Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Пушпали, али, т. pf. Tajjеnt, mitto. cf. 3) намастир у Фрушкој горн. сі. пустити,

Врдник. Раваничанин, калуђер из пуштапіни , ам, v. impf. Tafen, mitto. Раванице. Раванички, кa, uo, тоа Ilynumennya, f. 1) die Geschiedene, mu- Раваница. lier dimissa a marito. 2) беr 3meig, Paвaњ, вња, m, мјесто између Саве den der Reiter im unwegiamen Malde и Засавице (у Niачви више Митро. zurüdbeugen muß (um nicht davon im вачке скеле). На Равњу је био СрGefichte verwundet zu werden und dann скі цанац. a u släft), frous arboris reclinata ab Pabhalte, n. das Ausgleiden (zweier iter faciente per silvam. Wao hak Streitender), reconciliatio. кроз честу на коњу, а калуђер за Равнали, ам, v. impf. аиз gleiben, реа њим; нaгaзи ђак на такову пун

gleichen (Srreitende), compouo. тенницу, па је савије за собом и рече Равніна, f. bie &beue, planities. калуђеру: „Чувајсе, дуовниче, піуш- Равнипн, им, v. impf. einen, aequo. тіенице. А калуђер помисли на Равнеца, f. vіdе равнина. пуштеницу 1), па рече: „Пуштај је Рад, m. pie 2rbeit, labor. ва испінну на ме, ако је млада.” Рад, да, до, gert, Tubes : ја сам рад Тек што је он по изговорио, а пу- то учинипін, іt thue e8 gern, fасло пеница њему преко очију: зати

lubens. то је и она била млада, а ђак о Рада. f. Trauenna me, nomen feminae. пуштеници 1) није ни сањао, Pajak, m. Marinduame, nomen viri. Пушчані, на, но, н. п. пра, зрно, Радан, т. 2 annsiiame, pomen viri. калуп, шипка, Seipepts, jaculato. Радана , f. Хrauenneme, nomen feminae. rius.

Pàgac, m Mannoname, nomen viri. f.

Раде , m. hyp. у. Радоица. , f.

augm. р. пушка. Раден, in. 2 апnename, pomen viгi. пушчыца, f, dim, p. пушка.

Panchko, m. Mannsnaine , nomen viri.
Радема, m. RannBname, nomen viri.
Ради, Федеп,

ob

- um Widen, proр.

pler : Бога ради, ит Gottев 28ilen; „Сењани се у лов подигнули „Среће ради на Божић у јутру Paquboje, m. Mannsnaine, nomen viri.

Радин, m. ein arbeitfamer Renfф, ho„Освану звезда на ведром небу, mo laboriosus. Рабар девојци пред белим двором — Радин, n. RannBname, nomen viгi. Рабар, бра, po, tарier, fortis. Радінко (Радінко), m. Rangname, Рабација, m. vіdе тежак.

nomen viri. Paboma, f. 1) die Arbeit, opus. 2) das Paaucas, m. Mannename, nomen viri

. Geschäft, negotium.

Радипи, им,

v. impf. 1) arbeiten, laРаботање, . Рав Дrbeiten, operis fa- boro, 2) што радиш ? тав шафр ри,

wie gehts dir, quid agis. Patomamı, am, v. impf. arbeiten, opus Panny, m. Mannsnaine", nomen viri. tacio.

Радиш, m. (train, вртавка, бiterreiф. Pabomnik, m. der Arbeiter, operae. cf. Dradibaberl, d. i. dreh dich Bárbaen).

Радиша, m. Rann&name, nomen viri. Pabom, m. das Sterbholz, talea. Радман, т. 2RannBname, pomen viri. Рабрење, в. дав Rutbmaфen, Normия Радмил, m. Olannname, nomen viri.

thigen, hortatio militum ut bono sint Paymîp, m. Mannsname, nomen viri. animo.

Радна , f. Srauenname, nomen feminae. Рабрипин, имі, v, impf. anfeuern, ani• Радо, m. hyp. р. Радоица. mum addo :

Радо, gern, lubeuter : радо иду на „Србадију око себе рабре

војску. Paripoom, f. die Tapferkeit, virtus. Радоба, m. RannBname, pomen viri. Равак, вка, m. Der ponigfiaben, farus. Pа добуд, m. Rann&name, nomen viri. Раван, вни, f. Sie @bene, planities. Pagolah, m. Mannsname , nomen viti. Раван, т. ријека у Ресави, уide Pa. Радовање, р. Вав $reuen, gaudium. ваница 1.

