Page images
PDF
EPUB

vis :

$10.

[ocr errors]

ўба, adv. eineIn, bie unə va, Райт, убражђавати, фујем, v, impf. пф in

убраздили, им, v. pf. sein Ge: А. Има ли јабука на јабукама ? Idjäft einlassen, immittere se in negoE. Нема , уба ће која.

tium. ў бар, ва , io, (ријетко се говори, ўбрапи, уберем, т. pf. pfludеn, ап.

него се чује унјесмама) vidе лијеп. lésen, lego. Убавац, віца, р. Зате ciner Suеuе убрзиши, им, v. pf. убрзићу ја тебе!

zwischen Bemeta und Kruschedol in Sir, sagt man dem Kinde, das--man ftraft, mien , nomen fontis (Baudusiae) in (faciam te celerem?). Sirmio.

ўбрисапи, ришем, v. pf, wifфеn, tеrgео. убовича, f. cf, Злалтоје.

убрисівање, д. рав абwifфеn, absterў бацивање, п. дав фіnеinperfen, injectio.

убрисівати, сујем, т. impf. абwifфеп, y6aujicamu, uyjem , v. impf., bineinwers abstergo. убіципи, нм, v. pf. Ifen, injitio. YBaaumu, im, v. pf. hineinwälzen, in. убел ипак, им, (Рес. и Срем.) vide

volvo. убијєлили. ,

Уваљати, ам, v, pf. Fineinwäljen, volубліање, п. 1) BaB Berlegen, laesio. 2)

vo in Cas Erschlagen, occisio.

увањапінсе, амce, y, г. pf. 1) ft SurФ убијали , ам, v. impf. 1) verlegen, laedo. Wälzen beschmugen, volutando macu2) !00tschlagen, occidó.

lor. 2) sich einwalken , im Wallen ein. убијаписе, амсе, т. г. impf. ft, ans gehen, minui subigendo. folagen, illidor.

Уваљивање, р. дав фineinwälgen, inубијелити , им, v. pf. (Ерц.) н. п. плат.

volutio. xo, bleiden, insolo.

Уваљівали, љујем, v. impf, бineindle убліпи, бпјем, v. pf. 1) erfФІagen, zen, involvo, volvo in :

occido. 2) abschlagen, verwunden, ver: YBâp je, vide sa ybap je. liber, laédo.

уватити, им, v. pf. ertappen, fangen, убитисе, бпјемсе , v. г. pf. jih perlegen, capio, prehendo. laedi,

ўвапитисе, ичсе, т. г. pf. unbewege убл., вапни, љујем, v. pf. Бејререп, lich bleiben, nicht bewegt werden, ers

ftarren, consisto, non moveor, H. 11, V 6oj (961), m. die Schläge, verbera : рука, нога, мјесец, суніце. лежи од убоја.

Увезати, ежем, у. pf. бірдеn, colliy6ojamsce, junce, v. r. pf. mit der bloro gare.

Ten Furcht davon kommen, (en être YBezubabe, n. das Binden, ligatio, qoitte pour la peur), tіmоrе luo: бо- увезiвапiн, зујем, v. impf. "binoet,

јао сам се, али се нијесам убојао. colligare. ўбојипі, пта, то, (сл.) vidе убојни: Увек, (Рес. и Срем.) vidе у вијек.

„Дадоше у копље убојито увенули, нем, у. рт. реrvelten, mar. ўбојица, m. per fit gut flagt, pugna

Уверавање, р. (Рес. и Срем.) vidе увје. уббјнii , на, но, н. п. Попови, &ampfe,

равање. Shlacht, zerstdrend, praeliaris Уверавади, ам, (Рес. и Срем.) vide убојни камен, т. (Gontufionjtein), деп увјеравапи.

inan den in einer Schlägerey Zerschla. Ysepasamnce, amce, (Pec. u Cpem.) vide genen zerrieben eingibt, lapis ad. contu. увјеравалінсе. siones

Уверпати, им, (Рес. и Срем.) vidе увје. убости, одемi, v. pf. Sur, Cteфen рипи.

permiндеп, рuрgo, pungendo laedo: увериписе, имce, (Рес. и Срем.) vide убола га крава.

