Page images
PDF
EPUB

писе.

'ductio per

Продавање, п, дав Веrtаufen, vendi

на продају, іft es feil ? estne vegale?

ri; daher das Wortspiel ; npogah aus erer Besorgung) und wieder fortgeher!, Ipogana, f. Frauenname, nomen femiПроврћи (говорисе и провргнупін), Продагин, ам , ve pf. Perfaufen, vendo.

Прідер, m. per 3ru(Ceibjфадга), ler

Провидетисе, дисе,

се), провргнемсе, vide прометнуv. r. pf. (Pec.) Провидипінсе, днсе,

man, jiebt bін. Пров ўнта, f. Der рrорiant , Da® Com» у. г. pf. (Срем.)

durd), transpi. Провиђеписе, дисе,

mißbrot, panis militaris. cio, perspicio.

Пров уки, учем, v. pf, Burgieben, tra. у. r. pf. (Ерц.)

jicio. Провизӯр, ш. беr Provifor, provisor Прогањање, п. бав Зrüften, superbіtіо. (villicus).

Прогањаписе, амce, y. т. іmрr. jiq Пр внзуров, ва, во, бев Provifore, brüsten, den grossen Herrn machen, su. provisoris.

perbio. Пр виз уровица, f. Die Provifor • Seau, Прoгaшaши, ам, v. pf. ein menig wеif. villici uxor.

sagen, vaticinor paululum. Провікалии, ичем, v. pf. ein menig auf• Прoгaтaнсе, амсе, т. г. pf. 28cijjаgеr, creyen, inclamo.

Wahrsager werden, vaticiuari iucipio. Провјешани, ам, v. pf. (Ерц.) ein menig Прогласити, им, v. pf. betannt made,

hangen, paullum suspendo : He ke my promulgare. нишпа учинити, само мало провје. Проглапи, ам, vide прогледати. шан па пустити.

Прогледање, п. 2) баѕ Durфіфацеа, 11 poenâk, m. eine gezogene Wachskerze, perspectio. 2) der Anfang des Sebend, Cereus dnctus.

das Deffnen der Augen, dispectio. Провлачење, г. Бав фіnѕurbieben, Прогледали, ам, v. impf. ) рurit?

ben, specto per 2) die Augen auf: Провлачити, им, y. impf. binsurфзies schlagen, dispicie. hen, duco per

Прогледали, ам, v. pf. 1) дисфjibеп, Проводaпи, ам, у. pf. ein menig um. perspicio. 2) die Augen aufichlagen, berführen, circumduco.

dispicio. 3) ein wenig anfehen, aspicio Проводација, m. Ber guringer, Step = paululum.

реr bеr, qui procurat uxorem aut mari- Прогнали, ам, vide пролерапи. tum.

Проговарање, п. Сав Repet, деr an Проводипи, им, y. impf. 1) binsurф. fang des Redens, Sprechens, prolocuführen, duco per — 2) zubringen, ago,

tio. dego.

Проговараши, ам, v, impf, fpreфen, авва Провођење, п. а) бав іnѕurführen, du rufen, proloquor.

cio per — 2ј дав Зubringen, actio. Проговорити, им, v. pf. 1) аnfаngа Проврвета, вимо, v. pf. (Рес.)| baufenə zu sprechen, proloquor. 2) ein wenig Провервипи, имо, v. pf. (Срем.)?weife gea sprechen, loquor paulalum. Проврвљели, вимо, v.pi.(Ерц. у ranit Прогонили, им, vide пролеривали. konimen, concurro catervatim.

Прогонитисе, имce, vide прогањаПредвргнули, нем, vidе проврћи. Провергнупінсе, немсе, vidе проврћ исе. Прогоњење , n. vіdе прокеривање. Провpепи, ври, v. pf. 1) ein menig fte. Прогорепи, рим , v. pf, purbbrennen,

den, bullio paululum. 2) anfangen zu fieben, coepi bullire. 3) bеrроrqйейси, Прогриспи, ризем, v. pf. дифbriktar probullio :

permordeo, perrodo. „Јер је крвца из земље проврела Прогрушалписе; шасе, т. г. pf. ші. ј Проертепи, вршим, (Pec.) vidе яро. млијеко, gerinnen, coagulari. врћени.

