Page images
PDF
EPUB

1

јелки).

тук, m. 1) Bee Bintel, angulus, cf. Турање, п. Bas Berfen, jactus. куп, 2) ударио тук на лук, зwer Турати, ам, т. impf. werfen, jacio. härte Steine find aneinander gerathen, Týpamuce, amce, v. r. impf. werfen, dignus dignum reperit.

jacio, jaculor. Тука, f vіdе будија.

Тургуља, f. (једни говоре и тургуња) тукац, кца, ш. vіdе будац.

п. 1. шљива , Urt frühzeitiger Pflaue Тукнупін, нем, v. pf. 1) ein menig men, pruni genus. (noblaum) ftopen, contundo. 2) Фla• Туриши, им, v. pf. Derfen, jacio. gen (dem Geruche nach), oleo, suboleo : Typumuce, umce, v. r. pf. werfen, ja ово месо пукне мало.

culor. Тулум *, m. vilе мјешина.

Туркање, р. (dim. р. журање) Das jort Тулумина, f. augm. р. пулум.

ftoßen, promotio. туљак, љка, . 1) Die іѕіntеröyrе іn Туркапи, ам, (dim. р. турати) forts Туљац, љца, m. jper каблина, fistula stoßen, promoveo (g. B. wenn viele minor inserta majori (in mole). 2) eine beisammen fißen, und einer den an: Art Falle für Füdle u. dgl. genus de- dern zum Weiterrüden stößt). cipulae, laquei

Туркешања, f. augm. 9. Турчин. Тумарање, о. Рав bormitige umbеrgе. Туркиња , f. Die Trtin, Tarca, femina hen, vagatio curiosa.

Turcica. Тумарапи, ам, v. impf. Vorwilig ит» Туркињин , на, но, беr furtin, Turcae. herschlendern, vagor curiosus.

Туркињица, f. dim. 2. Туркиња. Тумарили, им, y, pf. bineinplumpeп турко, m. vide Турак: "Турко мал

(in ein Baud, ohne anzuklopfen), intro пара некршпена вјера (у прирови

improvisus. Тумба, adv, vom Sap, wenn eв auf• турнупін, нем, т. pf. (3. 3, mit bea recht steht, de dolio erecto.

Ellbogen) stoßen, impello. Тумбање , д. Вав Иmtegen (eines Tafeв), Турпија *, f. Die polsteile, lima lіgnaria. inversio.

Турпијање, п. бав Seilen (рев pol;ti), Tym6ac*, m. der Ponton (Sdiff zur

limatio ligni. Schiffbrüde), ponto.

Турлијаши, ам, v. impf. feilen, limо. Тумбаши, ам; v. impf. н. п. буре, Турпијца, f. dim. р. пурпија. umlegen, umdrehen, everto.

Турска , f. Die fürten, TTurсiа. Tјна, vide my.

Турски, кa, кo, t) türtifф , turcicus. туња, f. vіdе гуња.

2) adv. türkisch , turcice. Туп (comp. піупљії), па, по, ftumpf. Туркија, f. ) eine türtifфе 2rie, modas hebes.

cantilenae turcicus. 2) die Türkeş, Tuse тупaрa, f. mупа сјекира, eine Art

ft и mpfer paфen, securis obtu- „Мало јада по Турбији радиш, sior.

„Ја шпо пражиш по земљи Тупили , им, т. impf. abitumpfen, ob

Њемачкој tundo, hebeto.

Турчало, m. Ber gewöyilib turfij6 fprit, Тупкање, п. бав Єtampfen (ber 3iegen), fingt, Turcicus. tuodo , supplodo.

Турчалов, ва, во, бев турчало, Turciсi. Тупкапи, ам, у. impf. mit Ben Süpen Турчање, а. дав Süreifфірrефеn, Tur

ftampfen, supplodo. тупљење, в. Бав 26ftumpfen, hebe- Турчати, ам, х. mpf, türtifФГрrефе tatio.

Toqui turcice. Туніслав, ва, вo, frumpfen Repfев, Турчење, п. бав деrtürten, turcizatio. capitis obtusi: иди погані птупогла- турчин, m. Ber Siirfe, Turca. ва ! (кажу ћетету, н. п. кад не мо- Турчаінак, нка, m. papaver rhoeas Linu. же што да упами).