Радоваписе, дујемсе, т. г. impf. ji крај воде Равана

freuen, gaudeo, laetor. Раван, вна, но, eben, plаuus.

Радовац, вца,m. Rannname, pomen rігі. Раваница, f. ) ријека у Ресави. cf. Радевашница, г. намастир под Цером. Раван. 2) намаспінр на moj ријеци, Радевашничанин, Калуђер из Рад- .

Рабар, бра, т. (ст.) rіdе војно:

ctio.

посленик.

бол
Рад
Раз

Раз

693 ватнице. Рад,бвашничкі, кa, кo, Don tommen (vom Rausche, vom Phantaa Радова шница.

firen), redeo ad wentem. 2) pasa@pao Радица, m. 2XannBname, nomep yiri. ce seh, in schön aufgegangen, nicht Panoje, m. Mannsname, nomen viri. taleig, pauis bene coctus , rarus. Радојка, f. Хrauenname, pomen feminae. Рaзaвипи, вијем, vide развити. Panojko, m, Mannsname, nomen viri. Разагнапи, ам, vide paufералін. Радоња, m. 27 апnBname, pomen viri. Разапепти , пнем, v. pf. айбfрапntit, På focae, m. Mannsname, nomen viri. extendo: чадор, коња, човека и т. д. Радосан, сна, но, vide paдocтaн. Разаппенсе, пнемсе, т. е. pf. jih аufa Paqucm , f. die Freude, gaudium, lactitia. stellen daß Niemand vorbei kann, im. Радосан, сна, но, freupig, laetus. pedire transitum. Радолта, m. 7 спn&name, nоmеѕ vігі. Разапињање, д. Тав 28fpannen, exPagoi, m. die Aufgabe , res gratis ad- tensio. dita rei bene venditae.

Разапишњалии, њем, v. impf. ax8fpan. Panou, m. Mannsname, nomen viri. nen, exteudo. Радука , f. Trauenname, nomen feminae. Разапињатисе, њемсе, т. г. impf. (1) PaAykán, m. Mannsname, nomen viri. gespannt ausstellen, extendi, ne quis Paaya, m. Mannsname, nomen viri. transeat. Радула, г. $rauenname, nomen feminae. Разасипање , p. Рав 3erffreuen, sparѕiо. PaAyahîh, m. Mannsname, nomen viri. Разiсiпапи, ам (и разасипљем), у. Panin, m. Mannoname, nomeu viri, impf gertreuen, dissipo. Pasycin, m. Mannsname, nomen viri. Разаслапи, зариљем, у. pf. 3erjdіfen, Рађање, п. 1) ebären, partus. 2) дав aussenden, dimitto (iv diversas partes). Fri:chtbringen, fertilitas.

Разаспирање, о. Рав діиsbreiten, exРађан, ам, т. impf. 1) qebären, pario.

tensio. 2) Frudt bringen, fero fructum : paha Paza cm pamu, pem, v. impf. ausbreiten,

extendu. виноград, воке. Рађаписе, амсе, т. т. impf, aufgeben, Paзастрелпы, ем, разаспіръо, (Pec. к orior: рађасе сунце.

Срем.) vide paзaстријети. Рађевина, т. еіnе кнежина Ber нанja von Разаспіријети, рем, разаспіръо, у. pf.

Зворник (морао је некад били онђе (Eph.) ausbreiten, extendo , explico. некакав Рађ, Рафа или Pak o: Paзaсути, снем, т. pf. аивсiнiancer зашто у Рађевини нма некакво мје.

streuen, spargo. сто, које се и данас зове Рађев Разбaрусити, нм, mit zerrauften камен). Рађевац (вца), човек из v. pf. н. э. косу.

Haaren da seyn, Рађевине. Рађевка , жена из Рађе. Разбaрусиписе, имсе,

crivibus impe- . вине. Рађевскій, кa, кo, pon Рађе. v. т. f.

Разбадати, ам, vidе paзбацилти. Paken, m. Mannsname, nomen viri. Разбацівање, п. Das 2useinancermer. Pâm, f. der Roden, secale cereale Linn. fen , disjeetio. Ражалитисе (разжалнтисе), лії ми се, Разбацісами, цујем, v. impf. auseine

v.pf..(et) thun, doleo : ражалило му се. ander werfen, diszicio. Ражам, на , но, н. п. меб, слама, "Хог Разбацили, имі, v pt. }ermerfen, disjicio. den: , secalinas.

