Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ceps.

Сунуши, нем, v. pf. ein menig gießen, fa ütten, fundo.

Сунце, п. діс onne, sol. Сунцокрет, m. vie Sonnenblume, helianthus annuus Linn.

Сунчани, на, но, Connen, solis. Сунчаница, f. ber Sonnenftrahi (im Bim. mer), solis radius (cubile illustrans). Сунчање, и, дав Sonnen, apricatio. Сунчашисе, амсе, v. r. impf. fi fen. nen (fonnen), apricor. Судчити, им, v. pf. саставити кога с ким да говори један другом у очи, gegenüber telen (zwei lusjagenbe), con: frontiren, committo. Супрот, деден, contra Супротитисе, имсе, v. r. impf. коме, fi widersehen, obsisto. Супроћење, п. дав Biberfeßen, ber i derstand, repugnatio. Сургун *, m. vide проћераница. Сургунисати, ишем, vide проћерати. Cyp, pa, po, blaß (von Farbe), coloris pallidi:

„Сура-сукња, мадри конци: „Жив био, ко је шио

Сурла, £. ber Киjjel, rostrum (suis), cf. киша, Куша.

Суродица, f. ein wenig vermanot, quodammodo propinquus.

Cypcabos, m. der Grobschneider, sartor vulgaris.

Сурутка, f. дав Räfewaffer, bie Mo
Fen, serum lactis.

Суснежица, f. (Рес. и Срем.) vide cy

сњежица.

[ocr errors]

Сусњежица f. (Epu.) Schneegestöber mit Regen, Slatteis, nives mixtae plu

viis.

Сусрести, , ретем (и сусретнем), v. pf. begegnen, obviam fio, occurro. Сусрет, т. 1) отишао му на сусрет, entgegen, obviam. 2) бити кога на cycpem, uerst auf den Rücken, dann

[blocks in formation]
[ocr errors]

assequor. Сустизатисе, вжемсе, v. r. impf. (von dem Pferde) mit dem hintern Fuße an den vordern anstoßen, offendere pede posteriori anteriorem. Сустићи (говорисе и сустигнути), игнем, v. pf. einholen, assequi. Сустићисе (говорисе и сустигнутисе), игнемсе, v. г. pf. (von дет fer de) mit dem Hinterfuße an den Vorderfuß anstoßen, offendo pedem anteriorem posteriore.

Сутлија *, f. ein Bericht son Keiв инд Milch, kühl zu essen, cibi genus. Сутон, m. tiefe Dämmerung, crepusculum obscurius.

Сутра, vide cjympa.

Сутрадан, vide сјутрадан.
Сутрашњи, ња, ње, vide сјутрашњи.
Сутредан, vide сутрадан.
Суџук*, m. vide кобасица.
Суша, f. bie Dürre, ariditas, siccitas.
Сушан, шна, но, н. п. година, òürr,
siccus, aridus.

Сушење, п. даš Zrodnen, Dörren, sic. catio, arefactio.

Сушити, им, v. impf. 1) trodien, sicco. 2) dörren, arcfacio. Сушци, шака, m. pl. bie čiürrern Weinbeeren, die man besönders lies't, um dataus Liqueur zu machen, uvae

sicciores.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Табор (у пјесмама и шаобор), т. дав Lager, castra:

"Да разбијем табор на Мишару „Бе је чадор силног цар Мурата, "У сред Турског силна таобора Тава*, 1. де Фаnue, trulla. cf. шигањ. Таван*, m. 1) ber Воден, Plafonò, bie Selverbeđe, lacunar: ударно главом у таван. 2) ber Boven, tabulatum supremum: на тавану. 3) Chiht, Са. ge, tabulatum, stratum: један таван купуса, један таван меса. 4) Stod. werk, tabulatum :

„Кулу гради од двадест тавана Таван (таван), вна, но, finster, obscurus. Тавној ноћи нема свједока. Таванити, им, v. impf. Бодmen, fundo

aut lacunari instruo.

Тавански, ка, ко, н. п. врата, Бо. dens, ad tabulatum pertinens. Тавањење, п. дав Воджен, fundi aut tabulati adstructio. Тавица, f. dim. . тава. Тавна, f. 1) ријека у Босни у Зворничкој наији. 2) намастир на тој ријеци (тај се намастир зове и Тројица).

Тавнава, f. lut und Begend in ber Ша. бачка наија. Тавнавац (вца), човек из Тавнаве. Тавнавски, ка, ко, yon Тавнава.

