Page images
PDF
EPUB

Л.

Baui.

.,

ten, exsulto.

Раздрматисе, амce, v. . pf. erfфut. Разлегање, п. (Рес, и Срем.) vide

разteri merden, erbeben, concutior.

лијегање. Раздробити, им, v. pf. gerbröteln , frio. Разлегапіксе, лежесе, (Рес. и Срем.) Раздрозгами, ам, v. p. 3rfФmettern, vidе разлијегапіксе. coutero, comminuo.

Разлежалінсе , жисе, т. г. р. н. п. ко. Раздружбвање, п. 1) бав Зrennen (Ver Kow, anfangen zu brüten, incubo.

Bejeu fфаft), dissociatio. 2) бав &nt. Разлетање, р. (Рес. и Срем.) vilе разpaaren, disparatio.

лијешање. Раздружнівати, жујем, v. impf. 1) tren. Разлепіантисе, леfемсе, (Рес. и Срем.)

nen, dissocio. 2) entpaaren, disparo. vidе разлијепіат се. Раздр. жили, им, v. pf. ) trenneri, dis. Разлетелисе, тимсе,12) audeina.Ber, sucio. 2) das Paar trennen, disparo , у. г. pf. (Рес.)

fliegen, divulo. (z. B. von zwei gepaarten Dingen).

Разлепипінсе, имсе,

12) in Stüden Pa3Ayvamu, am, v. pf. auseinanderblas v. г. pf. Грем.) fliegen, dissilio, fen, dillo.

Разлекетсе, лелимсе, н. лонац, Разжалнтисе, лисе, vide paжaлитисе. v, г. pf. (Ерц.) }

пушка ін. II. д. Разжи ни писе, имce, vide paжeниисе. Разл Кисе, егнесе (и разлежесе), v. т. Разж 'ки, жәжем, vide paжeли.

pf, wiederhalleri, resono. Разигравање, n. Oc& Sanjet • maфen (бев Разләһисе , лежесе, vide

разлежаписе. Pferdes), coucitatio equi, ut saltet. Разливање, р. (Срем.) vidе ражљевање. Разигравапіти, ам, v. impf. н. п. коња, Разлівали, ам, 'Срем.) vidе ражље.

tanzen machen, facio ut saltet equus. Разиграватисе, амce, v. г. impf. in Разлијегање, п. (Ep1.) das Wiederhal.

tanzende Bewegung gerathen, exsulto. len, resonautia Разграти, ам, т. р. н. п. коња, tаn. Разлијегаписе, јежесе, v.r, impf. (Ерн.) jen maden, facio ut saltet equus.

wiederhalen, resono. Разигралтисе, амсе, т. г. р. баbіntan. Разлијепање, п. (Ерц.) дав 2luBeinan.

fliegen, divolatio. Разлажғње, п. Вав 2веinanbergeben, Разлијепашисе, јећемсе, т. г. impf. discessio.

(Epit.) auseinanderfliegen, divolilo. Разiлазитінсе, зимосе, т. г. impf. аив. Разлика, f. Der Unterfфіеn, discrimen.

ein anderychen, solvitur concio: Разликовалі, кујем, v. pf. unterjei, Раз'Кисе, зиђемосе (и рази демосе), deni, discerno.

v. s. pf. auseinandergeben, discedo. Разликоватисе, кујемсе, v, г. pf. ji Разједити, нм, v, pf. vіdе разгњеви- unterscheiden, verídieden seyn, dillero.

Разлипи, лијем, v. pf. н. п. млнјеко, Разлагање, р. Вав Дивеinanserlegen, hingießen, ergießen, diffundo. dispositio.

Разлитисе, лијемсе, *. r. pf. ji ergies Разлігати , лажем, т. impf. auBeinans fen, diffundor. derlegen, dispono.

Различан, чна, но, perfфieben, varius. Разладити, им, pf. abkühlen; refri. Pasaor, m. die Ueberlegung, consilium gero.

perpensio : пије, говори без разлога. Разладилінсе, имсе, т. г. р. fiб. Разложипи, им, v. pf. autеіnаntеrlе. fühlen, refrigeror.

gen, dispono. Разлађівање, р. бав Жühlen, refrigera- Разломити, им, v. pf. 3erbteten, diftio.

fringo: Разлађівалiur, ђујем, v. impf. аЫРü6. Разлупапи, ам, у. pf. zerídlagen, con len refrigero.

tundo. Разлађивалисе, ђујемсе, v. r. impf. Разлучивање, п. Вав Хrennen, ѕераrаtiо. abkühlen, refrigeror.

