање, р. Зав 3 eftіmmеn, desti

abminden, abipidkeln, revolvo , expedio. natio. Одмошали, ам, v. pf. аbbаjpeln, re- Одређивали, ђујем, v. impf. Deftima volvo , abwickeln, expedio.

men, destino. Одміки, огнем, v, pf. tatt 3u bеlfen, одрезали, ежем, т. pf. 1) wegschnel

einen noch tiefer in Berlegenheit brin: den, abscindo. 2) crepitum fortem edo.

aen, auxilii loco magis etiam impedio. Одрезивање, n. das Hinwegschneiden, Одмрзнутисе, пемсе, у. г. pf. auf. abscissio. thaueu, glacie solvi, liberari.

Одрезісапил, зујем, у. impf, abfфncia Однепи, несем, (Рес. и Срем.) vide den, abscindo: однијети.

Одрели, ем (и одерем), одръо, (Рес. Однијепи, несем, однијо (одније и Срем.) vidе одријепи.

ла, ло), v. pf. (Ерц.) барои tragent, Одреіnсе, емсе (и одеремсе), одрanfero.

осе, (Рес. и Срем.) vidе одријеписе. Одности, им, т. impf. Wegtragen, Одрећи, ечем, v. pf. abfagen, renupcio. asporto.

Која успа рекла, она и одрекла. Одношење , п. бав Begtragen, aspor Одрекисе, ечемсе, т. г. pf, ji, Tofas. tatio.

gen, renuncio alicui. одовуд, 1 von hier, hinc, ex hac parte.

Одрепшити, им, (Рес, и Срем.) vide

одријешити. Одозго (од озго), bоn оbеn, dеѕuрег. Одржати, жим, v. pf. 1) ein kino auf Одојити, им, v. pf. .) fängen, lacto. den Armen getragen haben, bis es felbst,

3) аnfаugen, tеnto uber: крава се не gehen kann, manibus sustineo : ja cam

да помуспіх, док не одоји теле. га одржала. 2) behaupten (3. 8. деп Одојче, чета, п. Тав eaugefф mein, Wahlplan), obtineo. 3) erhalten, conFerkel, porcellus.

servo. 4) halten, contineo. Одолети, лим, v. pf. (Рес.) 9xiber. Одријепп, рем (и одерем), одръо, т. pf. Одолипи, им, v. pf. Срем.) , ftano Tei. (Ерц.) fфinen, excorio, vide одерати, одбљепи, лим, ч. р. (Ерц.) / ten,web. Одријетисе, ремсе (и одеремсе), одръren, resisto.

v. г. pf. (Ерц.) јi beifer freien, Одонда (од онда), feithem, ex eo tem trinken, uil. iv. ad ravim usque clamo, pore.

poto cet: Одонуд, 1 (од онуд) von Sort, ex illa „Опиласе и одрла сприна, Одонуда , parte , illinc.

„Да ода шта не би ни жалко, Одоравање, п. Всв 2bactern, pеrаrаtіо ; „Већ од поке воде јабукове. solutio per arationem.

Одријешити, им, v. pr: (Ерц.) Tosbina Одоравали, ам, v, impf.labadern,per den, solvo. Одрати, рем, v. pf.jaro ; аrаndо Одрицање, п. рaв 26fagen, Das go&fa> solvo.

gen, renuntiatio. Одрaдипти, им, v. pf. abarbeiten, la- Оргiцати , ичем, v. impf. abfagen, wі. borando (opera praestita) penso.

derrufen, renuntio , reyoco.

[ocr errors]

осе,

gen

исе.

Одрицаписе, ичемсе, у. г. impf. ПіОдсукнвали, кујем, vidе осукинати. lussagen, renuntio.

Одсути, спем,

vidе одасупи. Одродинсе, имce, v. г. pf, fi, [ов. Одуживање, n, ba8 26tragen Der Bфul),

ragen von der Verwandtschaft, renun dcbiti solutio. tio genti.

Одужівати, жујем, т. іmрt. Die ефult Одрпати, ам, v. pf. абFrauen, scabo.

abtragen, debitum solvo. Одржина, f. Die Офinjшibre, equus stri- Одуживалінсе, жујемсе, т. г. impf, fti. gosus, macilentus.

ne Schuld abtragen, debito se liberare. Oachakdê, Ivon allen Seiten, allenthal Daykumu, um, v. pf. die Schuld artis

debitum solvo. AceakyA..Jben, uudiquaque.

