Page images
PDF
EPUB

gen, exsultatio.

tus.

[ocr errors]

„Опа цупа

Поскакоівање, п, дав фüpfen, eprinПоскурица, f. dim. . поскура.

Ilockypmak, m. der Holzichnitt, um die Поскакивати, кујем, т. іmрr. böpfen, nockypaya zu zeichnen, annulus (ligneus) exsulto.

signaudae hostiae (IC. XP. NIKA). Поскање, п. Вав реrbеіlоtеn бев #al. Посланик, р. Ber Befanote, ablega

bes, Lammes, das noc, noc jagen, cum allicio vіtulum aut agnum, voce юс Посланица, f. п. ј. књига, дав Cenда

4. d. veui ad lactendum (nocamu). schreiben , epistola. поскапи , ам, у. impf. das Kalb oder Tocaacmaye, f. pl. die Sdleckeren, le:

Lamm locken, dico noc, noc, alliciens derbissen, cupediae , scitameuta. vitulum aut agnum.

Послати, пошљем (и пошаљем), т. Поскідати, ам, v. pf. па беr Reibe pf. senden, schicken, mitto.

berabthun, demitto, demoveo.. После, (Рес. и Срем.) vidе послије. ІІосникiвање, д. Вав аuffферен, stri- Последал, тка, m. (Рес. и Срем.) ride dor.

пошљедак. Послинівали, кујем, т. impf. auf. последњи, ња, ње, (Рес. и Срем.) ri. schreyen, strido.

dе пошљедњи. Поскочиши, им, v. pf. auffpringent, Послени, на, но, н. п. дан, доба, prosilio.

Arbeits-, Werks, laborandi (tempus), поскочица, f. Bir Tangweife, pas Rоlо. (dies).prоfеѕtus.

lieo, cаutuѕ ѕаltatorius. Највише се II CAOnlik, m. der Arbeiter, operarius. говори у млож. броју поскочице, Послепели, пимо, (Pec.) vide пocлнп. ј. као кралске пјесме, што мом Послепипи, имо, (Срем. јепити. ци говоре и подвикују у колу һад Послеmапти, лећемо, (Рес. и Срем.) играју, н. п.

vidе послијетапи.

песлије, (Ерц.) .) паф, post. 2) пафя „Данас супра.

ber, postea. „Никад ништа

Послије-пиши, имо, v. pf. (Ерц.) 1 паф До издели

Послијепљети, пимо, v. pf. (Ерц.) Bet „Опанака.

Reine blind werden, trblinden, ocu„Ај yј не лудуј

lis capi alius ex alio. „С піуђом љубом не другуі:

Послијеmаіи, лијећемо, т. рг. Ерц.) „Тућа љуба пасја вјера,

nach einander herabfliegen, devolo alius „Намамнће, преварике:

ex alio. „Скочії коло дупе голо.

Пословање, р. бав 24rbeiten, labor, „Како радили и горе ће,

opera. „Ола цуда

Пословами, лујем, v. impf. arbeiten, „Под њом рупа,

laborare. „Мучи враже:

Пословач, ш. (сп.) vide пocлeник : „Ко ни каже ?

„Сви орачи и копачи, „Није једна

„И по кући пословами „Веќе двије.

Післовица, f. eine 2rt epuаbіrfprафе, Поскочице су готово све тако сра

deren die Bauern z toenailey, die gro: мотне, да и осим кола не смије ße und kleine, baben (Rothwalsd?), нико ни поменути; ауколу и и linguae fictae genus , fictae ex lingua но за срамоту не прима. Младе и patria, interpolatis singulis syllabis , љевојке, спарци и бабе, учине се н. п. добродонашене словиск као да и не чују што момци говоре. ведоводобреде, л. ј. донеси воЈа сам слушао и гледао (у Јадру у де , то се каже великом пословиБеговој Бешници ће Турци сједе, цом, а малом; диј од онијенесна Србљи око њи играју и подвикују: си вијоводиједе и пп. д. „Опа цуна данас суптра,

Пословичкi, rotbalf, lingua ficta. „Наше ноге, Турска земља;

Послуга, f. Die бeрiеnung, ministratio. „За піо ТурцІЇ и не маре;

