Page images
PDF
EPUB

SUS.

[ocr errors]

cisor.

сумпор, m. Der edwefe, sulphur. entgegen auf die Brust, verbero in Сумпорача, f. gefф mefelter Rappea, pap. tergo et vice versa.

nus (lacinia) sulphuratus (ta). Сусретање, п. Фав Зеgegnen, occurСумрак, m. 1 die Dämmerung, crepuСумрачје, m. j sculum :

Сусретали, ам, v. impf. begegnen, „Сунце зађе, сумрачје се ваша obviam fieri, Сунашце, p. dim. р. сунце.

Суспали, анем, v. pf. etmüдеп, dе. сунені m. die Beschneidung, circum- 'fatigor. cisio.

Сустигнупи, нем, vide суспели. С непити, им, y. impf, befфnciden, Суспензање, в. дав @inbolen, assecutiо. circumcido.

Суспіизали, ижем, v. impf, einbolen, Сунећење, о. Вав Вејфneiden, circum

assequor. cisio,

Суспизаписе , nжемсе, v. r. impf. (von Cyneynja *, m. der Beschneider, circum- dem Pferde) mit dem hintern Fuße an

den vordern anstoßen, offendere pede Сунђер *, m. Sеr еф mamm, spongia. posteriori anteriorein. Снопрапі, беr pals uno kopf, prae- Сустики (говорисе и суспіигнули), ceps.

игнем, v. pf. einbolen, assequі. Сунуши, нем, v. pf. ein menig gіеве, Сустилисе (говорiсе и суспигнутиaütten, fundo.

ce), urhemce, v. r. pf. (von dem Pfers Сунце , p. pie Conne, sol.

de) mit dem Hinterfuße an den Vordera Сунцокрепi, m, oie Connenblume, he- fuß anstoßen, offeudo pedem anteriolianthus annuus Linn.

rem posteriore. Сунчанії, на, но, Conneni, solis. Cy'manja *, f. ein Gericht von Neis und Сунчаница, f. Оer Зоnnеntrаbl (im Sims Milch, fühl zu essen, cibi genus.

mer), solis radius (cubile illustrans). Cymoh, m. tiefe Dämmerung, crepuscus С, нчање, в. дав Connen, apriсаtiо.

Tum obscurius. Сунчаписе, амce, v. г. impf. fit, fün Супрa, vide cјулира. nen (sonnen), apricor.

су прадан, vide cјутрадан. Сулічити, им, v. рт. саставити кога сутрашњії , ња, њё, tide cјупирашњи. с ким да говори један другом у очи, стредан, vide сутрадан. gegenüberstellen (zwei Ausjagende), con: Cryk, m. vide kobachija. frontiren, committo.

Cỹwa, f. die Dürre, ariditas , siccitas. Су проп, gegen, contra.

Сўшан, ина, но, н. п. година, дüre, Супротитисе, имее, т. Т. impf. коме, siccus, aridus. siwi widerseßen, obsisto.

Сушење, р. баѕ Trodnen, Dörren, sic. Су проћење, р. дав 28iberfesen, Ser 2Sis 'catio, arefactio. derstand, repugnatio.

Сушили, им, y. impf. ) trodrien, sic. Сргун *, m. vіdе проћераница.

co. 2) dörren, arcfacio. Сург унисати, ишем, vidе проћерапи. Суици, шака, m. pl. die dürrern Cịp, pa, po, blaß (von Farbe), coloris Weinbeeren, die man besonders lies't, pallidi:

um daraus Liqueur zu machen, uvae „Сура- сукња , мадри конци :

sicciores. „Жив бно, ко је шно —

Сціпатисе, пасе, т. г. р. н. п. вода, Срла, f. Der Tujjel, гоѕtrum (suis), cf. sehr fest zufrieren, congelari.

ніша, Куша.
Су родица, f. ein menig bеrmаnѕt, quo-

dammodo propinquus,
Cypca6ôb, m. der Grobschneider, sartor

Т.
vulgaris.
Сурутка, f. Das Rifеwаjfer, bie 2015
Fen, Serum lactis.

