Page images
PDF
EPUB

more.

Песлање, р, сав РІatfheit, sоnitus a- један, по два, 34 cinem, 10) подо. quae, aut in aqua agitati.

бро, побоље, понајбоље, понајвиПасскапи, ам (и пљештем), v. impf. we, ziemlich, sic satis. 11) mit den

platīdern, agitare aquam, complodo. 3eitmörtern : поспавапiн, попјевати, Пь снив, ва, вo, fфіnumlig, micidus. поснђели, ein men13, paululuni. 12) па ІІь сникілінсе, имce, y. г. impf. (фія што је браіцно? mie theuer? quati? meln, mucesco.

по дванаеспі пара. 13) поскидапти, Il снути, нем, v. pf. platfd) ent, com- побити, позадиворапи, сinев паф plodo.

деп аn еrn, приш ex alio, 14) по Тур: ІІ.љошнице, н. п. ударити, mit ber ски, по Бечки, auf

-, паф 24rt, Flade des Degens , secundum latitudiqem (gladii).

по, (bie pälfte) balb, dimidium : по воПуванна, . Per Cpei elausmurf, e- ла, деr bаlе Оф8 ; по њеба, по паре, jectamentum.

по буреша вина, по човека и т. д. Пъување, р. Вав Openet, sputatio. Поајдучипи, им, v. pf. gum auben per= Пљувати, љујем, у. inpf. 2) fpeyfit, führen, facio esse latroncm.

spuo. 2) кога, еіnеn аn jpepen, con- Поајдучилисе, имсе, т. г. pf. ein aj= spoo,

dut (Näuber) werden, fio latro. нь нупи, нем, v. pf, aus jpepen, ex- Прапсини, им, v. pf. паф einancer pere spuo.

haften, in carcerem conjicio unum ex Пљускање, п. 1) дав Platfфеrn, aquae alio.

sonitus. 2) das Sprißen, aspersio. IIoapa, f. die Verheerung, depopulatio. Пљускали, ам, v. impf. . piätern, Поаран, ам, т. pf. wеrbеееец, depo. sonitum edo (de aqua). 2) sprigen, a- pulor . spergo.

Поарнауптин, им, у. pf. zum Arnaua Пъy скача, f. т. б. крушка, Дrt wаjје. ten machen, reddo Albanum. riger Birnen, piri genus.

Поарна упишисе, имce, v. г. pf, ein 2r. Пуснути, нем, v. pf. binfфütten, ef- naut werden, fiq Albanus.

fundo, projicio (aquam e vase), Парчипін, им, v. pf. aufebren, abІљуцавица, f. (сп.):

suino; Baber поарҷицисе, ft aufseba „Сншна риба пљуцавица

ren, cunsumsisse omnem pecuniam. 4. d. Speyling, eine Benennung des Tobagabe, n, das Einsteden in die Ers Fisches, in (ofern man, wenn man ihn de, fixio (sigui). ißt, der Gräten wegen immer aus. Mobájamu, am, v. impf. in die Erde ftes pey en muß. piscis, quasi dicas, spu- сҒen, figo. . tatilis ob ossa, quae manducans eji. Ilośàyjamu, am, v. pf. nach einander wers cere debet.

fen, jacio unum ex alio. Пъуцање, д. dim. р. пљување, Побацивање, п. 1) дав Веg mеrfеn, ab. Пљуцали, ам, dim. v. пљувацін. jectio. 2) das Verwerfen, das Mißges Пљуцкање, р. vіdе пуцање.

bären (von Menschen und Thieren), Іљуцкати, ам, vide inљуцати. das kommen um die Frucht, editio parПљштi, m. (у Сријему, ну Бачкој) tus immaturi, abortio. vidе бршљан.

Побацивали, цујем, v. impf. ) megwers Пљуштање, п. Зав platfфеrne Salen jen, abjicio. 2) um die Frucht kommen,

(des Regens), casus pluviae cum sonitu. verwerfen, mißgebären, abortire. Пушпалпи, шти, v. imрi. н. п. ки- - Побацилтн, им, v. pf. D) megmerfen, abji

ша, вода на уста, рlаtfеrn (от cio. 2) verwerfen, mitgebären, abortio. Regen', cum sonitu decido (de pluvia), Ilown, um, v. pf, zum Bascha maz afliuo.