Прогу тапии", ам, v. pf. perfФlingen, deПровриеписе, вршимсе, (Pec.), vide glutio

проврћелисе. Проврпіили, им, (Срем.) vide про tio. врћели.

Продаваган, дајем, у. impf. реrtаufen, Провршиписе, имce, (Срем.) vide про vendo. врћетисе.

Продаја, f. See Tertauf, venditio: jели Проврћепи, врпим, v. pf. (Epy.) durch. bohren, perforo.

Продан, т. еіn mаnnеrаmе, поmеn yiПрoвohemice, вршимce, v. т.. pf. fi)

auf einem Beine umdrehen (statt genaus није оfеран. obiter negotium curo.

провргнем, vidе промен упи. Прбврвисе (говорисе и провергнуши

uia. cf. кила.

исе.

exuror.

[ocr errors]
[ocr errors]

мисе.

exclamo,

Продерати, рем, vide пpoдријети. Проигрывање , . .) Pas Cabintangen, Продераписе, ремce, vide пpoдрије. incessus soltatorius, laetus. 2) das Beri

spielen, amissio per lusum, продирање, п. 1) дав Durфbreфen, рег. Проиграеапи, ам, у. impf. 1) Dohintants ruptio. 2) das Schrepen und lärmen, jen, exulto. 2) veripielen, amitto per clamatio, vociferatio.

ludum. Пролирати, рем, Ү. impf. Burbre. II pourpamit, am, y. pf. 1) dahintanzen, chen, einreißen, perrumpo.

exulto, 2) verspielen, amitto per ludum. Прідиралисе, ремce, v. г. impf. frep. Проігратисе, амce, v. г. pf. ein menig en und lärmen, clamito, vociferor.

ipielen, paululum ludo. Продрёмали, ам, (Рес. и Срем.) vide Проигуман, мнa, m. Der ©r : Заите продријемати,

qui fuit туоруб. Народ прости Продрёти, ем, продръо, (Рес, и Срем.) мисли, да је проигуман сарији од vide пpoдријепін.

игумна. Продpeinuce, ремсе, продръосе, (Рес. Проигумнов, ва, во, бев проигуман, и Срем.) vide пpoдријеписе

proegumeni. Продријемати, ам, v. pf. (Брц.) ein Првин. нa, нo, vide пројин.

wenig schlummern, somno leni mutare. Npouvámumnce, umce , v. r. pf. fich ein Продријети, рем, продръо, v.pf. (Ерц.) menig ganten, paululum rixari. duro brechen, perrumpo.

Ipoja, f. 1) vide npoco. 2) mit und ohne Продријеписе, ремсе, продръоce, v. pen Beifat: кукурузна (жива жељо куr. pf. (Ep.) aufschreyen und lärmen, курузна пројо!), vide кукурузница. inclamo.

Проjаали, јашем, v. pf. 1) диr : Продрмали, ам, v. p. cinem Sen eфopf vorbeireiten, praeterequito. 2) das Pferd ausbeuteln , pervello comam.

ein wenig (über :) reiten, equito paus Продужівање, т. Тав Berlängern, pro lolum. latatio, productio.

Пројайвање , п. Зав Dyrk s, Borbei.s, Продуживати, жујем, v. impf, berläns ueberreiten, «quitatio. gern, produco.

Ipojaribanon, jayjem, v. impf. 1) durch .. Продужили, им, v. pf. perlängern, pro. vor beireiten, equito per •, praeter — ; duco.

2) das Pferd ein wenig überreiten, TIpôka, f. der (gute) Ubgang ciner Waas

equum exercere. те: каква је прођа вину ? нема про• Пројапи, јашем, vide проjаали. ђе ни чему.

Пројездити, им, v. pf. "(ст.) porbeit
Проесапили, им, vide прорачунитн. reiten, praeterequito:
Проесапишисе,

имсе ,
vidе прорачу-

„Туда свали пројездитие

„И девојку проведоіце Прождерати, рем, vide прождриjеmіt. Пројин, нa, нo, vide просен. Прождирање, и. дав фіntеinjФlingen, Пројурити, им, v. pi. borbeiјagen, devoratio.

agito per Прождирали, рем, т. іmрt. bіnunters Прска, m. (Рес. и Срем.) vide Троко. Solingen, devoro.

