Page images
PDF
EPUB

ІПодножници, т. р. под нитима оне Подриње, п. ба#ani tаngа bеr Drina,

двије дашчице , ђе жене држе ноге regio circumdrinana, ambidrinana : пе помичу њима нили кад чу (lie „Да би посл'о Чупића Стојана, Tritre).

„Чупић чува Мачву и Подриње Поднісили, им, т. impf. .) riter et: подробац, пца, m. Das (ing brесtte, was tragen, praeteudo (sub nares). 2) infrica: оставно подробац у чанку. ertragen, fero, tolero: 3) не подноси Подробили, им, v. pf. einbroten , inmu ejega, erlauben, dulben, non fert, teгo. cf: удробити, non patitur,

Подруг, ш. апдеrtbatb Rann grеf, scsПодношење, п. 1) бав $ragen unter -, quilomo (tam magous, ut sesquialtea

praeteosio. 2) das Ertragen, toleratio. rum aequet); fo aud, подруг ока, по.
3) das Erlauben, Geschehen lassen, per. друг стоицина и т. д.
missio.

Підруговић, m. Der Cohn еіnев поПодобан, бна, но, (c) carna au друг, tilius sesquiviri.

Tegend, fähig, tauglich, qui apparet NO APYM, n. 1) Das Erdgeschof tabulaposse:

tu infinum, (g. d. по друму? frаng. „Има л' млого војске у Турака ? rez de chaussée). 2) der Keller, .cella. „Је л' подобна да боја убије - Підрумски, кa, кo, Sellers, cellarius, Подобар, бра, po, io jimith gut, sic Подручје, п. ganə uno Reute, wоrüber

satis bonus, (und fo vor allen Beiwör: man zu befehlen hat, quod sub prtes tern, cf. по).

state est: у његову подруу; „За Под бриписе, имсе, у.г. pf. einem gut свега подручја твога” (кад напи.

werden, benignus fio in aliquem : јају коме у здравље). „Већ се синко подобрите раји - Подсад, m. Die rut, progenies, (meift Подојии, им, v. pf. Die Brufi reibet, al ecyclt port: пacји подсаде). praebeo mammam.

llogcéannija, f. die Decke unter dem Sats Подошправатье, р. Вав Зufpigen pon tel, die Schabracke, stragulum, stratum. unteni , acuminatio ab imo.

Подсеки, сечем, (Рес. и Срем) vide Подошарівалі, ам, v. inpf. н. п. ко. подсјећи.

ље, чntеn ѕufpigen, cactimino ab imo. Подсецање, п. (Рес. и Срем.) vide пoд. Подоштрити, им, v. pf. н. п. колац, сијецање.

von umirni jalpizen, pracacuo ab imo. Подсецати, ам, (Рес. и Срем.) vide Подраживање, р. 1) бев Кеіsеn, irrita подсијецапн.

tij. 2) das Necken, lacessitio. Подсијецање , . (Ерц.) бав Иnterbauen, Подражівати, жујем, v. impf. reige, saccisio. necken, irrito, lacesso.

Подсијецати, ам, y, impf (Ерц.) ип. Подражитпи, им, v, pf. reisen, neden, terhauen, succido. irrito, lacesso.

Подсириши, им, v. pf. п. і млијеко, Подранили, им, v. pf. Our Pflege auf.

labeni cogo (lac). зieben, educo, (oen Baun, ba8 Sino, Подсјећи, сијечем, т. pf. (Ерц.) unten dab Thier).

abbauen, succido. підранили, им, (у Сријему, у Бачк. Подсме, m. (Рес.) ride подсмије. и у Бан.) vidе поранитн.

Подсмевање, р. (Рес. и Срем.) vide Подрањівање, р, сав Ворзieben, edu.

подсмијевање. cati..

Подсмевалінсе, амсе, (Рес. и Срем.) Подрањйвати, њујем, v. impf. aufsie. vidе подсмијевансе. her, educo.

Подсмеј, m (Срем.)| Bag gaфen inter Подрезали, режем, v. р. н. п. кош. Подсмије, т. (Ерц.)jerwав, гіsus, de

hully, unterschneiden , subtercido. risio. Подрезівање , р. Фав Иnterneiben, Нодсмијевање, о. Вав 201афеn, desubtercisio

risio. Подрезіваги, зујем, v. impf. unter: Подсмијевапінсе, амсе, т. г.

impf, fb aeter, snbtеrѕ іndо.

