Page images
PDF
EPUB

Прокасківати, кујем, dim. . про- Прокопати, ам, v. pf. 1) Surbaraben, касивами.

perfodio. 2) erfundidaften, exploro. прокашљатисе, љемсе, y, г. pf. cia Прокопсапи, пшем, v. pf. (у Сријему. wenig busten, tussio paululum.

у Бач. и Бан.) (прохопи, ўortgang) gut Прокидање, р. Buch aufreigen, aper- fortkommen, reussiren, succedit mihi ex tio, diruptio.

animo. Прокопсао као Турски цар Прокідати, ам, т. іmрt. aufreigen, на Сенти. "disrumро. .

Прокосити, им, v. pf. einen lеt абя Прокинути, нем, у. pf, aufreiben (cin mähen, demeto locum. "Befфтür), арегіо.

Проклетисе, тисе, ", г. pf. коме Прокисао, сла, ло, н. п. сир, млијеко, ima (y Cpujemy), gelüften, collibet.

ein wenig sauer geworden, subacidus. IIpokylamu, am, v. pf. ein wenig tochen, Прокисивање, п. 1) бав дефregnen,

paululum coquo. perplutio (?). 2) das Säuerlich werden. II pokylamu, am, v. pf. ein wenig ni subacidalio (?).

den (vor Schläfrigkeit), paululum nuto. Проқисівати, суje, v. impf. 1) биоф. Прокурвалисе, амce, v. pf. gur pure, regnen, perpluit. 2) säuerlich werden, gum Hurer werden, evado moechús aut subacidus reddor.

moecha. . Прокиснути, ие, т. pf. 2) рот Хеден Прокушати, ам, v. pf. аавbolent for durchneßt werden, perpluit. 2) säuerlich diren, experiri. werden, subacesco.

Пролажење, п. 2) бав Borbeigeben, Прокләство (проклетство), p. per praeteritio. 2) das Bergeben, aufhören,

slud, exsecratio : прокләство на finis. 3) der (gute) Abgang der Waare, kemy, es liegt ein Fluch auf ihm.

venditio facilis. Проклёт, ша", по, реrfuФt, diris de- Пролазак, ска, m. vіdе прођа. votus.

Пролазити, им, т. impf. а) реrbeigeben, Проклетав, f. vіdе проклество. praetereo. 2) vergeben, desino, praeteПроклети, кунем, .. pf. perfluent, reo. 3) gehen, abgehen (von der Waare), diris devoveo.

divendi. Проклетања, f. 1vіdе проклестно.

Hролёпање, д. (Рес. и Срем.) vide Преклепсліво, п.)

пролијетање. Проклијапи, ам, v. pf. bеrроrteimen, Пролёпапии, ећем, (Рес, и Срем.) riprogermino.

de пролијепали. Проклињање , D, Bas Berfi ифeit, exse- Пролетели, пим, (Pec.) vide проле. cratio.

Кепи.
Проклињапи, њем, у. impf. perfluфеn, Hролепилии, им, (Срем.) vidе пров-

Кети.
Прокување, п. Зав Дurbpiten, per- Прилепни, на, но, (Pec.)

vidе проruptio ope rostri.

Пролетњії, ња, ње, (Срем.)ўљени. Прокљувати, ам, v. impf. 19uempiten, Пролептос, 1(Рес, и Срем. ride проПрокувати, љујем, v. pf.j rostro per. Пролелибске, меліос. tundo.

Пролепюшњи, ња, ње, (Рес, и Срем.) Прокљуватисе, амce, v. г. impf.fi vidе прољетошњи. Прокуватисе, љујемсе, v. г. рт. Григф. Пролеће, р. (Рес. и Срем.) videпрољеће. pidei, aperire sibi гоѕtro exitum (ut пролећети, лепим, v. pi. (Ерц.) porbir faciunt pulli).

durchfliegen, praetervolo, pervolo. Проко, Ф. (Ерц.) ein Лаппвпате (ав Пролівање, n. (Срем.) vide прољевање.

hyp. von Продан), поnеn viri. Пролівати, амСрем.) vide проље. Прoкoла, г." ein grоffеrеr beit eines

perfpaltenen Banjen, portio majuscula Проліваписе, васе, Срем.) vide проrei difissae z. B. vom Koblkopf (broc- љевамиєe. coli ?), ppm 5aumtlове. Оer Cerbe Пролівен, на, но, н. п. човек, жена, Benft an проклами (?).

geschmäßig, der nicht schweigen fann, Проклање, о. Ваs Ebeiten in проколе, qui loquitur tacenda. dissectio in segmenta majora.

