Page images
PDF
EPUB

na ,

Ort der Bestellung, locus constitutus. Рошчић, m. 1) dim. р. рог. 2) рошан

kn, die Bockshörner, das johannis:

Pira, f. der Haufe, cumulus, acervus. Рољати, ам, y, imрѕ. rolen, laevigare. Рскање, п. да жraфen (einiger &peir

sen) gwischen deu Zähnen, stridor cibi Рсками, ам, т. impf, mit Reaфen jtr. Рекатисе, касе, v. r, impr. jwifфеn дед

Zähnen kraden, fragorem edo inter

Рођака, f. тепікина, или ујакова кћи, Ромориши, им, v. impf. ниппи ромор die Mubme, cousobriga.

ни говори, ее іft mаuѕфеntil, sile Pohákahe, n. das Wettern (Begrüssen als plane. Better), salutatio nomine consobrioi.

Ронац, нца, т. 1) der Taucher, urina Рођакатисе, амce, v, r. impf. ft pets tor. 2) ein Insect, bestiolae genus.

tern, salutare se invicem nomine con Ронити, им, v. impf, i) taифеп, uri sobriui.

nor. 2) (cm.) cyse, Thránen vet Рођаков, ва, вo, bes Better, 'conso. gießen, lacrimas fuudo: brini.

„Роми сузе низ бијело лице Рођачење, n. Das ettern, adoptatio mu. Ронинсе, имсе, т. г. impf. н. п. бри tua in cognationem.

jer, hinabrollen, delabor. Рођачиписе, имce, v. r. impf. с ким, Роњење, п. 1) Das Tauben, urinatia mit jeniand Vetter werden, necessitu 2) das Vergießen der Thränen, lacry dinem ineo.

matio. 3) das Hinabrollen, devolutio Рођени, на, но, н. п. брап, сестра, Ропчад, f. (coll.) junge eflaven, теrраг, cun, leiblich, germanus.

Ропче, чепта, п. ein junger Oilaps, yer Рожан, на, но, börnen, corneus.

servulus. Porkalcmolo, n. das Fest der Geburt Poca, f. der Thau, tos. Chrifti. cf. Божић.

Poca, f. Frauenname, nomen feminae. Ріжење, п. реrроrbеіngung eineв Son в Росан, сна; но, thaus, roscidus. am Dudelsad, genus soni utriculi mu- Pocumn, um, v. impf. bethauen, irrora sici.

Росинсе, имce, v. г. impf. im that Рёжити, им, т. impf. einen gemiffen herumgehen, irroror.

Laut des Dudelsacks hervorbringen, eli. Pocna, f. dimn. v. poca.

cio soni genus ex utriculo musico. Puconac, f. das Schedfraut, chelidoniun Розкњак, m. препт, што се њим рожи, majus.

п. і удара у пошљедњу рупицу на Росуља, f. (сп.) See Xbaueegen, plari карабљама гадарским.

roscida: Püsra, f. der Pfloch, die Stange, an der „Удри киша росуља, $. B. die Kürbisse hinanranken, pertica.

На ћевојци кошуља Poj, m. der Bieneních warm, examen. Pomikea, f. der Retrig, raphanus sativus Ројење, в. дав ёфwärmen, emissio fe Linn.

Ротквенії, на, но, н. п. лист, Ројиписе, pojece, v. r. impf. н. п. че tigs, raphani sativi. ne, schwärmen, fetum emitto.

Ротквица, f. dim. 6. ропиква. Pбјлге, f. р. (у сријему, у Бачко иу Роликвиште, н. еіn thеmаlіgеѕ kеtід

Бан.) vide pece (cf. реса). Pôk, m. der Termin , die Zeit, tempus pornmince, umce, v. r. pf. sich bestellen,

bett, locus olim raphano consitus, constitutum : сад му је рок да дође ; Rendezvous geben, coustituo tempus et „Закукала сиња кукавица

Jocum. „Прије рока и прије земана — Рочиште, п, мјесто, ђе смо се дого Рокља , ft. (у крајини Неготинској) (бав ворили с ким да се саспанемо, деr

Röckel) die joppe, tunica. Pórca, f. Frauenname, nomen feminae. Рошење, n. бав 3dtbauen , irroratio. Роксанда, f. Srauenname , nomen femi- Ронить, m. Bеr Xoft, crates. Роктање , п. баз Зringen, grunnіtus. Рдклапи, кfy, v, impf. п. і. свиње, brot, ceratium, siliqua graeca.

