Page images
PDF
EPUB

Предиковати, кујем, v. impf. prebi. gen, praedico (sacra).

Предирање, п. vaš Durßreißen, dila

ceratio.

Предирати, рем, v. impf. entzmei reis ßen, dilacero.

Предњак, т. н. п. во у плугу, бес vordere (Ochs) am Pfluge, bos anterior. Предњачење, п. дав 2orangejеп, ап

teitio.

Предњачити, им, v. impf. gorangeben,

praeco.

Предњи, ња, ње, дек богðеrе, ante

rior.

Предраг, m. Mannšname, nomen viri. Предрети, ем, предро, (Рес. и Срем.) vide предријети. Предријети, рем, предръо, v. pf. (Ерц.) 1) ferreißen, lacero, perrumpо. 2) предро преко потока, er ist durchgedrungen, durch das Thal, perrupit. Пређа, f. 1) дав Sarn, fila. 2) дав Заги, Nes, rete. Пређенути, нем, v. pf. (Ерц.) Пређеспи, ђенем, v. pf. (Ерц.)

[ocr errors]

т. j. име, einen andern Namen annehmen, muto nomen, Ја нијесам чуо у Србији, да је ко своје име пређео (већ ако жене ђеци од милости, или кад што врачају или какав рђав човек, кад учини какво зло па утече куда), док није покојни Теодор Филиповић дошао у Србију (1805) и назваосе Божа Гру јовић; а Јован Савић, Иван Југовић (ваља да је изабрао име за пријестол Српски); потом је би ло ушло као у обичај, те су и други ђекоји своја презимена одба цили и друга изабрали. - Сиромаа мога (друга) Арсу Андреевића (или Андријћа) Кадијау да објесе, да не утече у Влашку, што се назвао Кастриот.

Пређетина, f. augm. 4. пређа.

Schlafe, excussio somni, circumspe

ctatio anxia.

Презање, п. vide упрезање. Презами, прежем, vide упрезати. Презами, ам, v. impf. aus dem Презаписе, амсе, v. r. impf. blafe auffahren, und umherblicken, circumspicio ex sɔmud.

Презиме, мена, n. ber Buname, conomen. cf. подријетло. Презимењак, m. der den námlichen u namen hat, ejusdem cognominis. Презимиши, и . pf. übеrminterni hiberno, perhiemo. Преисподњи, ња, ње, (у Сријему и у Бачкој) dugerft, ultimus: пренсподња уља, лажа и т. д. Пројаати, јашем, vide прејати. Прејавање, п. 1) дав inûberreiten, transequitatio. 2) das Reiten eine Zeit (Strede) hindurch, equitatio per tem

pus.

Прејайваши, јаујем, v. impf. 1) bin

überreiten, trausequito. 2) hindurchreis ten, equito per tempus, locum. Прејаши, јашем, v. pf, коња (на коњу) преко воде, binüber reiten, transvehor, transeo equo. Прејездити, им, v. pf. (ст.) burrei ten, perequito:

„И честишу Босну прејездаше — Прејестисе, једемсе, . r. pf. sich uberejfen, ingurgitare se, cibo obrui. Прејурити, им, v. pf. beftiq bіnüber treiben, ago trans cf. прећератя. Прекадити, им, v. pf. mit 2, und Gebet weihen (bei der Kirchmesse),

suffio.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Прек?, ка, ко, (Рес, и Срем.) vide пријеки.

Прекивање, п. дав Цебе [en, Weber schmieden, recusio.

Пређица, f. 1) dim, . пређа. 2) cine Прекивати, ам, v. mpf. ü у.

Schnalle, fibula.

Пређурина, f. vide пређетина.

Прежање, n, vide вредање.
Прежати, ам, vide вребами.
Преживање, п. дав Biebertäuen, ru-

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

den, recudo.

Прекодринац, нца, m. ein Menfch bon jenfeit der Drina, transdrinanus. Прекодранка, Г. Зrauenzimmer yon jen. feit der Drina, transdrinana. Прекодринска, ка, ко, 1) jenfeit der Drina, transdrinanus. 2) adv. mie jeu feit der Drina, transdrinano more. • Прекодриње, в. bie Begeno jenfeit der Drind, regio transdrinana. Прекоморац, рца, m. ber über бет Meere her ist, transmarinus: „Како дође Арап прекоморац Прекоморка, Г. 1) ein Srauenzimmer son jenjeit beš Meeres, mulier transmarina. 2) пушка прекоморка, eine Flinte von jenseit des Merres (aus Venedig?) telum ultramarinum: "О рамену дуга прекоморка Прекоморски, ка, ко, übermeerif,

transmarinus.