Tà, n) interj. doch, sabe: nia mekruha Су снежница, f. (Рес. и Срем.) vide cy- по учинити, већ ако ја умрем

немој човече ; а помозіі ако си чо. f. (Epu.) Schneegestöber mit Regen, Glatters, nives mixtae plu- А. Те си бно?

Б. Та ишао сам да зовнем Марка, Сусрести, ретем (и сусретнем), v. па га нема код куће.

pr. begegnen, obviam fio; occurró. А. Јеси ли сучао? Сусрелі, ш. 1) опишао му на сусрел, Б. Та јесам (алн —). entgegen, obviam. 2) бити кога на

2) conj. et -, et rowohl – als cycpeni, zuerst auf den Rüden, dann аиф — : та по шији, па по врату,

mia

Сњежица. Сcњежица ,

век !

viis. .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Тазе *

[ocr errors]

das ist ja (im Grunde) alles eins. 3) na TabhuHa, f. die Dunkelheit, Finsterniß, неким мјестима (у пјесмама) не tenebrae : значи нишпа, него се само дода „Момче міг промче кроз село,

Т. да је пуна врста, н. п.

„Тавнина бјеше , не виђе „На руци му при златна прстена, Тавнили, им, Срем.) vide пављепші.

Та сватри му цркла на прстима- Tabunga, f. das (finftere) Gefängniß, vin„Кад погледа војвода Вуица

cula, carcer: „Та ќе Чупић грозне сузе лије - „Тавница је кућа необична „Чупић слуша па сузе прољева

Тавнички, кa, кo, н. п. врата, „Та од јада гледајул очима

Тавнични, на, но ,JPers, carceris. Tâ, diere hier, diese da, ista, gen. fem. Tabhobârbe, f. das Liegen im Gefängni. Топ мај, па, по.

Be, vincula, captivitas. Табак, т. 2) ein Bogen (Papier), pla- Тавновами, нујем, v. impf. im Befäng r

gula. 2) * der Lederbereiter, Gärber, cer- niße liegen, ichmachten, in viuculis esse. do, coriarius.

Тавњеши, ним, v. impf. (Ерц.) puntel Табанана *, f. Die Barberty , officina werden, obscuror. coriaria.

Тада (једну говоре и падај), дати, Tabah, m. 1) die Sohle, solea. 2) ein damals, tum.

Theil des Pfluges, pars aratri. 3) 'vide Taqawi, ha, Ho, damalig, illius tem. пабанце.

poris. Табанце*, цепа, р. Зав ёфор аn tеr Тадија, m. Ranaвлaтe дomen yiri (ThadSlinte, claustrum, cf. гвожђа.

daeus). . Табање, р. Фав reten, Stampfen, cal- Таднјца, m. dim. p.. Тадија. catio.

Тазбна (von macm), f. Die Chmiegtri Ta6apka, f. die Kühlmanne (beim Brannt: eltern, das Haus (die Familie) der weinbrennen), lacus.

Sowiegereltern, domus soceri: omxТабали, ам, ү: impf. treten, stampfen, шао у пазбину (ad ѕосегоѕ). calco.

frift, receps. cf. пријесан. Табља, f. Bas Bebäufe für pie Sanone, Таин m. die Ration, demensum ciba. casa tormenti,

riorum. Табор (у пјесмама и маобор), m. Вав Тайнција *, m. Der Propiantconnifit, Lager, castra:

cibariorum praefectus. „Да разбијем пабор на Митару - Taj, ma, mo, der da, iste. „Бе је ча лор силног цар Мурата, Тајање, о. Раѕ ebetnibalten, celatio. „У сред турског силна маобора Tajâine, n. das Sintern , stillatio. Тава“, т. pic pianne , trulla. cf. пигањ. Tajaпiн, тајимі,r.impf.geheim balten, celo. Таван, т. 1) er Bopen, p1afono, Die Tajали, паje, v. impf. fіntеrn, stillo.