трчинов, ва , во, бев 3reen, Turcae. Тур, in. der Höfenlag, tegumentum brac. Typrumut, JM, v. impf. zum Zürten was

chen, facio esse Turcam. Тура*, f. .) н. п. кордована, нли н- турчитисе, имce, v. г. impf. ein kir:

бришима , ein Bürnbel, fasciculus. 2) fi leyn, Turca tio aut sum. auf der Münze die Kopfseite, pars ad- Typuruja*, f. Aufbewahrung der Früchte Versa numi. .

in Wasser, Wein,

adservatio Турадија , f. (coll.) бie xiirten, Turca.

rum, uvarum, in aqua, vino. Y rypilit Турак, рка, беr Sürte (bеfоnсеrѕ mеит ју се меће грожђе, крушке, јабуке, man die Deutsden redend einführt;

красавци и пт. д. Benn gut fertif beift et Турчин, р. туппа, 1 ) ула вура* (т. б. држи, уд" Турци), Turca,

ри; или, щоще ни, дов уни); 2) у 4

cia :

cism us.

carum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

837 Туп Туш

ћа hen

838 гонетки: Тупia maмo, mym” овамо, myna me за врата ? м. ј. же.

5. на кад чисти собу или кућу па смепилиште смелие за врапia, 3) у друтој загонетки: Јаше пута на бау- Te! (in ber 2nervote vom Tireen),

ри ? . і. сврака на крмачи.
тутило, in per Recentart: пу и пiy- ein Ruf an den Schren, daß er forts

MHAO (und dabei ist's geblieben, nec gehe! vox impelleutis Turcac boven. :
praeterea quid fасtum). cf.лани (како ба шароња, ка!
онда, нлани).

Tiába*, i. die heilige Stätte (Mekfa bei в тупках*, m. Pеr giflerleim, gluten. den Türfen, Jerusalem bei den Chris Туткалипои, им, y. impf. eime, glu. ften), locus desiderii: omulao na haty; tino.

„Док запалим Рачу украј Дрине, Tj'mukadrze, n. das leimen, glutinatio. „И погубим Аци - Меленија, е Туткање, и, vidе дршкање.

„Кој је иш'о преко мора сињег Тупкапи, ам, vidе дршкапіт. „Те је влашку Кабу полазио Týmunk, m. eine Art eiförmiger Kürbisse, Fánja *, f. vine Art gefüllter Kuchen, pla'cucurbitarum genus.

ceptae genus. Тући, учем, v. impf. ) flagen, tпndo. Танјција*, m. Bеr faфenbüter, placen2) stoßen (Salz, Kaffee), tundo. 3) BO- tarius. лове, бикове, соntundo tauri testi- Танјцијин, на, но, бев Жифепбäders, culos.

placentarii. Тућ:ce, учемce, v. r. impf. ) fid, fla. Пікнница, f. Die Seau Beё Како (in Ber

gen, pugno. 2) јајима (зи Stern). Anekdote). Туфегџија*, m. vіdе пуфекчија (mit al. , Тако, m. 23iterden, tata. len ableitungen).

Талв, m. vіdе будала. Туфекчибаша*, m. Der 3еф meifler Bee hан бm, па, то, (iin ehirne) ange. büchsenmacher, praefectus collegii tor- brannt. Pedant, angeichossen, non sanisa meutariorum,

simae mentis. cf, сулудас.. Туфекчија*, m. Der SüФfenaфet, tor- Tap*, m. Вес апосі, commercium. cf. mentarius. cf. пушкар.

трговина.
Туфекчијин, на, но, бев муфекчија. Карење, и дав раnteln, commercium.
Туфекчајнскії (пуфекчијски), кa, кo, тарипи, им, y. impf. baпpelin, com-
Büclenmacher: , tormentariorum.

mercium facio , 'excrceo. Туір, муц, cf. Шрт мрт.

Таркање, p. dir. р. Карење. Туцак, "m. Der 2iettlet, mendicus (сі. Жарнапии, ам, dim. p. hарити. просјак) :

Tiapruja * , m. der Handlsmann, merca„V дијелін луцаку јунаку.

tог, cf. трговать. Тўца», цња, m. vіdе mучак.

Tisca*, f. árt einer tiefer Sdüjjel, laux Tцање, n. dim. р. пучење 1.

profundior. Tцапи, ам, dim. р. пући 1. Касица, f. dim. D. fiaca. тцапсе, амce, dim. p. myfuce 9. Кала, т. (Рес. и Срем.) vidе fато. т, цачніп, кa, кo, A) 23ettleri, mendісі. Һадиин , на , но, рев hапа, scibae.