chen, facio bassam. Пб, 1) ит (bolen), отишао по ћевој. Побашнинсе, имсе, т. г. pf, Зајфа ky, um das Mädchen, abiit ut addu- werden, fio bassa. сеrеt рuеllаm. 2) ударно га по гла. Побашка, абgefonicert, ѕераrаtіm. Bн , auf Den opf, па бет Xopfe, Побеснега, ним, (Pec.) іvіdе побјеш3) познајем га по горору, па Der Побеснили, им, (Срем.) јњеми. Ерrафе, б) како је по Бечу? wie Побећи, бегнем, (Рес. и Срем. ) vida і в in Bien ? 5), послао по њему,

побјећи. Our ihn, 6) по томе може живи. Побијање, п. ) дав реrаtоringen tes лін сто година, бев megen, per hoc, Preises , imminutio prelii. 2) das Wies hoc Don impedit: по мени може deraufschärfen des Mühlsteines, acntio чиници по піи драго. 7) није ми lapidis molaris. 3) das Bineinsdlagen, по по Кудir, паф 28unfфе, 8) по infixio. Божићу, наф 243eihnajten, post. 9) до побијаши, ам, т. іmрr. | sen grei

herabreken, herabbringen, imminuo pre- н. п. поболијева ме нешто глава, tium. 2) камен воденични, беn uba thut mir von Zeit zu Zeit weh, dolet ftein аufflagen. 5) копье, бineinflas mihi caput subinde. gen, infigo.

Поболиписе (и поболелисе), имсе, Побиједити, им, v. pf. (Ерц.) bеfіеgен, (Срем.) vidе побољелінсе. vinco, cf. на двладати:

Побьетисе, лимсе, у. r. pf. Ерц.) „Амо јесам Турке побједно

erfranken, morbo, corripi. „На нашему шанцу Делиграду — Поборавиши, им, v. pt. petgefen, oblfПобирати, ам, т. pf. паф cinancer Elайз viscor. ben, colligo.

Побсли, бодем, v. pf. 1) бie O&fea Побіскати, ишлем, v. pf. кога, сіз dazu bringen, daß fie streiten, boves

nem das Ungeziefer am Kopfe absuchen, incitare ad certamen. 2) zusammen fto: perquiro caput de pediculis.

Ben, corpu peto: побола говеда овце. Побіскатисе, нштемсе, т. г. pf. ji 3) in die Erde stoßen, pflangen, figo

unter einander die läuse absuchen, pur- humi (барјак, копље). gare se invicem pediculis.

Побосписе, бодемсе, v, г. pf, 1) побоПобхіманжилисе, имce, v. г. pf. ein лисе волови, baben fih gejtofen, cor

Lump werden, fio vagus, nebulo. uibus se invicem petierunt, 3) einander ІІобити, бијем, v. pf, 1) па einanber todistechen, trucidari invicem.

tüyten, mаctare. 2) цијену чему, деп Побочке, паф Оer Ceite, a lаtеrе: узео Preis einer Sache herabbringen, immi

лонац побочке. . uo pretium. 3) (у бачкој) камен во- Побрати, берем, v. pf. абElauben, ав денични, vidе посјећи воденицу. 4) pflücken, decerpo, lego. Konbe, einschlagen, figo.

Побратим, т. ) који се побрали у Побитисе, бијемсе, у. г. pf, jih fФТаа сну, п. і кад ко у сну у каквој неgen, consligo.

вољи рече коме : да си ми по БоПсбјегнупи, нем, vidе побјећи. гу бра п. 2) који се побрати на јаІІөбјеђивање, п. (Ерц.) бав Веfiegelt, ви у каквој невољи. 3) који се поvictio, devictio.

брати у цркви, и по највише чине Побјеђивати, љујем , v. impf. (Ерц.) бе. және и ђевојке: кад се разболи жеTiegen, vinco.

на или ђевојка, онда избере каквоПобјеснити, им, vidе побјешьели. га момка и оде с њим намастпобјеки, бјегнем, v. pf. (Ерц.) flieben,

Ру, или цркви каквој, піе јој тамо fugio, aufugio.

метне крст (чини ми се на глаІІобјешњеми, бјесним, v. pf. (Ерц.) ву, па веже каквом марамом), и

tod, rasend werden, in Wuth gerathen, поп јој, или калуђер , furore corripi.

литву; потом ако она оздрави, Поблдети, дим, v. pf. (Рес.) bleid онда мога момка зове брапiot побледили, им, v. pf. (Срел.) (werben,

он њу сестром (мени се чини да Поблиједиши, им, v. pf. (Ерц. ) erbia: је по Бугарски обичај: зашто сам Поблијеђеши, дим, y.pf. (Ерц. )) Ben, ја по први пут виђео у Бијограду pallesco.

