Page images
PDF
EPUB

у.

ТПримиритін, им, v. pf. 1) einen gue Припалити, им, т. pf. 1) свијећу, ап.

Ruhe bringen, facere ut quis quiescat. зün ən, accendo. 2) fig. припалио 2) примири ђаволе! gib Xube (fagt pie пjешице чак у-, bat fit su ўup aufə Mutter zum Kinde), quiesce.

gemacht bis — pedes venit usque ad Приміритисе, имce, v. г. pf. fit sur Припаљівање, і.. дав 2ngunsen, ас

Ruhe geben (vom vorigen unsteten Les censio. ben), conquiesco.

Припаљивати, љујем, т. impf. angiin» Примипи, им, pf. nehmen, bekoms den, accenso. men , empfangen, capio , н, п, болест, Припанули , нем, vide

припасти. сијасетi, коња.

Припасати, пашем, v. pf. unigürten. Приіминисе, имce, v. r. pf. 1) чега, circumdo, cingo.

jih annehmen, cuго. 2) уз брдо, jim Hрипасівање , п, баѕ umgürten, ciraufmachen, dedit se in viam. 3) npr. cumdatio, cinctio. милосе цвијеке, greifen, Jurael jaj. Припасівати, сујем, v. impf. Imgör. ren, radicem ago.

ten, circumdo , accingo. Примицање , п. бав Феrbеіrіtеn, га. Пріпасти , паднем, v. pf. 1) falen (sur berkommen, admotio.

Erde), accido. 2) zufallen, zu Theil Пр імпцапи, мичем, т. impf, bеrbеі. werden, obvenit. 3) (cm.) Há ym, beis rücken, admoveo.

fallen, venit (in mentem): Прi мицаписе, мнчемсе, v. г. impf. „Доцкан Симу на ум припануло herbeiräden, admoveri.

Припевање, п. (Рcc. и Срем. ) vide Ilpam pje, n. die Küste, ora, ora maritima. припијевање. Приморскії (приморскії), кa, кo, Gee, Пришёвапн, ам, (Рес. н Срем.) vide Küstens, maritimus.

припијевали. Принављање, п. бав Зuneuen, Res. Припевали, ам, (Рес. и Срем.) vide bingu - machen, uovi additio.

припјевали. Принављати, ам, v. impf. пеn bingu Прзineкa, f. Die ефwüle, pie beife Con

inacen, bekommen, novi quid adjungere. ne, fervor solis. Принели, несем, (Рес. и Срем.) vide Припепи, пнем (и припењем), v. pf. пеннијепції.

1) ein weidendes Pferd anbinden, funi Прiнијели, несем, принијо (принијела, adligo equum pasceutem. 2) in die yö,

10), v. pf. (Ep.) berzubringen, adfero. he beben, tollo. Приновили, им, v. pf. пей pinju” mа. Прип списе, пнемсе (и припењемсе), den, novi qnid аdjuugo.

v. r. pf. hinaufsteigen, asceudo. Принос, m. Die Babe, doum oblatum : Припеfіи, ечем, v. pf. 1) јагње, пра„Он Кулину чесло одлажатие,

ce, anfangen zu braten, anbraten, „Под чадоре принос доношаше. igni admoveo assandum. 2) heiß brena Принсипин , им; v. impf. bеrbeibringen, nen (von der Sonne), aduro. adfero, fero, porto.

Припијевање, п. (Ерц.) Рав insuftn. Принсшење , п. дав Bringen, adlatio.

gen, accentio. Принцип, m. Der 3rt, Prins, princeps : Припијеванти, ам, v. impf. (Ерд.) mit. „Поред мога Бонлије принципа btsingen, simul canto, celebro. Прiнципов, ва, вo, bes pringen , xürs Пріпињање, п. бав 2ntinen дев mei. ftet, principis.

denden Pferde#, adligatio equi pascentis. Принциповина, f. Тав хіrіtеntbum, Припињапти, њем, т. іmрi. Bав Рfer principatus (terra principis).

an einem langen Stricke aribinden, adПрьушипти, им, v. pt. befфnpficin, ligo equum pasceptem. odoror.

