Page images
PDF
EPUB

com.

an, adest.

cardo.

nomeu femia

Смеривање, р. (Рес. и Срем.) vidе шће. Стисківатисе, кујемсе, vide cmеза. ривање.

mное. Серивати, рујем, (Dec. и Срем.) Списнупи, нем, v. pf. sufammеntrudin, vidе шћеривати.

comprimo. Смесати, ешем, v. pf. absіmmеrn, Стиснутисе, немсе, v. г. р. і сіан behauen , exascio.

schränden (in Ausgaben), contraho ve. Cmеки, ечем, v. pf. ermеrbеп,

la (quoad sumtus). раго, н. п. новаца, куку.

Cmikir (говорисе и стигнутии), стигСпекисе, печемосе, v. r. pf. 1) зи. Hem , v. pt. erreichen, einholen, asse

sammenlaufen, concurro. 2) werden, in quoг. 2) сад спиже, іst tommt ее Erfüllung gehen, fio : „Шлогоћ рекли, код Бога се спекло— Спицање, р. das Zusammendrüden Сигнули, нем, vide спики.

(Der Feuerbrände), admotio. Cmia, m. die Scham , pudor.

Спіцами, ичем, т. іmрr. sufаm mene Синідак, тка, m. 1) caucalis grandi- drücken, admoveo.

flora Lion. Ова права има бијел цви- Стјеница, f. (Ерц.) Sie Banje, cimex. је у сриједи мало црвен ; Србљи Спјењак, m. (Ерц.) дie Selѕ mаn, saприповиједају, да је оно црвено од xa, series saxorum. прије веће било, па сад сваки дан Cmo, hundert, centum. бива мање: зашто већ нестаје Сто, стола, m. 1) Jer Stuht, Фере спі да међу људма. 2) Das Tekte sella. 2) (cm.) der Tisch, mensa : Stück in der Schüßel, das jeder sich „У Павлову светом намаслиру fchám t zu nehmen, cibi ultimum fru- „Постављени од злата столови — stum. .

Cmôr, m. der Getreideschober, acervus Спидан, дна, но, fфат) aft, pudens. frugum. Спийдење, р. (Pec.) vide спиење.

Спожёр , m. See Baum in der 2 ite Спиделисе, димсе, (Pec.) vide сти. Спожина, f. jper gene, am Sie prefфед» Cmідитисе, имce, (Срем. Бетисе.

den Pferde daran zu binden, Сандљив, ва, вo, jambaft, gefämig, Стоин, ш. 9Xannéname, pomen viгi

. pudibundus.

Споисава, f. Brauenname, Cmnahoka, f. die Scham, pudor: „На љепоту као и њевојка,

Emonk, m. Mannsname, nomen viri. „На спидноћу као и невјеспа Спіоја, f, hyp. 6. Стојана. Стнђење , p. (Ерц.) раз ёфат еn, pu- Сптоја, m. Pес. и срем.) vide Споја. dor, pie сфат, pudor.

Стојадин, m. Tаntеnаmе, поmеn rui. Ciniђеписе, спидимсе, т. г. impf. Стојан, ш. Mannsname , nomen viri.

(Eph.) sich schämen, pudet, erubesco. Стојан, m. Лаппвname, pomen viгi. Стизање, о. Рав &rreiben, @inbolen, Стојана , f. Зrauenname, pomen femi

consecutio. Співали, ижем, т. impf, erreiben, Стојанка, f.$rauennаmе,pomen feminae. assequi.

Спојка, f, Seauenname,
Спијена, f. (Ерц.) бie Selfenwant, Bet
Fels, saxum.

Cmójko, m. Mannsname, nomen viri

: Стијенье , п. (coll, Ерц.) бie Selfen, Cmојна, f. Seauenname, Спијење , n. (Ерц.) Der ОофE (6efonvers Стојница, f. .) дав @teben, station

: die einfachste und ärmste Art davon), профисе спојнице, тав деуг би іmmеt ellychnium.

da? geh doch fort. 2) dim. . Cmojua. Спинутисе, несе, v. г. р. н. п. лој, Cmojo, m.

(Ерц.) bур. р. Спојан. .. gerinnen, congelasco.

Сппојша, m. "Хаппвпате, поmеn vіі. Cminca, f. der Ulaun , alumen.