II porânt, m. (cm.) in der Anekdoté eint Прождрели, ем, проя: дръо, (Рес. и Mannsname, mit Beziehung auf npoСрем.) vide прожаријетін.

капати (сисфträufeln): на ђевојци При ждријепи, рем, прожаръо, v. pf. прокап — (Ep.) ídlingen, Ichluđen , devoro.

Прокаnали, пље, v. pf. дисфträukIn, Прожећи, ежем , v. pf. Durфbrennen, peruru.

Прокапывање, р. Вав ФurФträufelt, Прозваг, зовем, v. pf. einen Зипа.

men geben, zubenamsen, cognomino. Прокатныівами, љује, v. pf, н, п. Ка Прозепісти, зебем, у. pf. sich erkühlen, ma, träufeln, stilo. refrigeror.

II porápatn, am, ein wenig ausschelten Прознівање, бав Зибеnаmfen, cogno increpo paululum. inipatio.

Прoкaсaпiн, ам, v. pf. :) borbeitraben, Прозйван, ам (и прозивьем), v, impf. equo praetervehi. 2) ein wenig traben, zubenamsen , coguomino.

paululum equo vehi. Прозор, m. Вав зеnjter (SenterІоф), Прокасівање, о. Раt Borbeitra5en, praefenestra.

tervectio. Прозорје, о. Ріе 'orgensammerunig, Прокасивати, сујем, v. impf. реrbеі. diluculum.

traben, praetervehi equo. Прізукнути, нем, v. pf. н. п, млије. Прокаскивање, p. dino. 5. прокасива

ko, säuerlich werden, acesco.

Hнисе.

[ocr errors]

:

'stillo per

stillatio per

[ocr errors]

diren,

Прокасківати, кујем, dim. 6. про- Прокопали, ам, v. pf. 1) SurФgrafen, қасивати.

perfodio. 2) erfundidaften, exploro, Прокашљатисе, љемсе, т. г. pf. ein Прокопсати, пшем, т. р. (у Сријему. wenig busten, tussio paululum.

у Бач. и Бан.) (прохопі, зоrtgаng) git Прокидање, т. биоф "aufreigen, aper fortkommen, reussiren, succedit mihi er tio, diruptio.

animo. Прокопсао као Турсын дар Проксідати, ам, v. impf. aufreigen, на Сенти. disrumpo.

Прокосиши, им , v. pf. einen sled aba Прокинути, нем, у. pf. aufreißen (ein mäben, demeto locum. "Befффür), арегіо.

Прoктенсе, тисе, . . pf. коме Прекисао, сла, ло, н. п. сир, млијеко, luma (y Cpujemy), geläften, collibet.

ein wenig sauer geworden , subacidus. Ipokylamu, am, v. pf. ein wenig kochen, Прокисивање, n. 1) das Durchregnen, paululum coquo.

perplutio (?). 2) Das eauerliфwerhen, Прокуњапи, ам, v. pf. ein menig ри subacidalio (?).

den (vor Schläfrigkeit), paululum nuto. Прописівати, суje, v. impf. 1) биоф. Прокурвалисе, амce, v. pf. Зur рrt,

regnen, perpluit. 2) fäuerlich werden, fum Hurer werden, evado moechós aut subacidus reddor.

moecha. Прокиснупи, не, т. pf. 2) рот Regen Прокушати, ам, т. pf. aa+bolen , jon durchneßt werden, perpluit. 2) säuerlich

experiri. werden, subacesco.

Пролажење, п. 2) баs Borbeigeben, Проклёство (проклетство), п. Все praeteritio, 2) das Vergeben, Aufhören, "$lu), exsecratio : проклесптво на finis. 3) der (gute) Abgang der Waare, Hemy, es liegt ein Fluch auf ihm.

venditio facilis. Проклёпі, та , пo, verfluФt, diris de- Пролазак, ска, m. vіdе прођа. yotus.

Пролазии, им, т. impf. а) реrbеіgthen, Проклетав, f. vіdе проклество. praetereo. 2) vergeben, desino, praeteПроклети, кунем, v. pf. perfumen, reo. 3) geben, abgehen (von der Waare, diris devoveo.

divendi. Проклет:ња, f. 1 vіdе проклеснио.

Hролетање, р. (Рес. и Срем.) vide Преклетство, п.