Припнпідмипіи, им, v.pf, söhmen, cicro. Приокупипи, им, v. pf, inn Saufen vor Припнли милисе, имce, v. г. pf. zahin Tich hertreibcn , cogo gregem.

werdeii, cicurari. Пригінули, нем, v. pї. ) Eleben, adhae. Припипцомљавање, т. дав Забт тафеп,

ro: 2) zugreifen (bei der Urbeit), labori Zähmen , cicuratio. incmho. Прионуо као чичак за јаје. Припиломљавапи, ам, v. impf. saba Припадање, p. ajcas Salen (sur re), machen , cicuro. іnсlіnаtіо. 2) сав Зufalen (зит еб. Припишавање , p. Das 2npiffen, ad

theil), cum quid evenit, obtingit. minctio. Припадали, ам, v. p. 1) fallen Yur gr. Припишавапи, ам, v. impf. апріfen,

de), decido, inclinor. 2) zufalen, evcnit. admejo. Припадом , in Xeben tunter, tempore Припішапки , ам, v. pf. апріffen, adsubsecivo: то је он начинно при mejo. падом.

Пріпјерапи, ам, у. Прпазли, им, yilе опе зилії.

pf. (Epe) mitbes jingelt, simul саво.

dico, arrogo.

Пріслањање, д. Фав 2nlebnen, adcli

Приповедало, m. (Рес/н Срем. ) vide Присвајање , п. Вав Зueignen, arrogatio. приповиједало.

Присвајати, ам, у. impf. gueignen , Приповедање, п. (Péc. и Срем.) vide

viadico, arrogo. приповиједање.

Присветлили, им, (Рес. и Срем.) ride Приповедати, ам, (Рес, и Срем.) vide присвијелилипи. приповиједати.

Присвијеллипти, нм, т. pf. (Ерд.) За Приповедити, им, (Рес. и Срем.) vide juleuchten, lumen admoveo. приповједити.

Присвојавање, п. vide присвајање. Приповесіп, f. (Рес. и Срем.) vide пpи. Присвојавати, ам, vide" присвајати. повијесп.

Присвојии, им, т. pf, gueignen, vinПрипідвепка, f. (Рес. и Срем.) vide приповијетка.

Пріседање, р. (Рес. и Срем.) vidе при. ТІриповиђепи, дим, vide приповје сједање. диті.

Пріседали, да, (Рес. и Срем.) vide Приповиједало, т. (Ерц.) vide причало. пр:сједати. приповиједање, п. (Epiц.) дав“ сrsity. Прісеспи, седе (и приседне), (Ресlen, narratio.

и Срем.) vide присјести. Приповиједали, ам, v. impf. (Ерц.) Присетиписе, имce, (Рес. и Срем.) erzäbien, narro.

vidе присјелиписе. Пріпов ajecm, f. (Ерц.) бав Сpridу mоrt, Присећање, п. (Рес. и Срем. ) vide

proverbium : Благоснјест припови присјећање. јест, mit Raria Bettün igung (25. Приісекалінсе, амсе, (Рес. и Срем.)

Marg) ist der Winter nod nicht vorbei. vidе присјећаписе. Приповијепка , f. (Ерц.) Die Srgählung, Присипање , п. Вав фіnѕufфütten, ad. narratio, fabula.

fusio. Приповједиши, им, v. pf. (Ерц.) er» Прiсипали, ам, (и присипљем), . zählen, narro.

impf. hinzuschütten , affundo. ІІрипојавање, п. бав Дnlüten, adglu- Прісједање , й. (Ерц.) бав еttеn • blеі glutinatio.

ben im Munde (Rachen), adhaesio in Припојаватин, ам , v. impf. anlöten, faucibus. adglutino.

Присједапти, да мп, v. impf (Ерц.) Припојаснице, f. р. п. ј. кесе, die im Munde stecken bleiben, adhaereo in

Patronriemen,die Patrontasche (als Gür: faucibus. tei), zona embolorum igniariorum. Прісјести (говорисе и присједнук), Припојипи, им, v. pf. anlüten, adglu сједе (говорисе и присједне), tino ferruminando.

(Eph.) im Munde steden bleiben, adhae. Приправа , , vide преправа.

reo in faucibus : присјело и да Бог Приправити, им,

vide

преправити. Aa! mögest du daran ersticken! приправљање, р. vide преправљање. Прісјепитисе, имce, v. г. pf. (Ерд.) Приправљапін, ам, vide преправљати, sich anders bedenfen, muto consilium. Припрдівање, р. Bas Oreinfфwägen, Присјећање, п. (Ерц.) апоге &ntfФle interfabulatio.