Cпoкa, f. 1) деr perpenreibtbian, Стипсатье, п. Рая Сіеден іn laun, coctio in alumine.

pia arinentorum et pecorum. 2) Wade

renreich thum, merces. Сипсати , пшем, т. іmрr. in ataun Cпoкa , m. (Рес. и срем.) vide Cщовоcmücak, cka, m. die zusammengedrück. Cmokykahuu, m. der Postenträger, Flat

te Fauit, pugnus compressus : okeju Scher, garrulus, qui commissa prodit, стисак!

hocque modo vicinos inimicat. Спискивање, п, ва Зијата епоrdеt, Слідкуканка, f. Die Potentrayerin , decompressio.

latrix. Списківали, кујем, v. impf, sufаm. Стола, f. Мур. р. сполица. mendrüden, comprimo.

Смолац, соца, ш. 2) vide дубах

nae,

nae.

доmеn femi.

nae.

nomen femi.

Saxa.

uae.

CO

3) град у Ерцеговини (између Мо. partes: он је с моје спіране. 3) footel стара и Требиња).

als брдо, Berg, mons : уза страну, Столица, f. Der Geffel, etubt , sella,

преко стране , велика страна и Столичица , f. dim. р. столица.

т. д. Столовата чаша, ғ. бав RelФglав, са- Спранчица, f. din. b. страна. lix vitreus.

Спіраевит, па, по, vide

страшан. Cmohora, f. die Scolopendra (ein viels Cnipaoma, f. fürchterlich (zu sehen), terfujiges nfett).

гibile visu, dісtu : спраота Божја. Cmona, f. 1) der Tritt, länge eines Fuo Cmpamumap, m. Mannoname, nomea fes, , pes. 2) die Winde, artemo.

viri. Cmonaio, n. der Fuß im engsten Ber. Cmpamop, m. (cm.) Art Sraut, berbas stande, pes.

gepus. Столипи, им, т. pf. 1) fфmelsen, li- Страторов, ва, во(сп.) :

quefacio. 2) човека, реrnіtеn , ad ni. „Стари свате страторова грано! — hilum redigo, tollo.

„Једна врста босиљкова, Спідпишисе, имce, v. r. pf. fфmeljen, „Друга врста невенова, liquesco.

„Трећа врста спраторова Столица , f. dim, p. спіопа.

„Која врска страторова, Cmiопурина, f. augm. р. стопа,

„Та је врста крајобера Стопіина, f. Das puncert, centum (ft. Cmрашан, шна, но, frесtlib, fürфа la centaine).

terlich, terribilis. Смотиница, f. 1 dim. р. сто- Страшење, п. дав ефreten, torrіtіо. Cmomiњак, њка, т. пина: има је. Спрашив, ва, во, vide

страшљив. дан сотињак дуката.

Спрашивац, вца, ш. беr аfenfup, pie Cmpā, paa, n. 1) der Scređen , terror, Memme, ignavus: 2) die Furcht, timor.

„Да ми рече дружина остала : Справа, f. Der eфeed (eine frantseit) „Гле спрашивца Бошка Југовића! —

das Auffahren vor Schrecken, terror. Страшивица, І. Оer pajenjup, timСтрадање, р. бав geisen, perpessio.

dus: Спірадаши, ам, т. impf. leiдегi , pati. „Топал - паша љупа спрашивица, Спіража, f. Die 2Вафе, exesbiae, yi- „Он Кулаша не смје погубити giliae.

„Од Кокора и од Јездимира Спіражанин, m. vіdе стражар.

Стрішнло, . дав ефееdbiie, edeed. Стражар, т. бer 23äФtet, excubitor. männden, die Vogelscheuc, terricula. Стражара, f. Die Batbütte, Bas Bat. mentum. baus, vigiliarium.

Страшніпи, им, v. impf. dredea, Стражарев, ва, во, 1 фев 23&#ters, Спіражаров, ва , во, 1 vigilis.

Спрашљив, ва, вo, frethaft, formi. Стражарски, кa, кo, t) B&ters, vі.

dolosus. gilum. 2) adv. wie ein Wächter, vigilis Cmpa Aliba4, Bga, m. vide cmpaun Стражарче, чеmа, р. Вав 234Фterlein, Страшљивица, f. vіdе спрашивица. parvulus vigil :

Спрашній суд, ш. бав jungfte BeriФt, А стражарче долеfе са страже judicium novissimum. Стражњи , ња, ње, беr pintere"; posle- Стрв, m. Refie eineв рот Доffe gefref.