Пролизати, ижем, Прoкoлaти, ам, v. iinpf. in проколе perlambo.

theilen, disseco in majora segmenta. Пролизамисе, лижесе, т. г. pf. BurфПрокоп, m. Der Ganat, @raben, fossa. gerieben werden, detero. Прокопавање, и. дав Финфgraben, Пролнзивање, а, bаѕ DurФleten, perperfossio.

Tambitio. Прокопівати, ам, ч. impf. дисфага пролна ивалін, зујем, т. іmрt. Burcler ben, perfodio.

den, perlambo.

exsecror.

[ocr errors]
[ocr errors]

pf. durchleden,

[ocr errors]

Пролнзиватисе, зујесе, т. г. impf. jiф transpositio. 2) das Seßen durch durchreiben, perlambi.

positio per – '3) das Rühren, Gedafi Пролијевање, . vіdе прољевање. tigreon, agitatio, Пролијевати, ам, vide

прољевати.

Ipomemame, ekem, v. impf. duro wers Пролиjеmање, р. (Ерц.) Зав Durф.,Зре fen, trajicio.

beifliegen, praetervolatio, pervolatie. IIpomemamuce, mekemce, v. r. impf. Пролијепати, еем, v. inpf. (Ерц. ) vors sich rühren, geschäftig reyn, agitari,

bei -, durchfliegen, praetervolo,pervolo. moveri, agere. I pomekece kao oya Пролипи, лијем, v. pf. bеrроrgiepen, кроз позњаву, беr, nad Ber 21efoote, effundo.

das npomemamu wörtlid nahm, und Пролитисе, лијесе, т. г. р. auflies sich durch die Koße warf. (à la Eulenspies Ben . effundo.

gel). Пролокати, очем, у.

. pf. вода земљу, Прометнуіпін, нем, v. pf. Burt verfen, das Wasser hat durmgefressen, perrodo. trajicie. Пролом, m. Zamen eines wеbіrges in Прометнупінсе, немсе, v. г. р. 1) ji) Dalmatien, montis nomen :

verleßeri, se trausferre. 2) sich verwans у Пролому високој планини

deln , mutari. Проломипи, им, v. pf. дисфbreфen, Промешаши, ам, (Рес. и Срем.) vide perrumpo.

промијешати. Проломнтисе, мисе, т. т. pf. н. п. не- Промијени ти, им, v. pf. (Ерц.) 2) pers бо, лаван, беrten, rumроr.

tauschen, permutu, 2) verwechseln, pera Пролупати, ам, v. pf. ein menig elo= muto. pfen, pertundo parumper.

. Промије нитисе, имсе, т. г. pf. (Крц.) Пролупалінсе, амce, v. г. pf, fih pie 1) tauschen, permuto. 2) rich verändern, Hörner abstossen, consipisco.

mutari, Прољев, р. (с.) сав 23ergiefen, pro- Промијешали, ам, v. pf. (Ерц.) eit fundo,

wenig umrühren, mischen, aliquantum „Без прољева крви од Србина

misceo. прољевање, п (Ёрц.) Вав Див (фürten, Промислипи, им, v. pf. beenten, рег. profusio, ell'usio.

pendo. прољевали, ам, v. impf. (Ерц.) аив. Премислиписе, имce , v. г. pf, ji, bea gießen, eflundo.

denten, sich's überlegen , perpendo. Прољеватисе, васе, v. г. impf. (Ерц.) Промишљање , D. ъав цебеrlеgеn, perQusfließen, effluo.

cogitatia. Прољетніі, на, но, (Ерц.) 3rübling01, Промишљапи, ам, v. impf. Devenfen,

perpenso. Прољemic, (Брц.) im (perienen) Промнішљаписе, амce, v, r, impf. übere Прољепоске, grubling, veгe (hoc fuit).