Послужівање, р. дав йоienen, mini„Силне баше говна једу,

stratio, „А субаше паслаишу,

Послужлівати, жујем, т. impf. кога, Поскупети, пим, v. p (Pec.) im prei. bedienen, ministro alicui. Поскупипи, им, v pr. (Срем. Яfe fteigen, Послужити, им, т. pf. . bebienta, Поскупљети, вим, v. pt. (Ерц. ) theurer ministro. 2) dienen, servisse.

metbea, fio cаrіог, соnѕtо mаjоri bеrtіо. Послушан, шна , но, gehogfam, dicto Поскура, f. (angeelgnet aus препрора)

audicus. die Softie, panis liturgicus,

Послушаши, ам, т. г. р. з) кога, сірен

geporben, pareo cui, auscultог, 2) ein Посећати, сочем, v. pf. gangli aufə wenig horchen, auscultor.

dlürfeni, absorbed. послугиатисе, амice, v. г. pf. 2) ein. Ifocрнути, нем, v. pf. Bas Bltimgee

ander Gehör geben, audiri in vicem : widt verlieren, inclinor iu alteram par„б'mе брако да се послушамо tem, excido aequilibritate, acquilibrio: 2) Sehör finden, si me audient: ako

псорнуо пијан. се ја послушам.

Пcpo, im. vіdе посерко. hСсьедак, шка, ш. (Epiy vіdе пошље- посрmање , п. Вав іmfdymanten, Ита дак.

falen (eines Trunkenen), ruitio. Посљедњї, ња, ње, (Epit.) vide пош- Посрпати, срћем, v. impf. amfфwan • љедњи.

ten, umfalieit, 'ruo. Посмрче, чела, п. дијеле, које се ро- піст. . бie Sajte, jejupium. .

ди послије очине смрти, беr Хафа Посіпав, m. vіdе hлатно 1: geborne, Spätling, püstumus

Підстава, f. Dав Sutter (pes steived), Пісня, на, но, н. п. дан , Sajtens, je munimentum vestis, ѕubѕutura. junii.

Поставили, им, v. pf. 1) анну, бав Mochik; m. der Faster, jejunator.

Kleid füttern, munio. 2) xany ha rxaПесница , f. die Safterin, jejinatrix. By, aufseßen, impono. 3) (Den Tisch) Поснути, нем, у. pf. doc, пос . fas déden, sterpo. 4) cmpany, eine Was

gen, dico noc noc, vitulum aut ag the wo aufstellen, excubias pono. num alliciens.

Постављање , p. 1) Dae Sittern, sub. пособице, f. pl. Фtei ta, Tet Reihe, sutio. 2) das Aufseßen, impositio. 3)

filiae ex ordine, nullo interposito filio. das Decken, stratio. 4) das Anstellen, Послини, им, v. pf. 1) cinjaljin, sal Beordern einer Schildwache, positio' ex

lio. 2) mit Salz bestreuen, salem ad cubiarum. spergo.

постављали, ам; v. impf. 1) ftеden, ПосіпЦІЇ, обаja, m. pl: Софne, bie iegen, pono: 3) (den Tisch) dečten, stera nach einander, ohne durch Töchter uls, no mensam. 3), füttern, subsuo. 4) jtels terbrochen zu werden, zur Welt tom, Ten, aufstellen (eine Schildwache), pono meri, filii ex ordine, quin filia intera excubias. venerit:

Поспајање, р. Вав Шntfteben, оrtis. „Родя мајка девелі пособајца

llocmajamu, jem, v. impf. entstehen, nocna, f. zerkleinte Eisenspänne, die eben aufkommen, existo.

auf nafie schwarz zu färbende Stoffe Tocmajamı, mojum, pf ein wenig gestreut werderi, stricturde ferri com stehen bleiben, consisto paululum. minatae quae a ds perguntur pau- llocrtajkúbaße, 8. das Stehenbleiben, nis vigro colore imbucndis.

constitio. Tochásamh, aýt, v. pf: ein wenig schla: Tocmajkibami, myjem, v. impf stehen fen, paululum dormio.

bleiben, consisto. послании, спимо, v. pf. па Ser Reibe Поспітан, сна, но, н. п. іонац, ка

einschlafen, obdormiit alius ex alio. шика, јело, $aften », jejubii. Посрамніпи, им, у. pr. bej+ainen, pu. Песпанак, нка , n. Ber Beginn, bie doremi injicio.