Selberete, lacunar: ударно главом Тајење, р. vіdе mајање.
у паван, 2) Оer Bogen, tabulatum su. Tajити, им, vide majати.
premuni: на тавану. 3), ефіђt, #а. Тајна, ғ. баё @eheimniв, secretum.
ge, tabulatum, stratum: један паван Тајнiп, на, но, geheini, secretas.
mynyca, jedan malah meca. 4) Stode Tajom, beimlid), secreto, clam.
tabulatum :

такав, ква, вo, folmer, talis. „Кулу гради од двадесті тавана — Такії, (у Сријему, у Бачк. ну Бан) vie Таван (mäван), вна, но, fіntеr, obscи. dе одма, сад.

rus. Tавној ноћи нема свједока. Такіі, кa, кo, foler, talis. cf. лакови, Таванипи, им, v. impf. фортеп, fundo Такнути, нем, v. pf. Derubren, biаrinaut lacunari instruo.

fahren (mit der Hand), tango. Таванск , кa, кo, н. п. врата , Sp. Тако, лијо или пако? uislei, одет dens, ad tabulatum pertinens.

gleich, , par. ТавањГње, р. Вав Вjonien, fundi aut Тако, fo, sic. tabulaii adstructio.

Тако, јо (mabe id) Тебе іt. Sgt.), ita (me Товица , f. dim. p. mава.

dii ament): піако ми вјере; Тавна , f. 1, ријека у Босни у Зворнич- жив брап; тако и Бога;

кој нанди. 2) намаспыне на піој рије. „Вјера моја пако ми помогла — ци (тај се намастир зове и Троји- „ој иако ме не родила мајка, па).

„Већ кобила која Ђогу мога Тавнава, f. Stuf un @egens in per Ша. Таковії, ва, во , vidе такав.

бачка наија. Тавнавац (вца), човек Такса, f. Die are, taxatio, pretium. из Тавнаве. Тавнавскії, кa, кo, pon Такум *, m. bas @ejoire, @eräty, Тавнава.

mamenta. cf. оправа, н. п. поку Тавиещи, хим, (Рес) vide шавњени Коњски, ш. брправа (седло, умда

да |

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4

[ocr errors]

est.

и остало.); дао му коња под свим імо њему ипд памо њој (рекавши), лакумом, п. јпод свом оправом, eine Urt Euphemismus, wenn man ers Târ, in. der Theil, Antheil, pars, por- zählen will, wie der oder die geschimpft

tіо: на мој шал дошло полико. habe, um zu verhäten, damit der Zu: Таламбас * m. die Paule, tympanum. börer dieses nicht auf fich beziehe: maТалас, m. (Залалаs) бie Suiten, 23р. мо њему (или њој) матер! nамо gen des Meeres, luctus :

њему рекавши једи говна ; мамо „Погна шесе по небу облаци,

њега ујела гуја; шамо њу и п. д. „А по земљи проклети вјетрови Тамошњй, ња, ње, доrtiq, qui isthis „ППодигоще на мору паласе Талија*, f. vіdе среќа: раве сам піа- Танак (comp. лањй), нка , кo, fein, лије.

dünn, subtilis. Tâanja, f. Italien, Italia :

Танан, на, но, fein, бӣnn, tenuis, „Из Талије земље преко мора :

xilis. „Дневн даје у земљу Талију Талијан, m. per Staliener, Italus.

Tanacuje, m: } athanasius, Athanasius. Талијанац, нца, m, vide Талијан. Танац, нца, т. бie Beife, Relopie Талијанка , f, Die italienerin, Itala. (Tanz), modi, moduli: Талијанский, ка, но, 2) italienija, ita- „Опа цупа танца

lus, italicus. 2) adv. italienisd), italice. Tänayko , m. Mannsname, nomen vii Талијep, m. (Ерц.) Xer Zhaler, thаlеruѕ. (pon Танасија). Тал пp, m" vіdе mалијер.

Таңдара, f. 1) (у Сријему) vide прцTánor, m, der Niederschlag, Bodensat, варница. 2) піандара мандара, дисфsedimentum.

einander , sus deque. Таљіган, т. п. ј. коњ, деr @infpän. Тандрк, m. 1) бав Вероlter, strepitus:

ner (Pferd, das allein eingespannt ist), стоји мандрі. 2) вјечнаја му паequus solitarius , . sine socio junctus парица и блажени пандри, аlѕ Рас currui.

robie zu памјам ипд покој, jocosa Танге, f. pl. ein einfpänniger Bagen, parodia toj requiescat in pace. currus unijugis.

