Page images
PDF
EPUB

munico.

$10.

inire cum quo, .

Окрајчши, им, vidе окрајати.
Os pacmamız, am, v. pf. mit einem Aus. Okapyradeni

, 1:.} die Ründe, rotunditas. dlag (Fpacme) enstecken, pustulas com- Окруживање, и. Ваз 21brünsen, rotun

datio. Окраспансе, амce, v. г. pf. einen Окружнівати, жујем, у. impf. абей.

ausschlag bekommen, pustulis obduci. den, rotundo. Окрвавиши, им, т. г. pf. mit Slut be. Окружипи, им, v. pf. 1) riinven, rosprißen, cruento.

tundo. 2) umringen, circumdo. Окре записе, амce, v. г. pf. fіф аив. Окрунити, им, v. pf, aбpfluten, deboren, filatim solvi.

cerpo. Окрёзубили, им, v. pf. зақnludig wеr. Окруњивање, n. Das prüten, decerptio. den, edentulus fio.

Окруњивати, њујем, v. impf. pplüt ent, Окрек, m. cf. окријек.

сагро Окренули, нем , v. pf. menet, verto, ORрчиши, им, v. pf. иевае пафе, соОкренутисе, немсе, v, г. pf. jid, pen=

Јо, н. п. Њиву. den, verti.

Окрш, m, 1 дав @emekei, caedes , mа. Окрёсати, ешем, v. pf. 2) беђаиen, Окршај, m. j ctatio, trucidatio.

abajten, deseco frоndеs. 2) пушку, Окужипи , им, v. pf. perpeften, pestem losdrüden, emitto telum.

infero. Окресине , г. pl. pie abfäle beim 246. Окука, f. Die Rino ung (eines 31uffев), ästen , frondes desectae.

ambages fluminis, maeandri. Окреман, тна, но, burtig, promtus. Окўмили, им, v. pf. кога, einen sum Окретање, . Вав Иmmenoein, conver- kym machen (bitten), rogo ad puerum

baptizandum, aut ad nuptias celebran. Okpemami, ekem, v. impf. wenden,

das, ut praesit. . converto.

Окумипінсе, имce, v. г. pf. с ним, mit Окречити, им, у. pf. mit Sale anwer: jemand Kumschaft machen, cumatum (?)

fen, weißen, calce dealbo, Окривити, им, v. pf. Defфulligen, ас. Окупати, ам, v. pf. аббағen, lavo. cuso, do crimini.

Окупатисе, амсе, у. г. pf. ft+ бадеп, Овријек, m. (може бити да је ово Ерц.

lavor. . а Рес. и Срем. окрек ?) бав за јjer. Окупити, им, v. pf. :) vidе заокупи. moos, conferva.

пи. 2) абflauben, colligendo absumo. Окриље, т. ефirm, praesidion: Окусити, нм, v. pf, tojten, gusto.

„Под окриље, под фрузику планіну Окулисе, имсе, т. г. pf, jih etablis Окрљали, ам, v. pf. jih bеbеlfe, beffee ren (beiraten, ein Haus machen), uxo, werden (nach einer Krankheit), couva.

rem duco. lesco.

Окушати, ам, v. pf. perfumer, experior : Окрњак, юкay m. Sеr etümmel, trun- уда окушам срећу у дораму

Ола дип, нм, v. p. 1) абPitb1en, reОкрюхівање, р. дав 23erftümmelan, mu- frigero. 2) sich heimlich davon machen, tilatio.

clam abeo. cf. одладити. Окрњивати, њујем, v. impf. реritаmѕ оладнепи, ним, v. pf. (Рес.) ertalten,

meln (besonders ein Gefäß), mutilo. Оладнитин , им, v. pf. (Срем.) refrigе. Опрњипти, им, v. pf, per ftiimmeln, mu- Оладњели, дним, v. pf. Ерц. )) гоr.

tilo, 3. 3. лонац, чашу; стопину, олај, m.. дає ееіnii , oleum lineum. иљаду.

Oaa kuamki, am, v. pf. erleichtern, levo. Окројили, им v. pf. Defфneiben, cir- Олениписе, имce, Pec. и Срем.) vicumcido.

dе олијентисе. Окрп, m. eine 21st ®efфеnts (um fit bie Олењиписе, имсе (у Сријему), vide

Sleider fliden zu lasen), corollarium. олијенипінсе.
Кад дијете још није дорасло за

Олепити, им, (Рес, и Срем.) vidе олицијел арач, онда арачлија иште јепитн. окрп, п. ј. пола арача, или шпо- Оливер , т. 2XannBaname, поmеn yiri гођ.