Прекопавање, n. 1) das Lebergraben, perfossio. 2) даš Graben mitten burm, perfossio. Прекопаваши, ам, v. impf. übergraben, perfodio.

Прекопати, ам, v. pf. bur graben, über. graben, perfodio.

Прекоравање, n. vide корене 1.
Препоравати, ам, vide корити,

Прекоран, рна, но, дег Borwürfe hören muß, qui saepe objurgatur: свагда је прекоран.

Прекориши, им, v. pf. кога, einem
Vorwürze machen, exprobro,
Прекрајање, п. čaš unin auf eine
andre Art, sectio ad aliam formulam.
Прекрајати, ам, v. impf. anders jujd nei
Den, seco ad ajiam formulam.
Прекренути, нем, v. pf. uberfomen
ten, desuper inclino.
Прекрет, т. der Umimmung, revolu-
Чо: стоји на прекрету.
Прекрешање, п. даб Церетrnen,
inclinatio.

Прекретами, рећем, v. impf. über ichwenken, desuper inclino. Прекретатисе, рећемсе, . r. impf. ein Spiel, in Sefterreich buti men, in asse ex axe mobili sursum et deor sum moveri.

Прекретња, f. vide прекрет. Прекривање, п. 1) даб Berfiefen, an einen andern Ort, occultatio mutata, 2) das neue Decken (des Dachs), con

tectio nova.

[blocks in formation]

fringo.

Прекрштање, n. vide прекршћање. Прекршпати, ам, vide прекршћати. Прекршћање, п. 1) das Bekreuzen, crucis formatio super re aliqua. 2) das Durchfrenzen, persectio obliqua. Прекршками, ам, v. impf, r) дис Ereuzen, oblique perseco. 2) befreuzi= gen, cruce signo. Прексинотњи, ња, ње, yom yorgeftci gen Abend, ante duos dies vesperi. Прексиноћ (т. j. преко синоћ), vor= gestern Abends, ante duos dies ves-, peri.

Прексиноћни, на, но, vide прекси

номњи.

[blocks in formation]

1

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Прелетиши, им, (Рес. и Срем.) vide прељетити.

Прелетна (једни говоре прелетњи), на, но, (Рес. и Срем.) vide прељетни. Прелећети, летим, v. pf. (Ерц.) in. überfliegen, pervolo, transvolo. Преливање, п. (Рес. и Срем.) vide пре

љевање.

[blocks in formation]

вати.

Прелијетање, п. (Ерц.) дав Цебете. gen, pervolatio, transvolatio. Прелијетати, лијећем, v. impf. (Ерц.) überfliegen, transvolo, pervolo. Прелити, лијем, v. pf. 1) übergießen, transfundo. 2) begießen, perfundo. Прело, п. діе ріпnverfammlung, Spinn. gefellschaft, coetus netricum. 2) als Spisname für einen Mann, ber ge= fponnen (mie Sercules, ber Smphale zu Liebe), vir qui net feminae modo. Преломипци, им, v. pf. entzwеівсфен, entzweibrechen, diffringo.

Преља, f. bie Spinnerinn, netrix. Прељевање, п. (Ерц.) дав Цebergießen, transfusio.

Прељевати, ам, v. impf. (Ерц.) йвес gießen, transfundo.

Прељетиши, им, v. pf. (Ерц.) йбег fommern, aestivo.

Прељешни, на, но, (Ерц.) н. п. сланина, тав über einen Sommer lang geblieben, quod aestatem perduravit. Прељубиши, им, v. pf. (cnit.) wider die Pflicht lieben, lieben den man nicht foll, amare, quem non oporteret (cf. приљубити):

[ocr errors]

„Или ме је са свим оставила, „И јелена другог прељубила Према, 1) gegenüber, ex adverso, e regione. 2) тражи ђевојку према себn, die zu dir paßt, deines Gleichen, parem. 3) према глави, (eš gebt) um den Kopf, agitur de capite. Према

глави и оца по глави.

Премазати, мажем, v. pf, überschmie ten, perlino: премазали му зубе, Пе hoben ihn mit einer Kleinigkeit abges fertigt. Премазивање, п.

das (nothdürftigfle) Abspeisen eines, der um mehr bittet. Премазивати, зујем, v. impf einen, der viel verlangt, nothdürftig abspeisen, cf. премазати. Премакнутисе, несе, vide пpema.

Кисе.

[blocks in formation]

Премаљеший, на, но, (у Ерц.), vide прољетни. Премаљеће (премаљеће), n. vide про

љеће.