grunzen, grunnio. едa, f. (у Сријем. у Бачк. и у Бан. mit Pпица, f. dim. p. pпа.

allen Ableitungen) die Rolle (Man: Ponume, n. Ori, wo ein Haufe (Kufer ge), torcnlarlintearium.

ruz) gestanden, locus ubi acervus fuit. Ролғање, дав Яolen, Rangen, laeviga- Рињак, m. eine art ®etreibes 22ав, tio.

surae genus. Pom, ma , MO, lahm, hintend, claudus. Романија, f. Bere in Bosnien:

inter dentes. „Веселисе горо Романијо! Pomatábe , n. das Rieseln (des Regens)?

beißen, cum fragore comedo. pluviae lenes. Ромињапи, ња, v. impf. п. і. ниша, riefeln, pluvia legiter cadit.

dentes.

[ocr errors]

tus.

nae.

meo

х

2

[ocr errors]

Rosae.

sens.

ёсуз*, м. 15er Dies, fur. cf. крадљи. Рудник, m. etаbt in Gerbien. РудниРсузин, т. Јвац.

чанин, човек из Рудника. Рудничьи, Рсўзлук m. der Diebstahl, furtum. кa, кo, pon Рудник. df. крађа.

Рудњак, т. код кола, ђе се четири Рсуски, кa, кo, 1) Diebва, furum. 2) коња вашају, два се стражња зову adv. diebisd), more furum.

рудњаци, бie DeiФfelpferде, ещий fm, m. der Windhund, vertagus.

ad temouem juncti, Ртањ, Pmња, m. grореr tеgеlfürmiger Ружа, f. 1) pie xofe, rosa. 2) Seauen

Berg іn bеr Црна ријека, ѕаltus in name, nomen feminac.
Serbia.

Ружан, жна, но, bägli, turpis.
Pшеница , f.
Pmењача,

Ружење, п, дав ероttеn, ludіtіcаtіо. der Rückgrat, spina dorsi.

Ружин, на, но, беr ружа, roseus et Рпина, f, augm. p. рт. Ртица, f. Die 28inohuntin, vertaga (?). Ружили, им, v. impf. кога, perfpotten, Pmнчин, на, но, беr pпица, vеrtаgае.

illudo cui, Рwмача, f. Der Sofеulag, apertura tegu. Ружиписе, имce, v. г. impf. fpotten, menti braccalis.

Tuditico. Pшнік, m. pie erftеn 2ngteifer im фее. Ружица, f. 1) dim. p. pya. 2) црква re, velites: изгинули ритници; уда

у Бијограду у доњем граду (сад се рише најприје pmници.

у њој не служи) : 'manga, f. Der erste (stärkste) Brannt „и Ружицу цркву насред града wein, vinum ustum primum.

Ружичало, и. vіdе дружичало. ёмов, ва, вобев 23in jpiele, vеrtарi. Ружичас, па , то, rofenfarben, roPmoboha, m. der Windhunde führt; ver.

tagi duсtоr, (all Boryurf für einen Pу кичида, f. dim, p. рука. Edelmann, der immer nur jagt).

Ружичня, на, но, Xojeni, roseus. Руба, f, vide роба.

Рузмарин, т. (у Сријему, у Бачи, и и у Рубетина , f. i) augm. p. руба. 2) augm. bah.) Rosmarin , rosmarinus. р. рубина.

Pyj, m. Rhus cotynus Lion. Рубина , f. vіdе кошуља.

Рујев, ва, во, роп руб. Рубиница, f. dim. p. рубина.

Рујевина, f, pa polj von Rhus cotynus. Рубити, им, v. imрt. i) einfäumen, lim- Рујевно вино, р. (сп.) vide pујно : bo circnmdo. 2) wman, einen Stab „Сува љеба и рујевна вина

oben zuglätten, zuründen , rotundo. Рујница, f. п. ј. гљива, ein ebarer gei. Рубљење, p. 2) тав $infäитеп, сіrсum ber Sowam, fungi galbini genus. jectio limbi. 2) das 2bplatten, laevi. Pyjmo BHHO, R. (cm.) gelblicher Bein, vigatio.

vinum fulvum : Руг, m. 15er ёpott, ludibrium : не сми. „Бе јунаци рујно вино пију Pyra, f. Jје од руга да изиђе на поље „Јес” видео рујно вино —

pyгaлaсе руга, па јој била друга. Pyka, f. 1) die Hand, manus: AOWAO Ругање, р. бав броttеіі, illusio.