(Oliverius?). Окрпити, им, т. pf. . fiten, rеѕаr. Оливера, f. xrayenname, nomen feminae.

cio. 2) окрпио га један пупі, einen Олiзапии, ижем, v. pf. ableten, cir

kleinen Schlag verseßen, ferio leniter. cumlambo. Округа, f. (см.) 21st weibliфеn kopf. Олијентисе, имce, v. г. р. (Ерц.) puķes, vittae genus:

faul werden, pigresco. „А свекрви чембер и округу Олијепити, им, v. pf. (Егц.) betteiben, Округао, гла, лo, runo, rotupdas.

induco (luto, argila).

cus,

tare.

, »}

ти.

длово, п. бав 81er, рlumbum.

Омстити, им, v. pf. mit Sett bеfі» Олскский , ка , ко, н. п. мајдан, Зleri, dein, pinguedine maculo. plumhi.

Омікисе (говорисе и омакнутисе), Damāp, m. der Altar (in der Kirche), al. омакнемсе, ӯ. г. pf. augleitiп, а.

berro. д:

YR*, m. die Wasserrinne, colliciae. Омашне, н. п. бацити камен, mit Олупак, пка, m. etwas serflаgеnев, Ausgolung, vibrando.

Schlechtes (3. B. Flinte, Sattei), res One, ema, n. ein Füllen (über ein Jaßr corrupta.

alt), equuleus. Олупали, ам, v. pf. 3erfФlagen, con- Омерити, ім, (Рес. и Срем.) vidе омеtundo.

рипи. длупина, f. vіdе олупак.

Оме сти, ептем, v. pf. ablebren, а Oьвина, f. Die eteige1b1ätter am Жи.

bürsten, verro, purgo. turus, folia zeae. cf. комутиина. Омеспи, елем, v. pr. anführen, deciОљуштине, f. р. дie abgelijeten eфая pio, induco in errorem.

Ten der Wepfel, Birnen, cortices dese- Ominare, n. das stille Suchen (eiger cti pomorum.

Gun) durch Geberden, Achselzuden, Ољуштипіи , им, у. pf. abf%dlen, de- gestus quaerentis aliquid tacite.

cortico: крушку, јабуку, јаје, репу. Омилатисе, амсе, ч. г. impf, put itua» Омагањипін, имі, vide oпоганипти. mes Uchselzuden etwas suchen, quaere OmâA, f. (coll.) junge Pferde, die doch motitans : шта се пи омилаш му?

über ein Zahr alt sind, equini pulli an- Омилели, лим, (Pec.) 1 vіdе омиље.

niculi. Омаечак, чка, но, пibt grов, ѕtаturae Омиловати, лујем, v. pf, liebtofen, mediocris.

blanditiis afficio. Оманівање, п. Тав Заntenmaфet, lа. Омиљепи, лим, т. pf. (Ерц.) коме ћо, befactatio.

HAK muna, lieb werden, carus, gratus OMÁBAMI, Omayjem, v. impf. wanken

fiо. Што омиље, не омрзну (alte machen; labefarto.

liebe rostet nicht), Омаја, f. вода, што прска кола во- Омiрисалии (омирисапи), ишем, v. pf.

деничнога (особимо код кашичаре lunio, an etwas riechen, odoror. воденице) кад се коло окреће. Ту Омицање, и. дав 24u@gleiten, abеrrаtіо, воду ватају жене у очи Ђурђева lapsus. дне, те се" купају у њој. сп. "Тур. Омицапии, ичем, т. impf. binabgleiten ђев дан.

Іaffeit, sino labi : омиче низ ноге. Оман, m. ein jungcв, cinjabrigев Рfero, дмнаписе, ичемсе, т. г. impf. ав. equius anniculus.

gleiten, aberro, elabor. Омакиња, f. eine junge einjäbrige Stu. Омицкі вање, п. dim, p. омицање. te, equa annicula.

Омниківaшн , кујем, dim. P. омицати. Омакљати, ам, V. pf. Defфnisen, ѕсаlpо, Омјерити, им, v.

pf. (Epy.) anmessen Омакну писе, немсе, vide омаћиҫе. (*. B. ein Kleid), metior, desiguo: О мален, на, но, піфt grop, hand ita омјери о се. magnus.