Тандркање, п. рaв Poltern, strepitus. Таљижице, f. pl. dim. р. паљке. Тандрапии, дочем, т. іmрt. pottert, Táma, f. 1) die Finfierniß, tenebrae. 2) strepo, der Nebel, nebula:

Тандркнути, нем, у. pf. einmal pols • „Сву је Мачну лама притиснула :

tern, strepo. „Није пама ода зла времена,

Тане *, непа, п. л. ј. пушчано, или „Ни година шпо родини не ке; поповско, Vie &ugel, globш (plum„Већ је шама од пра” пушчанога

beus). св. зрно. Таман*, geraдe, ebet, jujt, commode, Танка , f. ein панак љеб, panis sub

recte, nec justo minus, nec plus : ma. tilis. ман до кољена; таман си дошао Танковијасп, та, то, fФlant, gracilis. кад треба;

Танкове, връа, ръо, јФІanten Bipfeiв, А. Јели пн дугачка па аљица ? verticis. tenuis et gracilis, 5. Није, него маман.

„Међу њима танковръа јела Тамбура, f. Die Zamburine, citharae Танкопрема, f. (сп.) бie Stinypinnerit, genus.

quae

subtile net : Тамбурање, т. дав $amburinjpielen, „Ја сам чуо да си танкопрема : citharae lusus.

Tankoca, f. Fravenname, nomen femiТамбурали, ам, у. impf, Die Zambur nae (q. d. subtilis comae ?). rine spielen, cithara cano.

Tahkocaba, f. Frauenname, nomen femiТамбурица, f. dim. р. памбура. тумбурскій, кa, кo, н. п. жица, gama Танушан, шна, но, dim. 6. манак. burins, cithararum.

Танцање, р. Фав 2ufiрielen, captatio Тамиш, т. бie Semefф, Temesis.

(fistulae). Тамјан, m, Per 933eibrau, thus (9». Танцами, ам, v. impf. auffpielet, cano ріара). Не би дао ни Богу шамјана

ad modulos. (који је тврд).

танчица, f. dim. 9. піанка. Тамјаника, f. eine art woyfrieфe na Taњeњe, n. дав йипеn, extenu аtiо. Тамјанка, f, jper grаиреп, uүae odo- Тањйр, m. Ber geler, orbis. ratae genus.

Тањипи, имі, v. impf. н. п. меб, дрво, Тамљан, m, vidе тамјан.

dünn machen , ex tenuo. Тамљаника ,, f. vіdе памјаника, Тањӯp, m, vide пањир. Тамо, 2) cort, ibi; дәсіріп, ез. 2) ша. Таобор, ш. Үidе шабор.

nae.

ruo,

г.

[ocr errors]

03го

на глави,

Tapa, f. eine der beiden Flüsse, die nach мјесто њи мање капе, с којима је

ihrer Vereinigung die Orina ausmas лакше бјежати по шумн. феt. Hана Тара не боји се Тур- Тарпањ m. (у Сријему) говори као скога цара.

y magmah, in den Tag gincin fpres Тараба*, f. Die Zerplantung, septum chen, incomposite. tabulinum.

Tapyör, m. eine größere Riementasche, Тарањ, pња, м. Вав Зntrument per perae genus, e соrіо. Мрка кала зла би

Botecher, um die Vertiefang für den љега: масан тарчуг, а јарепта нема. Boden in die Dauben zu schneiden, scal- Tac*, m. 1) eine Taile, patella. cf. capri gonus (vietorum).

плак. 2) бic Raffe, per keler 3ut Kirs Таркање, п. Зав ефüren (bes Neuer), dencollefte, patella. intatio ignis.

Тасић, m, dim, p. пас. Таркали, ам, у. impf. ($euer) fфuren, Таслаисали, ишем", т. іmрr. tolgieren,

superbio : vіdе jордамнiн : Тірн? (марні), нa, нo, vide парнични. „А субаше паслаишу

cf, поскоTápanije, f. pl. ein beschlagener Meyer,

чица. IV.zen, plaustrum.

Tacnak, m. das unbearbeitete Stud Holy Тіркичня, на, но, н. п. коњи, бie (um daraus Schäfte, Wagenadjen u.. Magells Pferde, equi vectarii.

ID. zu machen), der bloc, codes, liТарнупін, нем, у. pf. (Neuer) fфüren, grmm.