Sntiteburg, origo: од постанка мога. Посрање, п. бав сфеigen (perfective), Постанути, нем, vidе поспати.

cacatio. Не би с њим опишао ни на Постање , n. vіdе поспанак. посрање.

Постараптисе, амce, v. г. pf. Corge Лосратів, серемі, v. pf. Бејфеigen, con tragen, curam habeo. caco.

11оспат, f. оно, шпіо у један пушi узПосратисе, серемсе, т. г. pf, i) fфеі. му преда се копачи, или жеriеоци, Ben, caco. 2) sich selbst verunreinigen, Кад раде,

die Reihe (bei der Ernte), tracá concacat seipsum infans.

tus agti demetendi : може се до мрапосрбити, им , v. pf. jum Cerben ma ка” иіnfерати још једна постапш;

фе , ferbijiren, perfettеnt, reddo ser узели све у једну постап.
bum,
Serbicum.

посталій (говорисе и постанупін), посрбитписе; имее, т. г. pf. ein etc. anem, v. pf. beginnen, entstehen, orior. be werden, fio serbus.

Лостатніt, m. који је накрај поста. Посрбљавање , п. vіdе србљење. mit, der Schnittet, der zunächst am Посрбљавали, ам, vide србитіні. nod) zu schneidenden Getreide schneidet, Посребрипи, им, v. pf. Deejiibern, ar ab ea parte, in qua nova restat messis. gento obduco.

сле , f. pl. vіdе пост: Hocpea, mitten, durch, per 'medium --: ІІосліеља, f. Сав Bett, lectus.

посред главе; посред сриједе, Іideтeљица, f. dim. v. Іпостеља.

Постйдан, дна, но, vide спіидљив. Поскаписе, сучемосе, у. е. р. ПФ Постійдети, дим, (Pec.) vidе пости herausdrängen (haufenweise), erumpe. Беши.

re catervatim. Постидеписе, димсе, (Pec.) vidе по- Посулити*, им, v. impf. bergleiфер, спиђелисе.

compono (cf. намирипти, поравнапии): Поспідни, им, (Срем.) vidе поспн „То рекоше , па се посулиіне Берн.

Посустали, анемо, v. pf. 1) insgeo Посидишисе, имce, (Срем.) vidе по fammt müde werden, defatigari. 2) mü: спиђелисе.

de werden, fatigor (cf. cycmamu): Поспіђепи, дим, Ерц.) vidе заспи. „Он не поне што је посуспао — фети.

Посути, спем, v. pf. 1) bestreuen, aПоспођелисе, димсе, (Ерц.) vide зa spergo. 2) begießen, perfundo, aspergo. спінђеписе.

Посушитисе, имсе, т. г. pf. весного Поспнули, им, т. impf. 1) fajten, jejuno. ren, exareo.

Поспи, као пас од кости. 2) jajten. Поmавании, им, v. pf. Dövmen, funmäßig machen (z. B. den Topf, in dem do aut lacupari instruo. Sleif gemefen, forgfältis reinigen), Пожавнели , ним, v. pf. (Рес.л бuntel pargo, expurgo.

Потавниши, им, v. pf. (Срем.) > werhen післiнтисе, имce, v. г. impf. (in Bee Попавњепти, ним, v. рт. (Ерц.)/(оод ден Einsamkeit) faften, jejuno.

Farbe), obfuscor. Постојбина, f. Ver Seburtort, locus Попаја , f. Die Bertorgenheit, occulnatalis , solum natale.

tum; Постравионсе, имce, v, r. pf. кад „Маче Марко ноже из потаје –

курјак закоље овцу, или краву, он- Поmаjашнce, jимосе, т. г. рт. іt ѕеt. да кажу пос правиласе, уоп bergen, sich verstecken, abscondo.