Разлучнівати, чујемі, v. impf. trennen, Разлажење, п. vіdе pазилажење.

abjondern, separo. Разлаз, т. дав 24uktiraneraeben, dis. Разлучили, им, v. pf. абfontеrn, secessus : да се играмо разлаза (im

paro, disparo. Scherze: jvielen wir auseinander, d. h. Pasma, außer, praeler, excepto jeder aelit an sein Geschäft).

Размазати, ажем, у.•pf. 3erf, mieren, Разлазилінсе, зимосе, vide paзилази

dilino. .

Размазнізање, р. Ваф 3erfbmierein, diРазладатисе, јемсе, y. т. pf. in Bela litus. len hinein geratzen, illatra,

Pa3ma3libami, zyjení, p. impf. zerschmie: Разлі мање , D, Eas gerbreфen, diffractio. Разлімапи, амм, v. inpf. Dreфen, dif- Размазити, им, v. pf. дијете, реrhаti Iringo.

scheln, indulgentia corrumpo.

[ocr errors]
[ocr errors]

muce.

ren, dilino. .

überles

moveo.

Размакнути, нем, vide размаћи. Размислити, им, v. pf.
Размакнулисе, немсе, vide размаћисе. Размислиписе, имce, v. г. pf. gen,
Разматрање, р. дав Зеfеrеn, inspectio. expendo.
Разматрапии, ам, у. impf. Defeben, in- Разміц (von размицащи), оде пиц на
spicio.

размиц. cf. пиц. Размали (говорисе и размакнути), Размицање, р. Фав Дивcinanberridin,

dimotio. макнем, v. pt. aubeinanberrüfen, di

Размицами, ичем, т. іmрt. austinians Размаінсе (говорисе и размахнути.

derrüden, dimnoveo. се), макнемсе , v. г. pr. auseinancer. Размицатписе, ичемce, v. г. imрг. са: rücken, discedo, dimoveor.

einanderrüđen, dimoveor. Размеђини, им, у. pf. абgrängen, de- Размишљавање, п. vіdе размишљање, fipio.

Размишљавали, ам, vidе размишљашн. Размена, f. (Рес. и Срем.) vidе раз- Размишљање, п. Иeberlegen, ретревых мјена.

Размишљали, ам, v. impf. nафілаға, Разменили , им, (Рес. и Срем. ) vide- überlegen, perpendo. размијенити.

Размјена, f. (Брц.) Pet Sauf, permoРазменилисе, имce, (Рес. и Срем. )

tatio : ? vidе размијениписе.

„Олеш дати коња на размјену? Размењивање, р. (Рес, и Срем. ) vide Размјењивање, п. (Ерц.) дав 23irmed размјењивање.

fein, permutatio. Размењівали, њујем, (Рес, и Срем.) Размјењивати, њујем, у. impf. (Ерд.) vidе размјењивали.

verwechseln , permuto. Размењивалисе, њујемсе , (Рес. и Размјењіватисе, њујемсе, т. г. impi. Срем.) vide размјењиватисе.

(Epc.) tausden, perinuto. Размеравање, и, (Рес. и Срем.) vide Размјеравање, р. (Ерц.) дав 2бmefen, размјеравање.

Abwägen, dimensio. Размеравами, ам, (Рес. и Срем.) vide Размјерарапи, ам, у. impf. (Ерц.) 18. размјеравапін.

wägen, abmessen, dimetior. Размерак, рка, m. (Рес. и Срем.) vide Размјерак, рка, m. (Ерц.) дer 23erleri размјерак.

beim Abwägen im Kleinen, detrimetРазмерипти, нм, (Рес. и Срем. ) vide tum ponderis aut mensurae : OMILAO размјерити.

на размјерке. Размесии, им, (Рес. и Срем.) vide Размјерити, им, v. pf. (Ерц.) авраи размијесити.

gen, pendo, exigo ad libram, dimetior. Размеспи, етем, т. pf. auseinancer. Размјешівање, в. (Ерц.) Зав 2bibeiro, fahren, diverro.

decretio. Размесли, ептем, v. pf. Jerrüfren (з. 8. Размјешівали, шујем, т. impf. (Epg) ein Ey), dissolvo versando.

