Page images
PDF
EPUB

scor.

Погладин, им, у. pf. ftreidela, delloraêa, m. 1) der Anblid, conspectus,

Погледање, д. са береп наф cinem

Ilokój, m. die Binde (um das Kind zu Tobpcma, nobpsem, 1. pf. (den Topf) wickeln), fascia.

umstricken, circumdo funiculur ollae. fовојница, f. част и дар (kеmепту ча. Поврите, f. р. (у Бачкој) као двије крія

рапнце, капу или корпуљу), і по ве дашчице, што споје одозго на се шаље породиљи послије порођа јарму. ja, das Kindbettgeidene, donuin puer. Mobpke, n. das Gemüse, obsonium. perii.

Поврћи, вогнем, vide пометнули. Повољан, љна, но, wiИЕрттеп, ап. Површипи, им, у. pf. кога, einen uni genehm. gratus,

ter sich bringen, ihn von oben drüden, Повр (у Ерц. поврг), обеr, saper : повр deprimo.

главе, йоer Den Xopf; повр брда, Пов уки, учем, v. pf. 1) fortgichen, mo. am Gipfel des Berges.

veo (trahendo). 2) 04u, hinkehren, cou. Повярка , f. 1) «ine Reibe Sifе аn еі: verto,

11er ефnur. 2) eine Reilye Renfфеn ПовуКисе, учемсе, т. г. pf. fid, geben, hіntеr cinancer: читава поворка (љу gelindere Saiten aufziehen, remittere. ди).

Ilorakane, n. 1) das Errathen, conjes Повражење, п. ба Umftrien (5. В. Бев ctatio, divinatio. 2) das Treffert (mit der

Topfes) um ihn aufzuhängen, circum Flinte, dem Pinsel), collineatio , esdatio funiculi, cujus ope ollae, cibis pressio ad vivum. 3) da$ Vusmamen , plenae, suspenduntur in baculo por. Accordiren, Bergleichen, pactio, tanturque in campum messoribus.

Ilorabamı, am, v. impf. 1) errathen, conTobpás, n. das Henkeleisen an einem jectura assequor, 2) treffen, ferio, ad

Keisel, bacillus ferreus ex quo, per an. vivum exprimo. 3) vergleiden, pacia

sas applicito, suspenditur ahemum. Поврзача, f. узица, ніто се поврази Погађаписе, амce, v. r. impf. с ким,

лонац, н. п. кад се у њему носи eins werden, es ausmachen, sich verglcio јело у поље, беr umbіnеfіrіt, funicu

chen, paciscor. lus circumligatus ollae suspendendae. Horákây, m. der Errather, conjector, Повразити, им, y. impf. (Den opf) Ако није врач, а он је погађач. umstricken, circumdo funiculum ollae.

Погазини, им, v. pf. mit Süpen trеten, Повратак, ліка, т. дав $ebrum, pie conculco. Rückkehr, reversio, reditus.

Поган, f. Sеr unfat, stercus, Повратити, им, v. pf. 1) и febren та. Поган, на , но, ипееіn, pollutus, in

chên, facio ut quis redeat. 2) zurückstel. purus. len , reddo, restituo.

Поганац, нца, m. поганац га шинус! Поврапитнсе, имсе, т. г. pf. umfeb. Погании, им, т. impf. perunreinigen, ren, revertor.

polluo. Повранч, т. беt Xbеіnfаr, tanace- поганиписе, имce, г. r. impf. porn #ins tum crispum Lipo.

de, das sich besudelt, concacare se. Повраќање, р, 1) дав Зuruct/telen, rе- погањeњe, n. bas 23erunreinigen, pol

stitutio. 2) das Umkehren, reversio. lutio. Повраћапи , ам, т. impf. :) umrebren Погасили , им, v. pf. паф cinanber aut?

machen, dazu bereden, facio ut quis re löschen , exstinguo aliud ex, alio.

vertatur. 2) zurückstellen, reddo. Ilorana, f. (ital. fogaccia?) ungefävertes Певраћаписе, амce, v. r. impf. итер Weizenbrot, panis non fermentatus. ren, revertor.

Погачица, f. dim. р. погача, Поврбај, cf. бердо.