Bung, mutatio consilii. Припрдівати, дујем, v. imрt. Breins Присјећаписе, амce, v. г. impf. fiФ

chwäßen, in den Sram sc**ßen, inter anders bedenken, muto sententiam. fabulor.

Прискочипи, им, v. pt. Perbeifpciage/ Прiпузапии, ужем, т. рт. Бесбеieries adsilio. феи, adrepo.

Приіслављање (преслављање ?), . рав Прiпушици, им, v. pf. аnblafen, sen Mitfeiern, celebratio simultanea.

su obnoxio et subobsceno (futuo). Прислављати (преслављати ?), ам, Прирадити, им, v. pf. binguarseiten, v. impf. mitfeiern, concelebro. y Cphinzuerwerben, adquiro.

бији и у Ерцеговини и данас прllІрирађивање, п. баб бinguerperpen, слављају још који дан осим крсноadquisitio.

га имена, пако, н. п, млоги "БурПрирађівати, ђујем, т. impf. Finu= февштаци прислављају Турђиц, 4 erwerben, adquiro.

ђекоји Аранђелов дан; a"НикољПрирастање, и. дав беrапшафfen, ѕuс. .

шаци ога маија, и п. д. Кад се crementum.

приславља, онда се не часціні ви. Прираспапти, ам, v. impf. Keranњаф. ше, него само онај дан.

fen, succresco. Прирасти, сшем, v. p. pеrаtwafen, patio. suceresco.

Пріслањатн, ам, т. іmрt. anlефлей, Присад, ш. беr eebling, taleola.

adclipo.

v. pf,

cessus.

cessus.

не

[ocr errors]

Прислонити, им, v. pf. antehnen, adclino. Приспајање, в. 2) Вав ХафTaufen, inПріслоњање, и. vіdе прислањање.

secutio. 2) das Einwilligen, consensus. Прілоњали, ам, vide

прислањапии. 3) das kommen zu rechter Zeit. Прислуживање, в. дав аngunpen (Der Прicmаjапи, јем, v. impf. .) за ким, Andachtslampe), accensio.

hinter einem herlaufen, insequor. 2) Ha Прислуживати, жујем, v. impf. п. ј. шio, einwiligen, cоuѕеntіo, 3) приKaHAno, die Ändächts halber gestiftete стаје ми у посао, tommt mit ebet (gewöhnliche) Lampe anzünden, accen recht, accidit in tempore. do lucernam deo aut sancto dicatam. Пристапи, анем, v. pf. 2) за ким», Прислужипи, им, v. pf. п. і. канди nachlaufen, insequor. 2) na wmo, ein: 10, die andachtslampe anzünden, ac willigen in etwas, consentio. 3) npucendo lucernam sancto dicatam.

спало ми у посао, іft mіr ебеп 34 Прислушкивање, п. Вав porфеn, au rechter Zeit gekommen, accidit iu temscultatio clandestina.

pore , gratum. Прислушківати, кујем, v. impf. рос. Приспранак, нка, m. Ser 2б)апа дев den, auscultor clam.

Bergas, die Unhöhe, locus devexus. Присмакање, и. дав Зubeigen guan Brot, Приступ, m. Der Зuritt, aditus , асconditio panis ope casei aut carnis , ne solus (siccus) comedatur.

Приступање, в. дав іnѕutееtеn , ac. Присмаками, мачем, у.impf. јubeigen gum

Brote, canem quasi humectare caseo. Приступали, ам, v. impf, bingutreten, Присмочипии, им, т. pf. Зubeigen Jum

accedo, adeo. Brote, дав trodene Brot gleifam Приступачан, чна, но, беr Зutritt anfeuchten, humecto panem.

bat, qui accessum habet. Присмрдепти, дим , v. pf. (Рес.) Приступилии, им v. pf. hinzutreten. Присмрдити, им, v. pi. (Срем. Ясмије

accedo. Присмођепи, дим, v. pf. (Ерц.) он Присупи, стем, т. pf. binsufфütten, мамо ни присмрђепін, ее бarf fi)

affundo. dort gar nicht blicken lassen, compareo Mpucyıúbabe, . das Auftrođnen, reinvisus (proprie: adfeteo).

