Page images
PDF
EPUB

- „Два пребјега гору пребјегоше - Превести, везем, т. pr. Überfurta, „Волим били пребјег у лауре

trajicio. Пребјећи (говорисе и пребјегнути), Превешање, р. (Рес. и Срем.) vide пре.

бјегнем, v. pf. (Ерц.) fieben, ji) вјешање. flüchten, fugio.

Превешали, ам, (Рес, и Срем.) vide Пребледеши, дим, в pf. (Рес.) бlag, превјешами. Пребледипи, им, v. pf. Срем.)», bleiПревијање , п. ) бав Иeberiteln , сі Преблијеђепи, дим, v. pf, (Ерц.)| wet. cumvolutio. 2) das Verändern der Stina den, pallesco.

me, vocis ipslexio. Преболепи, лим, v. pf. (Рес.) genefen, Превойјапии, ам, у. impf. ) й бути Преболипи , им, v. pi. (Срем.); coaya deln, circumvolvo. 2) die Stimme site Пребољепи , лим, v. pf. (Ерц.)) lesco : ändern, inflecto vocem : „Ако га глава заболе,

„Закукаку као кукавица, „Да Бог да да га преболи

„Превијаћу као ластавица. „Имаде ми ћешик Цинцар Јанко, Превијаписе, амce, v, r impf, fіф Notn» „Ал' још није ране пребољео

den und drehen , torqueri. Преборавии, им, v. pf. Burbleben, Превнijaчa, f, m. ј. колиба, еіnt art durchbringen, exigo (aevum).

leichter Hütte, tugurii genus. Пребранац, нца, ш. ш. ј. пасуљ, cine Превизии, вијем, pf. übermidela,

Art Fisolengericht, cibi genus ex fabis. circumvolvo. у Србији по селима кажу (као у Превјесипти, им, v. pf. (Ерц.) userpin шали) опцин гра (зашто га нај gen, appendo. више једу калуђери), а по варо- Превјешање, п. (Ерц.) бав Иebеrbаn: шима саганлија,

gen, appensio. Пребрами, берем, v. pf, überElauben, Превјешали, ам, т. impf. (Ерц.) ibet überlesen, perpurgo. 2) nacyt, mit bängen, appeudo. Del und Zwiebeln kochen, coquc fabas Ilpebiávene, n. 1) das Ueberschleppen, cum oleo et cepis et pipere.

transportatio. 2) das langsame Fahren Пребродити, им, v. pf, биғфwaten, mit dem Fidelbogen über die rycae, vado transeo.

ductatio arctus per fides. Пребројилии, им, v. pf. übеrѕiblеn, per- Превлачин, им, v. impf. 1) беrfфера numero, dinumero.

pea, transporto trahendo, 2) mit dem Превалици, им, v. pf. 1) ит теrfen, Fidelbogen langsam über die rycie everto, 2) очима, fфеl аnfeben, toryo fahren, arcum ducto

per

fides, ocalo aspicio. 3) превалило подне, Преводипии, им, y, impf. pinübеrfüh по зиме, роrüber fepn, elapsum est.

ren, traduco. Преваљівање, о. Вав Иmwerfen, ever- Превођење , p. дав біnutеrführen, trasio.

ductio. Преваљивати, љујем, v. impf. 1) ит. Превожење, р. Вав ueberfesen über to "Perfen, everto. 2) очима, fфеl аnje. nen Fluß, trajectio. hen, torvo vultu tueri.

Превоз, ш, бie ueberfuje, bas Sahta Превара, f. (Рес. и Срем.) vide прије geld, naulum. вара.

Превозиіпи, им, т. impf. überfesti, Превареніп, m. übеrfоttеnеr Cibre, ci trajicio. drus coctus.

Преврапia, f., превратуша, tin ®і Преваривање, д. Вав иеbеrfофеп, со richt von Eiern, placentae genus ex ctio,

ovis. Кукурузно брашно закувасе Преваривати, рујем, т. impf, überto јајима (у каквом суду), па се онда chen, , coquo, percoquo,

онај скроб изасипе у шигањ на вруПреварини, им, v. pf. Detriegen, deci бу маслі; кад се од оздо потпече, pio , fallo.