Wolfe gefressen werden, a lupo pereo. IIomājuí, ya, ho, heimlich, verborgen, Пострадали, ам, v. pf. Leiveit, pаtіог.

tacitus,

absconditus. Поспірељати, ам, (Рес, и Срем.) vі. Потаннупи, нем, у. pf, darunter ftes dе поспријељали.

den, subdo. Поспријељали, ам, v. pf. (Ерц.) паф Потапање, п. бав Winjenen, Gintau»

der Reihe niederschießen, trajicio unum chen, immersatio. ex alio :

Потапати, ам, (и потапљем), v, impf, „Јера һу ми све постријељапи eintauchen, immerso. „Вране коње и добре јунаке

Потапкапи, ам, v. pf. überitampfen, Ilocmya, m. der Stiftand der Mühle conculco, subculco.

bei su boyem Bajfer, constitio molae Потапсати *, ам (и потапшем), v. pf. ob aquae altitudinem nimiam : ударио н. п. аманет, дав 21tvertraute abs поступ; сад је поступ, не може läugnen, depositum abnego. cf. samaводеница да меље.

јати. Поступање, р, ) бав Вереп, ефееі. Попіворање, р. vіdе бијеђење.

ten, gressio. 3) бав еtiljteben Ber потворапи, ам, vidе биједили. Mühle, constitio molae. 3) das Ber: Ilombopumu, um, vide oujeaumi. fahren (gutes oder böses mit einem), Ilombpanmu, HM, v. pf. i) befepigen,

ratio agendi cum aliquo (fr. procédé). firmo. 2) bestätigen, confirmo. Поспіупаоница, f. Der Webtuben, pla- Потврђивање, в. дав Befeftigen, S. centa primae itionis. Кад почне дије. stätigen, firmatio, confirmatio. mе ићиг, онда умијесе погачу, па Потврђивати, ђујем, v. imp. 1) Бе» скупе сву фету (која могу трчаши) feftigen, firmo. 2) bestätigen, confirи момчад из куће, те је изломе феmету више главе, како које од- Полега, f. (am 23agen) eine , meit is ломи комад, а оно бјежи оданде serne Stange von den orderräderu bis

(да и оно дијете онако почи). zu der Wage, perticae genus in curru. Поступапши, ам, v. impf. .) auftretеn Потёгнути, нем, v. p. angieber

geben, gradior. 2) stiftehen (von der traho.' 2) einen Hieb führen, caedo. SRuble), consisto. 3) с ким, итереп, 3) hervorziehen, protraho. 4) einen Bug verfahren, ago (bene aut male) cum thun (auß der Flasche), tractum duco. aliquo.

Потезање, в. дав зieben, BФleppen r Поспиуми, им, у. pf. 1) geben. gra tractus, volutatio.

dіог. з) umgeben, Perfabrea, banoein Потезапи, ежем, т. іmрr. sieben, flер" ago cum aliquo, me gero erga illum.

pen, traho.. 3) піш переп, соnѕіѕtо іmреdог: по- Потёзапінсе, ежемсе, т. к. іmрt fіф ступила воденица,

fohleppen, trahor, vagor,

[ocr errors]

men.

Потера, . (Рес. и Срем.) vide покера. Попкидање, п. Вав ИnterfФІagen eines Полерапи, ам, (Рес. и Срем. ) vide Being, supplantatio. покерапи.

Попікидаши, ам, v. impf. кога, еіnет ІПотераптисе, амсе, (Рес. и Срем.) vi ein Bein untersolagen, supplanto quem. de licheрaписе.

Попкинути; нем, т. pf. кога, cinem Полеривање, п. (Рес. и Срем. ) vide ein Bein unterschlagen, supplanto. покеривање.

IlòmkoB, mdas Beschlagen, firmatio, Попернівати, рујем, (Рес. и Срем.) inductio ferri, munitio. vide пoбeривати.

Попкова, f. дав фufeifen, solea ferrеа. Пошећи, ечем, у. pf. 1) laufen, curro,

cf. плоча. Зur Bette laufen. 2) потекла кућа, Пошківати, кујем, т. p. befФlagen, es steht Wasser im Hause (vor Regen), munire. aqua intravit domum.'

Попковица , f. (dim. р. пошкова) ein Попиљак, љка, т. ба8 pinterhaupt, kleineres Hufeisen, solea ferrea minor. sinciput.

Пошкоњак, т. п. ј. вo, von Ben 6 bis Полисје (Посје), p, bie &әдепд ит 8 Pflugodsen die zwei bintersten (1104 die Theiß, das Theißgebiet, circumti. колима), bоvеѕ роѕtrеmi ad aratrum. biscana regio.

Попікопавање, р. бав Иntergraben, sufПоисківање, п. Вав 2nträngen, Dru. fossio. den, pressio.