код Бугара). 4) cf. дружичало. 5) cel

. Побусами, љујем, у. pf. anjpepen једномјесечићи. 6) млоги се прозо(durch Brechen), convomo.

ву побратими, а нијесу се побраПобљуватисе, љујемсе, v. r. pf. ) fi пили никако; ако Србљин кад не

durch Brechen bespeyen, se convomere. зна имена коме, а он та зовне: еј! 2) sich erbrechen, vomo.

побратиме ! Побожан, жна, но, frоmm, pius, sanctus. Какого, што се човек у сну или Поболоност, f. Die Srömmigteit, pietas, на јави побрати (осим цркве), паprobitas, sanctitas.

ко се може и посиниши и поПобојалисе, јимсе, т. г. pf. ji fürФ очи ми, а жена посестришин ten, (deuen, timeo.

по матери пи. Поболёвање, р. (Рес. и Срем.) vidе по- побратимни, им, vidc побратити. болнјевање.

Побраптимилисе, имce, ride побра. Поболівапiн, ва, (Рес. и Срем.) vide поболијевали.

Побратимов, ва, во, бев побратизм, Поболелисе, лимсе, (Pec.) vidе побо- fratris adoptivi.

Побратимство, р. бie Povratimjait, Поболијевање, п. (Ерц.) бав Офтеrѕ fraternitas adoptiva.

zen. Behthun von Zeit zu Zeit, dolor Io6pamumit, um, v. pf. Kora , einen zum subinde rediens.

Bruder wählen, fratem appello aliquem, ІПоболијерапи, за ме, т. г. impf. (Ep4) Побратитисе, имсе, т. 1, p. с ли?

[ocr errors]
[ocr errors]

Інтисе,

Детсе.

m. cf.

[ocr errors]

Sahlbruder mit jemand werden, fra. Trobecmi, esem, v. pf. fahren, führen, ternitatem ineo cum aliquo.

veho. Побрье, р. (сці.) Bas Bebiet еіnев Ше. Повестисе, едемсе, v. г. pf. fіф паф hirges, regio adjacens monti:

einem richten, sequi aliquem. „Бурађ коси по побеђу

Повечерапи, ам, v. pf. ein Eleinев афt. Побрлапи, ам, v. pf. реrmіrren, con. mal einnehmen, coenam modicam sumo. fundon

Повијање, п. 1) бав Вiteln, fascinatio. Побрhаписе, амce, v.r.pf. fik irren, erro, 2) das Winden, Heraufziehen (der Wols Добро, m. hyp. р. побрапінм.

ke), advolutio nubium. Побројни, им, v. pf. absählen, per- Повијаши, ам, v. impf, witeln, fascio. Dumero.

Повiijаписе, алсе , v. г. impf. ji) fəmie. Побугариши, им, т. pf, jum Bulgaren gen, se applicare.

machen, facio aliquem esse Bulgarum. Повикаши, ичем, v. pf. јфсеред, inПобугарипінсе, имce, v.r, pf, cin Bul. clamo, exclamo. gar werden, fio Bulgarus.

Повилен, л.м, y, pf. (Рес.) in But, Побусами, ам, v. pf. mit Safen beležen, Повілипи, им, v. pf. (Срем.); gеrаthеп,

сеѕріtе corono ; вађее побушавали, Повиљепти, лим, v. pf. (Ерц.)) in furore иад побушавање.

agor (viin vilae nanciscoc). Побушені понедељник, дру- Повіmак, пікa, m. Die 28ineIn ѕufam= Жичало.

теngеmіtеlt, fasciae: дијеле у поПовабити, им, у. pf. пафофеt, alli- випіку. cio ad sequendum.

Повипти, вијем, v. pf, дијете, сiптi. Повадили, им, v. pf. ) Бcraunehmen, deln (österr. fatschen), fascio.

protraho, eximo. 3) (сп.) н. п. сабљу, Повипінсе, вијемсе, v. г. pf. jih wina ди. ј. извадитін:

den, schlingen, emineo: „Ти повади моју бримку сабљу — „Повилаҫе бела лоза винова „Пак пашину сабљу повадио

„Повнoсe по коњу дорапу Повалити, им, v. pf. 1) nieperwerfen, „Ја сам ноћас чудан сан уснио, sterno. 2) beloben, collaudo.