(Ерц.) коме, чему, einen auslaфen, Подрі н. ечем, vidе урећи.

worüber laden, derideo, rideo. Подригватье , п. Заз "aufitopen, kül. Поду вапнање, р. дав (3reifen son una pfer, rurtatio.

ter, apprehensio e parte iuferiori. Подригніватисе, гује ми се, v.r, impf. Подувапали, ем, v. impf. реи untев aufstofen, rülpren, ruct.

aniqreifen, prehendo a parte inferiori. Подригнутінсе, не ми се , v. г. pf. +3 Подували, ам, v. pf. ein menig b1afen, tot mir auf, id rüipse, ructo.

buifo. Ilo,4ријепло, п. (Ерц ) Ber guname, $4• Поду вапнпии, им, v. pf. ооп илten an milienname, coguomen,

fajje, subterprehendo,

т 2

consensus.

he und

Подуваћање, р. бав 2nfaffen von unten, Пожаревац, вца, m. etаrt in Serbien,

subterprehensio, vidе подуважанье. am rechten Ufer der Morama (verhungt: Подуваћати, ам, т. іmрi. bon unten das berühmte Passarowiß). anfassen, subterprehenso.

Пожаревачкӣ, кa, кo, Parfaromiser. Подувирање, р. баeraufftopen, sub. Пожаревчанин, т. човек из Пожаlevatio,

ревца. Под звирапи, рем, v. impf. von untеn Пожарити, им, vidе запожарити. berauf fogen, sublevo.

Пожега, f. 1) etact in Gerbici. 2) ia Подувреи, рем, подувръо, (Рес, и Slavonien. Срем.) vidе подувријепіи.

Пожеглица, f. vіdе погорелица. Подувријепи, рем, подувръо, v. pf. Пожелели, лим, v. pf. (Рес.) 1 bеgepten,

(Ерті) реn untеn bеrаuf itofen, sub- Пожелити, им, v. p. (Срем.); під feba levo.

„Пожељетин, лим, v. pf. (Ерц.) иеn na) Подударање, в. дав Иебеrеіnkіттеп, etwas, concupisco.

пожепти, жањем, v. pf. abфneisen (@t. Под да рапиҫе, амce,v, r. impf.1 übers treide), demeto. Подударитисе, имce, v. г. pf. Tein. Пожели, ежем, т. pf. :) verbrennen,

kommen, convenit mihi cum aliquo de in Brano jteten, incendo. 2) полегла те: не може буд да нам се поду Me puba, hat mir Durst verursacht,

sitim movit. дари. підужице, f. pl. Eleine &фutsen, pe- Пожешки, кa, кo, von Пожега. cunjola debita.

Пожешкиња, f. м. ј. шљива, Pie gemin Подунавац, вца, m. ciner pоп поду liche Zwetschke, woraus der Zwetschkens навље, circumistranus.

Branntwein gebrannt wird, pruПодунавка, f. eine pоп подунавље, cir num vulgare. cumdanubiana.

Поживепти, вим, т. pf. (Рес.), (in Яв. Подунављанин, m. vіdе подунавац. По и вили, вим, v. pf. Срем.) Под навље, в. дав gant lаngѕ per Opa Поживљепти, вим, v.pf. (Ерц.)Зrieven) siau, regio circumistrana.

verleben, transigo (leuiter) aevuin. Подунавски , кa, кo, 2) воп подунав- Пожњени , ем, vide пожепи.

ље, circumistranus. 1) аdу. пад . 2rt Пож ун, т. Presburg, Posonium. Iloдеr подунавци, more circumdanubia жўнаіх (нца), човек из Пож уна. По

жункиња, жена из Пож уна. Пож унПодўпирање, n. das Unterstüßen, ful ски, кa, кo, poa Пожуи. tura , suffultio.

Позабити, бијем, v. pf.
Подупирати, рем, v. impf. untеrti. A. По што је по ?
Ben, suffulcio.

Б. Позабини и по (ein obfcènet Срав Подупiрач, im. 1) Зеr untеrjtüst, sufful. von einem, der den Preis einer gekaufo tоr. 2) vidе подупорањ.

ten Sache nicht sagen will). Подуплата , f. vіdе попалата. Позаборавити, им, v. pf. ein menig pers Подуплаптилии, им, vide поділами gessen, paululum obliviscor.