п. ј. меб, абtheilen, decerno, distriLasmem (pasmem), m. das Zerwerfen,

buo. disjectio, diffusio : није по на размет. Размошавање, п, дав абmiteln, diroРазмепање, п. 1) дав 24ukeinaпpermers Intio.

fen, disjectio. 2) das Großthun, jac- Pa3momábam, am, v. impf. auseinars tatin,

derwidein, expedio. Разметали, ећем, v. impf. Fermerfen, Размотати, ам, v. pf. audeinanvermi disjicio.

deln, expedio, explico. Размеmаписе, мекемсе, v, r. impf. fiРазмотрипти, им, v. pf. Defehen, dPrahlen, jactare se.

picio. Размешітвање, п. (Рес. и Срем.) vide Размесипти, им, v. pf. enfmirrt, eразмјешивање.

pedio. Размешівали, шујем, (Рес. и Срем.) Размршівање, р. Bas Sntmirren, vidе размјешивати.

peditio. Размијенипи, им, v. pf. (Ерц.) per. Размршівали, шујем, т. impf. entritidechseln, austauschen , permuto.

ren, expedio. Размије нитисе, имее, v. г. pf. (Ерц.) Размупипи, им, т. pf. errübre, tauiden (untereinader), permuto.

trüben, solvo Versando , conturbo: Ş}" Размијесни, им, v. pf. (Ерц.) п. і. ми мало меда, па размупін св"

deá, vertheilen, divido (ut videas quot дом. sint futuri panes).

Размуживање, р. Das Berrüfren, diss.“ Размирица, f. (у крајини Неготинско) Jutio.

Der Unfrieve, krieg, bellum. cf. крајн- Размуківати, кујем, ка, рати.

ren, dissolvo.

imp. xetriya

[ocr errors]

aro.

cus.

Разналисе, асе (и разнадесе), т. г. pf. Разу дати, ам, v. pf. н. п. Кери, сеerbellen, sich finden, agnosci:

cmpe, nacheinander ausheuraten, ma„Да се Марку за гроб не разнаде –

ritare aliam alio. Разнели, несем, (Рес. и Срем.) vide Разу далисе, амосе, т. г. pf. разударазнијети.

në ce kepu, die Tödter haben eine das Разнијети, несем, разнијо (разнијела, hin, die andere dorthin, weggebeura.

10), v. ps. (Ep.) zertragen, dillero. tet, collocatae sunt filiae. Разносиши, им, v. impf. 3ertragen, dif. Разм, m Die Bernunft, rаtіо. fero.

Раз уман, мнa, нo, peritäntig, bеrnünf. Разношење , п. ба8 3ertragen, dilаtiо. tig, prudens. Разонодипи, им, v. pf. (понајвише у Разу мети, ем, (Рес. и Срем.) vide

Сријему, у Бачк. и у Бан. по варо- разумјели. шима) serituteil, serituteln, dіvіdо. Разумјети, мијем, т. pf. (Ерц.) verites cf. раставити.

ben, intelligo. Pásop, m. die Furche, Gränzfurche , Wass Panh, m. Mannsname, nomen viri. serfurche, sulcus.

Ранца, m. RannBname, uomen viri. Разоравање, п. дав Duratеrn, pera- Раич, т. annBname, nonen viгi. ratio.

Paj, m. das Paradice, paradisus. Разоравами, ам, т. impf. Виефаtеrn, Paja f. die Unterthanen, subditi. peraro.

Paja, m. (Pec. u Cpem) vide Pajo. Разбрали, рем, y, pf. дисфаdеrn, expf. durchadern, ex- Pajak, m. Mannsnamé, nomeu' viri.

Pajar, m. Mannsname, nomen viri. Разортачавање, p. bie auflüfung bеr Рајка, f. $rauenname, nomen feminae. :

(Handlunge:) Gesellschaft, dissociatio. Pājko (Pajko), m. Mannsname, nomen Разорmaчaвати, ам, v. impf. entges - viri. seusthaften, dissocio.

Рајна, f. Хrauenname, nomen feminae. Разорпачавалисе, амce, v. г. impf. Pajo, m. (Ерц ) dim. . Рајак.

die Gesellschaft auflösen, solvo socie- Pajckii, ka, ko, paradieftid, paradisia

tatem. Раздржачити, им, v. pf. Die Befenfфaft Рајчета, m. Запnkname, nomen viri. auflösen, dissocio.