увјеритисе. Убрадач, m. cine 21st einenes SopftuФ, увести, едем, v. pf. 1) binсinfüқren,

duco іn -. 2) прећу у брдо, аngеt. убрадипи, им, v. pf. Bеn убрадач ит . teln, ordior.

tbun, ѕumеrе vittam, circumdаrе. Убра. Увеспи, везем, т. pf. Wineinfabren, ђена без игала (п. ј. пијана).

iuveho. убрађивање, п. Вав Иmthun бев убра- Увести, везем, v. pf. binсinftiden, Aay, vittae circumdatio.

ineludo picturae acus:убрађивали , ђујем, y, impf. Bеn убра- „Увезла сам три дуката злата —

Aay umthun, circumdo viitam. Увече (у вече), льепов, vesperi. убражівање, п. Сав Цnternehmen (сі. ўвецбали, ам, (Rec. и Срем.) vide nes Geschäfte), molimen,

усјецбаши.

[ocr errors]

cesco.

tor acer.

vittae genus.

[ocr errors]

acus.

fio in re.

Ўвештитисе, имce, (Рес. и Срем.) Ўсрақаптисе, амce, v. г. impf, einfprea vidе увјецтитисе.

chen, deversor. Увијање, в. дав Иmminbet , invоlutiо. Уврачали, ам, у. pf. trefen (Зигф ÝBuijam, am, v. impf. umwinden, in. Wahrsagung), divino. volvo.

Увребали, ам , v, pf. erlauern, dерге, увијек (О. і. у вијек), (Ерц.) іmmеr, hendo aucupando. semper.

Уврідиліп, им, (Рес. и Срем.) vids Ўвирање, п. 2) бав &іnfieben, Sinto: ўвриједици. chen, decactio. 2) das Durchschmiegen, Ýspemeh (Croyumu), auf der nämlichen

in die , adsilio iu ўвирали, pe, v. impf. einfoфen, de- „Трипут дорап уврепен скочио — coqui, coquendo evaporari.

Ýspemi, pu, v. pr. einkochen, verdama ўвиралисе, ремce, v. г. impf. fit mо. pien, decoqui.

hin durdischmiegen , arcte perlabi. Увр писе, ремсе, увръосе, (Pec. к Увити, вијем, т. pf. umminsen , cir.

Срем.) vidе увријеписе. cumvolvo.

Увриједиши, им, v. pf. (Ерц.) en eine Увјеравање, п. (Ерц.) бав Зereben, ueber. Wunde ansloßen, offendo in vulnus. feugen, persuasio, convictio.

ўвријеписе, ремсе; увръоce, v, r. pf. Увјеравапій, ам , v. impf. (Ерц.) glau= (Epq.) fich hineinsdymiegen, arcte perben machen, persuadeo.

labi. увјераватисе, амce, v. г. impf. (Ерц.) Уврнути, нем, v. pf. н. п. овна (п. і. ich überreden, persuadeo mihi.

yjaAoBumu), abdrehen, durch Drehen увјерипти, им, v. pf. (Ерц.) glaucet verderben, eneco torquendo (testiculos). maden, persuadeo.

Уврнупнсе , немсе, vide уерантнcе. ўвјеритисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) fі, увфспія, уврзем, v. pf. и. п. конац у überreden, persuadeo mihi.

өглу, ginfaeln, insero

per

foramen Усјебапій, ам, v. pf. (Ерц.) cinlers nen, sich einüben, condisco, 'expertus ġopmâne, n. das Eindrehen , retorsio.

contorsio. Увјештитисе, имсе", т. г. pf. (Ерц.) ўвртапи, уврћем, v. impf. einprepea

geschickt werden (in einer Arbeit), ex- retorqueo, contorqueo. pertus fio.

Уврлепи, пінм, (Pec.) vidе увркети. увлачење, а. бав Singieben, retrасtiоУвртеписе, писе, (Pec.) tidа увекеУвлачипи, им, т. impf. бineinleben, retraho, traho, contraho.