онда се преврне, те се ис де! Превірити, им, v. pf. überfieben, per re спіране испече; потом се једе coquo.

(највише вруће). Преваритисе, имсе, т. г. pf, ji, täи. Превратни, им,

v. pf, umkehren, îchen , decipior , fallor.

inverto. Превез, m. eine 2rt Trauenmuse, vit- Превраптуша , f. vide преврата. tae genus.

Превраќање, д. Das umrepren, interПревесиции, им, (Рес, и Срем.) vide sio. превјесипти.

Превраћати, ам, т. іmрi. umtekret, Превестпи, ведем, у. pf. binüber füб. inverto.

ren, traducо. превео би га жедна превреи, рим, т. pi. абg&prea, deпреко воде (еr іt ungemein flug). fervesco,

*dedo me,

[ocr errors]

Преврнути, нея, v. pf. uth pensen, zum Faffer hingehalten, ambae volae converto.

ad accipiendum quid paratae : пуне Преврање , p. vide превраћање. прегршпи; дај ми једне прегршти Превртати, врћем, vide превраћан. брашна; ппје воду прегриптима. Превки, вучем, v. pf. "ubеrbieben, Пред, 1 poe, аntе: вред кућом; пред traho alio, traho per aliquid.

Преда, јБогом; преда мном ; пред Прегазилін, им, v. pf. i überwaten, куну (cum acc.) ; пред Бога; преда

vado trаnѕео, воду одеr преко воде. ме ; из кесе, па предa се, пис шеlə

2) darüber treten, zertreten, conculcu. her, so hat man's Прегача, f. eine Art mоlеnеr ефurse, Предавање , п. дie uebergabe, dеdіtіо. praecinctorium laneum.

Предавати, дајем, v. impf. ) überst Прегибање, р. Вав Beugen, lexio. ben, dedo. 2) zur Uebergabe nöthigen, Прегибао, бли, f. Das • clente, articulus. adigo ad deditionem. Прегібалін, бљем (и прегибам), т. іmрt. Предаја, т. дie uebergabe, deditio : изиbeugen, flecto.

шао (н. п. ајдук) на предају. Прегледaлица, f. Die Borfrift, дав Предали, ам, т. pf. 1) ubergeben, de

Schreibmusier, exemplum scribendi. do. 2) zur Uebergabe nöthigen, adige Прегледање, т. 1) Бав Иебеrfфquen, ad deditionem. Uebersehen, Durchsehen, perlustratio. Ipegatuce, amce, v. r. pf. sich ergeben, 2) das Absehen nach einem Muster, imitatio.

Предвајање, т. бав 26theilen in awei Прегледами, ам, v. impf. 2) übеrfе. Theile, divisio in partes duas.

yen, perlustro. 2) nach dem Muster Tipe Abájamı, am, v. impf. in zwei Theie machen, facio ad exemplum.

le theile, dimidiare. Прегледаши, ам, v. pf. überfeben, über. Предвојили, им, у. pf. balbіrеn, dbliden, pervideo.

midio. Прегледаши, фем, v. pf. Burфnagen, Предвоспручање, п. Зав Bergeifa.. perrodo.

chen, Berdoppeln, duplicatio. прегнупи, нем, v. *pf. Dіеgеt, bеr. Предвоспручати, ам, v. impf. Фор beugen, inslecto.

peit falten, duplico. Прегонии, им, v. impf. Fіnutеr trei. Предвостручилия, им, v. pf. Doppelt ben, ago trans

falten, duplico. Прегонилисе, имce, y, г. impf. mit 2.net. Предёвање , п. (Рес. и Сре.) vide пре

doten gegen einander fedten, einander дијевање. aufsieben, luditicari, ducere se invісе. Предєвати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прегоњење, р. 1) сав біngbertreiben, предијеваги. transmissio, transjectio. 2) Рав Дuf. Преденути, нем, vide

предеспІІ. ziehen, traductio , Judificatio.

Предење, в. дав еріплеn", реtіо. Прегорепи, им, v. pf. .) н. п. дрво, Предерапія, рем, vide предријепн.

Durфbrennen, peruror. 2) perfфтеrіеn, Предеспи (говорисе и преденуі), tolero, obliviscor.