Разбелсе, бегнемосе, (Рес, и Єрем.) Ражаю, жња , m. Bee Beatfviep, veru. vice pastijefinice. Paжeнитисе (разженитсе), имce, v. Різ:5иг 3, т. (tаin im eфerse) as &latta r. pf. q. d. fit entweiben, uxorem exuo.

eis (vorauf man sich den Hintern jers Ласно се ожении, али се мучно falägt), glacies Jubrica. раженими.

Разбијање, п. 1) дав 3erflagen, disРажскі (разжећи), ежем, v. pf, vide jectio. 2) das Schlagen, Besiegen, fuрасиалии 1.

gatio. 3) das Auswedseln in kleine Ражљезање, р. (Ерц.) дав 21ugiepen, Münze, permutatio. 4) das Verhindern, effusio.

impeditio, aversio. Ражљеван, ам, v. impf. (Ерц.) аив. Разбиijaти, ам, v. impf. :) зеrfФlagen, gießen , effundo.

disjicio. 2) den Feind schlagen, fugo. Ражњић, m, dim. p. ражаю.

3) дукат, талијер, банку, Belp med? Paxoeuna, l. Rockenbrot , panis seca. seln (in kieinere Miinje), permuto. 4) ver: linus.

hindern, impedio , reiineo, distineo. Разабраспи, берем, v. pf. .) in Grfa6. Разбирање, р. 1) Зае јфüns uno locters

rung bringen, rescio, exploro. 2) unters Quigchen des Brotes, raritas pavis. roeiden, verstehen, intelligo.

2) das Lerteben, intelligeutia. 3) ErsРазабрацінсе, беремсе, v.r, p. 1) и по fundidaften, exploratio.

sis sum.

вина.

[ocr errors]
[ocr errors]

tes.

coro.

[ocr errors]

Разбірапти, ам, v. impf. 1) au BETauben, Разбудии, им, т. pf. aufweden, e

seligo. 2) erkundschaften, exploro. 3) vers cito (e somno), expergefacio. ftehen, intelligo.

Разбудитисе, имсе, т. г. pf, etwaфen, Разбиратисе, амсе, т. г. impf. 8u fiФ expergiscor. kommen, ad mentem redeo.

Развадити, им , v. pf. (@treitense) audə Рәзбити, бијем, т. pf. 1) н. п. лонат , einander bringen, pugnantes separo.

mauly, zerschlagen, disjicio. 2) cojcky, PasBaháme, n. das Zuseinanderbringen Фlagen, tugo, vinco. 3) дукат, in (von Streitenden), separatio: puguan. Pleine Münze wechseln , commuto. 4) tium. verhindern, impedio : keo cam Aa H• Pasbahamu , am, v. impf. Streitende дем у лов, па ме разбии Ранко ; fе- auseinander ibringen, separo puguan

лисмо да копамо кукурузе, па нас - разби киша.

pasbaarhe, f. pl. die Ruinen, Trümmer, Разбјећнсе, бјегнемосе, у г. pf. (Ерц.) rudera. aufeinander fliehen, diffugio.

Развалини , им, у. pf. 3ertrürmern, Разблаживатье, р. бав ЗеrfuBen, dul- zerstören, everto. 2) yema, das Maul coratio.

weit aufthun, diduco os. Разблаживати, жујем, v. impf. н. п. Разваљивање, п. дае 3ertüren, destruмлијеко, реrfuреп, dulcoro.

ctio. Разблажиті, им, у. pf. perfüfen, dul- Разваљивали, љујем, v. impf. зеrfləre,

destruo , everto. Разблудии, им, у. - pf. н. п. овцу, аn. Развевање , . (Рес. и Срем.) vidе раз

gewöhnen, daß es uns nachfolgt, man- вијевање. suefacio,

Развевалт , ам, (Ресь и Срем.) vido Разблудница, f. м. ј. овца (сп.), ein развијесами.