Укрпипи, им, (Срем.) vidе уврhemң. Ўво (genit, yва и увета ; р. уши), дав увршиписе, щнсе, (Срем.) vidе увеDhr, auris.

fеписе. ўвода , f. Der Spion, unvјфаftеr, ex. Уврћели, уврщим , v. pf. (Ерц.; bin plorator.

einbohren, terebro. Уводити, им, v. imрt. ) біngіnfüpren, уврђелисе, уврлисе, v. г. pf. Ерц)

induco. 2) auskundschaften, exploro. коме у главу, jih in Sen kopf јеђей , 3) пређу у брдо, андеtteln, оrdior.

in animum induco. ув ђење; п. ) рав діnеіnjubren, in- Ўвршан, ошна, но, н. п. чанак брашна,

ductio. 2) das Spioniren, exploratio. ungestrichenes Maß, mensura cacumio

3) das Anzettela, orsus. Увојак, јка, ш, (спі) Qode (?), сідУвршйвање, п. (oftеrе. Tаs 2 fg it cinnus :

pfeln des Getreides), demensio exun„Како расте права на увојке

dans. уволажа, f. Der Shemurm, forticula Linn. Увршвати, щујем, v. impf. | aufgipfeld, Увражење, . дав &infähein, immissio увршили, им,

pf, fili in acum.

Увуки, учем, v. pf, bineiнiзieben, traУвразин, им, v. impf. н. п. конац у

bo in . Hrny, einfädeln, insero filum in fora yráhake, 0., 1) das Rechtmachen

factio, probatio, accomodatio. 2) рав увралине, f. pl. pie pflugmente, ver- Richten, Stimmen, correctio, tempesus aratri, Боље се навр њиве дого

ratio, constitutio. варати, него се на уврашинама угађапін , ам, v. impf. 1) коме, е е карати.

nem recht machen, probo alicui qurd

. Увратиписе, имce, v. г. pf. einfprе.

2) шпо (н. п. гадње), заrефt maфen, chen, einkehren, deverto ad aliquen. richten, tempero, constituo. Увраћање, n, das Einsprechen, ingres- yražimu, HM, v. pf. 1) y umo, hineintre

Нce.

nata,

у.

jcacumino. .

satis.

men acus.

ter, calco, 2) susammentreten, conculcoi

310.

все.

[ocr errors]

ago in

угазиле свиње испред куће; угазин- Уговор, m. pie Berabresung, bie Bes ми земљу (за хлеб и. Г. Ф.).

(prechung, colloquium (besonders die угаипитисе, имce, vide ганц учини. Verabredung, wann und wie die ers

bettene Braut abgeholt werden sou). угал, гла, m. vіdе куп.

cf. колачи. угам, гља, m. Die Chmiebetohlen, car- Уговориши, им. v.pf. verabreden, con. bones.

dico. Уганути, нем, v. pf. руку, ногу, ўгодан, дна, но, 1) rеђt, аngеnеђи, vertenken, luxo,

gratus. 3) bequem, commodus. угар, f. Die gum tunftigen 2nbau auf. Угодини, им, v. pf. 1) коме, в еіnет

gerissene (und dem Durch w å r men recht maden, íacio satis, probo rem ausgeseßte) Erde, ager proscissus. alicui. 2) iumo, richten , zurecht mac ўгарак , pкa, m, Der Brano, titiо.

den, constituo. угаригии, им, v. pf. ш. ). њиву (или угодник, т. н. п. Божји, беr eв me

Zemny), aufreißen (die Erde mit dem recht macht, gratus , qui gratum mihi Pfluge), prosciodo.

facit: Ўгарнца, f. vіdе угарак.

„И ради су Божји угодници ўгарнице, f. pl. aufgeriffene Zeder, agri угојити, им, v. pf. futtern, muftet, proscissi :

sagino. „Падоше пінце на угарнице

Угониппи, им, ч. impf. binсintreiben, Угарчић, m. dim. р. угарак. угасими, им, у. pf, lofфеп, restinguo, угоњење , p. бав фіnеintreiben, actio Углавиши, им, v. pf. feit fesen, statuo, in . Углављивање, п. Вав 8eftfegen, bеfе. Угоспипи, им, v. pf. Demirthen, hа. ftigen, Einsteden, fixio.

spitio excipio. Углављивати, љујем, v. impf. беfеti• Уготовили, им, v. pf. и. п. ручак, gen, figo.

Behepy, fertig machen, adparo. угладипи, им, v. pf. glätter, polio. Ўграбити, им, y, pf. erbafфеn, arriуглані, ам,

vide
угледами.

pio, comprehendo. углачапші, ам, vide угладити. Угревање, р. (Рес. и Срем.) vidе угри. Ýraca, m. der Augenschein , conspectus : јевање.

„Изведи брале сестру на углед Угревати, ам, (Ресе и Срем.) vide yугледал , ам, v. pf. erfeben, conspicor. гријевати. угледалисе, амҫе , v. r, pf. на кога, Ўгрејалти, јем, (Рес. и Срем.) vide y

Beispiel nehmen an einem, exemplum гријалін. capio (bonum aut malum).