гior; најспражњи (н. п. човек, посао), renen Viehes, reliquiae cadaveris : neder leßte, schlechteste, postremus,

ма му спірва; не нађе му се спрв, Стражњица, f. Der pintere, podex. Стрван, вна, но, н. п. пас, рunу peo Страиња, m. Rannвпате, поmеn viri. vom das gekostet, canis qui cadavec Спірампушица, f. Der Beiteneg, se

gustavit, ferox. mita.

Спірвина, f. Das 2ав, cadaver. Cmpamnym gê, adv. auf einem Seiten: Cmpia, f. der Dachvorsprung. pars tecti wege, extra viam. .

prominens: uma и стојии под Стрампутпичёње, п. бав Веђen auf спреом, пе не идеш у кућу? Seitenwegen, deviatio.

„Сниска спреа, висок Бувегија – Спрампупнчиши, им, y. impf. auf Стрека, f. пруга на женским кеце.

Seitenwegen, Abwegen geben, devio. љама, Per Ctreif, virga : Страна, к. 2) бie Ceite, latus : с ове „Кецељице лепе ти си стреке

стране Дунава ; fogar с ове стране Стрела, f. (Рес. и Срем.) vide спри. Божића, б. і. pоr —; једна страна

јела. брашна, р. і. Бie eine Ceite per pierp. Стрелица, Ж. 1) dim. Y. стрела. 2) vі. laft (50 Dra). 2) die Seite, 0.1, Partei, de cmpieлица 2.

terreo.

more.

вац.

[ocr errors]

L

[ocr errors]

Стрељање, р. (Рес. и Срем.) vide стри- Стрмке, f pi, bie Beuteifфnut, fuді. је.љајње.

culus crumenae. Спорењати, ам, (fec. и Срем.) vide Стрмо, ) auf pie ®rbe, $balab, deorстриеъати.

sum : спрму, брду, bergab, bergan , Спремн, m. (спі.) беr еtеigriemen (?), deorsum, sursum. lorum stapiae : Cmpmornab, ady. I mit dem Kopf vor.

( „Онђе і пала крвца од јунака Стрмоглавце, adv.jan, praeceps. „Та доброме коњу до спремена, CmpMoraha, m. der vor sich hin fiebt, До спремена, и до узенђије, deorsum tuens.

C „А јунаку до свилена паса

Спірмегуз, за, 30, н. п. конь, ein Pfer Спор'іпити, им, v. impf. ersittern, er» von steilen Hinterbaden, equus prac.

C beben, contremisco,

ruptis natibus,

с C Спрепљење, в. дав Srbittern, trеmоr. Cmpнaдица, f. Die Bolsammer, embe

C Стресање, в. Рав 24u&fфuttein, decus- viza flava KI. sio, excussio. Спірна, на, но, н. п. меб, жито, во

С Стресали, ам, v. impf. н. п. poj, pers Hal in getreide, frugum.

г abidhütteln, decutio. Cripuume, n. das Stoppelfeld, ager

с Cmp 'саписе, амсе , v. r. impf. fich stipulatus. fil: teln, excuti. Стрњика, f. die etoppeIn, stipulae:

Сп Спресли, сем, v. pt. bеrbiфitten, „Ако си ми снопље повезао, decutio.

„Твоје овце по спірюнки пасу CrСтрі'списе, семсе, v. г. pf. fit fфut. Cmровалили, ям, v. pf. über беа рани

teln, Ichaudern, excuti, cohorrescere. fen werfen, everto. Стріжење, п. Вав ефеrеn, tоnѕiо. Cтроваљивање,р. Вавитеrfеn, eversio. Стрі за, f. D) Бав $ut) {фnigel , segmen- Спроваљивати, љујем, v. impf, йber

16

Сtum panni. 2) vide couma.

den Haufen werfen , cverto. Спризница , f. dim. р. стриза.

Cтрово, п. Веr aufen ppm Sturmе ав:

Сл Cmpujena, f. (Ep.) 1) der Pfeil, sagit- geschüttelter Früchte, pomorum decus. ta. 2) громовна, деr Dennerfeit, sorum acervus: лежи спрово (нспод

| Cine fulmen.