Погибао, бли, f. Der Untergang, bic @t: Поврвеи, ви, v. pf. (Pёс.) dahinstros

fahr des Untergangs, discrimen: ne Поврвнян, вн, v. pf. (Срем.) men (in знам која му је погибао ? Поврвљепти, ви, v. pf. (Ерц.) менgе guПогинути, нем (погину и погибо), ".

fainmenlaufen), confluo, concurro. pf. untergehen, fallet, intereo. Повргнутін, нем, vidе поврћи.

Поглавар, "m. сав Oberhaupt, caput, Повредитін, им, (Рес. и Срем.) vide Поглавица, f.j duсtоr.

повриједити. Повређівање, п. Вав эRieseraufreigen mulceo. (einer "Bunce), героyatio vulneris, rе. Поглапи, ам, vide погледатии.

volutio. Повређивали, ђујем, т. impf. ( eine im Ungefichte, in conspectu :

Wunde) aufreißen, denuo aperio vol „На погледу селу Невесињу pus, revello, rumpo.

2) der Blic, aspectus: cmpurna 11овриједни, им, y, pf. (Ерц.) cine гледа, kunde aufreißen, revello yulous.

[ocr errors]

Sеr tоmmеn fоl, expectatio adventan- Погрепсти, вем, v. pf. begraбen, setіѕ aat venturi.

pelio. Погледапти, ам, v. impf. пад cinem fe. Погрешили, им, (Рес, и Срем.) vide hen, der kommen soll, ihn erwarten, погријешипи. exspecto.

Погрешка, f. (Ресе и Срем.) vidе поIlorienamn, am, v. pf. einen Blick wers

грешка, . fen, conjicio oculos aliquo.

Погријали, јем, v. pf. (Ерц.) aufwärs Поглунупи, немо, v. pf. па деr Rei. men, recoquo. he tuub werden, obsurdesco.

Погријевање, р. (Ерц.) Рав 2ufarment, пгнал, ам, vide покерами.

recoctio, recalfactio. Погналтисе, амce, vide ofераписе. Погријевати, ам, v. impf. (Крц.) auf. IIігнутінсе, немсе, v. 1. pf. fіth her» wärmen, recoquo, recalfacio.

matte beugta (з. 3. Per Reiter), рго- Погријешили, им, v. pf. (Ерт.) febler, miueo.

labi: Поговарање, п. Зав 23erfaces Tafen, Погрјешка, f. (Ерц.) деr sehler, lapostensio (propositi alicujas).

sus, error. Поговарапи, ам, т. impf. "fiyerlaits Поr убити, им, v. pf. 1) кога, иmbrina

ten la sen, siguificare verbis propositum. деп, interficio. 2) н. п. све новце , Iідговср, ш.

wiederholt Nede, sermo nach einander verlieren, amitto aliud iteratus.

ex alio. Поговори, им, v. pf. ) ein menig Погузијаш, m. Terebmaroger, parasitus.

reden proloquor. 2) wiederholt sagen, Tloryzujanna, f. die Somarogeria, iterum dico.

parasita. Погодба, f. See Bertrag, pаctіо. Погулив, йм, у. pf. 1) абпаgеn, corПогодити, им, v. pf. 1) estatben, 'con roco. 2) н. п. погулио сву воду, binə jectura assequor, divino, 2) treffen (im einsaufen, deglutiit. Сфире), ferio. 3) trejen (im #emäl. Пігуриписе, имce, v. г. pf. fi, Erün. de), ad vivum exprimo. 4) accordiren, men (vor Alter), incurvor. verabreden, bereden, paciscor.

Погу шипи, им, 'v. pf. паф einanser Погодипінсе, имce , v. r. pf. fіф erglei: erstiden, suffocor,

фет, accorpiren, cins metbei, paciscor. Под, 12) unter, sub : под небом, поПогнити, им, v. impf. perfифен зи Пода, да мном. 2) gegen, um bie Beit : treiben, coepi agere.

под старости, auf Die alten Eage; Погоньење , в. рав 24ntreiben, Ser Bers 110g nok, gegen die Nacht hin, sub such zu treiben, excitatio,

пoctetn. Погорелица, г. изгорелица, пожегли. Подавање, п. Зав ($rgeben, dеdіtіо,

ца; п. і. она капа, или чарапа, у Под вагінсе, дајемсе, т. г. impf. Під коју се прспен сакрије диагнут за ergeben, dedo me. соніце кад се игра прстена. cf, пр- Подівитін, им, т. pf. nat, bеr ісіре

erwürgen, suffoco, strangulo. Погорели, рим, т. pf. gängtіф аббrens Подавити, нодавијем, v. pf. unter et nen, deflagro.

was wickeln, subvolvo. Погосподилисе, имсе, т. г. pf. ein Подавитисе, имосе, v. г. pf. паф дее

Here werden, fio dominus: norocto Meine erstiden, suffocor alivs ex alio. дио се, па не е да ради.