денем, (Рес. и Срем.). vide пређестік. Преградак, шка, m. eine 26theilung, Предісо, п. Ber' slафs (optert. бас

Betflag im paufe, zotheca, locus Spinnhaar), pensum lini, lanae : assibus separatus,

„Кецељице піанано предиво Преградипой, им, v. pf. überfФІagen , Предије рање, п. (Ерн.) Ber Патен. verschlagen, assibus separo.

wechiel, nominis mutatio. Преграфівање, n. Das BerfФІagen, se- Предијевали, ам, х. impf. (Ерц.) п. і paratio per asses.

Hve, einen andern Namen annehmen, Преграђивати, љујем, v. impf. pers fdlagen, assibus separo.

Предпка, f. (у Сријеті. у Бачк, и у Прегрізање, о. Тав Дифbeigen, per

Hah.) die Predigt, sermo. morsio.

није. Прегризанти, ам, v. impf. Burфbeigen, Предикаоница, f. Die Range, cathedra, permordeo, peredo.

suggestum. Прегриспи, ризем, у. pf. durchbeißen, Ilppausamop, m.der Prediger,praedicator. реrmоrdео.

Предикаторов, ва , вo, Dei prepigers, Прегрмети, ми 7. pf. (Рес!) док ово praedicaturis. Прегрмини, ми,v. pf. (Срем.) прегр- Предикаторскії, кa, кo, 1) Preliger, Прегрмљети, им, . р. (Ерец. )) ми, вів praedicatorius. ?) adv, wie ein Predis dieses Gewitter (fig.) vorbei ist, dum ger, praedicatoris modo, haec tempestas praeterierit.

Предиковање, и. да рrеvіgеn, praПрегрыши, f. р. бесід. Нафе бааре, dісаtіо,

uomen mutare.

cf. поуче

[ocr errors]

Bruch (Leibicaden) bekommen, herniam

Прекјуче (п. ј. преко јуче), bоrgeltern,

Предиковати, кујем, т. inpf. рrеді. Schlafe, excussio somni, circumspei gen, praedico (sacra).

ctatio anxia. Предирање, п. баз Дurreifen, dila- Презање; в. vіdе упрезање. ceratio.

Презали, прењем, vide yпpeзaпти. Предграти, рем, т. impf. ent3wei rei. Презапи, ам, v. impf. aus dem fen, dilacero.

Hipesamuce, ance, v. f. impr.}

Schlafe Предњак, т. н. п. во у плугу, беr auffahren, und umberbliden, circum

vordere (Ochs) am Pfluge, bos'auterior. spicio ex somno. Предњачење, р. дав зоrаngеbеn, аn- Презиме, мена, р. Ber guname , cogtertio.

pomen. cf. подријеліло. Предњачипи, им, т. impf. porangeben, Презимењак, m. per Den namliфеn 3а. praeeo,

namen hat, ejusdem cognominis. Предњи, ња, ње, беr bоrѕеrе, ante- Презнімипои, ил, v. pf. überpintern, rior,

"hiberno, perhicao. Предраг , m. Zannéname, pomen viri. Преисподњи, ња, ње, (у Сријему и предрёти , ем, предръо, (Рес. и Срем.) у Бачкој äuperit, ultimts: пренсvide предријепи.

подња уља, лажа и т. д. Предријепи, рем, предръо, v. pf. Пр: jaaпи, јашем, vide прејали.

(Ерц.) 1) jerreip eit, cero , perrumpо. Прејайвање , p. 1) дав райвеtreiten, 2) предръо преко попола,

er ist

trausequitatio. 2) das Reiten eine Zeit durdgedrungen, durch das Thal, per (Strede) bindurch, equitatio per tenrupit.

pus. Пр'ka, f. 1) Зав Barn, Gila. а) бав ®arn, Преја івагии, jayјем, . impf. 1) bin? Net, rete.