пролијетање. Проклијани, ам, v. pf. реrроrteimen, Пролёпали, екем, (Рес, и Срем.) riprogermino.

de пролијетали. Проклињање, р, дав Зеrfumen, exse- Пролепнепи, шим, (Pec.) vide пролеcratio.

hети. Проклињапти, њем, ч. impf. Derfumen, Hролепипи, им, (Срем.) vide пром

Кетн. Прокљување, п. Bas Ourmpiten, per- Пролетни, на, но, (Pec.) 1vіdе проruptio ope rostri.

Hрілеліњії, ња, ње, (Срем.)jљетни. Прокљували, ам, v. impf 1puефрiten, Пролептос, (Рес, и срeм.) Yide проПрокувати, љујем, v. pf.j rostro per. Пролеліске, меліос. tundo.

Пролепошњй, ња, ње, (Рес. и Срем) Прокљувапінсе, амce, v. г. impf. (1) vidе прољетошњи. прокљу ваписе, љујемсе, v. г. pf.jourd. Пролеће, р. (Рес. и Срем.) videпрољеће

piten, арегіrе ѕibi гоѕtro exitun (ut Пролећети, летим, v. p. (Ерц.) porbti, faciunt pulli).

durchfliegen, praetervolo, pervolo. Проко, в. (Ерц.) ein Rannéna me (aiв Проливање, в. (Срем.) vide прољевање.

hyp. pen Продан), nonen viri. Проливати, ам, Срем.) vidе промеПрoкoлa, f. ein gröfferer beit еіnев

zerspaltenen Ganzen, portio majuscula IIponíbamuce, bace, (Cpem.) vide npo. rei diffissae 3. B. vom Kohlkopf (broccoli?), урт БайтҒlogе. Сеr Berbe Пролівен, на, но, н. п. човек, жена, децft an проклами (?).

geschwäßig, der nid)t schweigen kann, Проклање, р. за 3bеіlеm іn проколе, qui loquitur tacenda. dissectio in segmenta majora.

Пролизами, ижем, т. pf. DurФleden, Прoкoлaти, ам, v. impf. in проколе perlambo.

theilen, disseco in majora segmenta. Пролі записе, лижесе, т. г. pf. purdПрокоп, m. Ser Ganat, Braben, fossa. gerieben werden, detero. Прокопавање, и. дав OurФgraben, Пролизівање, , Рав DurФledn, pretperfossio.

Tambitio. Прокопівати, ам, v. impr. BurФgrai Hролнзивати, зујем, т. іmрt. Burdles ben, perfodio.

den, perlambo.

exsecror.

вами.

љеватисе.

fundo,

Пролизіватисе, зујесе, y. г. impf. ji transpositio. 2) das Segen durch durchreiben, perlambi,

positio per - 3) das Rühren, Celd afu Пролијевање, р. vіdе прољевање. tigreon, agitatio. Пролије вали, ам. vide прољевати. Прометалн, ећем, v. impf, Burder» Пролијетање, р. (Ерц.) Зав Durф. Вре fen, trajicio.

beifliegen, praetervolatio, pervolatie. Ipomemamuce, mekemce, v. r. impf. Пролијелами, ећем, v. inpf. (Ерц.)yor. ich rühren, geschäftig seyn, agitari,

bei , durchfliegen, praetervolo,pervolo. moveri, agere. I pomekece kao oya Пролипи, лијем, v. pf. bərporgiepen, кроз поњаву, беr, na er 24tetoote, effundo.

das npomemamu wörtlich nahm, und Пролиписе, лијесе, т. г. р. auflies sich durch die Soße warf. (á la Eulenspie. fen. effundo.

ge). Пролокати, очем, . pf. вода земљу, Прометнути, нем, у. pf. Burk mеrfеп,

das Wasser hat durchgefressen, perrodo. trajicie. Пролом , m. Zamen еіnев Webіrges in Про мепнутисе, немсе, т. г. pf. 1) fi) Dalmatien, montis nomen :"

verjepeti, se trausferre. 2) sich verwand у Пролому високој планини

deln, mutari. Проломии, им, v. pf. дифbreфen, Промешатпи, ам, (Рес. и Срем.) vida perrumpо.

промијешатн. Проломитисе, мисе, т. г. р. н. п. не- Промије нія пн, им, v. pf. (Ерц.) 2) реrѕ бо, таван , беrften, rumрог.

tauidhen, permuto. 2) verwechseln, per Пролулати, ам, v. pf. ein menis lon muto. pfen, pertundo parumper.