Позаборављапи, ам, т. pf. паф einana Полупорањ, pња, т. дie etüst, ful den vergessen, obliviscor aliud ex alio.

Позаимање, n. vіdе узаимање. Полупрёти, рем, подупръо, (Рес. и Позаимапи, ам (и піозаимљем), vide Срем.) vidе подупријепиг.

узанмали. Под преписе, ремсе, подупръосе Позајарнли, им, v. pf. „Оди снашо

(Рес. и Срем.) vide пoдyгријешнсе. да позајаримо : шириписка, памук Подуліријепи, рем, подупръо, v. pf. зеза, свака трга мога,” lift pie (Ep.) unterstüßen, suffülcio.

Anekdote den sinza riiden Hausiree Под пријелисе, ремсе, подупръосе, zweideutig rufen, statt etma: 041 Cha

v. r. pf. (Epq.) sich füßen, innilor. шо да па заримо: пириплика , паTopýnije, n. Gabe um der Seele willen, мука (зелена ?) и свакога трга. quod datur pro animae salute:

Позајмити, им, vidе узајмили. „Да доrе ми Шарца од подушја Позан, зна, но, fpät, tardus, serus : Пођачилисе, имее, v. г. " <ie etuvent Позна ђеца, готове сироте.

werden , fio disculus, scholasticus. Позбацапии, ам, v. pf, na per Reike Пожали, им, у. pf. Depauern, p) binabwerfen, dejicio pliud ex alio. leid fenn lasseil, poenitet me.

Козвали , зовем, т.

pf, rufen, einladen, Пожар , m. Ber за 15brano, lаgrantia,

ardor şikate sponte aut forte "fortups doseeruíballe, n. das Erklingen, sonia inconsae.

tus, tinnitus,

norum.

[ocr errors]

crum.

[ocr errors]

eilen,

2

wers

[ocr errors]

им ,

Позвeкiвати, кујем, v. impf. ertTina Пойскали, иштем, (у Сријему) тgen, persono:

dе побискати. „Позвекују поке на әнласу

Поискатисе, ишпемсе, (у Сријему) Піздер , m. Die $lафвірlіttеri, festuca vidе поблискатисе. lae lini.

Поймети, тим, у.

pf. (Рес.) Поздерка, f. eine Slаф&fplitter, festu- Поліпити, им, v. pf. (Срем.)} fit in cula lini.

Поrіtен, ипим, . р. (Ерц. )) @ile fe. Поздрав, т. бer Brup, salus, salutatio.

вей, рrореrо. Поздравилин, им, v. pf. grufen, begrüf. Појаати, јашем, v. pf. коњe, aufjiger fen, saluto.

(aufs Pferd), conscendero equos : Поздрављање. в. дав @rufen, sala „Кад појашу вране коње, tatio.

А припашу бритаке сабве Поздрављати, ам, v. impf. Degrüffen, Појавиши, им, v. pf. пафloctet, аnfüfə salutare.

ren (die Herde), duco gregem, praeco Поздравље, п. vіdе поздрав.

gregi: Позеленепин, ним, v. pf. (Рес.) grün „Мајка Мару иза горе звала: Позеленими, им, v. pf. (Срем.) „Ајде Маро, и појави спадо Позелењепи, ним, v. pf. (Epi J Ben, Појавитисе, имce, v. г. pf, ji, ofena viresco.

baren, sich zeigen, appareo : nojabke Позёпсти, бу, v. pf. н. п. шљиве, ла се куга.

ораси, па беt Reibe erfrieren, ge- Појамчипи, им, v. pf. па беr Reibe lu perire.

zur Bürgschaft auffordern, facio esse Позивање, п. Зав $inlaben, invitatio,

sponsorem alium ex alio. vocatio ad coenam.

Појање, п, сав біngen (in per fire), Позивали, ам (и позивљем), т. impf. cantus (in ecclesia), einladen, voco ad coenam.

Tlojac, m. der Gürtel , cingulum, zona. Позлата , f. pie Bergolsung, inauratio. Појасасіп, ла, што, Sürtel • gejtreift, Позлатими, pf. vergolden, in. lineam albam babens. auro, deauro.