Угризак, риска, m. Bas 2ngebіgеnе, ad. Углобити, им, у. pf, eirfüget, insero, morsum quid, e. g. pomum, panis.

(clavan in foramen, ad coutineudum). Yrpiisabe , n. das Unbeißen, admorsio. Углобљаване, т. дав infügen, insertio, Угрні запи, ам, v. imрt. anbeigen, adуглобљавали, ам, v. impf. einfügen, mordeo. insero.

ўгријали, јем, v. pf. (Ерц.) erwärmen, Yrbébne, n. (coll.) die Kohlen im Dfen, calefacio. carbones,

Угријевање, п. (Ерц.) сав äстеп, Угљен, m. eine Roble, carbo.

calefactio. Угљенчић, m. dim. р. угљен.

Угријевали, ам, т. іmрt. (Ерц.) Фät. Угљеша, m. Лаппвиате, поmеn viri. men, calefacio. Угљичак, чка, m. vіdе угљенчик. Угриња, f. Srauenname, nomen feminae, угнати, ам, v. pi, bineintreiben, ago ўгристи, ризем, v. pf. anbeigen, adin -, adigo.

mordeo. Угнутисе, немсе, v. г. pf. fil, fenten, ўгрн, пр. црв, што живи љети у

говеда испод коже. Угњавни, v. pf. ertruden, elido. Угрушапінсе, шace, vide прогруша. Угњечипти, им , , v. pf. Eneten, subigo. Ýruiinmu, au, v. pf, enilde, weich wers Vrypcyj*, m. der Balunke, nebulo.

den (vom Dbste, f. 6. der Mifpel), Yrypcy Ayk, m. die Falunferey, lica mitesco.

derlichkeit, nequitio. Уговарање, п. Зав Веrаbrepen, consti- Угурсуски, ка , кo, jaluntift, nebu. tutio, condictio.

lonuin : угурсузе угурсуски! Уговарати, ам, т. impf, herapiepen, Угушивање , n. "сав & liten, suffocatio. constituo, condico.

Угушивали, шујем, v. impf. erziten, Уговети, ем, у. pf.. (у Сријему и у suffoco. Бачкој) vidе угодищи т.

Угушид, им, у. pf. ertide, sulloco,

[ocr errors]

sido.

IIM

писе.

malus :

bar,

cursus.

уд (comp. уђн), да, до, übet, fФlet, fich bei jemand einschmeicheln, beliebt

machen, iusinuo me apud aliquem. „Jao jадна уде пи сам среќе ў дворица , f. човек, који се удвора. Yaacaite, m. das Vereblichen (von Mäds ва код кога, Bee bifling, ефтеіф. den, collocatio puellae.

"ler, adulator : Турска удворнца. Удавали, дајем, т. іmрt. bereblіфеп, Удёвање, р. (Рес. и Срем.) vidе удаcolloco fiam .

јевање. У дават исе, дајемєe, y. r. impf. Бей. Удевали, ам, (Рес, и Срем. ) vido raten, nubo.

удијевати. Удавити, им, v. pf. etmürgen, stran- уделипіи, им, (Рес. и Срем.) ride gulo.

удијелими. ўда дба , г. Ђевојка на удадбу, тапа ўденупи, нем, (Рес. н Срем.) vide nubilis.

удесін. ўдадбени, на , но , н. п. кошуља, удесан, сна, но, іn Дrodung, ti@tis, Bermählunges, nuptialis.

ordinatus. Удадбеница, f. лі. је удадбена кошу. Удесипти, им, v. pf. 1) riten, заrефе

da, das Vermählungshemde, indusium machen, corrigo, vide yroqımı. 2) KOnuptiale.

ra, treffen, auf iemand stoßen, offenУдаја, f. vide удaдба.

do, occurro. дан, дна, но, vidе уд.