Tegen , perpenso. Прољетошњй, ња, ње, (Ерц.) от beuri. Промјена , f. (Ерц.) 1) Беr auf per.

aen Frühling, vernus,vere elapso(natus). mutatio. 2) der Wedsel, die Verändes ITpoveke, n. (Eph.) der Frühling, ver. runa, mutatio. промашање , n. Das Seblen (im ефире, Промјењивање, р. (Ерц.) 48 Xaufфені, murfe), aberratio (iu jactu).

commutatio. Промагиати, ам, v. impf. verfeblen (im Промјењивати, њујем, v. impf. (Ерц.) Schießen, Werfen) nicht treffen, aber- tauschen, commuto, permuto. rare in jactu.

Промјењивалінсе, њујемсе, v. г. impf. Промалити, им, v. pf. nit treffen, (Epu.)tauschen(untereinander), permuto. verfehlen im Schuße), aberro in jactu: Ipomaamat, UN, v. pf. ein wenig промашно ипо промашпо га.

abdreschen, trituro, tundo parumper. Промена, f. (Рес.и Срем.)vidе промјена. Премљепи, мељем, v. pf. i) beainment Променили, им, (Рес. и Срем.) vide zu mahlen, incipio molere: npompena промијеними.

воденица. 2) ein meniy mahlen, molo Променнисе, имce, (Рес. и Срем.) paruinper. vide промијенилисе.

Промопірити, им, v. pf. ein menia Промењивање, в. (Рес. и Срем.) vide ansehen, beiehen, inspicio. промјењивање.

Промрзнупи, нем, v. pf. eftieren, Промењівалін, њујем, (Рес. и Срем.) gelu corrumpi. vidе промјењивати.

Промомлати (промрмљати), ам, vide Промењивалисе, њујемсе, (Рес. и

промумлаши. Срем.) vide промјењиватисе. Промкнути, не, vide пpoмyhi. Тромеанье, п. 1) бав leberfesen, von Прому млали (промумљалім), ам, т. pf.

cinem Orte zum andern, translatio , 2) ein wenig in den Wart bineinte det

verpus.

mejo per

.

mussio. 2) vorbeimurmeln, praetereo Iponujebâlbe, n. (Epy.) der Anfang deb niussitans.

Singens, cantus iuitium. Промўшили, им, v. pf, cin menig bet. Пропијевати, ам, v. impf. (Ерц.) аты umlaufen, aliquantum circumcurro, fangen zu singen, coepi canere, intono. pervagor.

Пропињање, й. 1) бав Дufrimte, ereПром, би, мукне, v. pf. п. і грло, ctio. 2) das Brüsten, Großthun, inllatio. beller werden, irraucesco.

Пропињаписе, њемсе, т. г. impl. fіф Промуккати, ам, v. pf, aufфwет. in die Höhe richten, erigor. meri, yas aqua infusa et agіtаtа Проприпи, им, v. pf. п. і, ватру, purgo.

anblasen, sufllo, Прх мучипти, им, v. pf. ein menig qualen, Пропишавање, п. 2) бав Дurфрifen, aliquantum crucio.

perminctio. 2) das Hervorpiffen, proПромучилисе, имce, v, r. pf. око шпа, minctio. pich Dübe geben, operam do.

Пропишавати, ам, т. impf. ) диф. II poráku, Hakem, v. pf, ausfindig ma: plijen, permejo. 2) (anfangen zu) pifsen, chen, erfahren, rescio, comperiu.

mejo. Пронепи, несем, (Рес. и Срем.) vide Пропишати, ам, v. pf, 1) Burфрijen, пронијети.

2) pissen, mejo. Пре нијети, несем, пронијо (прони- Пропjевали, ам, v. pf. (Ерц.) anfans јела, ло), v. pf. (Ерц.)".) биед .; bors

gen zu singen, primum captum edo: beitragen, praeterfero. 2) пронијела

пропjевали пилики (Србљи не једу кокош (или друга каква шица), ans пилића док не пропјевају); пропје

fanger ju legen , coepit ponere ova. вала црква, намастир. Проники (говорисе и проникнути), Прплакапи, лачем, т. pf. 1) аnfans никне, v. pf. Durфрaden, exeresco gen zu weinen, incipio flere: per

„у Шаму ће каде проплакати — Проницање, п. Вав Финфwafen, pro- 2) ein wenig weinen, seo parumper. germinatio per

Пропљување, р, дав реrроripepen, proПрiницами, ниче, y. impf. н. п. пра- sputio.