му испод руке , unter per pano, ins Ругацсе, амce, y, z, impf. коме, че. geheim; не иде ми од руке; није ми

му, fpotten, illudo, ludibrio habeo. на руку; учинній коме Ішліо на Pyroba, f. die Häßlichkeit, turpitudo (das руку, 2) од сваке руке, alerbanp, varie. Begentheil bon љепота).

Pyka, f. das Brunimen des Bären, vers Руда, f. ) сав &rj, aes , minега, 2) pie mundeten Ochsen, mugitus.

Deidselstange am Pferdewagen, témo. Pykas, m. der Ermel, manica. Руда, f. Bite, sufammеnhängene 913ols Рукавац, вца, р. 1) ат 2Beinbrenna 'le, lana spissa et crispa.

fessel die Röhre, die in die Kühlwanne Рудаст, па , то, н. п. овца, бit führt, fistulae genus. 2) an der Nabe wollig, lanae spissae.

der vorderste Theil, wodioli rotae pars Рудіна, f. дie Slut, pratum :

antica. „Док се гора преођене лнспом, Рукавина, f. augm. . рукав.

А рудине правом ћетелином Рукавић, m. dim. • рукав. Рудине, f. pl. Begeno in per -беrgедофі. Рукавица, f. Der panojub, chirotiеса.

na an der Gränge von Montenegro. Рукање, п. Зав" гülen бев Bären, Рудіница, f. din. о. Рудина.

Ochien, mugitus ursi, bovis vunerati. Рудица, f. 1) dim. v. руда. 2) gefärte Рукали, ручем, т. impf. Drulet, pmgio. Wolle, lana fucata,

Рукнули, нем, v. pf, aufbrülen, muРудни, на, но, н. п. коњи , Deifels, gitum edo.

ad temouem constitutus, š. B. wenn Pyxobâie, n. das Sandgeben, porrectie man mit Dieren oder Sechsen fährt.

manus.

Сабиран, ам, у. impf. 1) fammeln,

colligo. 2) falten, in Falten legen, plico.

Руковайтсе, кујемсе, v. pf. и. imрt. ручаница, f. Die &feseit, tempus coenandi.

einancer pie pante geben (al Solegen ручано доба, п. vіdе ручаница. in einem Sebler, Unfa0), manus jungere. рўчали, ам, y, impf. a. pf. jpeifen, Pýkobem, f. die Handvoll, manipulus. Mahlzeit halten, coeno. Рукопійс, т. 1) бie Sanofфrijt, scri- ру чина, f. vіdе ручурина.

ptura. 2) codex manu exaratus. ручити, им, т. іmрt. (сп.) п. ј. руPy'kocas, m. ein von mir selbit angeleg: ke, die Hände reichen, jongere dextras:

ter Weingarten, vinea manu mea pri. Руке руче, у лица се љубе mum consita (non emta).

Ру чица, і. 1) dim. 6. рука. 2) ручице Рукотворина, f. Рав 13¢et (meiner) parts Ha myry, die Pflugsterze, stiva. 3) kyde, opus manuum mearum.

ђеље, или лана, cin Buno Slафы, Pyryhkija, f. 1) die Handhabe, der Griff, fasciculus cannabis aut lini. an sa. 2) рукунице, bie Beifelftange Ручкoнoша, f. Die Ben etnittern и. f. eines einspännigen Wagens, temones w. das, Ellen vom Hause bringt, currus unijugi.

quae

adfert coenam. Руљање, п. бав Brülen (einев ипаrtіgеn ручни, на, но, н. п. $евер, беr Brauts Vindes), mugitus.

führer, paranymphus. Руљали, ам, v. impf. беülen, ploro. ручурина, s. augui. р. Рука. Рума, f. варош у Сријему.

pyiuna, f. ein venetianisder Dukaten, Румен, на, но, rots, ruber.

Pyuruja, f.j(zecchino), ducatus Vepetus. Руменило, р. давхoth, bic rоthе ефmin. pўшпеви, m. р. (у Сријему) cine Zrt Pe, purpurissum.

Kirschen, cerasi

genus. Руменити, им, *. impf. rоty fфminBen, Pчак, чка, m. eine art Xatten (in Bein» purpurisso fuco.

gärten), muris genus. Pyne humuce, umce, v. r. impf. 1). fica Pue, prema, n. ein junger Windhund,

ruth ihminen, purpurisso fucari. 2) catulus vertagi. roth aussehen, rubeo.