ITO Abho,ziemlich lange ber,sic sat pridem. Пограбитн, им, у. pf. rafen, rapio. llogaj my, gib ihm's bin, porrige, da ei. Поградили, им, т. р. з аивьејjern, Подапепти, пнем, v. pf. aujipanrёь ,

repariren, reparo, н. п. цркву, нама inteodo, tendo. стр. 2) паф einancer ma en (3. 3. Подалињање, п. ба8 2uffpannen, inbauen), facio, aedifico aliud ex alio. tensio. Пографівање, т. давхeрartren,reparatio. Пoдaпитати, њем, т. impf, auffpan. Пограђивали, ђујем, v, impf. repari. nen, intendo, tendo. ren, reficio, reparo.

Подалінсе, амсе, т. г. pf, fit, ergебе, Norper, m. das Segrābuiß, dat beidheite begängniß, exequiae.

податљив, ва, вo, frergebia, liberalis. Погребніі, на, но, Weibena, funebris. Подбадање, р. бав Лrfmantern, раз Погревање, р. (Рес. и Срем.) vidе по Aufhefen, stimulatio.

Подбадан, ам, т. inpf. aufmuntera Погреваги, ам, (Рес, и Срем.) vide beben, stimulo. погријевали.

Подбадач, m. Ber 2ufseter, stimulator. Погрејати , јем, (Pec. к Срем. ) vid. Подбацивање, в. сав Иterlegen, subцогрија) в.

jectie.

спен,

desio me.

гријевање."

Подвaцiрати, цујем, т. impf. unter. Подраћање, р. Вав Иnterfangen, ausus. legen, unterschieben, subjicio.

Подваћaнисе, амсе, . г. impf. film Подбаципи, им, v. pf. unterlegen, unterfangen, audeo. subjicio.

Подвеза, f. дав Зtrumpf = одеr оfеnt Подбёлипи, им, (Рес. и Срем.) vide band, vinculum tibiale, periscelis. подбијелипн.

Подве запи, ежем, v. pf. untеrsinea Подбијање, n. Das СФlagen von unten (Strümpfe, Hosen), subligo. auf, subtercuffio.

Подвезивање, и. дав Иnterpinten, subПодбијали, ам, т. impf. Wor unten ligatio. wegichlagen, subtereutiu.

Подвезивали, зујем, т. impf. untu Подбијалінсе, амce, v. impf. fi бie binden , subligo

$ue munо geben, subtеrѕаuсio pedes. Подвезица, f. dim. 6. подвеза. Подбијелиши, нм, v. pf. (Ерц.) von Подвести, едем, v. pf. unterführea unten weiß machen, dealbo a parte in. (Pferd zum Reiten), subterduco. feriori (3. 3. in einem Balie einige Подвеспін, везем, v. pf. unterführea Bäume abschälen zum Zeichen der Bes (Wagen, Sdiff), subteryeho. Tißnahme, damit Bein anderer davon II Abécru, Besem, v. pf. unterstiden, Gebrauch mache, sey's zum Ausrotten subterpiogo acu. oder sonst).

Подвијање, р. дав Иnter miteln , subПодбии, бијем, v. pf. von untеn wеg: terplicatio.

chlagen, decutio in inferiori parte. Подвијалпи, ам, v. impf. untеrmіnven, Подбитисе, бијемсе, т. г. pf. fіф тип : subtеrрliсо; подвија језиком. geben, pedes adtero eundo.

Подвиківање, п. Вав Заифзғn, jabiII. Ajen, m. der Hufilattich, tussilago

latio. farfara Linn.

Подвикнеапи , кујем, v. impf. aufјайф. Подбости, бодем, v. f.aufbesen, stimulo.

fen, jubilo. Подбочиптисе, имce, v. r. pf. Ben 2rm Подвикнути, нем, у. pf, aujjаифдеп, in die Seite (60K) spreizen, manum sub

inelamo, do lateri.