Омладина, f. etmав Зипаев (8inet, Омалили, им, v. pf. abbreфeit, min. Nachwuchs) im Hause, suboles. dern, minuo.

Омладитисе, дисе, v. г. pf. ДЗurg Омам'вање, т. дав піntеrn, minutіо. fassen, subolesco, heranwachsen. Омаъвати, љујем, v. impf. permin• Омла, свање, р. дав реrаnрафjen, Bal derit, minuo.

Wurzelialen, radicum actio. Омамили, им, v. pf. berlofen, illece- Омлађіватисе, ђујесе, v. г. impf. 2Bari

bris inducо, н. п. псето, човека. gel fassen, radices ago. Омамљівање, п. Ваз 25erlocten, illece- Омлалии, им, v. pf. 1) аб refфеn, brae.

trithro, 8. 3. проју, гра, конопье Омамљівати, љујем, т. impf, berle: (куђељу). 2) beraьјФlagen (pom Sau #e:1, аllеctо.

me), decutio, Оман, m. tie Tаnturgel, Ser 2Tant, Омбље, п. 3 il per Пожаревачка на inula helenium Lian.

ja, mo die Maaba entsprings. OMOACKA Оманути, нем, v. pf. ) im singen (Омољскі) кa, кo, yon Омоље.

feinen Gegner schwenken, torqueo lu- Omopuika, f. die Fichte, piuus. cf. cmpe ctaus, labefacio. 2) fig. anführen, de- кa t?). cipio.

Омоmівање, п, vide обмотавање. Өмара, f. Die Smule, tempestas feryi- Омопідвали, ам, чіdе обмотавапін, la : омара је, биће киіне.

Омішати, ам, Үide обмоmаши.

[ocr errors]

но ,

erat.

Omopop, m. ein Stüd der Bifchof&Fleis OneMems, DM, (Pec.) / vide ornjem

dunu, vestimenti episcopalis pars. (немии, нм, (Срем.) 7 лети. Омраза, f. Die &ntimeyung, pap, odium. (нередитисе, имce, v.r. · pf. seine Noth. Омразити, им, v. pf. кога, или шпіо, durft verrichten, alvum exonero. entzweyen, discordem reddo.

Онесвеснути , нем, (Рес. и Срем.) vі. Омразиписе, имce, v. г. pf. с ким, dе онесвјеснулііі.

fi, mit jemano еntѕmеyеn, odium соn. Oнесвјеснути, нем, т. pf. (Ерц. ) it cipio in aliquem.'

Denmacht fallen, linqui animo. Омрспити, им, (Рес. и Срем.) vide Они, она, оно, vidе онај. омријестипи.

Онијемити, им, v. pf. 1 (Ерц.) Омрзнути, нем, у. pf. einen Saf auf Онијем љети, мим, v. pf. Ji) itu mm

cinen bekommen, coepi odisse; es ist werden, mutus fio, obmutesco. 2) vero mir zuminer, odi : омрзао сам на ње- stummen, obmutgseo. га; он ми је омрзао.

Ohobeyepn, vorgestern Abends , nudius Омријестии, им, v. pf. (Ерц.) Беgаt. tеrtіnѕ vеѕрегі. ten (von den Vögeln), coeo.

Онолікачки, кa, кo, augm. у. оноОмркнути, нем, vidе омрти, Омрсити, им, v. pf. 1) н. п. човека, Онолии, кa, кo, 1) jo grop a18 — tan

Fleischspeisen zu essen geven. 2) robe- tus. 2) so viel als - tautum. .

да, овце, свиње, Cals 31 lесtеn gебеп. Онолішній, на, д:m. p. онолики. Омрсиписе, имce, v. г. pf. 1) Seijф. Ономаданњй (онома,дна шњи), ња, ње, feifen effen. 2) кад се інгра крмаче.

dieser Tage, nuperus. дирби (говорисе и омркнути), омр- Онома ане, діеfеt gage, auper, superio

кнем, рот Опntel (веr zat) iiber. ribus diebus. fallen werden, docte intercipior. Omp- OHOMA@hu, vor zwei Jahren, annis ab. као, а не освануо (cf. замрки).

hinc duobus. Омруннили, им, v. pf. perreфen ma= Ономлањскії , кa, кo, was bor 31vet

chen, facio ut moriatur bestia (inepte Jahren war, quod ante duos annos

mactata). Омрциниписе, имее, т. г. pf, bеrrе. Оноcтранац, нца, m. Bеr jenjeitige dken, pereo, morior. .