Тавиещи, ним, (Рес.) ride шавњени,

Тавнина, f. bie Duntelheit, infletni,

,,

tenebrae:

,Момче ми промче кроз село, ,,Тавнина бјеше, не виђе Тавнити, им, (Срем.) vide шавње. Тавница, 1. дав (fintere) Befängnit, viocula, carcer:

,,Тавница је кућа необична Тавнички, ка, ко, н. п. врата, к Тавнични, на, но,fer, carceris. Тавновање, f. дав iegen im Gefangails fe, vincula, captivitas. Тавноваши, нујем, v. impf. im Sefäng

niße liegen, schmachten, in vinculis esse. Тавњеши, ним, v. impf. (Ерц.) ounte merden, obscuror.

Тада (једни говоре и падај), дани, damals, tum.

Тадашњи, на, но, bamalig, illius temá poris.

Тадија, m. Mannsname nomen viri (Thaddaeus).

Тадијца, m. dim. 9. Тадија. Тазбина (von таст), f. bie diger eltern, das Haus (die Familie) der Schwiegereltern, domus soceri: omшао у разбину (ad soceros). Тазе fif, recens. cf. пријесан. Таин m. die Ration, demensum ciba

*

*

[ocr errors]

riorum.

Тайнција*, m. ber rosiantcommit
cibariorum praefectus.
Taj, ma, mo, der da, iste.
Тајање, п. даѕ Seheimhalten, celatio.
Тајање, п. да intern, stillatio.
Тајати, тајим,v.impf.geßeim halten,celo.
Тајами, mаje, v. impf. fintern, stillo.
Тајење, п. vide mајање.

Та
Сајиши, им, vide májamи.
Тајна, f. baš Beheimniß, secretum.
Тајна, на, но, деђеіт, secretus.
Тајом, heimlid), secreto, clam.
Такав, ква, во, folmer, talis.
Таки, (у Сријему, у Бачк..и у Бан.) гі-

де одма, сад.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

--

„Из Талије земље преко мора Дневи даје у земљу Талију — Талијан, т. деr taliener, Italus. Талијанац, нца, m. vide Талијан. Талијанка, f, vie Stalienerin, Itala. Талијански, ка, ко, 1) italieni, italus, italicus. 2) adv. italienifd,, italice. Талијер, т. (Ерц.) дек Zhalet, thalerus. Талир, m vide талијер.

Tanor, m. der Niederschlag, Bodensah, sedimentum.

Таљигаш, т. т.ј. коњ, ber

infpän. ner (Pferd, das allein eingespannt ist), equus solitarius, sine socio junctus

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

genus.

Тамбурање, п. дав Zambucinfpielen, citharae lusus.

Тамбураши, ам, v. impf. bie Zaтби cine ipielen, cithara cano. Тамбурица, f. dim. . тамбура. Тумбурски, ка, ко, н. п. жица, Хат.

butin, cithararum. Тамиш, m. die Temesch, Temesis. Тамјан, m. ber Weihrau, thus (9. аца). Не би дао ни Богу тамјана (који је тврд). Тамјаника, 1.1 eine Irt mobivieфen Тамјанка, f. Jber Trauben, uvae odo

[ocr errors]

ratae genus. Тамљан, m, vide тамјан. Тамљаника,, f. vide тамјаника,

мо њему ипо тамо њој (рекавши), eine Art Euphemismus, wenn man ers zählen will, wie der oder die geschimpft habe, um zu verhüten, damit der Zuhörer dieses nicht auf sich beziehe: maмо њему (или њој) матер! тамо њему рекавши једи говна; шамо њега ујела гуја; шамо њу и т. д. Тамошњи, ња, ње, bortig, qui isthie

4

[blocks in formation]

Опа цупа танца

Танацко, т. Таппвпате, nomen viri (о Танасија).

Тандара, f. 1) (у Сријему) vide прцварница. 2) шандара мандара, bur= einander, sus deque.

Тандрк, т. 1) дав Вepolter, strepitus: стоји тандрк. 2) вјечнаја му пашарица и блажени тандрк, а фа rodie zu пaмjam und пokoj, jocosa parodia to requiescat in pace. Тандркање, п. даš Voltern, strepitus. Тандркаши, дрчем, v. impf. poltern, strepo.

Тандокнути, нем, v. pf. cinmal pol. tern, strepо..

[ocr errors]

Тане нета, п. т.ј. пушчано, или поповско, bie Kugel, globus (plumbeus). cf. зрно.

Танка, 1. ein танак љеб, panis sub

tilis.

[blocks in formation]

Тамо, 1) cort, ibi; coсерін, со. 2) та. Таобор, ш.