Pak, m. der Krebs, cancer. Разорлачипінсе, имсе, т. г. pf. fіd tren. Рака, f. vilе гробница.

nen (von Handlungsgesellschaftern). Рака, m. (Рес. и Срем.) vide Рако. Разрахолионсе, имce, v. r. pf. in ®ая Ракам die Rechnung, ratio.

cern hinein gerathen, clango laeta (de Paxamuya, f. das Rechenbüchlein (in der

gallina et metaph. — de femina laeta). Scule), libellus arithmeticus. Разраспіање, р. Вав 2ивеіnаnсеrwаф. Ракање, р. Вав Xaufpern, exsсrеаtіо, fen, crassаtiо.

Ракати, рачем, т. impf. räufpern, exРазрастаписе, амce, v. г. impf. in sie Breite ipachsen, crassesco.

Ракёпла, f, bie Rafette, rageta (?). Разрасписе, спемсе, т. г. pf. audein. Ракија, f. Der Brапntwein, ѕiсега. anderwachsen, crassesco.

Ракијетина, f. Разредити, им, v. pf. abtheilen, beftim. Ракијешина, * } augm. 2. ракија. men, ordino, dispono.

Ракијнскіі, ка, ко, н. п. суд, Зrannts Разређивање , p. бав аbtbeiten, dispo- Ракијски, кa, кo, j meins , sicerarius. sitio.

Ракијца, f. dim. 2. ракија. Разређівали, љујем, т. іmрr. benim. Ракита , f. 1) salix caprea Lipn, 2) Trau. men, constituo.

enname, nomen feminae. Разрезати, ежем, v. pf. 1) зеrfфncia Ракипов, ва, вo, von ракипа, e sali

den, discindo. 2) ropesy, die Auflage unter die Pflichtigen bertheilen, disper- PàKumOCNHA, f. das Holz der salix ca. tio , describo.

prea. Разрезнівање, р. 1) бав 3erfфneiben, Ракіција*, m. Ser Brandteinbrenner, discissio. 2) das Vertheilen, disper

sicerarius. titio.

Ракіцијин, на, но, се радиција, si. Разрезнівали, зујем, у. impf. ) ser= cerarii. .

Ithneiden, discindo. 2) vertheilen, dis- Pakıq junija, f. die Branntweinbrennes pertio.

rev, sicerae coctio, taberna siceraria. Разрили, ријем, v. pf. 3ermühlen, di. Ракнути, нем, v. pf. räufpern, exscr 0.

Рако, m. (Ерц.) һур. р. Радован, PaРазрок, кa, кo, pon fфіеfеm Blic, доица, Радисав. strabo.

Раков, ва , во, Хre68., cancri.

.

[ocr errors]

screo.

lice caprea.

.

[ocr errors]

nero,

Panen, m. Mannsname, nomen viri. Рано, 1) fru), бев оrgеn, mane. 2)
Panema, m. Mannsname, pomen viri. früh, frühzeitig, mature.
Ралица, f. мали плуг, што се оре са. Рањав, ва, вo, muno, saucius, ulce-

мо на два вола по споменитим њи- ratus. Bama, eine Art Pflug, aratri genus. Рањавање, п, бав Bermunsen, vulne. Pano, n. Art Pfluges, aratri genus. cf. ratio. . ралица.

Рањаваоти, ам, т. impf, perpunten, rulfam, m. Name eines Städtchens mit Ruis

nen, an der Donau, östlich von Smes Parenâk, m. 1) der Verwundete, vulne

беrето. Рамски, кa, кo, von Рам. ratus. 2) das Bundkraut, herba yulРамазан *, м. Турски посп, бie afte neraria.

der Mohammedaner, jejunium Moha- Papenak, m. das Mastschwein, porcus hamedanorum.

fartilis. Рімање, п. Зав бinten, claudicatio. Рањеница, f. (у Сријему, у Бачк. и у Рамали , мљем, y, impf. binten, clau, Бан.) дав Зифtmoei, бie 3iebtobtec. dico.

puella educata in domo mea. Раме, мена, д.

15ie Cutter, Рањениче, чепа, п. п. ј. прасе, дав Рамо, мена,

р. (у Крц.)jhumerus. Mastidwein, porcellus saginatus. Рана, f. Pie Випде, vulnus.