Тодвитии, вијем, vide пoдa випти. Подбрадњик, m. etn Bans mit Rüngen, подвлачак, чка, m, tie unterjoin?!

das an der Kopfbedeckung angehäfelt (bei den Dachdecern), scindula suppowird, und beim Sinn vorbeigeht,

sita duabus aliis. monilis genus, ad continendum in ca- loqbaalene, n. das Unterziehen, subo pite ornatum.

tertractio. Подбријавање, п. Сав 26feren (unten Подвлачипін, им, v. impf. untеriереп, weg), subterrasio, subtertonsio,

subtertraho. Подбријавапи, ам, v. impt, untеn meg• Подвлачиписе, имce, v. r. impf. jid foeren, subtertoudeo.

unter etwas ziehen, subtertrahor. Подбријапін, ријем, v. pf. untеn meg• Подводан, дна, но, деr ueberfфетя roberen , subtertondeo.

mung außgefeßt, obnoxius inundationi, Подбунипти, им, v. pf. ) aufmiegeln, Подводипін, им, v. impf. 1) untеrfuһә

concito. 2) (im guten Sinne) aufmun. ren, subterduco. 2) kuppeln, lenocinor. tern, excito.

Подводница, f. Die Ruррlеrin, lena. Подбунути, нем (у прошавшем вре. Подвођење, в. дав Иnterführen, sub

мену говорисе и подбуо), v. pf. terductio. aufounjen, subiuflor: подбуле му очи. Подвожење, п. Зав Иnterfahren, sub. Подбуњивање, т. дав 2lufreisen, con tervectio. citatio , excitatio.

Подвізити, им, v. impf. unterfahren Подбуњівати, њујем, т. impf. aufe (mit dem Wagen, Schiff), subterveho. reizen, concito , excito.

Подвољак, љка, т. бas untеrе fіnd, Подвалак, лha, m. Sit interlage, su regio sub meuto: уватити за подвоbiculum, z. B. beim Faße.

bak, beim Kinn nehmen, das Sing Подвaлиши, им, v. pf. unterlegen, (.

ftreicheln. 3. einen Pfahl unter дав Saf), sub. Подворе, f. pl. она два коца, што се terjicio.

на њима носе навиљци (у Србији ћа“ Подваљивање, р. Вав Иnterlegen, sub жу сијенско коље). terjectio.

Подвргнупи, нем, vide подврћи. Подваљивали, љујем, v. impf. unter. Подврнуіпи, нем, v. pf> 3. 5. hoѣ са:

legen, unterwälzen, subterjicio, sub Map, verrüden, perverto,

tervolvo. Подвапівписе, имсе, т. г. pf. fіф чи. Подвртање, р. Вав 23ərrüten Ber Заними terfangen, audeo.

laft, perversio sarcinae.

e loco jasto

moveo.

огро.

11 д.ртами, врћем, т. іmрt. petruden, подеттитисе, имсе, ( Рес, и Срем. ) perverto.

vidе подијеntійтисе. Подврћи (говорисе и подвргнути), ІІоджећи, ежем, v. pf. untersünven, вргнем, vidе подметнути т.

subdo flammam, succendo. Подвући, учем, v. pf, untеrѕieben, sub. Підживање, п. дав Иnterşünen, suce tertraho.

censio. Подгајипн, им, v. pf. pflege, sieben, Поджизали, ижем, v. impf. untergürts

aufergieben, educo. cf. одгајипти. den, succenso. Подговарање, и. дав 2lutiften, sobor- Подзiдап, ам, v. pf. untеrmauerit , natio.

substruo muruin. Подговарапии, ам, у. impf. antiften, Подзифівање, п, бав Иnternayern, ѕube suborno.

structio.. Подговорити, им, v. pf. anftiften, sub- Подвиђівати, ђујем, т. іmрt. inter

nauern, substruo. Подгорица, f. варош у Ерцеговини. Подивљапи, ам, v.pf. milə metben,efleror. Подгоричанин, човек из Подгорице. Поднгнући, нем, vidе подићи. Подгоричніп, кa, кo, pon Подгорица. Подигнутисе, немсе, vide пoдинсе. Подгорје, п. 83egent untеrm Berge, sub- Подизање, п. Сав 2ufbeben (in pie Spa montana regio, submontorium.

be), levatio , sublatio. Подгрёвање, п. (Рес. и Срем.) vide Подизами, ижем, v. impf. in bie $öbe подгријевање.

beben, tollo, levo. Подгревали, ам, (Рес, и Срем.) vide Подизаписе, ижемсе, у.. г. impf, fіф подгријеван.

erheben, auffieben, surgo. Подгрејали, грејем, (Рес. и Срем.) Подијелили, им, v. pf. (Ерц.) 1) thеі. vidе подгријали.

len und theilen (unter einander), diПодгризање, п. Вав Иnterbeigen, sub

vido. 2) vidе удијелипи. termorsio.