Попкопавали, ам, v. impf. untergra» Попискивали, кујем, у. impf. Druden ben, suffodio, subruo. gegen etwas, premo, urgeo.

Попкопаши, ам, т. pt. antergraбen, Пописнути , нем, v. pf. oruden, ans subruo. дгӣden, premo : Описни, пописни, Попкрадање, р. дав Beruntreuen, inвоци ми корисни.

terversio. Поппицање, шт) рав Иnterteten, sub- Поткрадапти, ам, v. impf. beruntrеuеп, ditio. 2) das Durchlaufen, Durchftrösi interverto, averto.

Поликраси, адем, т. pf. beruntrеиеи, Попицали, пичем, v. impf. 1) unter interverto, averto. etmak fфieben, subdo, н. п. под казан. Попкраптимин, им, т. pf. Von unten 2) попиче кућа, в läuft Bajjer jina fürzer machen (einnehmen), brevius rede ein, inundatur domus.

do ab ima parte. Поmjецање , p. (Ерц.) vidе потица- Попкраћивање, п. Зав Bertürgen port

unten aus, subbreviatio. Попјецапи , пjече, (Ерц.) vidе попи. Пошкраћивалін, кујем, у. impf. Во цати 2.

unten abkürzen, subbrevio. Пошка, f. поупка, поучица, деr ©ina Покрёсати, ешем, у. pf, pon unten trag. Einidlag, subtemen.

bebauen, subtercido. Поткъдии, им, v. pf. иаtеrrаифen, Покресвање, п. Фав Bebauen pon subterfumigo.

unten, subtercisio. Попкађівање, в. дав Иnterraифеn, sub- Пошкресівати, сујем, y, impf. Don terfuinatio.

unten behauen, sublercido. Поткађивалін, ђујем, v. inpf. untес. Попикривање , D, Bas unterftеden, subrauchen, subterfumo.

occultatio. Потказали, кажем, v. pf. beimlit anПопкривати, ам, т. іmрr. unter еtmas geben, defero.

versteden, occulto aliquid sub aliquid. Попказивање, р, дав Дngeben, dela- Попкріпи, ријем, v. pf. unter еtmas tio.

verstecken, abscondo sub aliquid. Потказівати, зујем, v. impf. angебеп, Поткрпипи, им, v. pf. кожу, einen defero.

Pelz an den nadten Stellen unfennbac Попкапак, пка, m. Sie Pleinere Иntera mit wollenen Stüđen unterfliden, kappe, mitra interior.

subsuo pellis parti vellere carenti laci. Покапчић, m. dim. р. попікапак. niam vellere pleniorem , ita ut sutura non Попкати , почем, v. pf. eintragen, sub appareat.

Попкрпљање, n. Das Иnterna6en ber Пошкивање, р. 1) бав @intragen, sub modelosen Pelztheile mit modligern, sub

textura. 2) das Beschlagen (des Pfers sutio laciniae vellereae magis. des, der Stiefeln), firmatio, inductio lomapapamu, am, v. impf. unternähen, ferri.

subsuo. cf. полікрипи. Позвивати, ам , т. іmрt. 1) einfФlagen, Поткувавање, п. vіdе подмјешивање. subteҳо. 2) бејФlagen, Grmo, obduco Попікувавапи, ам, yido подмјеши. ferro.

ње 2.

texo.

samu.

[ocr errors]

Попікували, ам, vidе подмијеситн. Попипасівати, сујем, т. іmрt, untеt Долк ўппипін ; нм, т. pf. beiteфen, er= gürten, succingo. kaufen, corrumpo.

помпаспи, аднем, у. pf. unter еtmas Попкупити, им, v. pf. unten wegklaus fallen, subjaceo, subjicior, succumbo: ben, subterlego.

поmqала Србија под Турке. Поткупљање , п. Вав 2uffame[n, sub. Поппећисе, печеce, v. r. pf. pon un: tеrlесtiо.

ten gebaden werden, subtercoquor de Поткупљаши, ам, v. impf, untеn wеg? pape).

klauben, colligo sub (arbore poma). Поліпирівање, т. бag аnblafen bоп за Поткупљавање, о, дав Beiteфent, cor ten, (ignis) sufflatio. ruptio.

Потпиривати, рујем, т. impf. gnblafta, Покупљивами, љујем, v. impf, bеfіtе. suflio. chell, corrumpo.