Премаћисе (говорисе и премакну тисе), макнесе, v. г. pf. fіch perrus den, forte discessit res e loco: mpe макло ми се (m.j. нестало ми сад, а добићу опет) новаца, жита и т. до Премашити, им, v.pf. uber etmas mega reichen, porrigor, ultra (1. 2. кошула Преместити, им, (Рес. и Срем.) vide кољено). Премешање, п. дав Цебеrmerfen, transпремјестити. jectio.

Преметати, мећем, v. impf. übermer. Премешашисе, мећемсе, v. r. impf, Ten, circumjicio, pervolvo. Преметнути, нем, v. sich überwerfen. überburzeln, provolvor. pf. überwerfen, Преметнутисе, немсе, v. г. pf. über pervolvo. burzeln, provolvor. Премештање, п. (Рес. и Срем.) vid премјештање.

Премештати, ам, (Рес. и Срем.) і. Премешташисе, амсе, (Рес. и Срем.) де премјештали. vide премјешталисе.

[ocr errors][ocr errors]

Премислиmисе, Hмсе, v. r. pf. fich anders bedenken, muto sententiam. Прéмunâше, n. das Vercücken (von Geld, u. a. Verlegenheiten), perturbatio. Премицатисе, мичесе, v. r. impf. fi verrücken.

Премишљање, п. дав Цебендепen, percogitatio.

Премшьали, аm, v. impf. überdenken, percogito, reputo.

Премишљатисе, ам, v. r. impf. bedenken, delibero.

Премјестити, имсе, v. pf. (Ерц.) йвек. tracgn, transfero.

Премјеститисе, имсе, v. г. pf. (Ерц.) den Ort ändern, locum muto. Hрeмjeшumâе, u. (Epy.) das Uebersehen, Uebertragen, translatio. Премјештати, ам, v. impf. (Ерц.) übersehen, übertragen, transfero. peмjeшmаmисе, aмcе, v. r. impf. (Epi.) sich übersehen, den Ort ändern, transfero ine, transporto me. Пренемагање, n. baš Dhumächtig. mers den vor Schmerz, deliquium prae dolore. Пренемагатисе, мажемсе, v. r. impf. vor Schmerz in Ohnmacht fallen, deficio prae Пpеuемohиce, могнемсе, v. г. pf. vor Schmerz in Ohnmacht fallen, deficio prae dolore.

dolore.

Пренети, несем, (Рес. и Срем.) vide пренијети.

Пренијети, несем, пренијо (прениjeлa, лo), w. pf. (Epy.) hinübertragen, transporto.

Пренитити, им, v. pf. ш. j. ними, das Trumm erneuern, licia renovo. Пренос, т. (Рес. и Срем.) vide пријенос. 15 Преносими, им, v. impf. übertragen, trausporto.

ренokиmи, им, v. pf. übernachten,

[blocks in formation]
[ocr errors]

chen der Schuhe, calceamenti refic

tio.

Пpeoбуzamи, ам, v. impf. die Schuhe wieder zurecht machen, refingo calcea

mentum.

Преобувашисе, aмce, v. г. pf. sich die ooyka wieder zurecht machen, refingo calceamentum.

Прéобуxa, f. die Kleidung zum Umkleis Den, vestimenta alia, recentia. Преобути, бујем, v. pf. cinem die фиђе

zurecht machen, refingo calceamentum. Предбутисе, бујемсе, v. r. pf. feine Schuhe zurecht machen, refingo calce

amentum.

Преобући, бучем, v. pf. umfleiben, alias vestes induo. Преобућисе, бучемсе, v. г. pf. fih um. kleiden, vestes muto. Преодести (говорисе и преоденути),

Денем, (Рес. и Срм.) vide преођесни. Преdдumи, HM, v. impf. hinubergehen, von einem Ende bis zum andern hins durchgehen, pervado, percurro. Iрèoднишa, f. m. j. звиjездa, der Stern der den Himmel durchwandelt, stella percurrens coelum :

„Од сестрице звезде преоднице, „Што преоди преко ведра неба — Пpecheнуmи, нем, vide пpeohecma. Пpechene, n. das Durchgehen, percursio. Предђести (говорисе и преођенути), hенем, v. pf. (Épu.) wieder bekleiden, umkleiden, aliter vestio:

"Док се гора преођене листом, ,, А рудине правом ђетелином Преomêmи, оmмем, v. pf. vorwegneh men, praecipio, praeripio. Предшимање, п. дав Востедетеп, praeceptio.

Предтимати, ам (и преотимљем), v. impf. vorwegnebmen, praecipio. Препасти (говорисе и препаднути), паднем, v. рf. erschrecken, exterreo. Препастисе (говорисе и препаднуmисе), паднемсе, v. г. pf. erschre den, expavesco. Препевати, ам, (Рес. и Срем.) vide препјевали.