überreiten, trausequito. 2) hindurchreiПређен уши, нем, v. pf. (Ерц.) 1 п. ј. ten, equito per tempus, locum. Пређесіпи, фенем, v. pf. (Ерц)име, Прејапии, јашем, v. pf. коња (на 50

einen andern Namen annebinen, muto њу) преко воде, bizuber reitei, поmеn, Ја нијесам чуо у Србији, transvebor, transeo equo. да је ко своје име пређео (већ ако Прејездипін, им, v. pf. (сп.) Sueфetik және bеци од милости, или кад

perequito: шпо врачају или какав рђав „И чесіпиту Босну прејездаше — човек, кад учини какво зло па уте. Прејестісе, једейice; т. г. Pt. fff че куда), док није нокојни Teo überessen, ingurgitare se , cibo obrui. дор Филиповић дошао у Ср. Преју рипн, им, v.

pf. heftig hinübers бију (185) и назваосе Божа Груа treiben, ago traus

cf. прећерапія. јовић; aЈован Савић, Иван Прекадипи, им, v. pf. unit is er brazф. Југовић (ваља да је изабрао име und Webet weiben (bei der Kirchmeiso); за пријестол Српски); потом је би. suffio. ло ушло као уобичај пе су и Прекађивање, п. das Weiben durch други bекоји своја презимена одба. Weihrauch, susitio. цили и друга изабрали. Сиромаa Прекађивали, љујем, v. impf. räubern, мога (друга) Арсу Андреевића (или suffio. Андријһа) Кадију да објесе , да не прек.”, ка, ко, (Рес. и Срем.) vide упече у Влашку, што се назвао пријеки. Кастриот.

Преківaњe, n. Вав Шебеrfфweigen, uebers Пређелина, augm. р. пређа.

idhmieden, recusio. прѣица, f. ) dim, p. пређа. 2) cine Прекивали, ам, v. mpf, überfфmieben, Sanade, fibula.

recudo. Пређурина, f. vide пређелина.

Прекидање, п, 1) дав Sntimepfreфen, Прежање, п, vidе вребање.

diffractio. 2) das bestimmte Entscheid Прежати, ат, vidе вребалон.

den (z. B. eines Kaufe), determina. ІПреживање, р. дав 2Biebertauen, ru. tio. minatio.

Прекидали, ам,

impf. 1) entzwens Преживан, ам, v. impf. Wiebertagen, brechen, diffringo. 2) bestimmt entscheid rumino.

den (einen Kauf), determino. Преживели, вим, v. p. (Pec.), 1 fort прекинути, нем, у. p. 1) entgферти преживљепи, вим, v. pi. (Ерц.) Ivіtаш прекинулисе, немсе , v. P. p. ciner

Ben, disrumpo. 2) bestimmt entscheiden. duco : „Не би ги ми уз њи преживљели

mihi conscisco. Прежина, f. vide прегача. Tipesake, n, 046 Auffahren aus dem nudius tertius.

"teil,

f.

1bаnсе.

[ocr errors]

По кучерањї, ња, ње, оrgеt rig, Прекбран, pнa, нo, Der Borw rfе bören Прекјучерашьії, ња, њe, quod fuit nu muß, qui saepe objurgatur: cearga dius tertias.

је прекорaн. Приклад, т. (Peo. и Срем.) vidе при- Прекрипій, им, v. pf. кога, еіnет јеклад.

Vorigürfe machen, exprobro, Преклањање , vide преклоњање. Прекрајање, р. сав Зијфneiben auf eine преклањами, ам, vide преклонњатит, andie Art, sectio ad aliam formulam. Пр-клањаписе, амce, vide прекло. Прекрајати, ам, v. impf. апдев зujdnei.

den, seco ad ajiam formulam. Преклани (п. ј. преко лани), вое зер Прекрёнупит, нем, v. pf. uberfфтепJahren, ante duos

annos ,

ante bieu fen, desuper inclino, nium.

Прекрёл, m. Bеr llufфтипу , revoluПреклањскі, кa, кo, por 3perjibrig, tio : стоји на прекрету. quod fuit ante dnos annos.

Прекрешање, п. баѕ ueberfф merten, Преклињање, п. Рав beilige Betheuerи, inclinatio. @chwören, testatio deoruin,

Прекрёматін, рећем, impf. übers Преклињалінсе, њемсе, v. r. impf. id wenken , desuper inclino.

hoch und theuer schwören, testor deos Iperpémamince, pektemce, *. r. impf. hominesque: лунесе и преклњеcе.

ein Spiel, in Desterreid butschen, Преклонити, им, v. pf. н. ін. главу, деп in asse ex axe mobili sursum et deor Kovi vorwärts beugen, inclino caput.

sum moveri. Преклонитисе, имсе, т. г. pf. fit per. Прекрёmња, f. vide прекрeт. beugeii, iuclinor.