Saaf, das uns nachfolgt, aus der Passe ApaBabe, n. das Aufheitern (des Hand frißt, u. f. w. ovis mansueta : Himmels), redieus serenitas coeli. „Ти помузи овцу разблудницу, Разведравагри, ам, у. impf, ausbeitera, „Залиј цвијеп кроз танку свиралу.

exhilaro , sereno. Рüзбој, т. ) Беt 28eberitu6i, macbina Разведраваписе , васе, у т. іmрt. htiя

textoria. 2) (cm.) vide pa 36ojuwme : ter werden, serenor. „Она иде на Косово равно,

Разведрили, нм, v. рт. auspeitern, ѕе. „Па се шеќе по разбоју млада, „По разбоју честитога кнеза Разведрилисе, рисе, т. г. р. (іф айв. Разбојиште (разбојinume), п. Ort, Фо heitern, serenor. cine ефlat gemefen, locus ubi proe- Развејавање, р. (Рес. и Срем.) ride lium fuit.

развијавање. Разболелисе, лимсе, (Pec.) 1 vide Развејавати, ам, (Рес. и Срем.) vide Разболиписе, имce, (Срем.) разбо- развијавати.

Развејати, јем, (Рес. и Срем.) vide Разбољентисе, V. r. pf. (Ерц.) развијати, erfranken, morbo corripior.

Развенчавање , п. (Рес. и Срем.) vide Разбори, па , mo, 1) verständlich, развјенчавање.

leidt begreifend, intelligens, H. 11. 40- Развенчавами , ам, (Рес. и Срем.) vide BPK. 2)(cm.) weit (vom Kleide), amplus : развјенчавами. „Ко ми реза борну сукљу?

Развенчали, ам, (Рес. и Срем.) vide у појасу сабориту,

развјенчани. у скупови разборипу? —

Развеселити, им, y, pf. erfreuen, ganРазбрајање, п. баз Диёсinancergytea, dio afficio. dinumeratio.

Развесељавање, п. Тав Crfreuen, auf• Разбрајами, ам, v. impf, ab3ablet, di- heitern , exhilaratio.

Развесељавали, ам, т. іmрr. aufbем Разбрапи, берем, vide разабрати. tern, exhilаго. Разбралінсе, беремсе, vide разабра- Разве спи, ведем , v. pf. ) аввeinaпper

führen, in diversa duco. 2) auseinan, Разбрапин, им, v. pf. entbrüdern, der treiben ('B. einen Topf auf der disjungo fratres.

Scheibe), diduco. Разбрапитисе, имce, v.rpf. ми смо Разві спии, везем , v. pf. a) audeinancer

се разбралили, mir nennen uhв піt fahren, diveho, 2) singend oder weinend mebr Brüder , rupimus fraternitatem. weit ausholen, diduco. Разбројнии, им, т. pi. abzählen , di- Разві спи, везем , v. pf, bie etilderty Rumcro.

auflöjen, resolvo acu pictum ,

• геро,

љемисе.

лим се

numero.

[ocr errors]

releso.

Развијавање, р. (Ерц.) бав 3ermotfeli, Разгађати, ам, v. impf. ertheilen, di. diventilatio.

stribuo. Развијавапіи, ам, v, impf. (Ерц.) 3er• Разгазии, им, т. pf. auteinancet tree worfeln, diventilo.

ten; disculco. Развијање, п. Вав &ntmiteIn, explicatio. Разгалипи, им, v. pf. Bas unbehagen Развијати, вијем, v. pf. (Брц.) зеrроrѕ vertreiben, exhilaro. feln, diventilo.

Разгäлитисе, лисе, т. г. pf. н. п. вриРазвијали, ам, v. impf. auBeinancermi jeme, heitert sich auf, wird fchön. deln, divolvo, explico.

Разгаљивање, п. бев Дufbeiterit, exhiРазвијевање, п. vіdе развијавање.

laratio. Развијевати, ам, vidе развијавати. Разгаљівали, љујем, у. imрt. Das unə Развикансе, вичемce, v, r, pf. inв bebagen vertreiben, exhilaro. Sdrenen kommen, inclaino.