siccatio. Приснитнce , нисе, т. г. pf. коме шпо, Присушиватисе, шујесе, v. г. impf. le bat ihm geträumt, somniavit.

etwas trođen werden, resiccari. p. cine jonuige ®egeno, locus Присушиптисе, шисе, т. г. pf. etwas apricus.

troden werden, resiccari. Прсојкиња гуja, f. Die elange, pie Приктајаписе, зимсе, у. г. р. піеvеr. rich sönnt, serpens apricans,

bucken, sich verstecken, humi se absconп. (Рес. и Срем.) vide dere. приспјевање.

Примакнути, нем, vidе примаћи. Приспівати, ам, (Рес. и Срем.) vide пріmапкаши, ам, v. pr. su jtampfea, приспјевати.

conculco. Приспепи, ем, (Рес. и Срем. ) vide Припнаки (говорисе и притакнути), приспjети.

такнем, v. pf. н. п. гра, pfl##e ites

приспјевање. den, für die Fisolen pfloden, figere Приспијевапи, ам,

vide

приспјевари. paxillo. Приспів вaњe, n. (Ерц.) і) рав. Зuret Притворање, в. дав Xnlefnen, Bulebnet kominen, adventus. 2) das Zeitigwers

der Thüre, portae (januar) adclinatio, den, maturatio.

Прітворали, ам , v. impf. julehnerz Приспіввати, ам, y, impf. (Ерц.) 1) зи

(die Thüre), accludo januam. Рефter 3eit tommen, venio. 2) зеіtіg Припів ринти, им, v. pf. н. п. врата, werden, maturesco.

(die Thüre) zulehnen, accludo portam. Пріспјели, пијем , v. pf. (Ерц.) ) и притегнули, нем, v. pf, fener angies recht kommen, venio. 2) jeitig werden,

ben, atiraho.

Припезање, п. Вав feftеrе 21nsieben (bes m. слуга, што ради код Gurts), attractio. куће (у крајини Неготинској и у Приле запи, ежем, v. impf. feter an» Браничеву), per nефt, раивinet, ziehen, adduco.

Birthschafteknecht, servus villicus. Приписак, ска, die Dachstange, Приставити , им, у. pf. н. п. лонац,

pertica defendendo a vento tecto straquieken, admoveo.

mineo Припискови се меѓу по Tlpicmaedâibe, n. das Zuseßen, admotio. кровнатим кућама (и осліалим Пристављати, ам, v. impf. н. п. ло. зградама) да вјешар не однесе Hay, guleßen, admoyeo ollam igni. кровину.

Tlpricoje,

Приспівање ,

Приспиевање,

n. vide

maturesco. Пристав ,

m.

sacra.

obsisto per contumaciam alicui.

Приписківање, п: бав 2noriten, ad (изјео пун лонац овсена скроба и pressio,

не знам шпа јошп); онда ђаци Притиківати, кујем, v. impf. Orüdеп, кажу му да мало причека, а један adprimio.

од њи отрчи пе донесе у једној Приписнупи, нем, v. pf. ansren, чаши најљубега сиркепіа и паприadprimo.

ке, па му реку піе зине и саспу Приптицање, п, дав Фflöten Ber Safe. му оно у устia ; онда Еро, кад га

Ten (filolen), paxillorum infixio. оно уједе, увaтписе руком за уста Прiптицами, ичем, v. impf, н. п. гра, па побјегне преко цркве, а један pflöden, paxillis figo.

га (фак) дочека у препрати с баПрпка, f. мопіка, шшо се удара Шином: спани Еро да ти дам и

у кућицу граа причаника, ше гра наворњак! пе га испрати до на уза њу пушпа вријеже, беr pflod, вралia. Кад одмакне Еро од намаpaxillus.

спира, срете човека је води неПриптоварипи, им, у. pfi aufladen, колико ћеце, па га запита куда impono (jumento).

ће с ђецом; а човек му каже да н Пріушак, шка, ш. бie Sprfeige, alapa, води на мастиру да причести; онcolaphus.