Einwohner, ex ulteriori parte. Омриаj, m. ein etüf Sleifфjpeife, fru- Оностранка, f. Die jenfeitige Sin

stum carnis: нема никаква омршаја. wohnerin, femina ex ulteriori parte. Омби, омкнем, vide омаки.

Оностранскіі, кa, кo, jenjeitis, ex ulОмКисе, омкнемсе, тіdе омаќисе. teriori parte fluminis. Омудрия (ому драпи?), им, v. pf, gt. Онуд, dheut werden, fio prudens.

OnyAả (ouyga), } dort vorbei, illac. Омубине, f. р. girütteItев Иeber. Oь! (verouncerni ), ото! Деде ком

bleibsel von Wein, Arras, reliquiae vi- шнја учини и мен и један пул оо! ni usti.

(рекао Нијемац Србљину, кад су Омче, бмчӣ, f. pl. Bie Clinge (3. В. IIили заједно, па Србљин све пре· vom Roßbaar zum Vogelfang), la- пуњао своју чашу и говори оо!). queus.

Оп! 1 говорисе кад се игра: опа цуОн (он) она, оно, ее, fte, 8, ille, illa, Опа! І па ! on цуп! hорр! illud; is, ea, id.

Опадање, п. 2) ба8 2bfalein (0e8 93af. Онаиз, m. per Aniв (@fterr. Anciв), pim. Ters, des Laubes) casus. 2) das Verpinella anisnm Linn.

leumden, calumniatio. Онај, она, оно, јеnеr, jene, jenes. ille, Опадати, ам, v. impf. 1) абfаlеп, саillud.

do. 2) verleumden, calumnior. Онајзовица , f. See 2nівбеаnntmein, yi. Опаднути, нем, vidе опасти. nam ustum ex aniso.

Опажање, р. Bas Beтerten, 213abrneps Онаніі, кa, кo, jener 2xt, ejuѕ modi. men, observatio, animadversio. онако, ) auf jene 2rt, illo modo, 2) fo Опажапи, ам,"v. impf. mahruchmen, (unentgeltlich) gratis.

gewahr werden, animadverto. Онакови, ва, вo, vidе онаки.

Опаз , m. pie put, at, attentio: буOHAMO, 1) dorthin, illuc. 2) dort, illic. . ди на опазу, піти зі in ayt; fеу Онда, батаlе, tum, eo tempore.

auf der Hut. Ондашњй, ња, ње, беr саmаlige, il- Опазили, им, т. pf. Фақrnehmen, anilius temporis.

madverto. биде, (Pec.)

Onajropa, f. ein unverschämtas freches Онди, (Срем.), доrt, illie. .

Weib, femina impudens. Онђе, (Ерц.)

Опак, кa, кo, 1) vertebrt, pervеrѕия

illa,

[ocr errors]

cto.

2) tüchtig, firmus validus : onako MK Опепелипти, им, v. pf. не 'да ҳе му га удари! да опаке ћевојке !

(н. п. мачка мишу) ни опепелілі, Опаклија: m. (у Сријему, у Бачка и ohne Gnade, ohne Umstände , siue i

y ban.) der Schafpelz, 'rheno ovillus : duciis. Нема с њим ништа, као ветар с Опепељавим, им, v. pf, dfфеrn, cine. опаклијом.

re conspergo, Onana, f. (als Scheltwort auf etwas, Oném, wieder, iterum.

was entwender verbrannt ist oder Onekuce, euemce, v. г. pf. н. п. на деп 3 rano vertient) : камо ла опа- cyhyy, von der Sonne verbrannt were ла ?

den, aduror sole. Опалили, им, т. pf. 2) крме , ein Oпечёнчело, само у овој загонетки;

Schwein sengen , aduro suem. 2) (chie: полећеле гуске пиритингуске, су-
Ben, Feuer geben. 3) kora, einen heißen срeтe и oiеченчело? (п.ј. варнице
Streif verseßen, uro verberando (ver. и вериге).
beribus).

Олијање, и, г) бав зеtrinten, inebria. Опаметили, им, v. pf. gefфеut таз tio. 2) das Kleinmachen des Mundes,

chen, reddo prudenten : onamemuky contractio oris. ја њега! i were ipm's fфоn lеbren, Oпијали, ам, v. impf. 1) bеtrinten, docebo illum.

inebrio. 2) уснама, Pen 2:unə fpіреп, Опанак, нка, m. eine 2rt Cote, socci

fastigo. genus.