Ірекривање, п. 1) дав 23 erfiefen, an : Преклоњање, п. Вав Beugen, inсlina einen andern Ort, occultatio mutata. tio.

2) das neite Deden (des Dachs), conПреклоњали, ам, v. impf. Seugen, in tectio nova. clino.

Прекривали, ам, v. impf. 1) пен де, Преклоњаписе, амсе, ч. г. impf. ji đen, deindu tego. 2), anders wo vero verbeugen, inclinor.

bergen , occulto alio loco, Преко, über, trаnѕ ; преко дан, и Прекрівнін, нм, у. pf. feitmart& Erünə den andern Tag, altero quoque die.

men , incurvo : Преквати, кујем, у.. pi. iberfфтie „Паунперо прекривала den, recudo.

Прекрили, ријем, v. pf, 1) пен ресеп, Пренодринац, нца, m. ein Renj, non denuo tego. 2) anders vo verbergen, jenseit der Drina, transdriuanus.

alıbi celo, Преподріянка, f. Trauenzimmer von jena Прекројни, им, v. pf. ansersufфncia Teit der Drina, transdrinana.

deni, seco ad aliam formularn. Преподринскi, ka, кo, ) jenjeit деr Прекретипи, им, v. pf. 1) PurФЁret

Drina, transdrinanus. 2) adv. wie jenis zenoblique perseco. 2) bekreuzen,

feit der Drina, transdrinano more. eruce signo. Прекудриње, т. дie Begeno jenfeit Set Прекрстилінсе, имce, v. r. pf. fid, бе. Drina, regio transdrinana.

Freuzen, cruce se siguare. Прекоморац, рца, m. деr über бет Прекршипи, им, v. pf, jeroreфen, difMeere her ist, transmarinus :

fringo. „Како дође Арап прекомора

Прекрштање, п. vide прекршћање. Преком "рка, f. 2) ein Srаnеngіnnеr Прекрштпан, ам, vide прекрutали.

pon jenjeit бев ReereB, mulier trans- Прекршћање, п. 1) das Befreuzen, marina. 2) пушка прекоморка, eine

crucis formatio super re aliqua. 2) das Flinte von jenseit des Meeres (aus Durchkrénzen, persectio obliqua. Venedig ?) telum ultramarinum: Прекршћапии, амі, v. impf. r Pur. „о рамену дуга прекоморка

kreuzen, oblique perseco. 2) befreuziПрекоморски, кa, кo, ubermeerifф, gen, cruce signo. tranamarinus.

Прексиноmњії, ња, 1ње, воm porgetriПрекопавање, п. 1) бав Йебеrgraben, gen Abend, ante duos dies vesperi.

perfossio. 3) бав Шraben mitten bur, Hрексинбk (m. ј. преко синоћ); pora perfossio.

gestern Abends, ante duos dies ves-, Прекопавапи, ам, v. impf. übergeaben, регі. реrfоdio.

Превксиноћни, нa, нo, vide прексиПрекопали, ам, у. pf. Burgeaben, übers graben, perfodio.

Преку житн, нм, v. pf. (роп хуга) übers Прекорaвaњe, n. vіdе корење 1.

tehen, defungi malo. Препораваши, ам, vidе кориан, Прекундачи пти , M, . pf. г) überfфі?

[ocr errors]

по се,

n.

Премештали, ам, (Рес. и Срем,) гі.

ten, scapo novo munio. 2) прекунда- Прељевали, ам, т. impf. (Ерц.) über:

von einem der sich anders gießen, transfundo. trägt, als sorit, vestem mutavit. Прељетиши, им, v. pf. (Ерц.) über Прекупац, пца, der Vorläufer i sommern, aestivo. cmens ante alios, propola :

Прељепни, на, но, (Ерц.) н. п. сла„њојзи ми долазе

нина, тав über einen Зоmmеr lang прекуици прговци

geblieben, quod aestatem perduravit. Прекупити, им, v. pf, portaufen, emo Прељубити, им, v. pf. (cni.) mixer bie ante alios.