да Еро рече: „Бог и Божја вјера! При ушиши, им, v. pf, obrfeiget, ala Може би

да ће по које веќе и pam impingo.

остапи, али мање ље не ќе ни Прицврљипи, им, y, pt. heig aufseй. једно; икоје би остало од причеша.

der (daß es sa u st), imprimo candens ла, од наворњака не fе.” cf. шијал. quid cum sonitu.

II príveuke, n. die Communion, coena Прича, f. 1) &rsählung, narratio. 2)

Sprümort, proverbium : за причу, Причешћивање, о. Вав Communiciсен, брате!

coenae sacrae praebitio et usus, Причало, m. Bеr biel ju ersiblet weig, Причешћивами, fiyјем, v. inpf. come qui multa narrat.

municiren, praebco coenam sacram. Причанік, m. л. . гра, bie Prodiffo- Причешлівалінсе, Кујемсе, т. г. impf.

le, faseolus qui paxillis sustentatur. communiciren, sumo coenam. Прічање, п. бав $rjählen, narratio. Приічули, чујем, т. pf. пф cinsibet Прічати, ам, v. impf. ersählen, narro. zu hören, videor audire. Приічекати, ам, v. pf. Bu marten, ein Пришабанили, им, v. pf. (einem cine wenig warten, exspecto.

Waare) 'anhangen, mercem obtrudo Причеснік, m. See Gourmunicant, ho malam. spes sacrae coenae.

Пришапшати, пhем, v. pf. gulifpell, Прическими, им, v. pf. einen соmрua zuwispeln, adsusurro in aurem.

nicireni , sacram coenam praebeo. Пришівање, р. Бав 2nnaben, adѕutio, Причёсиписе, имсе, т. г. pf. com. Пришивати, ам, т. impf, anizaben, ad

municiren, sacram coenam sumo. Причешало, D. in Der 2neepote fatt Принципи, шијем, v. pf. annaben, ad

причепке. Удариле Ере с коњма натовареним (зашто они обично Прішић, m. dim, . пришб. иду с коњма и носе свакојаке по- пришъунипнсе, имсе, т. г. р. і да? варе, као Бачвани на колима) поред zugesellen (zum Essen, als ungebetene? некаква намаспира; онда један од Gast), admoveor. њи рече друштву: деде јадан ви прішо, т. а18 һур.

р. пријешељ. Керајле коње, а ја идем часом да Прін тип, m. eine Beute, tumor, узмем приче шало и навор. Пришлић, m. dim. р. пришпі. іњак (п. ј. причешће и навору). Приштунути, нем, v. pf. anquetјфене Кад уђе у цркву, а он почне ви kneipen (an etwas), adprimo. кати: Камо ко даје овђе причеша- Прканце, цепа, п. dim. р. пряно : ло и наворњак: зашліо немам кад Не испијај свакој

чани данце, чекати, одоше міг коњи. Кад га „Изврнућеш у небо прканце. виде калуђерски ђаци и чују шта Покно, о. yidё гузица. говори, піознаду одма да је човек пркос, m. per krop, contumacia: 2 прост, и да није може бити никад у свом вијеку видео цркве нити се пркосипів, им, Ф. impf, коме, trоkем

пркос, 3um troke ! причестио, па га заведу у крај и jeo, кад оће да узме причешало; пули, ла, ла, іn ѕее перепване : у прах а он им каже управо, да је ручао

зейлу (н. п. нобјегоше), in pій рі

Suo.

suo.

tuber.

Welt, ohne daß man meiß wohin, in Ipohújabe, p. das Durchschlagen, pene

diversa (abiere), in patulum muudum. tratio. Прљав, ва, вo, befфтињt, maeula- Пробијати, ам, т. іmрr. Burmflagen, tus (usu longo).

pertundo. Прљак, љha, m. pilsфеn, ligellum (?) Пробіграње , р. Вав 23%blеп, 2мёРІau» Прљање, р. dag Somußen, macula. ben, delectio. tio.

Пробирати, ам, v. impf. waylen, deПрљапи, ам, т. impf. fфтидеп, maculo ligo, muto sententiam de re lecla. прљење, п. бав абfengen mit beiрги Пробирач, m. Bеt y3dbler, ДиёElauber,

255 ajfer, destio ope aquae calidae. difficilis delectus. Ilpobupa'y maße o. прљипи, им, y, impf. mit beipen 23af= пирач (кад се који жени).

fer absengen, aqua fervida aduro. Пробитачан, чна, но, portbeilbaft, proпрљужа, f. ein аbfфüffiger Sled me. "ficitas. Пробишачно му као jарцу birgserde, locus devexus.