„Те се пови један прамен магле — Повалищнсе, имce, v. г. pf. groptbua, Повјесамце, . dim. в. повјесмо. fich rülmen, glorior.

Повјесмо, п. (Ерц.) бес Зипо зафв, Поваљівање, р. Вав 2xieberwerfen,stratio. fasciculus lini. Новаљивати, љујем, v. impf. niepermer. Повладилни, им, y, pf. коме па fen, sterno.

durch Beifall begünstigen, Vorigub Повампириписе, имce, v. т. pf. ein geben, aufmuntern, laudo, hortor.

Bampir werden, fio vampirus , (warum IlobaahiiBarbe, n. das Aufmuntern, horfollten wir Vampyr schreiben ?) cf. ey

tatio. кодлак.

Посла, івати, Бујем, т. impf. aufmunə Поважати, ам, v. pf. ergreifen, corrіpio. tern, hоrtox. . Певаштапійсе, амосе, v. г. pf. fit ana Повлака, f. Die Cayne, Поs lactis.

faffen (sum Rolotans), ѕе apprehende- Повлачили, им, у. pf. 1) иmbergieben, re in vicem.

bеrumfleppen, distraho. 2) очи, bin= Повезати, ежем, т. pf. 1) паф einans kehren, converto (oculos). per binsen, ligo alium ex alio. 2) гла

Повлации, им, v. pf. um 243 atamen by, einbinden (den Kopf), illigo. machen, facio esse valachuj. По записе, ежемсе, у. г. рт. біф (беn Повлапшиписе, имсе, т. г. pt. ein 2ДЗаз Kopf) einbinden, illigo caput.

lach werden, fio valachus. Пове зача, f. марама, или крпа, што повлен, т. планина у Србији.

ce xene robesyjy, das Kopftüdy, Haupts Ilobo4, m. der Strick an dem man die tud, vitta.

Beipferde führt, funis capistri: Повезивање, п. Вав іntіntеn pcs fo „Два поведи јоште у поводу pfes , vittatio capitis.

Поводац, воца, m. vіdе повод. Повезивати, зујем, v. impf. Den Ropf Поводипи, им, т. іmрt. im Begrifie einbinden, vitto.

seyn zu führen, ducturus sum. Повезивалінсе, зујемсе, т. г. impf. fіПоводипінсе, им се , v. г. impf. ft auf= einbinden, vittor.

machen zu folgen, accingor ad sequenПовелик, кa, кo, jo siemli geop, sic

dum. satis magnus.

Поводљив, ва, вo, Teit şu bewegen, Повесамце, p. dim. р. повесмо.

leicht nach andern zu richten, facilis ail Повесмо, n.(Рес.н Срем.) vidе повјесмо. sequendum. Повести, едем, v. p. mitnehmen, mit. Повођење, п. Зав 2ufbredфеп ит зи fük= führen, mitbringen, adduco.

ren, oder zu folgen,

scor.

Повij, m. Die Biнде (un bas #ins 3и Поврсти, поврзем, v. pf. (bei Тоді wideln), fascia.

umstricken, circumdo funiculuin ollae. Повојница, f. части и дар (ђептему ча. Површе, f. pl. (у Бачкој) као двије кра

рапице, капу или кошуљу), што ве дашчице, што стоје одозго на се даље породиљи послије порођа. јарму. . ja, das Kindbettyeidhenk, donuin puer. Moepke, n. das Gemüse, obsoninn. perii.

Поврћи, вргнем, vidе помелонуни. Повољан, љна, но, milРоттеп, ап. Површини, им, у. pf. кога, гіаtа 10 genehm, gratus,

ter sich bringen, ihn von oben druden, Повр (у Ерц. поврг), обеr, saper : повр deprimo.

главе, uber pen Sopf; повр брда, Повки, учем, v. pf. 1) fortiitta. н. am Gipfel des Berges.

veo (trahendo). 2) ouu, hinkehren, csa• Пов Эрка, f. 2) «ine Reibe Sife an ei=

verto. ser Schnur. 2) eine Reihe Menschen IIobýkrce, yuemce, v. r. pf. fic aches hіntеr cinancer: читава поворка (љу- gelindere Saiten aufziehen, remittere. ди).