ПIрeпелида, f. 1) die Wachtel, coturnix.

2)beim Heumachen ein G a n g (der Reihe der Mäder bis ans Ende der Wiese, wo sie dann, wieder eine neue Reihe vornehmen), (nocmam bei den Schnittern. Kukuruzgräbern), vices (?) Препелнч, m. die junge Wachtel, pullus coturnicis.

Препеличіи, чја, чје, Bahtel, со

turuicis.

Пpenemи, пнем, V. рf. н. п. кoшa, ein weis

dendes Pferd an eine andere Stelle bin= den, alio loco religo equum pascentem, X

[merged small][ocr errors]

Препињати, њем, v. impf. н. п. ко-
Ha, überbinden, alio loco religo.
Препирање, п. да Цебестафеп, perlotio.
Препирање, п. baš Santen, rixae.
Препирати, ам, v. impf. ûбестафен,
perluo.

Препиратисе, ремсе. v. r. impf. jan.
ten, rixari.

[blocks in formation]

Преправност, f. bie Bereitfaft, promtus.
Препрата, f. (у Сријему кажу: жен-
ска црква) бer Zheil der Sіфе, то
Die Frauen stehen, locus feminarum in

ecclesia.

Препис, m. (Рес. и Срем.) vide при- препрати, перем, v. pf, übеrwајфел,

јепис. Преписати, пишем, v. pf. 1) über. schreiben, transcribo. 2) beschreiben, confcribiren, conscribo. Преписивање, п. 1) baš Umriben, transcriptio. 2) das Beschreiben, Auffreiben, Bereichnen, @onfcribiren, conscriptio.

Преписивати, сујем, v. impf. 1) ит. schreiben, transcribo. 2) beschreiben, vers zeichnen, conscribo.

Препити, пијем, v. pf. über дав Тав trinken, nimium bibisse.

Препишавање, п. даš Цеберіеn, trans

minctio.

Препишавати, ам, v. impf. überife, transmejo.

Препишати, ам, v. pf. ûеріn, transтејо. Препищала би жена (тако је близу).

[ocr errors]

Препјеваши, ам, v. pf. (Ерц.) іnðи
fingen, canto per (totam noctein):
„Два славуја сву ноћ препјеваше
,,Сву ноћ ми соко препјева
Препјецање, n. baš abermalige Bren=
nen, recoctio.
Препјецаши, пјечем, v. impf. ракију,
übersieden, abermal sieden, recoquo.
Преплакати, лачем, v. pf. burmei=
nen (ben ganjen Zag), in einem fort
weinen, fleo per (totum diem).
Препланути, не, v. pf. н. п. ватра
Љеб, йбек аеrn д.і. wenn baš euer
das backende Brot zu schnell umflammt,
und es dadurch von außen verbrennt,
während es nach innen noch roh ist
panem coquendum praeeox ignis adurit.
Препливати, ам, v. pf. дисф$wim.

men, transnato.

Препловиши, им, v.pf. vide препливати.
Препона, f. bie geiften, ilia,

Tavo iteratis vicibus.

überwaschen,

Препрéдаme, n. das Ueberspinnen (des
Zwirns), netum iterum neo.
Препредати, ам, v. impf. ûberfpinnen,

iterum neo.

Препрести, редем, v. pf. überfpin
пеп, iterum neo.
Препречивање, п. дав Borteđen, prae-

tentio.

Препречивати, чујем, v. impf. bot
stecken, vorstemmen, praeteudo.
Препречити, им, (Рес. и Срем.) vide
препријечити.

Препријечити, им, v. pf. (Ерц.) о
stecken, vorstemmen. praetendo.
Препродавање, п. дав едеrverau
fen, revenditio.
Препродавати, дајем, v. impf. wies
der weiter verkaufen, revendo.
Препродати, ам, v. pí. mieder meiter
verkaufen, revendo:

„Продаше ме бегу Челебијћу, „А Челебијћ мене препродаде , Љубовићу из Новог пазара Препросити, им, v. pf. m. ј. ђевојку коме, cinen überfrenen, übermer. ben, ausstechen, virginem ab alio expetitam procari. Препуцати, цаше, т. pf. н. п. пушке, іш

einem fort schießen (von Flinten),persono, Прерад, т. Тапивате, nomen viri. Преранак, ика, m. (Рес. и Срем.) vide пријеранак.

Прераниши, им, v. pf. durch einige Zeit ernähren, alo, nutrio per tempus (famis, hiemis).

Прерањивање, и, дав Évnäßren bur etnige Beit, peruutritio. Прерањивати, њујем, v. impf. fin durch ernähren, pernutrio.

« PreviousContinue »