[blocks in formation]

Тарпош, в. eine Hrt Frauenmüße, vittae genus. Тарпоше носе жене у Зворничкој наији по Јадру и по Рађеви ни, и то је може бити у свему свијету највећа женска капа: она је округла као погача, и ђекојa je шира од аршина, па се не носи од Озго на глави, него састpar па стоји од главе горе у право (гомово као на Слованки господина Добровскога), а испод грла је држи подбрадњик да не спадне на траг. Кад састраг дува вјетар, или кад оће жена да се сагне, онда треба да држи спријед шарпош руком да не спадне преда њу; а кад вјешар дува спријед, онда треба да га Држи руком састраг: зашто оће вјетар подбрадњиком да откине тлаву, или да завали жену натраг; кад оће жена де уђе на каква врапа, онда треба да се сагне и да укоси главу. Тарпош је оплетен од бијеле лозе, па је на лозу навучена велика капа од црвене чое; по чои је пришивена шамија (тако да се чоа и не види), а преко шамије прибодена иглама (трепчанима и колачарама) бијела марамица; та је марамица спријед сва искићена парама, трепчаним ислама, смиљем и ружама (начињеним); ђекоје газдинске жене носе и каицу спријед; а младе начине наоколо око свега шарпоша као вијенац од руже и од смиља; остраг виси низ леђа један крај од шамије (накићен нарама и осталим бијелим новццима) и зовесе перо. Прошавшије година (од 1803 1814) млоги су парпоши укинути, и поспале су

мјесто њи мање капе, с којима је лакше бјежати по шуми. Таршањ м. (у Сријему) говори као у шарша, іn ben Zag binein pre chen, incomposite.

Тарчуг, m. eine größere Xtementafhe, perae genus, e corio. Мрка капа зла биЉега: масан тарчуг, а јарема нема. Tac*, m. 1) eine Tasse, patella. cf. caплак. 2) біс alife, ber Zeller jur Sit chencollefte, patella.

Тасић, m, dim, . тас. Таслаисати, ишем*, v. impf. folieren, superbio: vide јордамиши: ,,А субаше таслаишу - cf. поско

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

firmo.

Тврдица, f. ber Anifer, parcus: твр-
Дица игуман, па не ће да купи ај-
гира (у приповјетки).
Тердокорка, f. т.ј. крушка, Art
Birne, piri genus.

Тврдош, т. град у Ерцеговини.
Тврђа, f. 1) bie Jeftigteit, firmitas. 2)
der Geis, avaritia.
Твођење, п. дав Särten, elmaфen,
Te, acc. von mи, dich, te. 2) und, et
(bei Verbis, die zum nämlichen Sub.
jett gehören): отишао те донијо во-
де; иди ше га зовни; узми те једи.
Tebe, dat. und acc. von mи, tibi, te.
Народ готово свуда говори тебе
у обадва падежа, н. п. даћу тебе,
и виђео сам тебе и т. д. а уче-
ни Србљи почели су да разликују

Дамелни од винителнога, па пишу дат. теби, и по њима шако, Бекоји особито по варошима с ове * стране Саве и Дунава) говоре сад. По неким мјестима (као по Бачкој. по Банату и по Сријему, а може се чути и по Србији) народ додаје (у обадва падежа) још ка, а кашто и кар, и (ушали) карена, н.п. тебека, шебекар и шебекарена. Тебека,

Тебекар,

Тебекарена,

cf. тебе.

Теби, сf. тебе.

Тебика,

Тебикар,

Тебикарена

cf. тебе.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

festus.

Тежачки, ка, ко, 1) ber dersleute, agricolarum,2) adv.wie ein Ackersmann, agricolae more,

Тежење, п. дав ehnen, desiderium loci, Тежина, f. vide тежа. Тежиши, им, v. impf. fi fеnеn, bins gezogen werden nach einem Orte (z. B. Der Meimat), desiderio duci: све шежи на свој завичај.

Teзra, f. die Werkbank des Tischlers (cf. сmружнндa), Schneiders, u. a. Тезгере*, f. pl. bie Zrage, feretrum. Tesjaj, m. vide тезга. Тек, 1) farm, vixdum: щек се супце родило, а —, 2) тек да видим, п и е um jufehen, solum. cf. истом. Текар, cf. истекар. Теке, додају Ерцеговци и Арнаути

за

кад говоре, н. п. теке Божја вјера. Текне, нета, n. vide корито. Текнути, не, v..pf. einfûen, venit (redit) in mentem: текну ме ум (und das nämliche komisch mекну ме врат). Текуница, f. baš Srbzeiflein, mus no ricus citellus Liun. Текућа вода, £. Піеведев

viva.

affer, aqua

Телад, f. (coll.) älber, vituli.
TeЛâл*, m. der Herold, Ausrufer, praeco.
Телалов, ва, во, без телал, ргаесо-
nis.

Телалски, ка, ко, lußrufet, praeco

[blocks in formation]

tio.

Теглење, и. дав Зiehen, tređen, tractus. Теле, лета, д. дав Ral, vitulus,

« PreviousContinue »