Подијелилисе , имce, y, r. pf. (Ерц.) Подгрізати, ау, т. impf. untеn ab6eis sich theilen, auseinander geben, dividi. Ben, subtermordeo.

Подијелі инсе, имce, v. г. р. (Ерц.) Подгријали, ријем, v. pf. (Ерц.) 2) vi ein Kind werden, puer fio. dе погријатии. 2) подгризало сунце, Подина, f. Die S&фе Peg Peufфореев, von unten anscheinen, ab imo illustro dessen Spiße verfüttert worden, quasi (sicut sol occidens juga montium). tabulatum metae foeni. Подгријевање , p. (Врц.) 1) бав &tat. Подирање, р. Das Bieberberporgiebert meii, recalefactio. 2) das Anscheinen einer abgemachten Sache , sollicitatio von unten ber, illustratio e parte infe rei confectae, caussae peractae.

Подирати, рем, y. impf. etmas 2ивая Подгријевафти, ам, v. impf, (Ерц.) 1) wit, machte wieder bervorziehen, repeto der aufwärmen, rccalfaciu. 2) von un: rem confectam.

en anscheinen, ab imo illustro. Подићи (говорисе и подигнутін), дінПодгриспи, ризем, т. pf. untеn abbеі. гнем, у. pf. beben, lеvo, tollo. Ben, subtermordeo.

Подиftисе (говорисе и подигнуписе), Подгрљача, f. на фарму оно дрво; шпа дигнемсе, т. г. pf, jih erheben, conспіоји волу испод грла.

surgo. Подгрнупти, нем, v. pf. Interfфüren, Подјела, f. (cm) оно што се удијели (igneni) subjicio.

просјаку, дав аimofen, eleemosyua : Подгртање, р. дав 11nterfiren, sub „Те он проси шљепачку подјелу — jectio (ignis).

Подлагање, п. 1) баш ийterlegen, subПодгрятати, грkеѕt, v. impf. uriterfфії. jectio. 2) das Unterschüren, subjectio , ren, subjicio (iguem).

suppositio liguorum igni augendo. Подгулиһин, им, vidе tіодбијелипні. Подлагани, ажем, у. impf. 1) unters Годгуљівање, т. дав &ntbloffer pon legen, subjicio. 2) unterschüren, subunten an, subternudario.

jicio ligna ad augendum ignem. Подгуљивати, љујем, v. impf. von ип• Подланица, f. Die flame pano, palma : ten entblößen, subternudo (8. B. eis дебела сланина с подланице, lаrdum nen Baum durch Abschälen, oder ab: palmare, eine Hand breit. nagen).

Подлеќи, лежем (и подлегнем), v. pf. Поделипти, им, (Рес. и Срем.) vidе по ipagen, auf sich nebmen, recipio in me : дијелин.

ја не могу под пo подлеќи. оделиписе, имce, (Рес. и Срем.) ri- Подливање, n. (Срем.) vidе подњевање. dе подијелитисе.

Подлівапій, ам; (Срем.) vidе подwd. одерапии, рем, vide из дератизм,

т

riori.

Bani

mensurae.

auf den Arm stüßen, suppono capili

Подлизйвање, в Фав абlaufen einer Подмирівати, рујем, y, impf. einen be

Flüssigkett am Gefäße herunter, deflu friedigen, zufrieden stellen, satisfacio. xus per latus vasis.

Подмиришн, нм, v. pf. befriepigen, saПодлианван, зује, т. іmрt. am Befäge tisfacio. herabfließen, defluo

per

latus vasis. Подмітити, нм, v. pf. Defteфеи, согПодлиши, лијем, . pf. Intergiepen, rumpo pecunia. subterfando.

Подмићивање, д. Вав Befteфeв, сог. TÒAxora, f. die Unterlage, res subjecta, ruptio.

subiculum (z. B. unter der Sohle). Подмилівапии, Кујем, . impf. Dete. Подложкпін, им, v. pf. ) Еnterlegen,

chen, corrumpo. subjicio. 2) unterschüren , subjicio lig- loqmnyáibe, n. das Unterlegen, subna igni augendo.

jectio. Подложица, f. dim. 9, подлога. Помицами, ичем, у. impf, Barunitt Подлокати, лоче, . pf. п. і. Вода rücken, submitto , subjicio.