Опијалійсе, амсе, т. г. impf, fіф е. Охланути, нем, v. pf. mit Ber pany trinken, inebrior.

vorbeifahren (s. B. bei den Augen), ven. Onujeno, n. (Epy.) die Absingung (Ab: tum cieo : опануо ме по оку.

lesung) der Gebete bei einer Grables Опанчар, m. Ber Apantеnтафеr, ѕutor gung, quae cauit sacerdos sepeliens soccarius.

mortuum. Опанчарев, ва, во, бев Spanter таг Опипаши, ам, т. pf. befühlen, conlse. Опанчаров, ва, во, феrѕ, ѕutoris. Опанчина , f. augm. . опанак. Опипаши, ам, v. pf, aЫҒlauben, сагро: Опанчић, m. dim . опанак.

опипале кокоши грожђе; опипапи Опарии, им, v. pf. perbrennen ana месо скоси.

brennen, mit heißen Wasser beschütten, Onupâne, u, das Stüßen, innisio. aduro.

Опирали, рем, v. impf. 2) jtuben, fulОпарница, f. Art SuPurgerot, panis cio : опире се на шпап. 2) cf. о. genus.

пријепти. Опарутца, f. (у Сријему) Дrt futuru3. Опірњача, f. Ser 2.3afФІappen, lacinia brot, panis genus.

servieus eluendo. Опасапiн, ашем, v. pf. итдürten, cingo. Опісалін, ишем, v. pf. befreiben, de Опасатисе, ашемсе, т. г. pf. fitима scribo.

gürten, cingi; опасаосе снагом, Описівања, u. Das Defфreiben, descripsagt man von einem Jüngling, der die tio. .

23lute feiner Rannеrаft erreit bat. Oписивати, сујем, т. impf, befret Опасти (говорисе и опаднупи), опад- ben, describo.

нем, v. pf. i) abfalen, cado, dесіdо. Опиписе, пијемсе, т. г. pf, fib betria 2) verleumden, calumnior:

fen, inebrior. „Неко нас је њему опаднуо,

Опичилисе, имce, v. г. pf. obscoene 1 „C њега жива месо отпадало

dictum g. d. cunnum nancisci. Опасти , опасем, v. pf. 1) абweisen, Опіщатисе, амce, vidе полишатисе. depasco, 2) bespringen (son Pferden), Onjerama, HM, v. pf. (Ep4.) abídjáu. coeo (de equo).

men, despumo. Опасівање , р. бев Иmgirten, cinctio, Олклада , f. Die Bette, sponsio. Опасівали, сујем, у. impf. umgürten, Oпкладнписе, имce, v. г. pf. metter, accingo.

sponsionem facio. Опа учили, им, v. pf. ein perfeken, Oпклађање , n. Eав 9Betten , sponsio.

регcello: опаучио га један пуп. Опклађатисе, амce, v. г. impf. pet» Оначење, р. дав 23erfebrtwеrеn, per- ten (mit einem), sponsionem facio. versio,

Опколити, им, т. pi. umringen, ciОпачинсе, имce, v. г. impf. Vertebrt cumvenio. merden, verderben, perverti.

Опкољавање, р. бев Иmringen, cirОпело, n. (Рес. и Срем.) vidе оппjело. cumventio. Опенили, им, (Рес. и Срем.) vidе оп. Олкољавали, ам, т. impf. umriя деп, јеници.

circumvenio.

у.

Dakot, m. die Schanze, vallam.

Tudeln (vom Kinde, das die Wäsche sc. Опкопавање, . бав деrfфаnjen; ob- verunreinigt), concacare se. vallatio.

Озодојчити, ибі, v. pf. н. п. краву, овОдкопавати, ам; v. imрt. perfфangen, цу, козу, бев eaugling& berauben, obvallo.

lactente privo (vom Vieh). Опкопаватисе, амсе; у. г. impf, fіф Олодојчнтисе, имсе, r. pf. des verso angen, circumvallor.

Säuglings beraubt werden, privor laОпкопали, амі, v. pf perfфаngеn, cir : ctente (vom Vien). cumvallo.

Опојавање, р. бав 261efen Ber Bеgrаба Опhonarnисе, амce, v. г. pf. jih pers nißgebete', decantatio precum funechanzen, circumvallor.

brium. Оплавиши, им, v. pf. vіdе поплавии. Опојавати, ам, v. impf. 1 einen Оплавилин, им, v. pf, blаu fürben, cae. Опојати, ам (и опојем), v. pf.jbеfingen ruleo colore imbuo.