Одужилисе, имсе, т. г. pf. Die est Одседнути, нем, уіdе одсести.

abtragen, debito me libero. дселе, vide оселе.

Одујмнпи, им, v. pf. н. п. чашу од Одселиши, им, vide оселипін.

ycra, den Becher von den Lippen ents Одселитисе, имce, vide оселилисе. fernen, removeo. 0.4cеспи (говорисе и одседнути), од: Олуљапін, ам, v. pf, и. п. дан, нов,

седем, и одседнем, (Рес. и Срем.) länger werden, cresco. vidе одсјеспін.

Одумилии, им, v. pf. Ben Borfаt it. О дспјецање, п. vіdе осијецање.

dern, muto propositum. Одсијецати, ам, vidе осијецани. Одуставили, им, v. pf. verlajjen, dеѕего, Одсијецаписе, амce, vidе осијеца- Оду спављање, р. дав 23erlaffen, de

sertio ,,derelictio. Одсипање, р. vіdе одасипање. Оду стављати, ам, v. impf. berlafen, озсипати, ам (и одсупљем), video desere, дасипалі.

Оду спајање, п. vіdе одустављање. Одсјек, m, vidе осјек.

Одустајали , јем, vidе одустављати, 0.rjеспін (говорисе и одсједнути), одустапи, анем , vіdе одуставити.

сједем (и одсједнем),(Ерц.) v.pї. 1)од одучавање, п. дав абgewöhnen, dee коња, abteigen, descendo. 2) одсјед” suefactio, dodoctio. мене гр'једној, присјед? баби б'jec• Одучаватпи, ам, v. impf. абgeрӧбасі, Hoj, sagen die Mädchen, wenn ihnen dedoceo. etwas in der Kehle stecken geblieben' (als Dayyuma, um, v. pf. abgewöhnen, deTo: hebe dich, abscede).

doceo. Одсјећи, сијечем, vidе осјећи. Одушка, f. Dав guftloф, spiraculum. О сјећисе, сијечемсе, vidе осјећисе. Одшетали, ам, v. pf. баvоn fpapia Одсјечак, чка, m. vіdе осјечак.

ren, ambulans discedo. Одскакање, п, vidе оскакање.

Oka, f. das Gehen, itio. Одскакати, ачем,

vidе оскакати. Оқапили, им, vidе одјазити. Одскакување, р. vіdе оскакивање. Qзељати, ам, v.

pf. (Ерц.) зијфnisen, Одскакивати, кујем, vidе оскакива obscindo.

ођенупи, нем,

тide oђеспіни. Одскора (од скора), unlängft, puper, okeњe, •n. Bas Beben, incessus. non ita pridem.

ођести (говорисе и ођенути), obe: Одскочити, им, vidе оскочити. нем (particip. ођевен), v. pf. (Ep4) Одслуживање, п. Раз абріеnеn, com belleiden, vestio. pensatio per servitia.

Obeha, f. (Ерц.) vidе одијело. Одслуживати, жујем, т. impf. абPic: оқунлија, f. п. ј. земља (сці.) : nen, serviendo compenso.

„Двије њему земље освојише: Одслужити, им, v. pf. абріеnеn, mi „ођунлију и Македонију – nistrando (serviendo) penso.

О жагрипп, им, v. pf. н. п. пурењак, Одспаващн, ам, v. pf. абflafen, de ansengen, amburo.

dormio, dormiendo solvo ; refringo : до джалили, им, т. pf. betrauern, lugeo, на Ђурђев дан спава, на Марков Ождрёбити , им, (Рес. и Срем.) vide дан преба да одспава.

ождријебити.
Одспіупање, р. vіdе оспіупање. Ождребилисе, имce, (Рес. и Срем.)
Одступати, ам, vidе оспіупами. vidе ождријебипансе.
Одступипи, им, vidе оступити. Ождреље, u. (Рес. и Срем.) vide ox-
Одсудити, им,

cf.
осудити.

дријеље.
Одсу, іванье, п. cf. осуђивање. Ождријебити, им, v. pf. (Ерц.) werfen
Одсуђівати, ђујем, cf. осуђивали, (von der Stute), pario (de equa).
Одсјкати, учем, vidе осукати. Ождријебиписе, имсе, т. г. pi. (Ерц:
Одсукивање, р. vіdе осукивање. ein uden werfen, pario,

пи.

« PreviousContinue »