Разгаљіватисе, љујесе, т. г. impf. find Развити, вијем, у. pf. entWideIn, auв. ausbeitern (vum Wetter), serenor.

einanderwideln, divolvo, explico.' Разгласипи, им, v. pf, beaunt maфen, Развјенчавање, р. (Брц.) бав &ntfrans divulgo.

zen (die Trauung ungeschehen machen), Pazraaibabe, n. das Bekanntiperdea, discoronatio?

divulgatio. Развјенчавати, ам, т. impf. (Ерц.) ent. Разглашівати, шујем , v. iinpf. betanat krången, discorono.

machen, divulgo. Развјенчати, ам, v. pf. entrangen (ul. Разгледање, р. дав Befauen, disperüdtrauen),demo coropam nuptialem (?):

ctio. кад се један пупі вјенча, не може Разгледали, ам, т. іmрѕ. Bеtrафten, се развјенчаты.

dispicio. Развлачење, п, р.) бав Дugeinanbergie. Разгледали, ам, у. pf. anfeben, dis

ben, distractio. 2) das Verziehen (des picio. Kindes), mala educatio.

Разглобипи, им, v. pf. *. 1. Anjec, ausa Развлачипи, им, y. impf. 1) versieben, einander fügen, auseinander thur, disdistraho. 2) das Kind verziehen, cor- jungo. rumpo puerum nimia indulgeutia.

Разгњевни, им, у.

pf. erzúrnen, irritor Разводили, им , v. impf. 1) aucina. Разгњечни, им, v. pf. 3erfnetеn, con

derführen, duco in diversa. 2) ausweie depso. ten, diduco (3. B. den Topf).

Разговарање, п. 1) бав Војpreфen, conРазвођење , п. 1) бав 2 цвеіnаntеrfüб. fabulatio. 2) das Ermuthigen, auimi ren, ductio in diversa. 2) das Ausweis

additio. ten, diductio.

Разговарапти, avt, v. impf. einem Bes Развожење, в. дав 2luscinaпperführen, kümmerten Muth einsprechen, animum directio.

addo. Кукај мајко е ме разговарај Развoзии, им, v. impf. н. п. на ко. Разговаралисе, амсе, т. . іmрt. a)

лима ђубре, аивеіnаnsеrführen, di- bespreden, colloqui. veho.

Разговетан, ина, но, (Рес. и Срем.) Развргнути, нем, vide разврћи. vidе разговијепан. Разврнупін, нем, v, pf. aufmеrfеn, auf. Разговијетан, пна, но, (Ерц.) Bentbrechen (die Nuß), disrumpo.

lich, nicht untereinander, distinctus: Разврсти, врзем, у. pf. Іов midein, ex- разговијетно говори, пише ; кад pedio.

ко разговијеліно говори Њемачки, Развртање, n. Тав Див mеrfеn, disruptio. ја све разумнјем. Разврати, врћем, v. impf, aufоrефеп, Разговор, п. 1) ав Serprid, collodisrumpo.

quium. 2) Trost (das Ausreden von traus Разврћи (говорисе и развргнути), ирг- rigen Gedanken), consolatio : нем, vide paзмeтнулы.

„Моја мати јадна разговора Развршівање, п. Вав 2bgipfeln, dеntіо Разговорак, рка, m. (сп.) din. 5. разa summitate.

говор 2.: Развршівали, шујем, v. inpf. н. п. „Ту су мајци танки разговорци

сијено, абgipfeln, pom Bipfeld nebmen, Разговоран, рна, но, човек, gefped. demo de summitate.

dig, adfabilis. Развршипи, им, v. pf. н. п. сијено, Разговорипи, им, v. pf. einem wiedee абqipfeln, demo de cacumine. .

Muth cinsprechen, apinium recrco. Развуки, учем, v. pf. .) зеrgieben, di. Разговорилисе, имce, v. г. pf. fі, без

straho. 2) verziehen (ein Sind), indul- (prechen, colloqui. gentia corrumpo:

Разгодити, им, v. pf. pertycijet, di Разгађање , а, бав 3ertheilen, distributio. stribuo.

texo :

cero.

Разгонии, нм, т. іmрr. auseinancer Раздавати, дајем, v. impf. ergeben, treiben, dispello.

distribuo. Разгоњње, р. Вав 2ueinanseriagen, Раздалеко, wеіt аuteinaдet, distant dispulsio.

ab invicern. Разгәреписе“, рисе, т. г. pf. л. і. ва- Раздати, ам, v. pt. aurinanser geben, mpa, ju Olut brennen, candeo (de

dido. igue).

Раздвајатье, п. ) бас аttіrеn, dimiРазграбити, им, .v. pf. 3errafen, di- datio. 2) das Irennen, separatio. гiрio.