2) adv. twie ein пуцак, mоrе mеndісі. Капиница, f. бев Кала заи, хог Туцнн дан, на днe, m. vіdе пучин дан. scribae. . T;4, m. die Glockenspeise, Bronze, aes

hanio*, м.

(Eph.) der Schreiber, scriba. (campanarium, tormentarium). т, чa, f. vіdе град.

Татов, ва , во, бев famo, scribae. тучак, чка, m. 1) Die RörferPeule, pi- Tafa, m. Ber Заtеr, tata. stillum. 2) das Osierey, das die alls Таһин, на, но, бев Заtе:# , patris. dern zusammenídlägt, ovum poschale ha ky! Lari fari! ungae! mo je ta ky! ! forte.

Кебап *, m. vіdе fевап. Tynene, n. das Schlagen, Stoßen, luvsio. 5:6e*, ema, n. die Foße, wollene De тўчин дан, на днe, m. Der Saa yor te, gausape, amplitapa cf. губер. 'dem 6a Aku dah, der Schlachttag, dies hebeyuja*, m. der Kopenmacher, gausde mactationis. cf. печеница.

parius. Tyyumuce, umce, v. r. pf. auf einan. Tieban*, m. eine Urt Braten, frusta

der toßen (von Armeen), concurro. carnis simul assata (sine ossibus). туша (оо тисушпа ? oper cf. Prai. Тевкање, n. vide жeвкање. ntјф дукај ?) unѕ аblіghiel, inpumerus. Те вкаши, ам, vidе мевками. А. Има ли рака у шом дошоку ?

Tieнг: *,

уіdе fiеф. ь, има ушша.

Теиф*, ш.]

.

cf. писар.

m.

1

vus.

caesa

more.

Teja! interj. sagt man zum Rinde, wenn 'lit pumicel, wmce, vide nepamnce.

man es von etwas entfernen will, vox hépka, f. das Töchterchen, filiola. Maj. rejicientis buvem.

на ћерку кара, снаки приговара. Tiesa*, f. die Glaße, calvities.

Пекин, на, но, деr fерка, iliolae. Жела, р. (Рес. и Срем. ) vidе fiело. трпич, m, Der ungebranite Siegel, lTicnab, ba, 60, kabl, glowig, calvus. ter crudus. Телавац, вца , m. Der &lastopf, cal. Hртови *, м. р. Die Salfen sum päии

Terbau, trabes, tigua. Телавити, им, y. impf. Pabl wersen, перца, f. dim. p. Керка. calvus fio.

hepribo* , 'n. Der Senperrahm, margo Телавица , f. 1) Eablföpfige Seau, fe- ligueus fenestralis. mina calva. 2) Schimpfwort für die Zies frica, f. vide keca. ge, convicium in capram.

Кесар, т. п. ј. Њемачки, или Бечка, Телављење, в. дат Saytweeken, cal- der (teutsche) Kaiser, der Wieter Kais vities.

fer, Caesar (oer türkische und rušiche Tenenip*, m. die Beute, praeda. cf. 40- ft.mn царси) : билі, плијен.

„Цар и Кесар кад се зарадние, Телепсірење, . дав Seutemaфen, prae- „Код Кесара обрштери беше — datio.

„Св'јетла круно од Беча ћесаре! Телелірити, им, v. impf. 2. pf. Зер. Тіесарев , ва", вo, vide kecəров. te machen, praedor.

Кесаревина, f. 1) сав $aijeriano, terra henenou, m. eine regelartige Kappe, Caesaris. 2) das Kaisergut, res Caesaris

. Müße, galeri genus.

Ti, capija, f. die flaijerin, imperatiis

. Телепш, m. (у Сријему, у Бачк. и Кесаричин, на, но, per Raijerin, in

y ban.) die Müße der Geistlichen un: peratricis.

ter dem Hure, mitra' sub pileo. Tecāpos, Ba, 20, des Kaisers, Caesaris. Келија, f. (xshio») Die 3ele, cellula mo- Кесаровина, т. vіdе кесаревина. nachi.

Ті сарскія , кa, кo, 1) talijerli), Келије, f. р. намастир у Србији (у

reus, 2) adv. wie der Kaiser, Caesaris Ваљевској начији). Телiјца , f. dim. pon fелија, cellula. Тескин *, adj, indecl. fet:ria, ardens, Téno, m. (Epy.) der Kablkopf, Glaßkopf, igneus, н. п. коњ, дуван, сі. љуп, calvus.