Таслачиња, f. augm. р. маслак. Тарпош, p. eine 24rt rauenmuse, vit- Таслица*, f. vidё Плевље.

tae genus. Тарпоше носе жене у звор- Таст, m. Оer emiegerwater, socer, ничкој нанји по Јадру и по Вађеви. Тастов , ва , во , бев &фwiegerwater ни, то је може бити у свему

soceri. свијепт у највека женска капа : она Tama (mama), m. vide omag, је округла као погача, п ђекоја је Таптар, m. vide Татпарин. пира од аршина, па се не носи од Татаран, m. (сп.) беr xatar: Ghan 4 него састраг па

Tatarorum 'tex: стоји од главе горе управо (гото- „Тапарана од Татарбуцака во као на Слованки ѓосподина До- Татарбуцак *, м. (oet xatarwintel) tis бровскога), а испод грла је држи Landesniame, nomen terrae: подбрадњик да не спадне на мраг. Тапарана од Татарбунака — Кад састраг дува вјетар, или кад Татарин, m. 1) беr tatet, Tatarus. 2) ohе жена да се сагне, онда треба der Tater (Courier), tabellarius, equus да држи спријед піарпош руком да tatarus. не спадне преда њу; а кад вjemap Temapia, f. п. ј. паптарканција. дува спријед, онда треба да га Татарканција*, беr gataren • Sanpјфа, држи руком саспраг: зашлio ofe flagellum tataricum. вјетар одбрадњиком да опікине Татарски, кa, кo, 1) tatarif%, tatariглаву, или да •Завали кену натраг; cus. 2) adv. tatarisch tatarice. кад оfe жена де уђе на каква вра. Тапнин (maпин), на , но, бев ташта, па, онда треба да се сагне и да укоси главу. Тарош је оплепен Тапица, m. dim. . папа. од бијеле лозе, па је на лозу навуче- Tamo, m. cf. Злаптоје. на велика капа од црвене чое ; по Таломир , m. таппвпате, потеа тігі чои је припивена шамија (тако да Татула, f. dаturа ѕtrаmonium Linn. се чоа и не види), а преко шамије тајлијe , f. pi. (у сријему, у Бачл. прибодена иглама (препчанима и колачарама) бијела марамица; па

österr. de Zazeln) die Man:

schetten, manicae linteae. је марамица спријед сва искићена тачка, С. bie etise (. 3. Ber giftler парама, трепчаним ислама, смиљем и ружама (начињеним); $екоје газ- Тачкаш, m, vide причаник.

Rebe), fulcrum, statumen. cf. nprmkā. динске жене носе икаицу спри- таша, А. (Рес. и Срем.) vide Ташо. јед; а младе начине наоколо око Ташо, m. (Ерц.) аппвпате , пошее свега піарпоша као вијенац од ру- viri. же и од смиља; острaг виси низ Ташпа, f. vіdе пуница. леђа један

крај од шамије (накићен ташци, шака, m. pi. (у сријему, у Бачь парама и осталим бијелим новцима) и зовесе перо. Прошавшије

и у Бан.) еіnе openipeijle (etma terr.

Brot-Strudel), placentae genus. Ype. година (од 1803

1814) млоги су дио као Наспа машке. Фарпоши укинули, и постале су Твар, £, Pat ®efфöpf, өгеаturа.

tatae.

у Бан.

[ocr errors]

(

Ник :

Твој, твоја, твоје, Sein, beine, Seit, Teглetin, Ka, ke, н, п. во, Зug - Офе,

vectarius. Твір (в бр), m. Sltip, mustela puto- Теглити, им, vide вући. rius Linn.

Теглиписе, имсе ,

v. г. impf. н. , Творац, рца, m. Der Göpfer, crea- Клипка, зieben (ein Cpiel), attraho, cf, tor.