Погађање, п. ) бав $rrateen, совје Повражење, о. Ва Иmftriten (. В. Бев ctatio, divinatio. 2) das Treffen (mit itt

Topfes) um ihn aufzubängen, circum- Flinte, dem Pinsel), collineatio, exdatio funiculi, cujus ope ollae, cibis pressio ad virum. 3) das Bušmabaa, plenae, suspenduntur in baculo por. Accordiren, Bergleichen, pactio,

tanturque in campum. messoribus. Ilorah;amı, am, v. impf. 1) errathen, con Tobpás, u. das Henkeleisen an einem

jectura assequor. 2) treffen, ferio, ad Kesel, bacillus ferreus ex quo, per an. vivum exprimo. 3) vergleiden, paco

sas applicito, suspenditur ahenum. Повразача, f. узица, што се поврази Погађатисе, амce, v. r. impf. с ним,

лона, н. п. кад се у њему носи eins werden, es ausmachen, sich serold, jeao y none, der Umbindestrid, funicu- chen, paciscor. lus circumligátus ollae suspendendae. Torahãi, m. der Errather, conjectora Повразити, им, v. impf. (Оen Xopf) Ако није врач, а он је погађач. umstricken, circumdo funiculum ollae.

Пегазити, им, v. pf. mit süpen frfly Повратак, Ліка, m. Вав Жертит, дie conculco. Nuckkehr, reversio, reditus.

Поган, f. Sеr unfat, stercus. Поврапии, им, v. pf. 1) иitebrеп та. Поган, на, но, чnrein, pollutus, ios

chên, facio ut quis redeat. 2) zurückstele purus. len, reddo, restituo.

Поганац, нца, m. поганац га ошин да! Поврапипнсе, имсе, т. г. pf. umtek. Погании, им, т. impf, perunrinight ren, revertor.

polluo. Повратнч, т. Bee Xbеіnfаrn, tanace- поганимисе, имсе, т.г. impf. you fit tum crispum Lipo.

de, das sich besudelt, concacare se. повраћање, р. а) дав Зurüctitelen, re- Пoraњeњe, n. Вав Berunteinigen, pe:

stitutio. 2) das Umkehren, reversio. lutio. Повраћапи, ам, т. impf. :) иmtebren Погасипи, им, v. pf. паф cinanbet E"

machen, dazu bereden, facio ut quis re- löschen, exstinguo aliud ex alio.

vertatur. 2) zurückstellen, reddo. Ilorana, f. (ital. fogaccia?) ungefärdits Псорақаттисе, амсе, т. г. imрг. итер: Weizenbrot, panis non fermentatus. ren, revertor.

Погачицца, f. dim, p. погача, Поврбај, cf. бердо.

Torn6ao, '614, f. der Untergang, die Gets , . . (I

1 Pabinarie fahr des Untergangs, discrimen: Поврвитн, ви, v. pf. (Срем.)

знам која му је погибао? Поврвљели, ви, v. pi. (Ерц.) / menge ju. Погинутн, нем погину и погибо),

fainmenlaufen), confluo, concurro. pf. untergeben, fallen, iutereo. Повргнутін, нем, vidе поврћи. Поглавар, т. дав Oberhaupt, capefr Поврёдити, нім, (Рес. и Срем.) vide Поглавица, f.j duсtоr. повриједити.

погладитин, им, у. pf. treibela, dee, Повређівање, п. Вав 9Bieberaufreigen mulceo. .

(einer Wunde), renovatio vulneris, re. lloraâmy, am, vide noraejaron. volutio.

Tornea, m. 1) der Anbliæ, conspeclasi Повређівали, ђујем, т. impf. ( eine im Angesichte,

in conspectu : Wunde) aufreißen, depuo aperio vol- „На погледу селу Невеснњу

pus, revello, rumpo. ІІовриједнпи, им, v. pf. (Ерц.) cine

2) per Blit, aspectus: страшна по

гледа, lunde aufreißen, revello vulnus. Погледање, д. Ва Сеђен наф кілем Веr tоmmеn foa, expectatio adventan- Погрепспи, бем, v. pf. Degraben, ses tis aut veuturi.

pelio. Погледапти, ам, v. impf. па) cinem fe. Погрешиті, им, (Рес, и Срем.) vide

hen, der kommen soll, ihn erwarten, погријешипн. exspecto. .

Погрешка, f. (Ресе и Срем.) vidе поПогледати, амі, v. pf. einen blict per? грјеника. fen, conjicio oculos aliquo.

Погријали, јем, v. pf. (Ерц.) aufmars Поглунупія, немо, v. pi. na per Rei.

men, recoquo. he tuub weinen, obsurdesco.