ватрен. Телупача, f. (еп.) ein Gфimpfwort, Kr'сма, t. vide

шупљика. von kenas gebildet:

Тесмање , п. Рав Дurläфеrn per der: „А jепрве келупаче

mel. Enden, u. dgl. mit Sti&eren, ch Temep*, m. 1) vide CBOA. 2) der Geld,

шупљнка. gürtel, die Geldkate, zona.

Тесмахан, ам, v. impf. Burbloфern fi Кемерли*, adj. indecl. н. п, кула (п. den, acu pingo perforatu. ј. на свод) :

5-тен*, m vidе лан. „Већ он ода по ћемерли кули Келмен шеше, п. vіdе ландшпе. Тенар*, m. 1) vidе крај:

Теменов, ва, во,

уіdе ланен. „Ал' су Турци брижни и срдити, Temu, oky, (Epu.) wollen, volo. ,,Опішли су земљи по fенару htt*, m. das Belieben, die Luft, luo 2) vide Kpajan.

bitus, libido. 'hého, m. Hundename, nomen canis. Tem*, m. die Beschau elues gewaltfam ht nенал *, нка, m. per paдenfligel (паф Gestorbenen, inspectio occisi. cf. kpsa

turlidher Art), valva tabernae. Тәуніца, f. Das Rippd; ein, mitra parya. Tiешење, п. Тав 3efфанеn eines Cre Tip, f.' die Tochter, filia. cf. vku.

mordeten, inspectio occisi. Терана, f. Secuetname, nomen muliebre. Кешни, им, Ү. impf. Ben Prmore Tieparne, n. (Epr.) das Treiben, agitatio. ten beschauen, inspicio occisum.

. Tirpamy, an, v. impf. (Epy.)treiben, agito. Кешке

елia, p. vіdе кешке. T-pamuce, amce, v impf. (Ep.) 19 Friviem, m. der Schwefelfaden, das

rammein (von Hasen), coeo. 2) rich Sowefelhölzchen, filum sulfuratum, aso verfolgen (mit Prozessen), persequi se sula sulfarata. cf. сумпорача. in foro. cf. гoнинсе.

Тивол, m. (xtgoтes) pie Religientrube Теремида, f. von gr. tозу. s neuer ssp. cista in qua servantur sanctorum ossa.

Mida, der Dachziegel, tegula. cf. apujen. Riina, f. 1) der Pulverbeutel,
Терење, п. vіdе црење.
Терећелија*, f, vide узвод.

pulveri igufferi. 2) das Slech an defen

Mündung, lamina orifici crumenae ile Tiepus, va, Ho, der Tochter, filine, ljus.

ника.

crumena

га.

hanep", m. die Speisekammer, penus. вет пута, кад у јутру свaнуло а TAHM*, m. der Teppich, tapes. cf. о у њега коњ слије у оба ока. А шареница.

у другога опет тако испо освануо GAEm*, м. vіdе катанац.

његов коњ у рукама. Титане *, нема, п. vіdе егеде: Коса*, m., (Рес. и Срем.) vide toco.

„Поr убише силна лиманета Fòcas, Ba, Bo, bartlos, imberbis, der keis Thomiна, f. вода у Ерцеговини : ne Barthaare hat, cui non crescit barba. „и Тројицу надомак Таслице, Toce, f.pl.dat Sdachipiel (englisch chess), ., Украј воде украј Тиолине

lusus latruncalorum. Тіра, а. (Рес. и Срем.) vide Тиро. Косин, на, но, беѕ fоca, hominis de1. ринлов дан, m. i tеr Olamen apcite pilis. Тірил философ. јSpriu. Србљи при. Косиница , f. Die Seau cinев foca, uxor повиједају, да пице на Кирилов

hominis depilis. дая траже друга свака себи да гра. Жосо, т. (Ерц.) Xer Bartlofe, depilis. де гнијездо и да носе јаја; па која Тосов, ва, во, бев foco, hominis deне нађе друга, она се објеси.

pilis.

. Тириш*, і) eine Art auto pis, male. Тешак *, шка, m. Bas &d, Bie de,

тiae genus. 2) бав ефијterpe, pix Коше*, ета, р. Jangulus. cf. рогал sutoria,

Touèan", adj. indeclin. edict, angulosus. Typján, m. Mannsname, nomeo viri Ky, kya, m. der Hauch, spiritus : nema (von Cyriacus?)