Ba, durchwachsen, succresco per Пропљувати, ам, т. impf. Ferporfpepen, „Кроз кости јој права проницала. prospuo. тіроносати, вм, v. pf. н. п. дијепте, пропљувати, љујем, т. pf. 2) bermore

ein wenig tragen, porto aliquautum. speyen, prospuo. 2) ein wenig spenen, Прон сити, им, v. impf, porbet -, диф. spuo paululum.

tragen, fero per -, praeterfero. Пропу спили, им, v. pf. ) дифlafru, ІІроношење, и, сав 23ot beitragen, prae. mitio ut perrumpat quis: nponycmko teilatio,

га мало кроз руке (о. і. ein menia Пробдали, ам, v. pf. 1fpasieren, abprügeln). 2) auslassen, dimitto. Проб датисе, амсе, т. г. рr. umbеrgе. Пропуһкалія (профуккати), ам, v. p. hon, circumeo.

(у Сријему, у Бачк. и у Бан.) Бигф. Проддили, им, у. pf. wo hcrum, durch, jagen, verschwenden, vergeuden (Ct vorbeigehen, eo circum, per, praeter.

fuffchen), pessumdo. Пропадање, п. 1) дав ФurФfalen, cа. Пропулiпіање, п. рaв Дurblaffen » ре"

2) das Verfallen, zu Grunde missio, dimissio , einissio. gehen, interitus.

Пропуштали, ам, y, impf. BurФlafen, Проадапти, ам, v. impf. 1) Burfalen, permitto.

cado per — 2) zu Grunde gehen, pereo. Npopánumce , xnce, v. r. pf, anfangen Прохіалица , f. ein Banferottier, 'deco- arbeitsam zu seyn, incipio ctor: лажа и пропалица.

Прораспање , в. Вав $reisen (Der Plan Пропаспi, f. Der 216 децид, vorago, ba.

jen), emissio. rathrum.

Прорастапи, ам, т. impf. treiben (роз Пріоасти, аднем, v. pf. 1) бифfal- Pflanzen), emitto. Ten, cado per —. 5) зu Brunoe gehen, Прораспи", стем , v. pf. treiben (oom pereo.

Köhl, Küben), emilto (germea). Пропевање, п. (Рес. и Срем.) vide про- прорачунини, им, . pi. bеrефnen, пијевање.

duco rationes. Прои вати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорачунитисе, имce, v. г. рт. інф би пропијекати.

rechnen, rationes duco. Приерапи, ам, (Рес. и Срем.) vid. Прорезан, ежем, v. pi. дигффасіреп, пропjевами.

perscindo. Проnепінсе, пнемсе, т. г. р. пф аuf. Прорезивање, р. Das DurФіфntiдги. , richten, erigor.

scissio.

sus per

esse sedulus.

[ocr errors]
[ocr errors]

resco.

Прорезыван, зујем, v. impf. Burф. Просјаков, ва, во, бев Bettlers, menschneiden, perscindo.

dici. Прорећи, речем, v. pf. Фақrfagen, va- Просјачење, p. bie Bettlerey, menditicinor.

catio. Проріцање, п. бав Beifagen, vatici- Просјачин, им, v. impf. паф Bettler Datio.

Art begehrent, mendico. Проріцалин, ричем, v. impf. porfеrfаПросјачки (просјачкіп), кано, 1) bet. gen, vaticinor.

telhaft, meudicus. 2) adv. bettelhaft i Пророк, т. Der Prophet, propheta. mendice. Пророков, ва, во, бев Propbetea, pro- Просјед, да, до, беr grаи ҳи merten phetae.

beainnt, subcanus. Пророковање, n. vіdе прорицање. Просјек, т. 1) vide просијек. 2) Дие. Пророковати, кујем, vide прорицати. bau, durogehauenei Weg, via arte am Просањкаписе, амce, v. г. p. cit wе. perta per saxa. nig Shlitten fahren, vehi trakis paulu- Ipocjefin, chjellem, v. pf. (Epy.) durch. lum.

bauen, perseco, transeco. Просану, сца, т. бer Berber, Sreimers Пріславили, им, v. pf. н. п. крсно ber, petitor puellae, procus.