Појасина, f, augm. Позлаһ ирање, p. Bas Bergotten, in- Појасић, m. dim.

2. појас. auratio.

Појасица, f. појасаста коза, еіnе gе. Позлаћівати, кујем, т. impf, pergol streifte Ziege, capella zonata. den, inauro.

Појаща, f. (по Ерц.) ) Ser StaЙ, stabuПознавање, п. баз Rennen, cognitio. lum. 2) die Kammer, conclave: Познавати, најем, у. impf. Ееппен, „Да од њега бијел двор мирніше, novi.

и појаmа kе Омербег criава Познан, m. RannBname, nomen viri. Појапии, појем, v. impf ) fingen (int Познана, f. Stauenname, nomen femi der Kirche), canto (in ecclesia). 2) vido

пјеваи , али се врло ријетко чује, Познанік, m. Ser Betannte, notus, fa и по само у пјесмама , н. д. miliaris.

„Од погаче дупе плаче, Познаница, f. Die Betannte, nota, fe „А од проје дупе поје mina familiaris.

Појатни, јашем, vide пojaartи. Познанство, п. bie Beanintfфаft, fa- Појац, пюјца, т. беr trеfliфе Sanger miliaritas,

(in der Kirche), cantor egregius. Познати, ам, v. pf. tennen, nоssе. Појебами, бем, т. pf. confuluere unam Позналінсе, амce, v. pf. einancer ten. nen, familiares sumus.

Појебљив, ва, во, (obscoena yox)-quae Позно, fpät , sero, tarde.

amat futui. Поздбапій, бљем, т. pf. (Söfner), aufs MojetmaUMU, un, v. pf: wohlfeil wereffen, comedo: позобале пінце грөж den, viliori pretio vendi. фе , кокоши жито, коњи зоб; Појездити, им, v. pf. (cm) aufffeen, „Сви су коњи зопцу позобали, Daherreiten,

, equos conscendisse : „А мој доро није ни такнуо

„Појездние 'иљада сватова Поигравање, р. бав 2luftanjein, Süpfen Појење, п. бав 3rinter, praebitio potus. vor Freude, exsultatio.

Појепси, јебем, vidе појебали. Поигравали, ам, v. impf. büpfen , auf. Појести, једем, v. p. 1) vidе изјесtanjen, exulto, gestio.

mu. 2) ein wenig essen, paululum mana Поиграли, ам, v. pf, ein menig tange,

duco. exsulto paululum

Појефтинити, нм, vidе појевтини. - Поигратисе, амсе, т. г. pf. ein menig Појини, им, v. imрt. trаntеnt, pracbgo

spielen, ludo paululum.

nae.

usus.

ex 'alia.

potum.

stro,

[ocr errors]

re se.

Mojýpuma, um, pf. in die Flucht Toksineriu, nr, v. pf: (Pec. 1 überlaus treisent, fugo , in fugam .ago.

Покішин, пи, v. pf. (Срем.), fen, reПојуппарје , ш. први дан по врсном Покріпъепи, пи, v. pf. (Ёрц.) dundo

имену (други дан крсног имена), (лонац un2 млијеко) Вес з реіtе ад бе8 крсно име, dies Покиснупи, нем, покисао (и пониsecuudus festus sancto familiari.

chyo), v. pf. beregnet werden, pluvia Показати, ажем, у. pf. zeigen, mon humector. ostendø.

покладе , f. р. н. п, Бијеле, Месне, Пока запінсе, кажемсе, v. г. pf. ji)

Божиње Пепрове, Госпођине, bliden lassen, sich zeigen, ostende Аранђелове и т. д. Зее $ag ope Per

Falle role Faitnacht?), bacchaualia? Показвівање, п. бав 3eigen, ostensio. Покладовање, р. Вав покладе: alten, Показівати, зујем, v. impf. 3tigeit, actio bacchanalium. osteuso.