Промије нитисе, имсе, т. г. pf. (Крц:) Пролупалисе, амce, v. г. pf, fi, pie 1) tauschen, permuto, 2) fich verändern, Hörner abstoßen, consipisco.

mutari. Прољев, р. (сп.) сав Bergiepen, pro- Промијешали, ам, у. pf. (Ерц.) eit

menig umrühren, misden, aliquantum „Без прољева крви од Србина

misceo. Прољевање, п (Ёрц.) бав 2ив(фürten, Промислипи, им, v. pf. Depenten, per. profusio, ellusio.

pendo. Пріљевали, ам, т. impf. (Ерц.) au6. Премислиписе, имce , v. г. pf. fі, беа gießen, effundo.

denken, Tich's überlegen, perpendo. Прољевалисе, васе, v. г. impf. (Ерц.) Промишљање , u. Вав цеberlegen, perausfliefen, effluo.

cogitatia. Прољетні, на, но, (Ерц.) 3rübling0*, Промишљапи, ам, v. impf. bғvenfen,

perpenso. Прољеmоc, Брц.) im (permiфenen) Промишљалисе, амce, v. r. impf. überПрољеmоcкe, rubling, vere (hoc fuit).

legen, perpenso. прољепошњй, ња, ње, (Ерц.) от beuri. Промјена , f. (Ерц.) 1) Ber Lauf, per. gen Frühling, vernus,vere elapso(natus). mutatio. 2) der Wechsel, die Verändes

prieke, n. (Epy.) der Frühling, ver. runa, mutatio. промашање, в. Баѕ ѕеbien (im ефире, Промјењивање, n. (Ерц.) дав Zaufфен. Purfe), aberratio (iu jactu).

commutatio. Промазали, ам, v. impf. perfehlen (in Промјењивати, њујем, v, impf. (Ерц.) Schießen, Werfen) nicht treffen, aber

tauschen, commuto , permuto. rare in jactu.

Промјењіваписе, њујемсе, v. г. impf. Промашнти, им, у. pf. ni+t trеfеп, (Eph.)tauschen(untereinander), permuto.

verfehlen (im Schuße), aberro in jactu: Ipoma amumu, um, v. pf. ein wenig промашиo unпромашпо га.

abdreschen, triluro, tundo parumper., Промена, f. (Рес.и Срем.)vidе промјена. Премљепи , мељем, v. pf. i) beaіnnet Променили, им, (Рес. и Срем.) vide zu mahlen, incipio molere: npommend промијенили.

воденица. 2) ein menig mаylen, molo Променилисе, имce, (Рес. и Срем.) pasuinper. vide промијенилисе.

Промоприпти, 'им, у. pf. ein menia Променівање, р. (Рес. и Срем.) vide ansehen, beiehen, inspicio. промјењивање.

Промрзнути, нем, v. pf. erfrieren, Промењівали, њујем, (Рес. и Срем.) gelu corrumpi. vidе промјењивати.

Промомлаби (промрмљан), ам, vide Промењіватисе, њујемсе, (Рес. и промумлаши.

Срем.) vide промјењиватисе. Пром внути, не, vide пpoмyit, Промешање, и. ) дав 11eberfeken, pon Промўмлалии (промумалии), ам, т. pf, einem Drte sum andern, translatio , 2) ein wenig in den Bart bineiritxoeite

verpus.

mussio. 2) vorbeimurmeln, praetereo IpognjeBaihe, n. (Epy.) der Anfang des niussitaps,

Singens, cantus iuitium. Промўшили, им, v. pf, cin menis bet. Пропијеваши, ам, т. impf. (Ерц.) азы

umlaufen, aliquantum circumcurro, fangen zu singen, coepi canere, intono. pervagor.

Пропињање, р. 1) бав 2ufriФter, ereПромки, мукне, т. pf. м. ј. грло, ctio. 2) dat Brüsten, Grofthun, inlatis. heller werden, irraucesco.