јуфка, Пружање, р. дав заljen in Ser прљу. Пробити, бијем, v. pf. ВикфfФІagen, žka, volutatio per declive.

pertuudo, penetro. Прьўжатисе, амce, v. г. impf. (іф Пробеспи, одем, т. р. дисфjteфen, wälzen in der npbyxa, volulari per transfigo. declive,

Пробрапи, берем, v. pf. wählen, аив. Прљужица, f. dim. . прљужа.

tlauben, deligo, seligo. Прљчић, m. dim p. прљак.

Пробријати, јем, v. pf. einen sleden Прнути, нем, у. pf. auflattern, e abscheren, adtondeo. yole.

Пребрцнутисе, несе, v. г. pf. н. п. Лонупи, нем,

vide
прднути.

млнјеко, зиjаmmеngеbеil (von der Прњавор, т. дав &lefterporf, Beiler, Mild), coagulor. pagus monesterii.

Пробудили, им, v. pf. aufmeten, exПрњаворац, рца, m. ein Stojters, uns tertban, homo monasterii,

Пробудитисе, имce, v. г. pf. ermaПрњаворка, f. ein 213 eiв рот прњавор,

cheri, excitor, expergiscor. mulier e pago monasterii.

Пробуразити, им, v. pf, Ten Bau) Прњаворски, кa, кo, рот прњавор,

Duratechen, confodio. cf. 6ypar. pagi monasterii.

Пробушии, им, v. pf. Butbloфeen, Прњаворчад, f. (coll.) Die Зugeni au8 perforo. дет прњавор, juventus e pago mona- Провађање, п. Зав Иmberführen (Jee sterii.

Pferdes), circumductio. Прњаворче , елта, п. cin sinə vəт пр- Провіђали, ам, v. impf. н. п. коња, њавор , verna e pago monasterii.

herumführen, circumduco. Прњад, f. faules pols, lіgnum рutre. Провалија, f. Die fluft, caverna,

hiaПрьадовипі, та , по, н. п. пањ, jaut, und daher phosphorisch leuchtend, trun- IIporáaumi, IM, v. pf. aufreißen, dicus putris, in tenebris lucens.

yello, гитро: провалили коњи пуш Прia, f. vіdе проја.

(au@gеtrеtein), говеда градину (дисфз Проба, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) broen), вода брану; провалили

die Probe, das Muster, specimen. Турци. Пробадало, n. ein 23etteнa sum DurФ. Провалитисе, имce, v. r. pf, ji, auf.

frechen, instrumentum transfigendo: reisei, rumpi : провалила се земља ; „Када види женски чунак :

провално се чр,

облак. . „Какво з ово пробадало?

Проваљівање, п. бав 2iufreigen, Our.. Пробадање, р. бав Фurbiteфen, trans brechen , perruptio. fixio.

Проваљівати, љујем, v. impf. aufrei. Пробадалии, ам, v. imрг. Зигфfteben, fen, durchbrechen, perrumpo. transfigo.

Проваљкваписе, љујемсе,y. т. impf. auf. Пробајали, јем, v. pf. ein menig bе. gehen, aufgerißen werden, perrumpi.

pen , incantamentis utor modice, ex- Проваритисе, рисе, у г. pf. п. perior incantamentis.

млијеко, gerinnen, cogor. Прбати, ам, v. pf. (у Сријему у Провеселитисе, имсе, т. г. pf. fi

Бачкоји и у Бан.) vidе огледапн. erlustigen, exhilaror. Пробеседишн, им, (Рес, и Срем.) vide Провести, едем, v. pf. 1) Surführe, пробесједити.

duco per -. 2) zubringen, ago, exigo : Пробесједитан, им, v. pf. (Ерц.) ) провео три године.

beginnen zu sprechen, proloquor. 2) ein Ip вешали, ам, (Рос. и Срем.) vid. penig sprechen, paululum loquor. провјешаши.

tus.

« PreviousContinue »