јабука, испод шљива и пi. д.). Стријевање, р. (Ерц.) дав сфieper Cupoшипи, им. v. pf. .) serprojela,

mit Preil und Bogen , jactus sagittae. contero. 2) ausgeben, erogo: Стријељати, ам, v. impf. (Ерц.) 1) mit ,,Спроии аҳо иљаду дуката – Pfeilen schießen, jaculor. 2) oumá, er Cmpnamn, am, v. pf. zusammenwerfen,

blidt scharf umher, oculis configo. conjicio. Спр..ка , f. hyp. р. сприна.

Стрінети, пим, т. pf. (Рес.) 1 aufals Спрутко, m. hyp, s. стриц.

Спирпипін, им, v. pf. (Срем.) ten, ивіт Cmрна , f. очина брата жена, дев

Сприлепи, пим, v. pt. (Ерц. J ji) де Vetters Frau, uxor patrui (fratris 'pa- ninnen, sustineo: ne morý cmpnbeni tris mei). Поуздаласе стрина у си- да му не кажем. новца, па остала јалова. Кад се Струг, m. Der pobel, runcina.

устріне иште, уочи се гледа. Cmpyra, f. Kiß in einem Zaunt, diruСтринин, на , но, беr сприна ,

uxoris ptio sepis. patrui.

Стругање , p. дав Єфареn, rаsio. Стргіfін, икем, y, impf. fo, eren, ton- Споругапии, укем, т. іnірі. јфaben, rado.

| С. deo.

Спіругая, .
1) der Schaber,

( Cmpiù, m. 1) Vetter (Batere Pruder),

jedes Justrument zum Shaben, iustrupatruus. 2) Darede an einen altern nuentuin rasorium. Marin, patruus.

Стру автца, f. diru. 9. струга. Стрицкање, п. dim. р. стрижење. Стружница, f. Die pobelbant,

Сн Стріцкапи, ам, dim. 5. стриін. num(?) ruucinatorium. Стрічев, ва , во, бев спірнц, patrui. Струја, f. Trauennanie, Стр-чевић, т. vіdе братучед.

Супрун, m. 1) Der etängel, caulis. 2) ад

Con Стріелнца, г. (Ерц.) 1) dim. р. сприје.

јена струка, pon fфолет 23ифje, na. 2) der Donnerkeil (ein vermeinter staturae pulcrae.

. Stein), fulmen.

Струка, f. . cint grоbеr оrаntel Ber Cm скан, сmpiем, v. pf, bеrаblaufen, albanesen und Herzegowiner (wie ein decurro.

Cham!), pallii genus. 2) камција од Стрмен, f. die eteile, locus arduus et

при струке, еіnе рrеyfaфe farbats pracceps.

С

jde , triplex. 3) 24rt, Battung: свале Стрмен, на, но, fteil, arduus, ,

ССтрменип, па, пo, praeruptus. Струннінсе, имсе, ү, г. р. Дrt Заифт

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

и

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rasor. 2)

scam

nomen feminar. .

с

[ocr errors]
[ocr errors]

струке, аltеrbano, omni farius.

über seyn,

y. .

dico city

V.

curro.

grimmens bekommen, certis ventris do. Cmyazíbamuce, myje muce, loribus laborare.

V. r. impf. Струњивање, п. Вав Већоттеn pon Сту житисе , жи ми се ,

efelii, iaeiner Art Bauchgrimmens, veulris per

pf.

1 stidio. versio et dolor,

Спукање (смукање), п. Вав су я Фа: Струлыбралисе, њујемсе, у. r. impf. ge, uѕus vocis cтiy!

eine 21rt 25аиф grіmmеns betoттеп, Спукати, учеN, Y. impf. п. ј. Ёола, ventre laborare.

Cmynaidi, am, v. impf. Jcmy fagen, Струњица, f. eine gropeafфе(Xornіfter)

vpn 3iegenhaare, pera e lana caprina. Спукнули (стукнути), нем, v. pf. Стручак, чка, m, hур. р. спруб.

лі. ј. вола, dein Ooien cmy zurufea', Стручић, m. diнш. у. струк.

bovi impero yoсе спу.. Стручнца , f. din. р. спiрука.

Cm Сп, m. ) деr paзiptajt, ramus. 2) die Спріцаљица, f. Die Spriве, дав рrів:

Saule, columna, H. 11. ciynobu og Стрцалка, f. jden, siphunculus. камена во црквама намастирскимг. Спірцање, п. баз Сprisen, sparsio.' Спіупа, f. 1) ein bölgerner реrfее, де Стрцамін , ам, v. impf. fprisen, spar» Stampfe, mortarium ligneam ,tudicu.

la. 2) eine Maldine guw Hanfbrechen, 80, spargor, emico. Стрцаписе, амce, v. г. impf. fprisen

macbina cannabi frangendae. (ipielen), spargo iuvicem.