вјетра ни Куа. Tipko, m. Mannsname, nomen viri Fy6a, f. der Schopf (der Henne), cirrus. (son Кирјан).

Ty6a, f. die Schopfhenne, gallina cristata. Тиро, m. Ерц.) Лаппвпате, поmеn тубасп, па, по, н. пп, кокош, g'a viri (vori Cyrillus ?).

haubt, cristatus. Китал *, m. pas 8 иф, дie si6el (Ver Кубица, f dim. 2. Куба. Koran), biblia.

hợA, f. 1) das Natured, indoles : 406pc Tuoma, m. der Krämer (verächtlich), ta- Куди; bernarius.

„Ој ћевојко и зла Куди твоја . Тифтин, на , но, бев лифта, taber- 2) није ми по куди, ев ift mir nit parii. .

recht, non placet. Тіфтинский, кa, кo, 1) зидеn i, Judaeo Тудање, р. das Scheuwerden (des

rum (als Schimpfwort von Kaufleuten). Pferdes), consternatio.

2) adv. wie ein kuoma, more tabernarii. Fyaannce, amce, v. r. impf. scheu' wers Тифлица, f. dim. p. Кифла.

der, constenor. Кора *

ш. (Рес. и Срем.) vide Коро. пудљив, ва, во, н. п. коњ, fфеи, тора, f. н. п. кобила, еіnаugig, аltего pavidus , facile expavescens.

kyk, m. ' Name einer Art Nachteule Торав, ва, вo, etniugig, oculo captus. (vom Baute ky!), ululae genos. Тіравац, вца, m, bеr ciniugige, аltего тук! Кук! intеrj fo ruft man tie puba

ner herbey , vox gallinas vocantis Травити, им, т. impf. ciniugig met. Пукање, и. дав сфreyen wie ein Кук, den, oculo capi.

clamor bubonis (kyk). Травица , f. pie Sinanaige, unocula. Тукање, р. дав реrbеіrufen per pubner, прављење, в. дав $inäugig meroen, advocatio gallinarum. oculi amissio.

Тукати, учем, v. impf. freyen wie трин, на, но, бев кора, unoculi. der kyk, clamo ut fiyk. Трин, на, но, беr kopa, unoculae. Тукапiн, ам, у. impf. Die pubner beta Терпняца , f. Die Trau bet fора, иҳоr beirufen, allicio gallinas. unoculi.

Кўкнути, нем, v. pf. etnmah! ку Корлансами*, лайшем, v. pf. mit gе. igrenen , dico fiy.

floffeen 21 qən bineinrennen, clausіs Тукнути, нем, v. pf. einmay Кук ru. oculis peto, impetum facio.

fe; lico Кук. m. (Ерц.) деr &inäugige, oculo пуков, ва , но, Бев бук , bubonis. captus.

Тула, f. (у Бачкој) vidе кијача. теров, ва, во, бев коро, unoculi. Кулав, ва, во , vide

чулав. кірпазар*, m. Der panel ungeferenв, тўлиши, им, v. impf, пп. і. уши, fpisen

mercatus quiu videas. Io nanahypu. (rie Ohren), arrigo aures. та кашпо пазарују тако ноћу ко- тлумак, мка, ш. cine Elcine Reule, ње. Приповиједају да је некакав clayula, човек одиёо на панађур һорава ко- т.љење, п. Вав episen (ber Obre 1 ња, па га пазарио за једну ноћ де- arrectio aurium.

oculo cap.us.

oculo capta. .

бро,

[ocr errors]
[ocr errors]

turgus.

Ti 'va, f. das Hüschel, fascicolas, crista. Tiycmek*, m. die Fußichelle (für ung "мез*, m. vіdе колониар т.

bändige, feurige Pferde), compes. Tмица, f. dim. р. Кума.

Купак, пка . m. vіdе шумақ і. m. vide yras.

Тупалица, f. Bеr іmmеr fфweigt, tаsi Tyn pinja *, m. der fohlenbrenner, car. bonarius, coctor carbouum.

Tifeњe , p. (Рес.) vidе кућење. fijn*, m. eine Art Topf zu Honig. Ti meniu, ndum, Pec. vide fiykeme.