Удёсипінсе, имсе, т. г. pf. fіф беgед. ударање, п. 1) бав Slagen auf еtmas, пеп, occurro: удесили смо се шар

percussio. 2) das Stoßen auf etwas, удесио сам се с њим. incursio. 3) per dетен (Der Rinber), ў дести (говорисе и уденули), уде strepitus. 4) der Geruch nach etwas, нем, (Рес. и Срем.) vidе уђеспи. odor. 5) das Legen auf etwas, impositio. Y emábabe, n. 1) das Richten, accomударати, ам , v. impf. 1) у што аuf, modatio. 2) das Zusammentreffen, ocs

etwas flageit, percutio. 2) на кога, ftefen (auf Pеn seino), incurro. 3) у. Удешавати, ам, т. іmрг. ) garet Aapajy keqja, lärmen, tumultuari. machen, 'accommodo. 2) zusammentref: meco, riecht ein wenig, olet, foetet ali. fen, occurro.

quantum. 5) auflegen, impono. Удешаватисе, амсе, т. г. impl. fid ударатисе, расе, т. г. impf. sufams begegnen, occurro. meiipassen, congruo.

Удивитисе, имсе, т. г. pf. іф vermude ўдаритн, им, P. pf. .) у што, auf dern, miror rem.

etmas fФlagen, percutio. 2) на кога, удијевање, р. (Ерц.) бав фіnеіnthun, stoßen, incurro; überfallen, invado. Einfädeln, immissio. 3) на кога, на што, Pen Beg eine Удијевапіи, ам, у. impf. (Ерц.) н. п. fchlagen, viam ingredi versus 4) - тонац у иглу, einfäsen, immitto, па, і ergiepen, effundi ; крв из ноза.

insero. 5) egen, thun auf еtmав, impono, н. п. удијелити, им , т. pf. (Ерц.) (XImos обруч на кацу; седло на коња; ами- fen) geben, reichen, praebeo. не на се, или на слуге;

Yala, immer, semper. „Удри браца пуца низ њедарца — уднпи, нм, v. impf. 1) месо, xerti Ударнписе, имce, v. г. pf. • bаngе. den, dispertio. 2) übel thun, facio mein werden, committor congredior.

. male, noceo: уди ми козје 2) zusammenpassen, congruo.

Удица, К. Беr $ifфаngеl, hаmus (pisch ударац, paa , m. Bеr ёфiag, Sieb, rius). ictus.

ўдо, р. п. ј. меса, ein etüd $ltifa ўдати, ам, v. pf, perpeurаtеn, colloco

(zum Räuchern), segmentum carnis (apfiliam.

pendendum in fumum). Ўдатисе , амсе, ғ. г. pf, beurаtеn, удобравање, т. бав Шutwerhen, But: nubo.

erscheinen, ostensio bonitatis. удбиња , f. etact in Dalmatien, по- удобравашисе, амce, v. г. impf

. 1 figut men urbis. ўдбињанин, човек из удобритисе, имсе, т. г. р. / stigen. Удбиње. Удбињка, жена, или ђе. ostendere se bonum, војка и Удбиње. ӯ дбињскӣ, кa, ўдов, ва, вo, bеrwіtwet, vidans. ко, bon Удбиња.

удовац (удовану), вца, ш. дer 28itet, A Boje (y Aboje), umo doppelte, duplo. viduus. Удворавање, т. бав infфmeiфeln (our Удовица, f. Die Bitme, vіduа. Hofieren), insinuatio.

Удовичин, нa, нo, per mitme, vіduае. Удвораваписе, амce, v, г. impf. код Удовичић, m. Ber 2Bitmе вођа, flius у двориписе, имсе, т. г. pf. кога, Tiduae.

Meco.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

more.

tuo.

Удвичица , f. dim. Ф. удовица. у завница, f. (ст.) vidе званица : Удовички, кa, кo, 1) 233itmens, vidna- „У Марка је млого узавница rum. 2) adv. wie eine Witwe, viduae ysabpemu, pu, v. pf. 1) auffieden, ebul

lio:

: лонац, вода. 2) узаврше људи, гіс удемигли, им, v. pf. н. п. fep, bee» Leute fingen an zu lärmen, ortus est heuraten, colloco filiam.

tumultus. Улри, удрите , Der Smperativ von уда- узаимање, п. Зав &ntlebnen, mutuatio,

рипи. wiew ob! удари aum portommt. узаймати, ам (и узаңмљем), у. impf. Удржали, им, v. pf. erhalten, conser- borgen, entlehnen, mutuor.

vo: што пи Бог дао, Бог пи и у- Узанимаписе, амсе (и узаимљемсе), држао (кад се напија); доста је, v. r. impf. fich gegenseitig (bei der Feld. да Бог удржи.

arbeit) aushelfen, mutuam opem fero. Удрібний, им, v. pf. pineintroden, ўзаједно, (сп.) п. і. у једно (заједно), infrio.

zusammen, simul : Удружипінсе, имсе, т. г. рт. fізи „Узаједно шикар понијеше

јаттеngеjelen, socior: удружили смо узајмити, им, v. pf. entleynen, muсе ипо удружио сам се с њим. ўђенути, нем, vidе уђеспи. Ўзак (comp. ужії), ускa, кo, eng, Enapp, уъење, р. 1) сав Зеrtufen, dispertitio. angistus.