Pflicht lieben, lieben den man nicht Прекупљівање, р. бав Зоrtаufen, em roll, amare, quem non oporteret (cf. tio aute alios.

приљубити): Прекупљ івали, љујем, т. impf. vors „Или ме је са свим оставила, faufen, emo ante alios.

„И јелена другог прељубила – Прелажење, т. 2) вав ріnbergeben, Према, gegenüber; ex adverso, ere.

transitio. 2) das Ueberlaufen, exunda sione. 2) пражи ћевојку према сеtio.

61, die zu dir paßt, deines Gleißen , Прелаз, m. (Рес. и Срем.) vide прије. раrеm. 3) према глави, (ев gеbt) um лаз.

den Kopf, agitur de capite. Ilpena Прелазими, им, т. impf. 1) бinüber: глави и оца по глави.

geben, trauseo. 2) überiaufeit, exundo. Премазали , мажем, v. pf, überfфnieПреламање, т. das Entzweybrechen, ten, perlino : премазали му зубе, fire diffractio.

haben ihn mit einer Kleinigkeit abges Преламати, ам, v. impf. entsmeybres fertigt. chen, diffringo.

Према зівање, р. Зав (notbbiieftigle) Прелетање, п. (Рес. и Срем.) vide пре Abspeisen eineb, der um mehr bittet. лијемање.

Премазнівати, зујем, Ү. impf. einen, Прелетали, леfем, (Рес. и Срем.) der viel verlangt, nothdürftig abspeisen, vide прелијепан,

cf. премазапи. Прелеmепи, піим, (Pec.) vide преле. Премікнулисе, несе, ride према. kен.

kuce. Прелепойти, им, (Срем.) vide преле- Премамиши, им, v. pf. perioden, perkemu.

licio. Прелетипи, им, (Рес. и Срем.) vide Премаљеппіни , на , но, (у Ерц.), vide прељетити.

прољетни. Прелепні (једни говоре прелетњи), Премаљеће (премаљеће), п. vіdе прое

на, но, (Рес. и Сремс.) vide прељепни. seke. Прелелепип, лепим, v. pf. (Ерц.) bin. Премаћисе (говорище и премакнуüberfliegen, pervolo , transvolo.

лисе), міакнесе, т. г. pf. fіф perryПреливање, р. (Рес, и Срем.) vide пре den, forte discessit res е lосо: пре љевање.

макло ми се (т.ј. неспало ми сад, Прелiвапи, ам, (Срем.) vide преље. а добнһу опеті) новаца, жита и т. д.

Преманципи, имі, v. pf. iber еtmав ред Премијевање, п. (Ерц.) vide преље. reiben, porrigor, ulira (. 3. кошуља

кољено). Прелијевали, ам, (Ерц.) vide прење- премесініипи, им, (Рес. и Срем.) vide

премјестипи. Прелијептaњe , p. (Ерц.) бав Иебеrflie. Премешање, n. pas uebermеrfеn, transgen, pervolatio, transvolatio.

jectio. Прелијетапи, лијећем, y, impf. (Ерц.) премештапти, мекем, v. impf. übermer. überfliegen, transvolo, pervolo.

jen, circumjicio, perrolvo. Прелити, лијем, v. pf. 1) übеrgіевен, Премəлтатисе, мекемсе,

transfundo. 2) begießen, perfundo. fich überwerfen, überburzeln, provolvor. Прело, p. pie epinnerjammlung, Spinn. Преметнути , нем, v. pi. übermerfe Spilname' für einen Rann, der ge: Tipememwymace, nemce, v. r, pf. übers fponnen (wie Hercules, der Omphale burzeln, provolvor.

zu liebe), vir qui net feminae modo. Премештање, а. (Рес, и Срем.) vide Преломници, им, т. pf. entѕ wеibrефеп, премјештање.

diffringo. Преља, f. Die Spinnerinn, nеtrix. 11 perebâibe, n. (Epy.) dat uebergießen, Dp-menumamuce, amce, (Pec. a Cpest.) transfusio.

vide премјештапсе.

ванти.

вање.

вали.

[ocr errors]
« PreviousContinue »