" Rindschmalz, ollae genus. hina, f. eine Art Kruq, urcei genus, Туткање, р, бав ефweigenheiрга

, ірі T, пина, f. augm. 2. Куп.

positio silentii. Купић, m. dim. р. Купи.

hy mкати, ам, v. impf, кога, jent: ту прија*, f. 1) vide мост. 3) варош dhweigen heißen, silentium impono. у Ср иjи на десном tiрпjегу Мора- ту пікац! maufe tid, obmutuit,obmutuert

. ве (у Ресави). Ћупријскі, кано, ту пун*, m. Der Brupp, turma. pon Куприја.

тубење, п. (Брц.) бав Сфweigea, si. Tпр.јца, г. dim. 9. Куприја.

leutium. ; pa, f. vіdе будија.

Thепти, купим, v. impf. (Ерц.) fpti Т. pix, f. (coll.) vide бучад.

qei, sileo. cf. мучан. T, рак, рка, m. vіdе будац.

Ті, фтета*,n pl. eit Serit (von kleifф. , рак“, рка , m. ein mir pel; gefätter: fitobein), cibi genus. Исјеца се сипter und verbrämter Nod, toga pelli- но пријесно месо и метне се у њеbus subsuta et praetexta.

та мало бибера и спіно исјецана Турян. т. vide Курак.

црнога лука, па се онда начине Танја, f 1) (Сријему, у Бачки у Бан.) као ораси и умељају се у пиенично

dec turse Pelaroc, vestis pelliceae ge брашно (и пiо се зову ћу фniema). nus. "2) (у Србији) ein Tanger (Pels :) Послије пога Куфтеп

еша се попрае Niod ohne Aermel.

на маслу, па се поспу бијелим луКрдијетина, f. augm. р. Курдија. ком и киселим млијелом, Тр.ziiјца , f. dim. у. Курдија. Fiyiua, f. der Nüssel, ristrum (suis). cf. Тре, епа, р. vid: буче,

Тушање, п. дав орrfeigen, colaphi in. трики, . р. (coll.) vide бучићи. acijo. Трји, еја, pje, vide будињи. Тушаци, ам, v. impf, obrfeigen, cor турка , f. vide Кура.

laphum impingo. Typrikaze, n. das Iridern auf einem Tyrue! interj. ragt man dem Efel, um ihr Blasinstrumente,

fistulae modulatio. zu entfernen, vox asinos repelleutis. Турлiкапи, ичем, v. impf. tridern (auf mу шипи, им, v. pf, obrfeigen, coalder Flote), modulor.

pbum impingo.cf. npuyuumu, Тураўк, m, typја (будиња) болест, тупіка, f. vide пp туiuак. (inerzhaft) eine Krankheit der Weiber, Fyukaise, 1. das förtstoßen, protrusis,

Art Sehnsucht, desiderium veneris. Тў шкапа, f. ein epiel, ludi genus. турче, чеппа, а. cine pelsjate, tunica Кушкали, ам, v. impf. н. п. капу ноpellicea.

rom, fortstoen, protrudo. турчибаша*, м. фее зефmeifter See Tушнупн, нем, v. pf. einen еtоk ge"

Kürschnerzunft, magister pellionum, ben, trudo, турчибашин на, но, бев Курчибаша,

magistri pelliouum. Турчибашиница, f. Die Srаи бев Кур

чибаша , uxor magistri pelliоnum. Typruja *, m. der Kürsoner, pellio, cf.

кожуар. Турчијин, нa, нo, Rürfфner , pellonis. 1) in, in (mit dem accus.

unk ab.): Турчийјница, f. Vie Surfфnerin, pellio- опитао у цркву; био сам у цркви,

2) (mit dem genit.) bei, apud y Bora Турч јнски, кa, кo, 2) Surfфners, је свашта доста; иште у мене,

pellionum. 2) adv. wie ein Kürschner, uma y bera. 3) interj. cf, yx! more pellionis.

Хабапій, ам, v. pf. (ein neues #fril Турчјски, кa, кo, vide Курчински. strapazieren , atlero (paunum). Турчиілук *, m. paв яӣrfфnechanbert, yабоносинтисе, сисе, v. г. рт. Арьс ars pellionis.

B041, im Wasser nur noch dauerbarer Крчић, m. (dim, s. Куран) vide Курче, werden, humore firmari. TrycKnja*, f. der Hebel, vectis. cf. 10- yo, m. Fluß und Stadt in der Bases. луга.

ска наија.

У.

nis uxor.

« PreviousContinue »