Pшава , f. Drfфара. Pшавскӣ, ла, ла, P, хенкаст, ма, пio, rütbtit, subruber. pon Pшава. Румљанин, m, човек из Руме. Pшке де ! говоре чобани, кад оfe Р; искіt , кa, кo, p. Рума.

да пободу волове. P 'Ho, n, das Vlies, vellus.

Pшум, ш. здрав момак као рішум. Руњав, ва, во,

vide

рупав. Ру ње, f. vide

руте.
Lýo, n. das Gewand, die stleider, vestitus.

С.
Pyna, f. das loch, foramen.
Руп емина, f. augm. p. рупа.
Рупипін, им, vide бaнути.

11) mit, cum: с побом, са мном. 2) Рупица , f. dim. 2. рупа.

Ca, Tson, de: с брда, с коња, с коРупчаггi, f. vіdе pyпептина.

сова, са земље, с пупа. 3) с тебе Рус, m. vide Москов.

сам пропао, burd, vid, per te; c пога Lyca, f. vide poconac.

не слијем да , бев megen, ob hoc. 4) е са глава, г. (ст.) аlѕ be ft &nbigt в одскочило сунце с копља; дебела

Beimhort des Kopfes, wie im Homer das сланина с подланица, fo grop ali — purpurne Meer, u. . m.

„Са два прста пупак премашила „И русу му осијече главу

5) с вечера, 2bеnов, vesperi. 6) ја ин„А ја волим моју русу главу,

јесам с раскиде ; није с горега. „Нег све благо цара честитога Саба*, indel. у јутру кад забијели 30Русвај*, m. Art чудо, rei mirae genus. ра и почнесе дијелипів дани ноћ, Русија, f. vide Московска.

онда се попне ота на цампју пое Русијскій, кa, кo, vide Московски. учи саба (п. ј. виче да иду Турци PycMip,,m Mannsname, nomen viri. у тамију да се моле Богу). е смири, f. Srauenname, nomen feminae. Сабаиле*; рано у јутру. Lyma, f. ruta graveolens Linn.

Сабијање, и. дав &topfen, Orangen, depРупав, ва, вo, gоttеlia, villosus.

satio. f. pl. die Haarjotteln, villi. Сабијали, ам, y, impl. ftopfen, bigt m. der Zunftgenoß, socius machen, denso.

Сабијалтисе, амсе. т. г. impf. fф bit дељ, m. (у Сријему) vidе бабак.

zusammendrängen, denseor. Ручаване, прав peifen, coenаtiо. Сабірање, п. 1ў дав еаrnmein, Ручавал ти, ам, у. impf. Mahlzeit bals ctio. 2) das Falten, plicati.

ten, corpo. Ручак, чка, m. pie Rablzeit, coena,

С.

те,

colle

cornuum.

ago in

Сабиратисе, амосе, т. г. impr. fit fаm. Савица , f. Die Gabba8fae, jejunium S. " mein, confluo.

Sabbae.
Сәбипти, бијем, т. pf. ftopfen, sufаmа Савладали, ам, vide свладалін.

menorängen,denso, н. п. брашно, суки- Саво, m. vіdе Сава.
ју у пушку,

Саврилівање, п. vіdе свршивање. Сабитисе, бијемосе, v. r. pf. fiprän: Савршнівати, шујем, vide сврішивати.

gen, denseo : сабилисе људи. Савршити, им, vidе свршипи : Сабља, f. Ver Cabel, acinaces.

„и ришћански закон саврішимо Сабљарка, f. 1 d. Cabelsiege, a forma Capchii, кa, кo, н. п. вода, сеr cape, Sevi.

Саганлија*, f. vide пребранац. Сабљена , f. augm. b. сабља. Carnhape, n.Das Niederbeugen, inclinatio. Сабљица, f. dim. р. сабља.

Сагибати, ам (и сагибљем), т. impf. Сабов, т. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) niederbeugen, inclino.

Soneider für gröbere Arbeit, sartor Carhaix, am, v. pf. hineintreiben, aço in гusticus, cf. абација.

Сагнути, нем, v. pf. nieperbeugen, inСабовљев, ва , во, бав сабов, Sartoris:

clino , н. п. главу. Сабовски, кa, кo, ) ефneiser, sartorius. Сагсними, им, v. impf. Fineintreiben ,

2) adv. wie ein Schneider, more sartoris. Сабор, п. 1) дie Wirфепреrfammlung, Сагсњенье, п. Вав фіnеintreiben, actio

дав Goncilium, synodus : tабор сабо. (bovis iu stabulum). рисаше и Арију проклеше. 2) деr Саградили, им, v. pf. Sauen, construo. Zusammenlauf des Dolkes (der Wal. Carpetuuma, HM, (Pec. u Com.) vide fahrter) an Walfahrtsörtern, conflo сагријентпін. xus populi, populus congregatus, con- Сагријешипи, им, у. pf. (Ерц.) Богу, cio. cf. намастир.