Mme, gu Ende fenern, percelebro. Прусед, да, до, (Рес. и Срем. ) vide Прославилисе, имce, v. г. pf. і бе? просјед.

rühmt machen, berühmt werden, inclaПросејали, јем, (Рес. и Срем. ) vide просијати.

Прослављање, п. 1) бав $eyerit, perПросек, т. (Рес. и Срем. ) vide про- celebratio. 2) das Berühmtwerden, ilсијек.

lustratio. Прiсек, m. (Рес. и Срем.) vide про. Прослављапии, ам, у. impf. 3u ©нде сјек.

feyern, percelebro. Прісен, на, но, н. п. меб, слама, Прослављаписе, амсе, т. г. impf. be. Hirsena, miliaceus.

rühmt werden, inclaresco. Просеница, f. дав фіrfenbrot, panis mi- Прco, n. Bie $irfe, milium. liaceus.

Просрапи, серем, v. pf. .) баpеrfфеі. Просвцање, п. (Рес. и Срем.) vide про- Ben, procaco, 2) просрао све , er bat сијецање.

alles verfressen, patrimonium devora. Прос цапши, ам, (Рес. и Срем.) vide vit. просијецати.

Прiспi, пia, mo, 1) einfältig, gemein, При сидба, f. Die Sreimerbung, petitio simplex. 2) да је просто, е в іft per. virginis.

geben (als Antwort auf Bitte um Vers Пр сијали, сијем, т. pf. (Ерц.) Бигф. gебипа ); проста му душа! @ott jtebeit, cribго.

hab' ihn selig, (vergebe ihm die Süns просијек, m. (Ерц.) ein зweifфneiligев den). Instrument zum Durchauen, securis Ipocmak, m. ein einfältiger gemeiner anceps.

Mensch, ohne Bildung, homo de plebe. Просијецатье, n. (Ерц.) Тав Durfauen, Простакиња , f. ein gemeines Beii, mupersectio.

lier du plebe. Просијещали, ам , v. impf. (Ерц.) Surф. Простаков, ва, во, бев простак,

miuis plebeji. Просилац, сиоца,

просац. Проспачкі, кa, кo, t) wie es gemeine Просипање,

n. 1) das Ausschütten, ef. Reute haben, plebejus. 3) adv. wie ein fusio, profusio. 2) das Verschwenden, npocmak, more hominis plebeji. profusio.

Пріспирање, т. 24цвBreite, expli. Просипати, ам (и просипљем), v. impf. catio, extensio.

А) aufфutten, profundo. 2) verfфwen. Пріспирапии, рем, v. impf, auébrei. den, profundo.

ten, explico. n. daß Durchscheißen, Hers IT pocmipar, m. ein Tucs, das a u 8 g €. vorsdeißen, procacatio.

breitet wird, stragulum. Просврати , ам, . impf. диффеigen, Проспирача, к. пр. пољава, што се percaco.

проспінре, бie Rose, bie auBgebreitet Просими, им, т. inpf. 2) Бевојку, ит wird, um darauf zu liegen, gausape. ein Raven frepen, ambire virginem. Проспирка, f. vide проспирач. mendico.

Простити, им, v. pt. Weracijen, ignom. der Bettler, mendicus. Просјакиња (просјакиња), f, pie Bett. А. Прости брате!

Б. Да је просто.

bauen, perseco.

m. vide

2) betteln, Просјак,

lerin, mendica.

SCO:

[ocr errors]

rius.

Просторија, f. Der Raum, spatium. Ilpomis, gegen, contra.
Ilpocmoma, f. die Einfalt, simplicitas. Пропаван, Ено, но, gumiser, contra-
Простран, на, но, wit, preit, latus rius.
spatiosus.

Пропивитисе, имсе, т. г. impf. коме, Прострелипти, им, (Рес, и Срем.) vide Rich widerseßen, streiten, obsisto. простријелитн.

Противљење, п. За Відеrfеѕеn, teПрострели, рем, проспіръо, (Рес. и pugnatio. Срем.) vide проспријеліі.