Paњeњe, p. дав усӣ) auffleben, surrectio Рана , f. ) бie xabrung, victus. 2) Trau. matutina, matura.

enname, nomen feminae. 3) cf. Зла- Paњeњe, n. дав &pren, altіo, nutritio. тоје.

Рањка (ранка), f. eine 24rt Bcinrepe, Рани, на, но, ') früh, matutinus. 2) die am frübeften Frucht trägt, vitis frühzeitig, maturus, praecox.

genus. Ранило, р. На Цвијети (а фешпо и на Раоник, m. лемеш, дав рrtugeifen, culБлаговијecm) у јутру поране ћевој- ter aratri. ке прије сунца на ранило на во- Раосав, m, XannBпате, поmеn viri. ду, па онђе уваше коло ме играју Рапав, ва , вo, raub, uiieben, asper. .

и пјевају различне пјесме, н. п. Pane, f. pl. Unebenheiten, asperitates. „Пораниле девојке,

Paca, f. dadDberkleid der Mönche, topácom Јело ле, Јело добра девојко, Расад, т. н. п. купусни, блитвени, „Пораниле на воду,

дувански, бie Pflanjen aus per Plang= Јело ле, Јело добра девојко, dule , seminarium, plantae seminarii. „Ал' на води јеленче,

Расадници, им, v. pf. "überfegen (Plaas Јело ле, Јело добра девојко, igen aus der Pflanzschule), trausero. „Рогом воду муhаue,

Paca AHK, m. die Pflanzschule, seminaЈело ле, Јело добра девојко,

rium (für den Krautgarten). „А очима бистраше

Расађивање, n. дав Иeberfesen (Jer Pfana Јело ле, Јело добра девојко.

zen aus der Pflanzschule), transsatio.

Pacabbamy, hyjen, v. impf. überfeßen, „Рани коња Радивоје:

transsero, „Девојке mie прeтeкoше,

Paсaнутисе, несе, т. г. pf. н. п. буре, „Ведром воду замушише.

gertrodnen, exaresco. „А што ќе им рано вода ?

Расап, спа, т. дie 3erjtrекипа (Revolu. „Да оперу брату руо,

tion), rerum subversio : „Да га пошљу у сватове. и т. д. „Кад се овај учинио расап Pahicab, m. Mannsname, nomen viri. Расвануписе, несе, т. г. pf. 8 фігь. Panimed, m. der Ernährer, nutritor, al.' Tag, dilucescit.

tor: раниппељу мој (кажу волу кад Расвііпак, тка, ш. беr аnреиф бев Ха. га милују).

ges, diluculum. Ранити, им, 1) v. pf. кога, bеrwun. Расвипање, п. Тав хаgеn, diluсulаш.

den, vulnero. 2) v. impf. früh aufste. Pacsumamuce, uhece, v. r, impf. tagen, ben, mane surgo.

dilucescit. Ранити, им, v. impf. nibren, alo. Раседлавање, р. дав 26fаttеn, demtio Ранитисе, имce, v. г. pf. verwundet ephiррiorum. werden, vulnerari.

Раседлавати, ам, у.

impf. absatteln, Ранилисе, имce, v. г. impf, ji, näreit, demo ephippia. sustentor.

Раседлати, ам, т. абfatteln, demo ePanimolata , f. Wald am Einfluß des phiррia. Jadar in die Drina.

Расејатисе, јемосе, (Рес. и Срем.) vide Ранка, f, vidе рањка.

расијансе. Ранко, ш, Халифпате, доmец үігі. Расёлипи, им, у.

pf. auseinander fies

засипати.

[ocr errors]

ам,

deln, zum Uurwandern nöthigen, facio Packaaramu, am, v. impf. mit Gewalt ut migret quis.

öffnen, recludo. Расёлипинсе, имce, v. г. pf. аив wan= Расклепати, пљем, v. pf. 8ubängen, dern, sich zerstreuen , dimigro.

acuo tundendo. Расељавање, п. 1) рав &ntvöltern (our Расклимати, ам, vide раскламати.

Auswanderung), caussae emigrationis. Packaðnumu, HM, v. pf. aufthun (mit 2) das Uuswandern, migratio.