Tündigen. pecco. Саборење, п, vide сaбoрисање. Сагубити, км , v. pf. umbringen, inСаборисање, n. pie paltanq cines Sena terficio. cilius, congregatio concilii.

Cás, m. neue Pflanzung (besonders neu Саборисати, ишемо, у impf. сабор angelegter Weinberg), vinea recens. balten, concilium babeo.

Сад, 1

ift, nunc. cf. јако. Сабори, па, то, (сп.), sufarmen Сада,

gefaltet, inplicas collectus, ef. capamu: Cagadka, f. das Sephols, Sted bols „Те ми реза борну сукьу:

i. e, das Werkzeug, um für die Pflans „У скупіони разборипу,

ge ein Loch zu siechen, rutri genus. „У појасу сaбoриту

Садаihii, ња, њe, isiq, qui Сабориши, им, vide сaбoрисали. Садашњі, ња, ње. Саборна, на, но, н. п. оци, црква Саде(једни говоре, као у шали, исаде.

(у Карловцима), Cynosal., synodalis. ка, садёкар и садекірена), vide сада Сабрапи, берем, v. pf. 1) реrjаmmein, Садевање, р. (Рес. и Срем.)vidе cади.

colligo. 2) cykiby, in Falten legen, plico. јевање. Сав, сва, све, 1) аllеr, omnis2) gang, totus. Садевалин, ам, (Рес. и Срем.) vide caCasa , m. Sabbas, Sabba.

дчијевами. Сава, f. .) Ser Cavefirpm, Sayus. 2) Srаця Сад ка (садёвар, садекірена), cf, саде. enname, nomen feminae.

Саденушін, нем, vide сaдeсши. Сават*, m. Die ефтеlgarbeit, vitrum Садење, р. vіdе cabење. metallicum.

Садерапии, рем, v. pf. abreigen, dеrіpio. Саваллеисање, п. бав $mailiren, colo- Ciдеспин (говорисе и саденути), дел rum metallicorum obductio.

нем, (Рес. и Срем.) vide сађеспи. Саваллеисали, лепшем, т. pf. и. impf. Садијевање, р. (Ерц.) pas Mujfфоbeen, Савијање, п. 1) бав Бейget, Ilexio. foeni compositio.

2) Zusammenlegen, complicatio. Садије вапні, ам, v. impf. (Ерц.) (давқеи) Савијати, ам, v. impf. а) бeugen, inflecto, aufidobern, meturn facio foeni.

incurvo. 2) sufanimenlegen, complico. Садион, v. impf. н. п. купус, шљиве, Cabujaya, f. 1) eine Art Speise, die виноград, uflangen, jesen, ѕето.

fтите Tartiq gemichelt it, cibi genus, Caдно, в, рана (од седла или од саplacentae genus. 2) колиба, еіnе gеlt. мара) у коња на леђима, дie Cattel. artige Hütte, tugurii geuus.

oder e aumivunde des Pferdes, vulnus Савина , f. на мастир у Далмацији. equi a sella aut a clitellis. Савили, вијем, v. pf. ) beugen, bie. Садретін, ем, садръо, (Рес. и Срем.)

gen, slecto. 2) zusammenlegen (Brief, vidе садријепи. Tum), complico,

Садријеши, рем, садръо, vide саде. Савица, m. dim. p. Сава.

ратін.

nunc

be.s est.

Аа

Сађенулі, нем, vide сађеспи.

tengebet, zwischen Ostern und Himmels Сађење, т. ба$ Ceken, sаtiо.

fahrt, inferiarum genus. Сађести (говорисе и сађенупти) ,ђе. Салата, f. Der Galat, lactuca oleracea

нем, v. pf. (Ерц.) н. п. сијено, auf: Салап, m. Der Reverbof, villa. cf. мајур. Tchobern (Heu), foenum in metas dis. Caren *, m. Salep fein warmes Gu pono.

tránk mit Honig), potio mellita. Сажалипнсе, ли ми се, у. r. pf. eв Салетање, п. (Рес. и Срем.) vide cajammert, miseret.