Пропивник, m. Bеr @egner, adversПростраж, f. am Xode, Rantel, Sie

Defnung и діе баир ўur su fte. Пропин, на, но, бев прота, роtоden, apertura pallii.

presbyteri. Пропријелипти, им, v. pf. (Ерц.) mit Пронница, f. die Xray фев проса,

dem Pfeile durchschießen, sagita traji- ụxor protopresbyteri.

cio : простријелила га вила. Прописківање, и, ) Das TurberinПр спријепти, рем, простръо, v. pf. gel, pressio per 2) das Stechen Epu.) ausbreiten, explico.

in der Seite, dolor laterum, pleuritis

. . Прострики, рижем, v. pf. диффеrе it, Пропискивали, кујем, v. imрi. 1) іни aperio tondendo.

Durchdrängen, , premo per –, 2) npoПроспругати, ужем, v. pf. DurФіфа. mickyje me, ich habe Seitensteden, ben, perscabo.

dolent mihi latera. Просувати, учем, v. pf. 1) Оцеф une Прои исли, f, pl. Das criteniteфen, plevdurchídjiefen, durch bobren', trajicio , Tritis, , confоdio. 2) in per зweipeutigen Дnet. Прописнути, нем , v, p. 1) Burhərint Bote foviet aiв просипін ($евојку). geil, premo per

2) stechen (in der Просупи, спем, v. pf, y) aufфutten, Seite), dolent Jatera. profundo. 2) реrgeитen, pertbut, pes- Протицање , п. vіdе промјецање. sumdo: : просто кућу.

Проницации , тиче, vide пропjецати. Простисе, спемсё, v. г. pf, 1) bеrаив. Протјецање , n. (Ёрц.) бав 2nfanart fliegen, efluo. 2) auseinander rinnen, zu fließen, initium Ilusionis. difflvio : просуласе каца.

Пропjецати, пjече, v. imрі. (Ерц) Просушити, им, v. pf. ein menig trota anfangen zu fließen, coepi fluere. nen, exsicco paullulum.

Препо, m. (Ерц.) беr Protoprebntit, Пропа, т. (Рес. и Срем.) vide пропо, Erzpriester , protopresbyter. Пропа, m. ријешно решепо, што Протопопа, m. vіdе пропіо.

се жито пропаче на њега, cin gro. Пропіопоцин, на, но, бев проподог. berer Xeiter (Sieb von Leder), cribri protopresbyteri. genus rarioris.

Проточили, им, v, pf. Оргфjieben, rek Протакање, р. бав Reitern, cribratio. tern, cribro. Проплакати, ачем, v. impf. биғфесі. Пропрёсатье , р. Вав 2 віGutteln , а

tern , cribro. Пропањиппи, им, т. pf. н. п. дрво, Вип. Протресапи, ам, т. impf. aufфіttla, ner maden, extenuo,

excutio. Протеглии, им, v. pf. ein menig sie. Пропрести, сем, v. pf. au@fфitli, ben, strecken, proteoto.

excutio, Пролёгнутисе, немсе, т. г. pf. 1) ft) Пропрљати, ам, P. pf. ein menig rt.

îtreden, extendi. 2) fich streden, größer ben, perfrico. werden, excresco.

Пропрљаписе, амсе, т. г. pi. tinta Пролёвање , n. Bas treen, extensio. .

der ausbeuteln, perfricare se invicem Прошёзапінсе, ежемсе, v. г. impf, ft, Протрпи, рем, пропіръо, ausstređen , extendi.

durchreiben, reiben, tero. 2) ein wenig Протераница, f. (Рес. и Срем.) vide reiben, tero paululum. проfераница.

Протрчаши, чим, v. pf. зwifфеn Burd Пр перапи, ам, (Рес, и Срем.) vide vorbeilaufen, praetercurro. проfерами.

II pomya, f. 1 ein Sdwärmer, Abenter: Пропериватье , n. (Рес. и Срем.) vide Прomyвa, f.j rer, grаѕѕаlог. прокеривање.

Пропужити", им, у. pf, beginnea # Пролерівати, рујем, (Рес. и Срем.) klagen, coepi conqueri. vide прокеривати. .

Проліурање, и, 2) бав 28erfen burdПроцесали, енцем, v. pf, ein menia без jactatio per

2) das Losbringen, baueit, dedolo.

den Mann bringen, divenditio. Протеки, че, v. pf. anfangeu u fie. Прот ўрапи, амі, v. impf. 1) даrе".

Ben, promano: протекао казаң. 'fen , jacto per–; 2) lossdlagen, venda.

cil $$10.

г. pi. 1) {

« PreviousContinue »