клипак. Творење, т. дав сфaffen, creatio. Тегљење , p, vidе теглење. Tripuro, n. die Einfassung des Käfeleids, Teroba, die Schwere, Ich were Arbeit, ambitus (casei e cortice tiliae). Обично

ardua res. је, да спанарица чобанима усири тежа, f. Die Gфwere, gravitas, pondus. по сирацар уз Пепрове поспіе, па Tежан, m. Der 2ctermann, adirmann, та метпне утворило не стоји до Feldbauer, agricola. Петрова дне. Творило начине чо- Тежан (comp. пәжі), шка, ко2) fфwer, бани 0,1 липове коре: огуле кору (с Bravis. 2) тешка жена, fmanger, два, Илия при прста широку), сли

gravidus. пћа, па савају и свеж у пе начи. Тежапак, шка, m. (сп.) vidе mежать не онолики колуп, колики Ке сирац бити.

„Јер Власима Турци не вјерују, Твірили, им, v. impf. .) faffen, creo. А шeница межапка не чека — 2) chassen, thun, facio.

Texamhûk, m. der Werkeltag, dies pron "Тв. 'ров, ва, во, дев 3ltipes, mustelae festus.

. Pati si Linn.

Тежачкі, ка, но, реr dersleute, Тірі (сор. лівъ7), да, до, 1) баrt, agricolarum.2) adv.wie ein Udersmann, curus. 2) kniterilo, karg, parcus.

agricolae more. Тві дно, им, т. іmрt. bart, feit maTe'жење, п. Завееђnen, dеѕіdеrіum loci, cben, firmo.

Тежина, f. vіdе піежа. Тврдица, f. Der Suiter, parcus : півр- Тежити, им, т. inpf. jid, febnen, bins

дица игуман, па не ће да купи aj- gezogen werden nach einem Orte (8. B. гира (у приповијеліки).

der Heimat), desiderio duci : cbe me. Тері кібрка , f. . ј. крушка,

Art жи на свој завичај. Hirie, piri genus.

Tèzra*, f. die Werkbank des Tischlers Тв 10:, т. град у Ерцеговин. (cf, спіружница), ефнеідеrѕ, и. а. Tapha, f. a) die Festigkeit, firmitas. 2) Tésrepe*, f. pl. die Trage, feretrum. der Geis, avaritia.

Tesjaj, m. vіdе мезга. Твсђење, в. дав drten, Seftmaфen, Теќ, ) Eaum, vixdum : Дек се супце Те, асс. уз пiн, бi, tе. 2) uno, et родило, а —.

2) mек да видим, пис (bei Derbis, die zum nämlichen Subs ит jufeben, solum. cf. испом. jett geboren): отишао те донијо во• Текар, cf. истекар.

де; иди ше га зовни; узми ме једи. Теке, додају Ерцеговци и Арнауи T:6e, dat. und acc. von mit, tibi, te. кад говоре, н. п. пеке Божја вјера. Народ готово свуда говори тебе Текне ,

n. vide kopumo. у обад ва падежа, н. п. да ћу тебе, Текнули, не , v. .pf. einfaЙeu, yenit (reвнђео ео сам мебе и т. д. а уче

dit) in meptem: текну ме ум (uno ни Србьи почели су да разликују

дав пämlіmе tоmifф : шекну ме за да піелни од вини ті eлнoга, па врап). пишу дат. п е би, и по њима піако, Текуница , f. Das Crviсiflein, muѕ nо. Бекоји особито по вароцима с ове

ricus citellus Linn. * спране Саве и Дунава) говоре сад. Текула вода, £. fliepencB Baffеr, aquq По неким мјестима (као по Бачкој.

viva. по Банапту и по Сријему, а може се Телад, f. (coll.) 8416er, vituli. чути и по Србији) народ додаје (у Телал *, m. Bеr perolo, 2luBrufer, praeco, оба два падежа) још ка, а кашто Телалов, ва, во, бев шелал, praecoикар, и (ушали) варена, н.п. ме- nis.

бека, лебекарипевекарена. Телалски , қa, кo, 21ивецfer 4, praecoТебека, Тебекар, cf. шебе.

Tenanura, f. die Aufrufs - Gebühr, prace Теђекарена,

conis merces. Теби, cf. , пебе.

Телалии, им, т. impf. Gurufen, pro.

puntio, cf, mебе.

Телаљење, о. Вав Дивrufen, propuntiat тебинарена,

tio. Teraéte, u. das Ziehen, Stređen, tractus. Tene, ema, A. dat Kalb, Yitulus,

1

нena ,

и в

Dom.

}
}

Тебика,
Теблікар,

« PreviousContinue »