Раздвајали, ам, v. impf. balbіrеn, . Разградини, им, v. pf. :) ent;&unen, midio. demo seрem. 2) ацвеіnаnsеr thun, re- Раздвајатисе, амсе, т. г. impf, fit tv

nen, separor. „Штого, браћа — — саграде, Раздвојии, им, т. pf. batbіrеn, dimiТо им виле све за ноf разграде.

dio. Разграђивање, п. 1) бав $ntsäипеп, dis- Раздвојиписе, имce, v. r. pf. ft ab»

septio. 2) das Zuseinanderthun, retex- sondern , separor. tura.

Разделими, им, (Рес. и Срем. ) vids Разграђивали, љујем, т. impf. 1) ent. раздијелитн.

зäunen, diruo seрem. 2) аивeinancer Разделиписе, имсе, ( Рес. и Срем. ) thun, retexo, solvo.

vidе раздијелитисе. Разгранатисе, насе, т. г. pf. н. п. др. Раздељивање, р. (Рес, и Срем. ) vide BO, Zweige treiben, diffrondesco.

раздјељивање. Разгребапи, бем, vide

разгрепсти.

Раздельнвали, љујем, (Рес. и Срем. ) Разгревање, п. (Рес. и Срем.) vidе раз- vidе раздјељивати. гријевање.

Раздеpали , ем, v. pf. 3erreifen, dilaРазгревати, ам, (Рес, и Срем.) vide разгријевати.

Раздијелити, им, v. pf. (Ерд.) зеrtbeli Разрејавање, п. (Рес. и Срем.) vide len, divido. разгријавање.

Раздјељивање, п. (Ерц.) бав Зеrtbek Разгрејавати, ам, (Рес. и Срем.) vide len, distributio. разгријавати.

Раздјељівапін, љујем, v. impf. (Брц) Разгрејапти, јем, (Рес. и Срем.) vide vertheilen, zertheilen, distribuo. разгрија.

Раздор, т. vіdе неслога. Разгреиспи, ребем, v. pf. gertragen, un- Раздрігати, ам, v. pf. н. п. ђевојку, guibus dilacero.

erlustigen, delecto. Разгрнізање, n. Bas Berbeigen, dimorsio. Раздрагатисе, -амce, v. г. pf. Infig Разгризапін, ам, у. impf. serecipen, di. werden, exhilaror. mordeo.

Раздражлівање, р. Bas $rlutіgеn, dРазгријаватье, р. (Ерц.) vidе разгрије- lесtаtiо. .

Раздраживати, жујем, т. іmрt. ertuit Разгријавапи, ам, (Ерц.) vidе разгри

ger, delecto. јевали.

Раздражити, им, v. pf. reigen, irrito. Разгријати, јем, v. pf. (Ерц.) erwär» Раздремати, ам, (Рес. и Срем.) vide men, calefacio.

раздријемати. Разгријевање, р. (Ерц.) Зав &tmärmen, Раздрёти , ем, раздръо, (Рес. и Срем.) concalefactio.

vidе раздријепти. Разгријевали, ам, v. impf. (Ерц.) ее. Раздрешили, им, (Рес. и Срем.) vide wärmen, calefacio.

раздријешитти. Разгриспи, ризем, v. pf, serbeigen, di. Раздријемати, ам, v. pf. (Ерц.) erune mordeo.

tern (vom Schlummer), excito. Разгрнули, нем, v. pf. 1) аивeinanber Раздријепти, рем, раздръо, v. pf. (Epg)

thun, disjicio, н. п. снијег, земљу, ватру, пепео, жипто. 2) да разгр- Раздријешили, им, т. pf. (Ерц.) Тов? немо, да видимо ко је јачи, entfфеі.

knupfen, solvo. den, decerno.

Раздрыівање, п. баѕ &ntbl@fen, dРазграње, п. Зав 2Ливеinancertbun, nudatio. disjectio, discretio.

Раздрівати, љујем, т. іmрt. п. і Разгртапи, гркем, v. impf. аивітап. noch, entblößen, denudo. des thun, disjecto,

Раздрити , им, v. pf. п. і прси, ent/ Разгрувати, ам, у. pf. zerschlagen, con- blofen, aufreißen, denudo. tundo.

Раздрмапи, ам, v. pf. erfфuttern, сонРаздавање, а. бав 3ergeben, distribution- cutiо. ,

вање.

vidе раздеpати.

« PreviousContinue »