(i.e. die Grabgebete über ihn ablesen) Оплаза, f. оно, што плуг прескочи, preces funebres decantare.

кад се оре, па остане цијела земља. Онојни, им, v. pf. beraufen, inetrio, Оплакати, ачем, v. pf. D) Беwеіnеn, Опоменути, нем, т. pf, erinnern, mah: defleo. 2) anfangen zu weinen, in lle

nen, admoneo. tum dor : оплакало дијете од њега. Опоменутисе, немсе, т. г. pf, fib erina Оплакаті, ачем, vidе поплакати.

nern, gedenken, memini, recordor. Оплаклівање, п. 1) бав Bemeinen, de- Опомињање, п. Зав &rintern, com

fletio. 2) das Aufweinen, effusio in monefactió; memoria. fletum.

Опомнњапии; њем, у. impf. erinner, Оплаквапіи, кујем, v. impf. 1) Беwеі. commonefacio,

nen, delleo. 2) aufmeinen (3. 8. von Опoнa, f. vіdе опна.

einem Kinde), in sletum prorumpo. Опоница, f. dim. . опона. Оплёвилин, им, (Рес. и Срем.) vide o- Опоравиписе, имce, v, г: pf fib er? плијевиши.

holen, refici, recreari. Оплённпи, им, (Рес. и Срем.) vide Опіран, рна, но, bеrb, acerbuѕ, аѕtеruѕ. оплијеними.

Опорипін, им, v. pf. abtrennen, bin, Оплести, ептем, v. pf. 1) fleten, wegtrennen, (f. B. eine Schuur), de

рlеcto, texo. 2) н. п. чарапе, рукав mo, separo. butje, stricken, texo acubus.

Опорњак, m. ein Sheit per Singemeise; Onnecmice, entiemce, v. t. pf. Das Haar

intestinorum pars. fledten, necto comam.

Опстипи, им, v. pf. faftermafia riфi Onekak, kka, m. der (gestickte) Vors ten (z. B. einen Topf, worin Fleischs'

dertheil des weiblichen Hemdes, indu- (peisen gewesen), purgo ollam, in qua

sii muliebris pars anterior acu picta. carues fuere. . Опплијевићи, им , v. pf. (Ерц.) jäten, Опошлиснилінсе, имсе, т. г. pf. fіф

als Ehrenmann zeigen, fidem probare; Оплијенили, т. pf. (Ерц.) auplün erit, ostendere se honestum. spolio, diripio.

Оправа, f. 1) bie ЗuretriФtung, согопљачкали, ам, vidе оплијенипти. rectio. 2) Bereitung, Fertigrichtung, Опљепти, оплијевем, (Ерц.) vide o. paratio. 3) die schriftliche Erlaubniß der плијевини.

Dbrigkeit, jus scriptum faciendi aliОпъунун, нем, v. pf. in pie &nbe

quid. cf, исправа. fpeyen, spuo in manus.

Оправан, вна, но, еіtіg, in oronung; Onna, f. die Membrane, das Häutchen, Беnе constitutus, • 3. пушка, гадње. membrana (ovi, cerebri).

Оправдалин, v. pf. reфefertigen, purgo Олница , f. dim. : опная

satisfacio. (пові. Депи, дні, v. pf. (Рес.) (бав Оправипи, им, Ү: pf. 1) 3d recht rіф. Оп видили, им , pf. (Срем. Sea ten, corrigo (пушку, воденицу). 2) Оповиђепи, дим, т. pf. (Ерц.)) riФt) кога, абfertigen, expedio.

aufmerksam machen auf etwas nicht Onpabumice, HN, v. r. pf. fich bessern, Veachtetes, admoneo (de crimine, ma- (nach einer Krankheit), melius esse. le facto).

Оправљање, о. Вав Зureфeтaфen, cors Опово, п. намастир у фрупкој го

rectio,

reparatio. ри. Оповски, кa, кo, pon Опово, Оправљати, амі, v. impf. zurichten, Опогании, им, v. pf perunteinigen, rераго. entweihen, polluo.

Оправљатисе, амсе, т. г. impf. ft Элеганитисе, имce, v. t, pf. 1) fi) bejern (mit der Gesundheit) convalescos yerunreinigen, contaminor. 2) + be. Опрати, оперөм, v> pf. Фајфеn; ləver

R

runco.

« PreviousContinue »