6pujer, unterfreffen, subterlambo. Подмјеравање, п. (Ерц.) :) бав 2бmef. Подљевање, . (рц.) ба Иntergiepen, sen (wie viel ein Gefäß balte), emensubterfusio.

sio. 2) das Probieren, ob ein Gefäß Ilодљеваши, ам, т. іmрt, (Ерц.) unter: das gehörige Maß halte, exploratio

gießen , subterfundo, Подмазати, ажем, v. pf. а) unterfфmie. Подмјеравапія, ам, v. impf. (Ерд.) )

ren, subterlino. 2) bestechen, corrumpo abmessen, emetior. 2) das Maß probits (pecunia, donis).

ren, explorare mensuram. ІІодмазйвање, . 2) бав unterfФmieren, Подмјерити, нм, v. pf. (Брц.) 2) ава

sublitio. 2) das Besteden, corruptio. messen und abwägen, emetior und exПодмазивати, зујем, т. impf. 1) ип. pendo. 2) das Maß oder die Wage pros

tersdmieren, sublino. 3) beftechen, cor bieren (prüfen), exploro mensaran aut rumpo.

libram. Подман (говорисе и подмакнунши), Подмјешивање, р. (Ерц.) дав @infin.

Макнем, v. pf. Barunter rüden, sаbdо. ern des Brotteigs, fermentatio. Подмеравање, п. (Рес. и Среда.) vide Подмјешивании, шујем, v, impf. (Вр) подмјеравање.

einsäuern, fermento. Подмеравати, ам, (Рес, и Срем.) yih Подмукао, кла, лo, beimtütifф, шаdе подмјеравами.

litiosus, subdolus. Подмерити, им, (Рес. и Срем. ) vide Поднапиртисе, пијемсе (у Сријему, у подмјериши.

Бачк. ну Бан.) vidе понапипнсе, ІІодмёсипи, им, (Рес. и Срем. ) vide Подне, р. (indecl.) Rittag, meridies : подмијесии.

од подне до мрака ; у по родне , Подмеспи, вшем, v. pf. enterrivren, око подне. subtermisceo.

Поднешн, несем, (Рес. и Срем.) vid. Подметак, шка, ш. баѣ Иnterlegebols, поднијепи. quod subjicitur.

Поднiзапи, ижем, т. pf. unterfфnüren, Подмеmање, р. 1) бав Иnterlegen, sub lineam subterduco.

jectio. 2) das Verschneiden (det Pfer. IIO AHH3ubabe, n. das Verbrämen mit ei: des). castratio.

ner Schnur (von Perlen, Dukaten), ІПодметање, в. дав Иnterrubren, sub adjunctio lineae, limbi. termixtio.

Поднизивати, зујем, v. impf. eine (pers Hogmėmamu, mekem, v. impf. 1) uns lens, Dukatens, Schuur unten anbrins

terlegen, subjectio, 3) коња, Вав Рfer gen, subtexo limbum. verschneiden, castro equum.

Поднијепи, несем,

поднијо (поднијеПодмёнаган, ам, y, impf. unterrübren ла, ло), v. pf. (Ерд.) ) unter еtmas

(die Suppe mit Mehl), subtermisceo. bringen, praetendo, subtertendo. 3)ers Подметнугни, нем, v. pf. 2) пnterla tragen, tolero. 3) ако и може под

gen, subjicio. 2) коња, verfфneiven, нијети, тепп ди 8 (им дiejen preis) castro equum.

geben kannst, si absque Подмешивање, р. (Рес. и Срем.) vide potes ; ако ли вјера подмјешивање.

mk, wenn es dein Glaube erlaubt (dulo Шодмешивати, шујем, (Рес. и Сре..) det), si per fidem tuam licet. vidе подмјешивати.

Поднимнтисе, имее, у.г. pf. Den Xor Подмијеснпи, им, v. pf. (Epy.) ein. fauern (Den Brotteig), fermento.

brachium , innitor brachio. Подмиривање, ц. ра# Sefriеvіgеn, sa- Педница, f. vіdе даска : tisfactio.

„Удовдце, у ади роднице!

tuo detrimento може подније

« PreviousContinue »