Покладовали, дујем, v. impf. unt pf. Покајагон, јем, v. pf. кога, или шпіо, Fujinoont baltoni, agere bacchanalia.

einen rächen, ulcisci aliquem aut alio nòknamâne, 1.1) das Verbeugen, iucliquad.

natio. 2) das Schenken, donatio. Покајалисе, јемсе , т. г. pf. Buffe Поклањати, ам, v. impf. коме што,

thun, bereuen, poenitentiam ago. idenken, dono. Покалдрміти, им, у. pf. pfajtern, поклањаписе, амсе, т. г. impf. ft) sterao (viam)

perbeugen, verneigen, inclinari. Покапапи, пљем, v. pf. 2) anträufen, Покладање, р. Вав Зupeten, opertus, beträufeln , stillatim conspergo. ?) bes

opertura. träufelt werden, conspergi stillatim: Nokiananın, am, v. impf. zudeckent, ope

гіо. покапала аљина крви. . ." Покараши, ам, у.

Поклалии, кољемт, т. pf. 8ufammen. pf. 1) ein wenig aus.

folachten, macto unum ex alio. scheiten, (ausgreinen), objurgare ali

Поклатисе, кољемсе, т. е. р. нац. quantulum. 3) noxapao ra bor, Gott

fen, risor. hat ihn gestraft, reprehendit illum TORAEKHYLLX, nem, v. pf. Niederknien,

deus. Покаралтисе, амce, v. t, pf. ft, qu6. Покпагти, пьем, v. pf. н. п. сјени

in genua procumbo, dheiten, fich gertragen, jurgio invicem se excipere.

РУ, мопићу, glübenтафен по

Idärfeo, candefactum acuo. Пікасали, ам, v. pf. ein menig trабе, Поклецівање, д. Ва тieдerinien, protolutim coepi incedere.

lapsio ia genua Покаскивање, и, рас 2ntrappen , , in- Поклецивали, цујем, v. inpf, nickers cessus equi.

knien, procumbu in genua. Покасківати, нујем, т. іmрt. anfan. Поклизнуши, нем, у. pf.

Y ausglei: gen på trappen, iucipio incedere (de lokaushynuce, Hence, v. r. pfj ten, labi equo).

(loco lubrico). Поквариій, им, v. pf. verberben, be. Поклиінуін говорисе и поклићи),нем, chädigen, corrumpo, depravo.

v. pf, ausrufen, Freiiden, excitino. Поквасиши, им, v. pf. beneken, hu. Поклон, m. i) дав Фејфеnt, donum , mecto.

Подлону се у очи не гледа (тоғлоПокiвање, р. бав Betlopfen (3. њеној се кобили у зубе не гледа). Deugeln der Sense), pulsatio..

2) die Verbeugung, inclinatio : Bana Поківати, ам, v. impf. н. п. косу, брапе, поклон имамо; поздрав и

п. і олкивашит, беtlopfen, pulso тіоклон; Itоклон до црне земље ; (compuogo).

„Обрниҫе, поклонисе, Покидати,

am, v. pf. 1) gerreißen, dis „Поклон домакину rumpo. 21 berabreißen, detraho. 3) KO Поклонипій, им, v. "pf, jеntеn, dоnо. mapy, ausmisten, expurgo (ejecto ster- IIOKAOHUMce, uce, v. t. pf. fich vers core).

beugen, veraeigen, inclinor. Покидаптисе, даморе, т. г. pf. од смија, Поклоњање, й. "vidе поклањање.

por Laden bersten, rumpimur risu. Поклоњапи, ам, vide поклањапи. Кокилавиши, им, v. pf. паф беr Reibe Поклоњаписе, амce, vide поклања“

einen Bruch (Leibschaden) verursachen, пішҫе. hernias concilio.

Поклопак, пца , m. vіdе заклопац. Покклавитисе, имосе, т. е. р. паф Поқл длигин, им, v. pf. видеten, operio

der Reihe Brücke bekommen, hernias Ilokaninmince, imce, v. r. pr. sich mit sibi conciliare.

binducen, conquinisco remitto membraq

yeo.

Поклопнита, f. (сл.) See Detet, oper- Пократая, шка, кo, siemli, Puti , culum :

breviusculus. „Од копља ми градили носила, Покрашини, им, v. pf. türget mафен,

„А од штипа гробу поклопнице vertürzen, abkürzen ; decurto. підкњишки , adv. Die eв in Büфееn іt Покраћивање, . дав 26ture, decury

(D. i. altslawisch), lingua librorum (ec. tatio. clesiasticorum).