.

Ступање, в. дав Eterpje, etofeit, Сіmрцкање, п, din. р. спірцање.

tusio. Спірцкати, ам, dim. v. cmрцати. Сптупатье, в. дав Зreten (in bas au8), Спринути, нем, v. pf. Tprisei, spar- ingressio, go semel.

Сту патни , ам, v. impf. ftampfen, tunda. Стрчаши, чим, у. pf. Kerablaufen, dc. Ступапіл, ам, impf. treten, calco,

Спўпац (стау пац), нца, m. Bie étii. Стриење, п. баз Строrträuben (Вев fäulchen am Splitten, columellae traHaars), erectio comae.

hae. Стрiшнпини, ши, v. impf. fträuben (ав Стоуинпи, им, т. pf. trеtеn, calco. Haar), erigo (comam).

Ступица , f. din. v. спіупа. Стріньен, ш. xide сршљен.

Спіўрање, п, рав реrаb verfen, deje. Ciny! Laut, um den Ochien zurüd ju commandiren, vox ad boyen ut regreCmy pami, am, v. imp. dejicio.

I herabwerfen, diatur.

Cany pни, им, v. pf. Cmydi, m. По Ерцеговини приповiн- Сту lіи, учем, v. pf. seejlopen, contun

једају, да се спуаћи (као виле или do, comminuo. ђаволи) налазе по великим плани- Cy, vide ca, н. п. оу два, су три друг нама II по камењацима, и имају на ге (у Ерцеговини). ногама гужве од љуцкије жила : да су баша *, *. 1) vidе пољак. 2) беr un. им се нore не клизају по спіраніг

terbasda, vicarius 6awae,

pro баша. и по камењу ; кад се коме преки- Субашин, на, но, бев субаша, рrd

bassae. не гужва, а он увати човека и н3вуче му жиле ні ногу, те начини Субашовање, в. дав субаша = fepn, sta. другу.

tus той субаша. Cmyő, m. vidc cmya.

Су башовании, шујем, т. impf. субаша. Cmyha, f. die Bainleiter (aus einem Tern, sum cубанша. nicht inapp behauenen Baumstamm), Cjooma, f. der Samstog. Sonnabend, scala ex arbore.

saturni dies, dies sabbati. Сп, бица , f. din. р. стуба.

Су болнца, f. Draria • $bereflopel, ThiCmy 6anna, f. ein holer aufrechter Stanım, resiopolis. су бопичанин, човек из als Wasserbehälter, truucus cavus aquae

Субопице. Суботичкі, ка, ко; уон colligeudae.

Суботица.
Сліубіком, воn Bruno au, funditus: Сув (сотр. сувљії), ва, во,

troder. пропао спубоком.

dürr, siccus,

aridus. Спіуден, f. Die kalre, frіgus.

Сува болестi, f. Die Dərrfumt, 24tse. Студен, на, но, Palt, frigidus. Студенац, нца, m. pie Duele, fons. Cyba, f. (coll.) dürres Holg, ligna arida. Студен, ди, v. impf. (Рес.)

ligoum aridum . . . (

Cybamika, f. ein durres Holz, liguum Суживање, дав Иebеffери, pie usblige

aridum. teit, Hebelteit, nausea.

Cyuara, f. die Rofmühle, mola aquarid:

Co

clio.

rung, tabes.

ді

v. impf. (Epu. frigeó.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

“dus ,

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Пуца му срце (за ким, или за чим), Суза, f. Die Chrane, 3ähre, lacryma. као кобили за сувачом.

Су зими , им, v. impf tbrane, lacryma. сувачак, чка, кo, dim. 2. сув. Сузица, f. dim. р. суза. Свій кашаљ, m. Bеr trodene puften, Сукање, р. Зав Dreben, torѕiо. tussis sicca.

Сукали, учем, v. impf. Drchen, torCyBume, zuviel, nimis.

queo. Суво грожђе, п. 1) опишао у суво Сунија *, f. Der Qappen, mit рет таа rpoxge, er ist zu Grund gerichtet, periit: die Ladung in der Flinte feststopft. опремио га у суво грожђе. 2) cf. Суклала, ї. grоp unp ungeiфidt uns банатисе.

träg, couvicium in hominem longum Сувоњав, ва, вo, etwas bure, subari

et pigrum. . macilentus.