лијепање. Сажваmаши, ваћем, у. pf, jerEauen, Салетати, еfем, (Рес. и Срем.) rida mapdere.

салијепати, Сажећи, ежем, 7, pf, bеrрrеппгп, соm Салешепи, пим, v. pf. (Рес.) алга. buro.

Салепити, им, v. pf. (Срем.) Элеп, ая» Cdжизање. п. ба8 3 erbrennen, crema Салелепии, лепим, v. pf. (Ерц.)) jales, tio, combustio.

inyado. Caжизалпи, жижем, т. impf, gerbren: Cаливање, п. (Срем.)vidе cаљевање. nen, cremo.

Саливати, ам, (Срем.) vidе cаљевати. Саздана, f. Trauenname, nomen feminae, Салијепање, п. (Ерц.) дав аnjаlеа, Саздашн, ам, . pf. eejd, affen, creo.

invasio. Сазнали, ам, v. pf. erfahren, rеѕсio. Салиjеmати, екем, impf. Ерц.) аа? Сазрели, рим, у. pf. reif wеrѕеn, Inа. faden, invado. turesco.

Салиши, лијем, v. pf, 2) giepen (1. 5. Сайбија *, m. perr, Gigentyümer, do eine Sanone), fundo. 2) hineingießen, minus. cf. господар.

furdo in Сахівијин, на, но, бев - Gigentbümerв, Салитра, f, vidе шалинтра. domini.

Салма*, f. vіdе mопуз. Cánja *, m. der Fußbote, tabellarius. Caro, 1. 1) das Fett (von Schweinen, cf. књигоноша.

adeps. 2) из бундеве, Вав @efrije, Caja, f. eine Art feinen rothen Tuchs, intestina cucurbitae. papni purpurei genus.

Саломити, им, vide сломити. Cakaruja *, f. eine Pferdekrankheit, genus Caam*, indecl. allein, solus. morbi equorum.

Салпација*, m. (у Бачкој) беr ѕut Сакагљив, ва, во, н. п. коњ, mit Ber mann, der Menschen(ohne Waaren)führt,

caxaruja behaftet, equus laborans tv qui solos vehit. сафагија.

Саљевање, і. (Ерц.) дав іеfеn, fasio. Сакам *, mа, по , lapt, perfruppelt, Саљевами, ам, v. impf. (Ерц.) giepea, Saucius, debilis.

fundo. Сакатими, им, v. impf. Tökmen, saucio. Сам, сама, само, 2) alein, ѕоlus; сам Сакаћење, р. бав gübmen, sauciatio. самцит (самцат), gan; une gar Саклалисе, сакољемосе,

уide скла

allein, plane solus. 2) selbst, ipse. 3)

сам. ct. јесам. Саклдими, им, vide склопили. Camập, m. der Saumfattel, sagma, Сако, m. hyp. p. Сава.

tellae. Саковали , кујем, vide сковали. Самарење, р, дав 21uffäumen, clitelСакрівање, р. Das Derbergen, absconsio, rum impositio. Сакрівати, ам, у. impf, perbergen, oc- Самарина, 1. augm. . самар. culto.

Самарипи, им,

v. impf. auffäumen, Сакрити, ријем, у. pf. verbergen, ab. fatteln, clitellas impono equo. scondo.

Самарић, m. dim. р. самар.. Сакројии, им, vide скројити. Самаруша, f. м. ј. игла, 'cie pana. Сакрушитін , им, vide скрушипінг. del, acus consuendis fasciculis. Саксија*, f. vіdе пека.

Càmapuuja, m. der Saumfattelmater, Саксијемина , f. augm, p. саксија. confector clitellarum. Саксијца, f, dim. р. саксија.

Самарџијин, на, но, бев самарција, Cakmujah, m. der Saffian, corium sa clitellarum confectoris. phianum.

Cámai, Mija, m. der allein lebt, solila Сакписати *, ишем , v. pf. bеrbеrbеп,

rius, caelebs. zerstören, destruo , cf. покваримін

Самдокаc, m. (ст.) ein erpitett Start „Када Марко сактна оружје

(zu verereyen), Q. d. herba quae er Сакупили, им, vide скупити.

gat ut ipse accurrat amicus amicze: Canamypa, f. die Salzlake, salsura, muria. „Самдoкaсa и oнoлoчena Саландар, ш, дав аmоtеn аn bie fа. Самљен, мељем, v. pf. mahlen, molb, lugier auf 4u (von capárta) Tage Tods Camo, nur, solum,

nonnisi.

писе.

« PreviousContinue »