2) das Schaden, Uebelthun, noxietas. Ўзялёд, umfonft, vergeбens, fruѕtrа. ўђести (говорисе и уђенути), уђе- Ўзан, на, но, еnge, angustus.

нем, у. pf. (Ерц.) н. п. конац у иглу, ўзаю (п. і. уза - њ, уз њега), переn ism, einfideln, insero filum.

узао, зла, m. Bеr knоtеnt, nodus. уже. ла (и ужа), n. pas Ceil, funis. зачак, чка, кo, dim. v. узак. Ужећи, ежем, v. pf. angunsen, accen- узбацивање, п. сав бinaufmеrfеn, subdo.

jectio, jactatio in ужеКисе, ужежесе, т. г. pf. fit (Финф узбацивати , цујем , v. impf. Finauf= @abring) entsüидеn, corrumроr fег. узбациши, им, у.

pf.

Swerfen, mentatione.

subjicio, sursum jacio. жизање, р. Вав Дngunset, Sntsünen, узбијање, о. Ваѕ gurutfФlagen, rejectio. accensio, succensio.

ўзбијали, ам, v. impf. Butüdflagen, ўжизали, ужижем, v. impf. angiinдеп, rejicio. entzünden, accendo, incendo.

ўзбити, бијем, у. pf. surütfфiagen, ўжизаписе, увижесе, т. г. impf. (1 rejicio.

ents inveit, ѕuссеѕdі, н. п. ђубре. 7 зғрапи, берем, vidе узабрати. ужина, f. Die зaufe, mеrеndа:

збрацца, f. Die arbobe, clivus, decliжана, f. bie &nge, engustia.

vitas. Колико је низврдица, полико жинавање , п. баз заифnen, sumtio и узбедица. mercndae.

узбузилии, им, v. pf. aufmie geIn, conУжинавапнам, у. impf. jaufnen, sumo merendain.

узбучати, чи, v. pf. н. п. млијеко ужинање, п. бав заufnen, coenatio me- wenn sie sauer wird, acesco (de lacte).

Ўзвераписе, амсе, (Рес. и Срем.) vide Ужинара, f. п. ј. торба, дie Eafфе, узвјератисе.

morin Die Sirten ibre Rabl; cit (Brot Узвести, ведем, v. pf. 1) binauffükund Káse) tragen, pera nierendaria. ren, duco sursum. 2) плашно (памуЎ жинали, ам, v. impf. и. pf. mittags ком или пириликом), cinettein, malen (öfterr. jausnen), prandeo (?). stamini insero.

Stadt und Festung in Sers Y3Bvijake, n. das Hinaufwinden, sub., bien. Ўзжичанин, човек из Ужнца. latio. Ужичка, жена из ужитта, ўжички, узвијали, ам, т. impf. binaufmіnvеп, кa, кo, von Ужице.

succingo. 1) auf, in, (sursum): оде уз бр. ўзвипи, випуем, у. pf. hinaufwinden, за, Јдо; уз воду, уз дрво. 2) спао tollo. уза ме, neben, pone : "онишао уз Узвгішпални, шти, vidе узбучати. господара. 3) 11в Зоrfctfolbe bei oem ўзвјераписе, амсе, у.г. pf. (Ерц.) fфеи verbis impf. mit futuret Bedeutung: um Tich schauen , oculos pavidos, cir. ако узиде; ако уздолазі; ако узје. cumferre. дем; ако успишем; пад узимам; ўзвод, т. платно узведено, cine mit кад ускоси мо и т. д.

gefärbten Streifen durchzogene Lein: узабрати, берем, y, pf. pfіdеn, dе. wand, linteum vario colore intextum.

узроцитти, им, *. impf. .) pinajй.

cito.

ridiana.

Ужице, п.

сегро,

« PreviousContinue »