Поппирипи, им, v. pf. qnblafen, suflо. Помоо, мола,

10, 1 verdunkelt, ob- Ilòmouc, m. die Unterschrift, subscriptio. Полiмi yo, мула, ло, ѕсurаtuѕ. Подписати, ишем, у. pf. untеrјфесі Полоќ, m. :) Set Заф, гiyus. 2) кула, ben, subscribo.

село у потоку, im engein kbаl ѕwі. Потписатисе, ишемсе, т. г. pi. uni ichen zwei Bergen, convallis.

{chreiben, sich unterichreiben, subscrie Полом (по том), bеrnаh, posthaec. bo, subscribo nomen. Попонуши, нем, ү. pf. пntergeben, Подписивање, p. pas unterfreisen , mergi.

subscriptio. Потоњй, ња, ње, пафberig, Barauffol. Попцисівати, сујем, т. impf. untit gend, insequens':

Tchreiben, subscribo. „Прва вјеро, потоња невјеро – Потписиватисе, сујемсе , т. г. impi. Plomon, m. 1) die Ueberschwemmung, fich unterschreiben, subscribo nomen

inundatio. 2) 'die Sündflut, diluvium. Потплата , f. Вав $utter (3. 3. aim Sems Потопити, им, v. pf. ) perfenter, de), munimentum indusii. immergo. 2) eintauфеn, mergo (пла. Попплaпипи, им, v. pf. ) (говори се и но, чоу).

подуцлашиши) füttern, mupio. 2) bts Потопитисе, имосе, y, r. pf. unter jahlen; erkaufen (zu einer Solechtig deben (im Baffet), mergi.

keit), emo. Полочањақ, њка, m. hyp. 6. поток.

Поплакивање, п. 1) Тав Suttern, muПоточар, ш, н. ш. рак, а в еm Заф, nitio. 2) das Erkaufen, emtio.

Поплаківати, кујем, v. impf. 1) fil: Помочара, f. ш. ј. воденица, cine Rӣ6. tern, munio, subtermunio. 3) erkaus le am Bache, mola in rivo.

fen, pecunia suborno. Потпочић, m. dim. р. поток.

Помплекавање, п, бав Веfеtigen 2:3 Потпадање, р. дав $a en unter еtmав, Saumfattels um die Vorderfasse der

das Unterliegen, succubitio (?), sub Pferdes, subligatio clitellarum. jectio.

Поліплећавапи, ам, v. impf. п. і по: потпадали, ам, v, impf. unter еtmав Ha, den Saumfattel um die Vorder: allen, unterliegen, succumbo.

füsse des Pferdes befestigen, subligo поліпазии, им, у.

pf. beimlјф беоб clitellas. achten, observare in occulto.

Помплекати, ам, v. pf. п. ј. коња: Полпала, f. poli sum untеrbeigen, Siena den Saumjattel um die Vorderfüsse deb fpan, lignum subjectitium igni exci Pferdes befestigen, adligo Clitellas. tando.

Потпомагање, о. дав Иnterftüfən, suПотпалити , им , v. pf. untеrbeige, pоп tentatio. unten anzünden, succendo.

Подпомагани, ажем, у. impf. antv Поппаљивање , n. Das Иuter günlen, suc die Arme greifen, sustento. censio.

Поппомоћи, можем (ц допомогПотпаљівати, љујем, v. impf. uuters Hem), y. pf. unter die Arme greifen, gündér, succendo.

sustento. Потпариписе, русе , v. pf. н. п. при. Поппом Кисе, можемсе (и потпе: јесна кожа, pon untеn іn аbrіng

Morhence), v. r. pf. fich bebelfen, auto übergehen, subterputresco.

helfen, erigo me, sublevo me. Полпасати, ашем, v. pi, untergürten, Поп мучитисе, имce, v. г. p. ein this subtercingo , surcingo.

nes Vöressen einnehinen, antecuenium Пдтпасаписе, ацетсе, т. г. pf. fi)

untergürten, subtercingi, succingi. Патлас Гвање , п. Зав цаtеrgürten, syce

Потпрашивање, п. бав Beitreven Ber

Zündpfanne mit Pulver, adspersio, pule cinctio, subligatio,

Yeris pyrii in trullan incendiaries

e rivo.

2

sumo.

« PreviousContinue »