Gewalt),recludo. Расељавати, ам, v. impf. entülecrn, Расковати, кујем, v. pf. serfфmieben,

indem man auswandern macht, desolo. recudo. Расељаватисе, амосе, v. г. impf. аива Расковчавање, п. Фав овқаftеlа, diffiwandern, migro.

bulatio. Faceли, сечем, (Рес. и Срем.) vide pa- Расковчавали, ам, v, impf. (ов)äfteln, сјећи.

diffibulo. Расецање, п. (Рес. и Срем.) vide pa- Расковчаши, ам, v. pf. Johäfteln, difсијецање.

fibulo. Расецати, ам, (Рес. и Срем.) vide pa- Раскомaдaписе, амce, v. pf. i er? сијецати.

fürnen, daß man alles in Stù đen Расијатисе, јемосе, у. г. pf. (Ерц.) bauen möchte, excandesen.

sich zerstreuen, spargor, diffundor. Раскопавање, п. ба8 3eritören, destruРасијецање, р. (Ерц.) дав 3erbauen, ctio , eversio. dissectio.

Раскопавали, ам, т. impf. 3erftören, Расијецати, ам y. impf. (Ерц.) 3ers eyerle. bauen, disseco.

Раскопатн, ам, v. pf. 3erftören, everto. Расипање, р. vіdе pазасипање.

Раскопчавање, vide

расковчавање. Расплати, ам (и расипљем), vide pa- Раскопчавапи, ам, vide расковчаРасјећи, сијечем, у. pf. (Ерц.) 3erbau. Раскопчали, vide расковҷати. en, disseco.

Раскорак, m. иде у раскорак, еr gеt Раскајатисе, јемсе, v. г. pf. 48 беrец. breit wie einer, der einen Brud u. dgl. en, poenitet.

bat, incedit ut herniosus. Раскалапитисе, имce, y. г. pf. ein Раскорачиписе, имce, v. г. pf, бreit, Halunke werden, fio nebulo.

auseinander stehen, cruribus diversis Раскалуђерили, им, v. pf, entmonen, sto. decucullare.

Раскосипи, им, v, pf, aцвеinanser mä: Раскалуђериписе, имce, v. г. pf. Die ben, reseco gramina (e. g. tentorii fi

Kutte ausziehen, monachum exuo. gendi causa). Раскаљаписе, љace, v. г. pf. Potbig Раскрајање, п. Das 3erfфneisen (бә$ mrerden , fit coenum.

Tuches zu Röcken), discissio, Расквоцалінсе, вочемсе, у.г. pf. п. ј. ко. Раскрајапи, ам, т. impf, Berfфneiten,

KOW, anfangen zu fludjen, coepiglocire. discindo. Расківање, й, дав 3erfфmiebeli , rеси. Раскречніванье, р. Вав 23pneinangerbrei. sio , refictio.

ten, distentio. Расківаши, ам, v, impf. 3erfфniepen, Раскречквапи, чујем, v. impf. von einrecudo.

ander breiten (die Füße), distendo. Раскида, f. ја нијесам с раскиде, і Раскрeчити, им, v. pf. Dоn еіnаntее

bin von der Partie, halte mit, socius breiten, distendo. sum, me habetis socium.

Раскріжипн, им, v. pf. 3erfфneipen (3Раскідање , п. Вав Єtören, turbatio. 5. den Apfel), disseco. Раскідаліи, ам, v. impf, ftören, pers Раскрилипи, им, у. pf, auftbun (3. 8. treiben, turbo.

den Beutel), explico. Раскидати, ам, v. pf. aueinancer wеrѕ Раскриљивање, в. дав Sefnen, explifen (den Dünger), dispicio.

catio, retectio. Раскинули, нем, v. pf. .) jerreigen, Раскрпљивати, љујем, v. impf. ofnet, rumpo. 2) stören, turbo.

explico. Раскиселини, им, v. pf. erwеіфеп, Раскројяање, p, vide раскрајање. aqua mollio.

Раскројавапiн, ам, vide раскрајати. Packaamamil, am, v. pf. erschüttern, los Packpojumu , um, v. pf. gerschneiden, der machen, laxo.

discindo. Раскламінітапи, икем, vide раскла- Раскрпиши, им, v. pf. ein unаngеnсу.

meg, verwickeltes Geschäft abthun, noРаскладање , п. Зав Оefnen (3. 8. бев gotium expedio.

Mundes) mit Gemalt, reclusio. Раскрпљавање, и. дав Beenpiden cines

Мати.

« PreviousContinue »