Сукљање, р. бав феrроrmаlеn {ved Хай? Сувопаран, рна, но, ипреrmаt, ип. des, der Bienen), provolutio. gewürzt, condimento carens.

Сукљали, ам, у. inpf. beraumalen, Сувопан, на, но, беr nіфів баt аfВ рrоvоlvі: сукља дим із пећи; сулFastenspeisen, cibis pinguioribus desti- љају челе из кошнице. tutus.

Сукнен, на, но, поп фавтиф, е рад CyBomuka, f. die Nothfaste, jejunium no domi facto. ex egestate.

Сукніше, р. Саивtuф, panni domСувоповање, о. Вав сувотан • fent, stici, Tè carere cibis pinguioribus.

Сукно, п. Тав хиф (bas bie Trauen ju Суворовати, пујем, v. impf. aus Zoty Hause weben), pannus domesticus, vie faften, prae miseria jejuno.

lior. Сугреб, m. pon Sunsen oдer Süфfen Сукнути , нем, v. pf. 1) н. п. мач, саб

aufgescharrte Erde, terra effossa a cane sy, gücken, stringo. 2) berausstromen, aut vulpe. Нагазио на сугреб. Кад рrоvоlvor: сукнуше челе из кошниbеца нађу сугреб у пољу, онда пљу- це. ну у њега ; зашто кажу да могу Сукња, ғ. деr untеrrоd (ber Trance), изиһи по човеку некакви шклоптуи tunica. кад нагази на сугреб па не тіљуне Сукњелина, Т.

augm. р. сукнња. у њега.

Сукњица, f. dim. р. сукња. Суд (gen. суда, р. судови), m. Вав Сукобили, им, vide скобипін. Gericht, judicium, jus.

Cykpenya, f. die Materie, das Eiter mit Суд, (gen, суда, р. суди и судови), 5 Tut, sanguine mixtum pus. m. das Gefäß, Geschirr, vas.

Сукурчина , f. Kalbfфеrgbaftев ефеlt. Судац, суца, m. Der RiФter, judex. wort auf einen großen und trágen Mens Судија, m. 1) Der xiФter, judex. 2) (f. schen, q. d. sat magnus penis.

das Gerichtswesen, res judiciaria : Cyamán, m. der Sultan, Sultanus. „и да друга постане судија. Султанија, f. Die Guitanin (pringeje), Судијин, на, но, бев Хіфter, judicis. regia virgo : Судити, им, y, impf. (коме шша) „Молиле се двије султаније richten, urtheilen.

„Своме брату султан ИбранмуСудитисе, имce, y. impf. bor BeriФt Султанијин, на, но, бес 'ealiania , stehen, in judicio constitisse: cyance regiae virginis. с њим ипд судесе.

Султанов, за, во ,

des Sultans, sub Судић, m. dim. р. суд (суда).

tani. Судован, вна, но, н. п. вино, паф Султански, кa, кo, 2) fultanif%, su

dem Faß riechend, redolens dolium. tanicus. 2) adv. sultanisch, more sul Cyhunk, m. der Bestimmte, destinatus tani.

(Ben paв ефі#fal einem Rä феп а18 Сулудаст, ма , то, еtmas qefфоfen, Rann be ftimmt bat): Кад дође суђе- mit dem gesunden Verstande etwas jets ник, нек” изједе говно куђеник; kriegt, substultus. „Злату ке се кујунџија наки,

Cyayhaập*, m. die Nauchröhre am Diens „А мени ке мој суђеник доли сумиња, f. Seauеппа те, Суђеница , f. Die Beltimate, destinata. Су жаю, жha, m. (сп.) Der Befangcne, су млата, f. vіdе cуклалта. qui est in vinculis :

Сумља, f. Der 3meitet, dubium. „Процвиљео сужањ Милутине Сумљање, п. Зав Зmeifeli, dubitatio.

ў павници бана Задранина Сумљапи, ам, т. іmрi. gmeijela, duСужањство (су жањство), р. діе е.

"bito. . fangensaft, captivitas.

Сумљаписе, амсе, т. г. impf. зweijel, Сущење, р. Ря хугансь, lacrymatio, dubito.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nomen femie

г

nae.

« PreviousContinue »