Погријевање, р. (Ерц.) дав 2ufarmen, ІІгнапій, ам, vide покерати.

recoctio, recalfactio. ІІгналтісе, амce, vide ofералінсе. Погријеватн, ач, v. impf. (Ерц.) auf. ІІ огну піксе, немсе, y. I. pf. ftсh pers wärmen, recoquo, recaifacio.

parts beugea (з. В. Bеt Keiter), рго- Погријешнпи, им, v. pf. (Ерц.) feble, miueo.

Jabi. Поговарање, п. Зав зеrtаntеntѕ tаffen, Погрешка, . (Ерц.) беr sehler, lapostensio (propositi alicujus).

sus, error. Поговіралін, ам, v. impf, fid yerlait. Поr убини, им, v. pf. 1) кога, umbrints

fer la jen, significare verbis propositum. деп, іntеrtiѕio. 2) н. п. све новце Tiorobop, m. wiederholte Nede, sermo nach einander verlieren, amitto aliud iteratus.

ex alio. Поговорилия, им, т. pf. 1) ein menig Погузијаш, m. Bеrеmаrojee, parasitus.

reden, proloquor. 2) wiederholt sageri, liory3njamuna, f. die Samarogerin, iterum dico.

parasita. погодба, f. Ser Bertrag, pаctіо. Погулик, йм, v. pf. 1) abnagen, corПогодити, им, v. pf. 1) erratheti, 'con

госо. 2) н. п. погулио сву воду, binə jectora assequor, divino, 2) treffen (im einsaufen, deglutiit. ефире), ferio. 3) trejjen (imm 8 mil. Пігурилисе, имce, v. г. pf. fit früm de), ad vivum exprimo. 4) accordiren, men (vor Alter), incurvor. verabreden, bereden, paciscor.

Погушнон, нм, v. pf. паф einancer Погоднписе, имce, v. r. pf. ft) perglei ersticken,

suffocor, фе, accorpiren, eins metbeti, paciscor. Под, 12) unter, sub : под небом, поПогнити, им, y. impf. perfијен 30 Пода, да мном. 2) qegen, um bie beit : treiben, coepi agere.

под старост, auf die aiten Заде; Погоњење , в. Сав 24ntreiben, per der: 10g nok, gegen die Nacht hin, sub

such zu treiben, excitatio, Погорелица, f. Hзгорелица, пожегли- Полівање, п. Зав $rgeben, dedilio,

ца; п. ј. она капа, или чарапа, у Іоді валансе, дајемсе, v. г. imрt. не коју се прспен сакрије диагнупі за- ergeben, dedo me. сопіце кад се игра прстена, cf, пр- Подівигин, нм, v. pf. nat, per icist

eripuraen, sustoco, strangulo. Погорели, рим, у. pf. ginglim abbrena Подавити, подавијем, v. pf. unter et nen , deflagro.

was wickeln, subvolvo. Погосподилисе, имсе, т. г. pf. ein Подівнтисе, имосе, v, r. pf. паф Ver

Here werden, fio dominus: norocio- Heihe ersticken, sullocor alios ex alio. дио се, па не е да ради.

log@bno,ziemlich lange her, sic sat pridem. Пограбилии им, у. pf. rаffеr, rapio. llogaj my, gib ihm's hin, porrige, da ei. Поградилін, им, v. pf. 1) а 86 effeen, Подацепи, пнем, v. pf. aujipants, repariren, reparo, н. п. црксу, нама

in eodo, tendo. спр. 2) паф einander machen (3. 23. Поділињање, р. дав 24uffgannen, in

bauen), facio, aedilico aliud ex alio. tensio. Пографіівање, n. Вав Xepariren,reparatio. Подпињатін, њем, v. impf. auffpan. Пограђивали, ђујем, v. impf. reparis nen, intendo, tendo. ren, reticio, reparo.

Податінсе, амсе, т. г. pf. ft ergebe, Torpet, m. das Begräbniß, das leidheits begängniß, excquiae.

подаліљив, ва, вo, frergebia, liberalis. Погребінії, на, но, geiten: , funebris. Подбадање, р. Bag larfmantern, раз Погревање, п. (Рес. и Срем.) vidе по- Hufhefen, stimulatio. грнјевање.

Подбадан, ам, у. impf. aufmunter Погревати, ам, (Рес, в Срем.) vide beben, stimulo. погријевари.

Подбадач, n. Der 2ufseter, stimulator. Погрејати, јем, (Рес. и Срем. ) vid. Подбацивање, д. Вав Иterlege, susогрија 18.

jectie .

noctem,

стен.

desio me. .

« PreviousContinue »