Покраћивами, кујем, т. impf. абеür. Покдвати, кујем, у. pf. 1) берiopfen, fen, decurto, brevius reddo. pulso, compungo. 2) nach einander Torpénymu, uem, v. pf. rüden, mog

idhmieden, cudo aliud ex alio. Покој, m, bie Rube, requies. Бог да Покретање, р. Bas Bewegen, commoму душі покој да !

tio. Покојнй, нa, нo, Der peritorpent, fell. Покретами, рећем, т. impf. беwegen, ge, defunctus.

commoveo. Новондиришнсе, имсе, у.г. pf. Beфer Покривање, д. bas Bebeden, contewerden, fio poculum, in dem Sprüds сtiо. porte : Кад се тиква покондири, Покріваши, ам, v. impf. bebeden, copwenn der Geringe ein Herr wird

tego. Покопали, ам, v. pf. а) наф беr Rei. Покривалінсе, амсе. v. г. impf. fi be begraben, composui omnes. 2) nach bedeđen, coutego caput. der Reihe ausgraben, effodio upam [lokpusâu, m. die Dede, Bettdeđe, stra. cx alio : н. п. покопао сву репу, gulam. рокву. 3) ein menig graben, paulu- Покривача, f. поњава, што се поJum fodio.

крива њоме , cine Rosenbede, straПокопица, f. дав tweite Braben дев gulum rusticius.

Weinberg8, fossio vineae secunda. Покрижак, шка, m. (у Јадру) ein Sek Покор, m, 1) деr takei, gerete Bor. ит деп Спасов дан, дав аbеr, пие würfe, opprobrium:

dem Volle bekannt, nicht im Kalender „Од Бога је велика гризота,

steht, dies festus circa ascensionem do. А од људи покор и срамота

mini. 3)ein Mensch, der zum Vorwurfe gereicht, lòkpumu, pujem, r. pf. bedeđen, con.

оррrоbrium : мучи покоре један ! tego. Покорявање, о. Вав Иntеtwеrfен, Иnts Покриписе, ријемсе, т. г. р. і бе tertbänig: maten, subjectio.

deđen, contego caput. Покораваган, ам, v. impf. Fu Paaren Покров, т. бie geibensede, was gei.

treiben, unterwerfen, sub potestatem chentuc, pannus funebris. redigo

Покровац (покровац), вца, m. cine (rов» Покран, рна, но, geborfаm, obedi. bärene) Pferdedede, stragulum ad opeeps. Покорну главу сабља не си.

riendum equum. jeчe (fo bəхt ruаn еѕ, mit Bem 2ccuf.). Покроечина, augm, p. покровац. Покоризмиh, m. (von quaresima ?) оно Покровчић, m. dim. . покровац.

вријеме између васкрсенија и Бур- Повројии, им, v. pf. (gleiser) sufфnet. фева дне: колико има ове године den und maden, conficio vestem. покоризмића? кад Бурђев дан бу. Покропити, нм, v. pf. befprengen, де у очи васкрсенија, онда покориз conspergo, aspergo. мика нема ни мало.

Покрпипіи, им, у. pf. Aliden, reparo, Покорити, им, v. pf. Intermerfen, sub resarcio. potestatem redigo.

Покрпиписе, имсе, т. г. pf. пзи. llokópuocmn, f. die Unterwürfigkeit, der sammenfliden, resarciri. Gehorsam , obedientia.

Покрспиши, им, v. pf. jum Spriten Покосили, им, v. pf. abmüben, demeto. maceu, Christianum reddo. Jokpaha, i. der Diebstahl, furtum. Покрстилисе, имсе, v. r. pf. ein Покрај, neben, langs, juxta : прође по Chrift werden, fio christianus.

крај мене ; покрај воде и т. д. Покрішити, им, v. pf. gufammenre. Покрајац, ајца, р. ДіаnnBname, по chen, confringo. men viri.

Покрштеник, ш, vidе површтењак. Покрајина, f. (сп.) vidе крајна : Покрштеница, f. cine, Die i taufen „Чадор пење Краљевићу Марко lassen , proselyta Christiana, „На Арапској љуmој покрајини Покрштењак, ш. беr fіt аt taufen Покрастин, радем, v. pf. 1) паф бер laffen, proselytus Christianus.

xtive jteblen, furor aliud ex alio. 2) бе. Понудити, им, v. pf. tadeln, vitupero. fleblen, alicui furor.

Покўњишисе, имce, v, г. pf. Den Kopf

[ocr errors]
« PreviousContinue »