Пропињатисе, њемсе, т. г. imрt fіф Прoмyлкаши, ам, v. pf, aufфетя in die Höbe richten, erigor.

men', vas aqua infusa et agitata II poniamy, um, v. pf. m. j. samgy, purgo.

anblasen, sufflo. Премучити, им, v. pf. ein menig qualen, Пропишавање, п. 2) тав Дurфреп, aliquantum crucio.

permiuctio. 2) das Servocpiffen, proПромучитисе, имce, v, r. pf. око шпа, minctio. nich Drühe geben, operam do.

Пропишавати, ам, v. impf. ) urdi Пронаћи, нађем, у. pf, au@finbig mа pissen, permejo. 2) (anfangen zu) pifsen,

chen, erfahren, rescio, comperio. mejo. Проненти, несем, (Рес. и Срем.) vide Пропишати, ам, v. pf. 1) Purфріїca, пронијелон.

mejo per

2) pissen, mejo. Прiнијепи, несем, пронијо (прони- Пропjевати, ам, v. pf. (Ерц.) anfans јела, ло), v. pf. (Ерц.) .) бирф •; por» gen zu singen, primum captum edo: beitragen, praeterfero. 2) пронијела пропjевали пилики (Србљи не једу кокош (или друга каква мица), ап. пилића док не пропјевају); пропје

fangen zu legen, coepit ponere ova. вала црква, на мастир. Проники (говорисе и проникнути), Проплакали, лачем, v. pf. 1) алқар»

никне, v. pf. DurФрафjen, exoresco gen zu weinen, incipio flere: per

„у Шаму ќе каде проплакан Проницање, п. Зав Финфwafen, pro 3) ein wenig weinen, fleo parumper. germinatio per

Пропљување, д, дав реrроrjpepen, proПрiницами, ниче, y. impf. н. п. пра sputio.

Ba, durchwachsen, succresco per-: Пропљували, ам, т. impf. bеrроrfpepen, „Кроз кости јој права проницала. prospuo. Проносати, ам, v. pf. н. п. дијете, Пропљувати, љујем, v. p. 2) реrѕоrt

ein wenig tragen, porto aliquantum. speyen, prospuo. 2) ein wenig (penen, Прон сити, им, v, impf. porbets, ourф. spuo paululum.

tragen, fero per , praeterfero. Пропустили, им, v. pf. 1) BurФlafen, Пронсушење, п. бав 23orbeitragen, prae. mitio ut perrumpat quis: nponycmro terlatio,

га мало кроз руке (т. і. ein menia Продати, ам, у. pf. 1fpaзieren, abprugeln). 2) auslaffent, dimitto. Проб датисе, амce, v. г. р. j unberge. Пропућкалін (профуккати), ам, v. p hen, circumeo.

(у Сријему, у Бачк. и у Бан.) park Проддити, им, у. pf. mo herum, durch, jagen, verschwenden, vergeuden (pets

vorbeigehen, eo circum, per, praeter. fuffchen), pessumdo. Пропадање, р. 1) Рав Outfalen, cа. Пропуштање, п. Зав ДurФlajen, pet

2) das Berfallen, zu Grunde missio, dimissio , emissio. gehen, interitus.

Пропўшали, ам, v. impf, BurФlofen Преоадапти, ам, v, impf. 2) Винфfalen, permitto.

cado per — 2) su Brunbe seben, pereo. Прорадиоисе, имce, v. г. рі, аnfаngth Пропалица , f. ein Banterottier, deco arbeitsam zu seyn, incipio esse sedulas. ctor: лажа и пропалица.

Прораспање , n. бав $reiben (ver Plan Пропаст, f. Der 216gruno, vorago, ba.

jen), emissio. sathrum.

Прорастали, ам, т. impf. treisen (роа Праспи, аднем , v. pf. 1) биофfal. Pflanzen), emitto.

len, cado per —.. 2) u Brunoe gehen, Прораспи, спем, т. pf. treiben (vom pereo.

Kohl, Küben), emilto (germen). Пропёвање, п. (Рес. и Срем.) vide про- Прорачунипти", им, v. pi. berement пијевање.

duco rationes. Прогі вали, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорачуниписе, имсе, т. г. рт. fі, ви пропијекати.

rechnen, rationes duco. Прберапи, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорезати, ежем, v. pi. Бигфіфасtbe пропjевали.

perscindo. Пропе поисе, пнемсе, т. г. pf. пф аuf. прорезівање, р. Фав Фифіфаtід:1. ridten, erigor.

scissio.

sus per

2

« PreviousContinue »